היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהל בית הספר כמנהיג דמוקרטי המוביל שינויים בבית הספר הקהילתי

עבודה מס' 061566

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה המגדירה את מהות השינוי הנדרש כדי שבית ספר רגיל יתפקד כבית ספר קהילתי, תוך שימת דגש לתפקידו של מנהל ביה"ס הקהילתי המתחדש.

6,415 מילים ,25 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מבוא
1. ניהול עובדים הנו נושא בעל חשיבות עליונה כיום בביה"ס, ואף על פי כן מנהלים מעטים בקיאים בו. לסגנון הניהולי בביה"ס השלכות ישירות על אקלים בית הספר והוא משפיע ישירות על מורים ותלמידים.
ע"פ מסמך "ניתוח עיסוקים" של מנהל בית ספר מובא להלן רשימת העיסוקים: ביצוע שוטף של תוכניות לימודים. אחריות להדרכה אינדיבידואלית וקולקטיבית. חלוקת שעות לכיתות ולמקצועות. אחריות להישגי תלמידים. ניהול תקין של דיונים במועצה הפדגוגית. קשר עם הורים. ניהול רשימות פדגוגיות. אחריות לפעילויות כספיות. אחריות לציוד בית הספר. אחריות על שירותי הג"א ובטיחות תלמידים. קידום מורים וסיוע בשיפור תפקודם. אחריות על השתלמות
מוסדית. (אקדמיון 1999)
נשאלת השאלה: באיזה סגנון ניהולי ינקוט מנהל בית הספר?
ע"פ (אקדמיון 1999) מנהל בית ספר אמור לנקוט בסגנון של מנהיגות משתנה, שמשמעותה:
המרה - דגש על הכנסת שינויים בארגון.
שגרה - הפעלה שוטפת של הארגון.
שילוב - בין החדרת שינויים וניהול שוטף.

2. סגנון ניהולי דמוקרטי מבוסס על העקרונות של שוויון, חירות ורציונאליות, והוא מאופיין על ידי פתיחות, ידידותיות ושיתוף פעולה. לעומתו, סגנון ניהולי סמכותי, מבוסס על עקרונות של שליטה וכוח ומאופיין על ידי סגירות, צרות והיעדר גמישות.
בתי ספר בעלי סגנון ארגוני דמוקרטי מזוהים, לעתים קרובות, כבתי ספר יעילים, בהם שוררת אווירה חיובית, וזו תורמת לשביעות-רצון אישית, חברתית ומקצועית של המורים.
בספרות החינוך ניתן למצוא מסגרות תיאורטיות אחדות, לפיהן מגדירים את מאפייני ההתחדשות של בית הספר הקהילתי.

3. התחדשות של בית הספר הקהילתי: בעבודה זו נגדיר התחדשות בית הספר הקהילתי כפיתוח תכונות מסוימות, המאפיינות בית ספר שהשיג את המצב האידיאלי של 'יכולת מתמשכת לפתור את בעיותיו בעצמו, תכונה המקנה לו יכולת הסתגלות מירבית לסביבתו. בתי ספר מתחדשים רוכשים יכולת לפתור בעיות באמצעות מיסוד ארבעה תהליכים ארגוניים מקיפים:
תפעול הסביבה ונקיטת פעולות המאפשרות לשלוט בתשומות מהסביבה.
1. מציאת משאבים, רעיונות ואנרגיה ושימוש בהם.
2. מודעות למיומנויות נחוצות ונקיטת צעדים להתחדשותן בעת הצורך.
3. הערכה מחדש של מטרות בית הספר הקהילתי, בדיקת ההתקדמות להשגתן ושינויין כשהשינוי נחוץ.
בית הספר הקהילתי המתחדש מאופיין בתהליכים ארגוניים באחד או יותר מהתחומים הבאים:
בתחום מאמצי למידה פעילה.
בתחום מאמצי צוות הניהול.
בתחום מאמצי שני החידושים.

מטרת העבודה
בעבודה זו נסקור תיאורטית ומחקרית את תחומי השינויים הנ"ל, תוך מתן הדגש לשני נושאים עיקריים:
1. הנחת עבודה זו היא, כי אימוץ סגנון ניהולי דמוקרטי ע"י מנהל בית הספר יסייע בידיו לנקוט בסגנון של מנהיגות משתנה, שמשמעותה: (המרה; שגרה ; שילוב) בבית הספר הקהילתי המתחדש.
2. נגדיר ונבאר מהות השינוי הנדרש כדי שבית ספר רגיל יתפקד כבית ספר קהילתי, תוך שימת דגש לתפקידו של מנהל בית הספר הקהילתי המתחדש, ובתנאי שינקוט בסגנון של מנהיגות משתנה.

תוכן העניינים:
מבוא
הגישה המערכתית לשינוי ארגוני במוסדות חינוך
בית הספר הקהילתי כתהליך בפיתוח ארגוני
דמוקרטיזציה וניהול ע"י "צוותי ניהול" כשינוי מבני
למידה פעילה כשינוי טכנולוגי בבית הספר הקהילתי המתחדש
אימוץ משולב של למידה פעילה עם צוות ניהול
סקירת מחקר "אימוץ החידושים של למידה פעילה ושל צוות ניהול ופיתוח בית הספר המתחדש"
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלבוים-דרור, ר. (1987). מדיניות ומנהל, מגנס, אוניברסיטה העברית, ירושלים.
גולדשטיין, י. (1973). "הסמכות במינהל החינוך", עיונים בחינוך, כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, אוניברסיטת חיפה.
גלובמן, ר. (1986). "הפנומנולוגיה של למידה פעילה: אבחון דגמים של למידה פעילה ותוצריהם על פי מראל"פ (מערכת רכיבים לאיפיון למידה פעילה)". עבודה לקבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
דרוקר פ. 1992. מניהול של אתמול למנהיגות של מחר. ת"א. מטר.
הריסון, ג., גלובמן, ר. (1984). "אימוץ והפעלה של צוותי ניהול בבתי ספר יסודיים בישראל". הרצאה בכנס האגודה הישראלית לסוציולוגיה. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
הריסון, ג., שטראוס, ה. גלובמן, ר. (1980). "מחקר מעקב אחרי כיתות פעלתניות". ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
הריסון, ג., גלובמן, ר. (1991). "אימוץ החידושים של למידה פעילה ושל צוות ניהול ופיתוח בית הספר המתחדש". מגמות ל"ד(1), עמ' 48-27.
חן, מ. (1995). "הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית הספר הקהילתי-עצמאי". מסמך עמדה, תל אביב.
טננבאום, ר., ושלר, י., מסריק, פ. (1957). "מנהיגות - מסגרת עיון", בתוך: אלבוים - דרור ר'. מדיניות ומנהל, מגנס, 1987.
ינאי, א. (1991). "דילמות של מנהלי בתי ספר", עיונים בחינוך, כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, חיפה.
מאדוכס ר. 1992. גיבוש צוות. ת"א, אור עם.
נבון, ד., שפירא, ר. (1989). "ריבוי תפקידים ובעלי תפקידים בבית הספר היסודי בישראל", ספר יצחק, משרד החינוך והתרבות, מחוז תל אביב.
סדן א. 1995. "העצמה ועבודה קהילתית". חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, 159-143, ירושלים, משרד העבודה והרווחה.
סדן א. ופרי. 1990. תדריך להכרת אוכלוסייה מיוחדת. ירושלים. משרד העבודה והרווחה.
ענבר, ד. (1985). "על מנהיגות ומנהל ומה שביניהם", בתוך: עיונים בחינוך, כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, אוניברסיטת חיפה.
פונו ח. ופלג ח. 1994. מנהיגות, ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
פרידמן, י. (1989). "על אפקטיביות ואקאונטביליות בארגון", עיונים במנהל ובארגון החינוך, 16.
קולא ע. וגלובמן ר. 1974. להיות מנהל ולהצליח, אבן יהודה, רכס.
שמידע מ. 1979. חינוך חברתי בביה"ס העל יסודי. ירושלים. אחיאסף.
שרן, ש., טהון, ר. פרח, י. (1987). "האם בית הספר הוא מבנה בעל חוליות רופפות?" עיונים במנהל ובארגון החינוך, 14, 26-5.
שרן, ש., שחר, ח. (1990). "ארגון ועבודת צוות במוסדות החינוך". הוצ' שוקן.
שרן, ש., לזרוביץ-הרץ, ר. שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר. הוצאת שוקן, 1978.
Freine P. 1985. The politics of education South Hadey Mass. Bergin Ganaey.
Giddens a. 1991. Modernity and self identity. Stanford: Stanford University press.
Papaport J. 1987. Terms of empowerment: Toward a theory of community psychology. Americal Journal of Community Psychology 15. 121-145.

תגים:

מנהל · חינוכי · ניהול · מורים · תלמידים · הורים · קהילה · עתודה · ניהולית · טכנולוגיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהל בית הספר כמנהיג דמוקרטי המוביל שינויים בבית הספר הקהילתי", סמינריון אודות "מנהל בית הספר כמנהיג דמוקרטי המוביל שינויים בבית הספר הקהילתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.