היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהל בית הספר כמנהיג

עבודה מס' 061425

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבוחנת את מנהיגותו של מנהל בית הספר בביצוע תפקידו הן כמומחה במנהל והן כמנהיג פדגוגי.

6,646 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בדיון שנערך בשנת 1973 בנושא "הכשרת מנהלית בית ספר", התבטא מר עמנואל יפה ז"ל, יו"ר המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, כלהלן: "גם אם יקומו גדודים של מדריכים, המנהל הוא זה שמוליך את בית הספר ומנהל את הצוות הפדגוגי" (אלבוים, תשל"ד)
נשאלת השאלה: האם לגישה זו יש תוקף גם בשנת 2001?
דבריו של עמנואל יפה ז"ל מבטאים את תפיסתם של ראשי מערכת החינוך אז, בדבר מרכזיותו של תפקיד המנהל בהכוונה הפדגוגית של בית הספר. תפקידים רבים עד מאד נמנו לו למנהל, אך כולם לא בא אלא לשרת את תפקידו העיקרי, אשר לו הוא נדרש להקדיש את מרבית זמנו ותשומת לבו.
אולם, אנו נמצאים בעידן הפוסט-מודרני המתאפיין בתדירות שינויים גבוהה, ניידות, הצטברות מידע בקצב מהיר, תקשורת גלובלית, נגישות לידע, חוסר מחויבות והתפתחות טכנולוגית. כדי שבתי הספר יפנימו את השינוי עליהם לבדוק מחדש את החזון, הייעוד, מטרות ודרכי הפעולה בהתאם לשינויים התמידיים המאפיינים את סביבתם. ביה"ס שלא יבצע בהתמדה את צעדי הבדיקה ואת הפערים הביצועיים בתוכו וביחס לסביבתו, יאבד את הרלוונטיות שלו ואת צדקת קיומו. השינויים הארגוניים בביה"ס יהיו לא רק במשימות, מטרות ותהליכים אלא במבנה הארגוני אשר חייב להתאים ליעדים והפעולות הננקטות להשגת יעדיו. השינויים הארגוניים דורשים שינוי בתפיסת אנשי הארגון ובשינוי עמדות.
השינוי בתפיסת תפקידי המנהל מתבקש מהשינויים שחלו בעידן הפוסט-מודרני. מתוך משבר זה יצאה מערכת החינוך לבדוק אופציות חדשות, שלא ממערך החינוך, כדי להשיג את השינוי המיוחל.
אחד הערוצים אליהם פנתה מערכת החינוך היה למערכת הצבאית אשר מפקדיה נחשבים למיטב מנהיגיה של החברה הישראלית, דבר שהביא את המנהיגות הצבאית לתפקיד ניהול במערכות האזרחיות במדינת ישראל ובכלל זה בתי ספר.
סקירת ספרות מקצועית המתייחסת לתפיסת תפקידו של מנהל בת הספר מגלה שתי גישות: האחת מדגישה את התפקיד הניהולי של מנהל בית הספר "מנכ"ל של ארגון חינוכי" והשניה המדגישה את הצד הפדגוגי, כלומר המנהל כ"מורה של המורים".. (פוקס, 1995)

המטרה
מטרת עבודה זו לבחון את מנהיגותו של מנהל בית הספר בביצוע תפקידו הן כמומחה במנהל חינוכי והן כמנהיג פדגוגי.

שאלות המחקר
1. מהם תפקידיו של מנהל בית הספר?
2. כיצד משתקפת דמותו של מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי?
3. כיצד מקבלים המורים כעובדים פרופסיונליים את סמכותם של המנהלים?

השיטה
נסקור מאמרים ומחקרים הדנים בשאלות הנ"ל.
ננסה לאמוד את מגוון תפקידיו של מנהל בית הספר כמנהיג ארגוני ופדגוגי.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע
המטרה
שאלות המחקר
השיטה
תפקידיו של מנהל בית הספר
מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי
הפולמוס
הדרכת המורים - מעיקרי תפקידיו של מנהל בית הספר
האם יכול המנהל לשמש מדריך למורים?
קריאת-תגר על מנהיגותו הפדגוגית של המנהל
סיכום ביניים
סגנונות מנהיגות
מנהיגות מעצבת מול מנהיגות מתגמלת
מנהיגות מתגמלת
המנהיגות המעצבת
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א' - תרשים תפקידי מנהל בית הספר

מקורות:

אבידן, מ. (1984). "מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי", עיונים במינהל ובארגון החינוך 11.
אלבוים-דרור, ר. (1974). "הרהורים על הכשרת מנהלים למוסדות חינוך", במינהל החינוך, חוברת י' שבט-אדר תשל"ד.
אלבוים-דרור, ר. (1974). "שיטת הנהול בחינוך", במינהל החינוך, חוברת ט', תשרי תשל"ד.
אלוני, נ. (יוני, 1994). "מה כל כך מדאיג, דווקא עכשיו, במדיניות החינוך?" הד החינוך כרך ס"ח, גיליון 10.
ארז, מ. וגולדשטיין, י. (1981). "החינוך כארגון לא-לומד". ירחון סטטוס.
גולדרינג ופסטרנק (1991). "האם סגנון ניהול המכוון לטיפוח יחסי אנוש פוגע באפקטיביות בית הספר". עיונים במנהל ובארגון החינוך. 17, עמ' 175-189.
גולדשטיין, י. (תשל"ב). "עמדות עובדי הוראה כלפי מנהל בית הספר היסודי בישראל" עיונים במינהל ובארגון החינוך, מס' 1.
דגן, מ. (תשל"ד). "הכשרת מנהלים", במינהל החינוך, חוברת י', חיפה.
הרצברג, ע. (תשל"ב) "המנהל כמדריך מורים", במינהל החינוך ד'.
וינברג, נ. (פברואר, 1996), להפסיק לנהל ולהתחיל להנהיג. סטטוס הירחון לחשיבה ניהולית, 56, 12-15.
חן, מ. (1993). "הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית הספר הקהילתי-עצמאי", מסמך עמדה, מוגש למזכירות הפדגוגית במשה"ח (טיוטה).
חן, ד. (עורך). (1995). החינוך לקראת המאה ה-21. הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.
יהלום, י. (1993), הניהול הפדגוגי בבית הספר נקודת מבט של מנהל בית - ספר. עיונים במינהל ובארגון החינוך, אוניברסיטת חיפה, 19, 111-135.
כרמון, ש. (ינואר, 1996), הפדגוג כמנהל. סטטוס הירחון לחשיבה ניהולית, 55, 40-41.
מילשטיין, מ. (1982). "סמכותו של מנהל בית הספר ותחום הקבלה הפרופסיונלי של המורים". עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
משרד החינוך והתרבות. (נובמבר 1993). המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי, ההשתלמות המוסדית מהלכה למעשה - תפקיד המנהל בחינוך היסודי בביצוע ההשתלמות המוסדית, ירושלים, חשון-כסלו התשנ"ד.
משרד החינוך. (תש"ך). הוראות לבתי הספר היסודיים.
משרד החינוך והתרבות. (1994). המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי, מסרים משותפים לבתי"ס המפתחים עצמאות פדגוגית, ירושלים.
משרד החינוך והתרבות. (תשרי התשנ"ד). המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי, צריכה יעילה של סוכני שינוי, תדריך למנהל בית הספר.
משרד החינוך והתרבות. (1994). חוזר מנכ"ל מיוחד, נושאי תפקידים בבתי הספר - רענון.
משרד החינוך. (תשכ"ה). ילקוט המנהל.
פאיול, ה. (תשט"ז). מינהל חרושתי וכללי (תרגום), בהוצ' המדפיס הממשלתי ירושלים.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים. רמות-אוניברסיטת תל אביב.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, צ'ריקובר.
פוקס, א. והרץ-לזרוביץ, ר. (1991). "חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים בישראל". עיונים במינהל ובארגון החינוך, אוניברסיטת חיפה.
פלד, ד. (יוני, 1995). שר החינוך, פרופ' אמנון רובינשטיין: "המנהל בישראל לא עובד פחות קשה מעמיתו בחו"ל". הפורום, עיתון מנהלי בתי הספר בישראל, 1, 8-9.
פלד, מ. (1994). "למה הם מתכוונים כשהם מדברים על בתי ספר בניהול עצמי" הד החינוך כרך ס"ח, גיליון 6.
פרידמן, י. (1993). מנהיגות ובשלות הצוות, מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינוי. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 19, 29-45.
פרידמן, י. (1992). "התנהגות אוטונומית נורמטיבית של מורה והמנהל" אצל פרידמן י. (עורך) אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע, ירושלים, מכון סאלד.
קולא, ע. גלובמן, ר. (1994). להיות מנהל מצליח. הוצאת רכס.
שרן, ש. ושחר, ח. (1989). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, שוקן.
שרן, ש. (1995). "התיכון החדשני: מבנה, מינהל והוראה", חן, ד. עורך. החינוך לקראת המאה ה-21. הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.

תגים:

ניהול · חינוכי · פדגוגיה · מוסד · חינוכי · מורים · תלמידים · מנהיגות · מעצבת · מתגמלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהל בית הספר כמנהיג", סמינריון אודות "מנהל בית הספר כמנהיג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.