היישום אינו מחובר לאינטרנט

לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה

עבודה מס' 062656

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין סוג תפקיד בעל רמת תחושת משמעות קיומית, לבין רמת חוויית השחיקה של השוטר.

13,398 מילים ,67 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
סקירת ספרות
א. שחיקה מהי
ב. גורמי השחיקה
ג. שלבי התפתחות תהליך השחיקה
ד. סימני השחיקה
ה. דפוסי התמודדות עם השחיקה
ו. גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
ז. לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה (פיינס (2000
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. אוכלוסיית המחקר
ד. כלי המחקר
ה. תיאור שדה המחקר - משטרת ישראל
ממצאים
א. ממצאים לגבי השערה הראשונה
ב. ממצאים לגבי השערה השניה
ג. ממצאים לגבי השערה השלישית
דיון
סיכום
א. דפוסי התמודדות בשחיקה
ב. דרכי טיפול והתמודדות עם השחיקה בעבודה
ג. דרכי הטיפול בשחיקת שוטרים
ביבליוגרפיה
נספח א-שאלון מדידת שחיקה בעבודה
נספח ב'- תרשים מבנה ארגוני של משטרת ישראל

מבוא
הצגת הבעיה
בחמישים השנה האחרונות הפך נושא ה"לחץ" לאחד מהנושאים ה"חמים" ביותר במחקר
הפסיכולוגי, כפי שמוכיחים קרוב ל28000, - מחקרים שהתפרסמו בעשור האחרון בלבד (פיינס
2000).
בין הנושאים שזכו לתשומת לב מיוחדת הייתה השפעת לחץ בעבודה על העובד. כיום, לאחר
חמישים שנות מחקר, הטענה המקובלת והמבוססת היטב היא, שרמות גבוהות של לחץ משפיעות
לרעה הן על העובד והן על עבודתו (פיינס, 2000).
בתוך התחום הכללי של לחץ בעבודה, ניתנה ללחץ בעבודת המשטרה תשומת לב מחקרית מיוחדת,
בשל התפיסה המקובלת, שעבודת משטרה כרוכה במידה יוצאת דופן של לחץ. מאז שנות השבעים
של המאה העשרים החלה גם שחיקה להיות נושאם של מחקרים רבים (למעלה מאלף בעשור
האחרון בלבד), שחלקם עסק בנושא הספציפי של שחיקת שוטרים (פיינס, 2000).
המחקרים, שעסקו ישירות בעבודת משטרה, תיעדו את קיומה בארצות שונות, וזיהו את הגורמים
(בעיקר אלו הקשורים לסביבת העבודה ולתוכן העבודה) התורמים לה, ואת הסימפטומים
הקשורים אליה. מעט מאמצים, יחסית, הוקדשו להסבר תאורטי של הסיבות לשחיקה. מצב דומה
קיים בתחום הספציפי של שחיקה במשטרה. גם כאן, הוצעו מסגרות תיאורטיות שונות (תיאוריית
ההבניה האישית והגישה הפסיכודינמית). במקרים אחרים, פותח מודל מחקרי (בעקבות ניתוח
ממצאי מחקר), שנועד להסביר את הבריאות הגופנית והנפשית של שוטרים, שנמצאו קשורים
לשחיקה. (פיינס ((2000

שאלת המחקר
האם קיים קשר בין סוג תפקיד בעל רמת תחושת משמעות קיומית, לבין רמת חוויית השחיקה של
השוטר?

השערות המחקר
1. השערה א'
יימצא כי שוטרי יחידת סיור עילית שעבודתם, למרות הלחצים הגבוהים הכרוכים בה, נותנת להם
תחושת משמעות קיומית רבה, יחוו את רמות השחיקה הנמוכות ביותר.
2. השערה ב'
יימצא כי שוטרי יחידת החקירות שעבודתם נותנת להם תחושת משמעות קיומית, יחוו את רמות
השחיקה הבינוניות.

3. השערה ג'
יימצא כי שוטרי יחידת המטה שעבודתם אינה נותנת להם תחושת משמעות קיומית, יחוו את
רמות השחיקה הגבוהות ביותר.

אוכלוסיית המחקר
30 שוטרים ממרחב משטרתי במרכז הארץ, השוטרים נבחרו על פי מדגם אקראי 10 שוטרים
משלוש יחידות משנה ממרחב זה לפי ההתפלגות הבאה: 10 שוטרי סיור. 10 שוטרי חקירות. 10
שוטרי מטה.

כלי המחקר
שאלון למדידת השחיקה בעבודה, לפי שאלון פיינס (1984) ראה דוגמה לשאלון בנספח א' לעבודה
זו. שאלון זה, הכולל 21 פריטים המייצגים את שלושת מרכיבי השחיקה, לפי הגדרת (פיינס,
1984): תשישות גופנית, רגשית ורוחנית. הנבדקים אשר מלאו את השאלון התבקשו לציין את
התדירות שבה הם מתנסים בחוויות הללו. הפריטים הוצגו בסדר מקרי על סולם של 7 דרגות. ציון
השחיקה הוא ממוצע, התגובות על הפריטים האינדוידואליים לאחר הפיכת ערכיהם של הפריטים
החיוביים.

תיאור שדה המחקר - משטרת ישראל
משטרת-ישראל הוקמה לפני למעלה מחמישים שנה, ומאז היא מתפקדת בחברה דמוקרטית רווית
קונפליקטים אידיאולוגים מחד, ובעיות בטחון חוץ, מאידך. (אלירם, (1996
עבודת המשטרה עצמה רווית קונפליקטים הנובעים, בין היתר, מהמתח שבין סדר וביטחון לבין
זכויות האזרח, מתח שקיים בין חירות לבין אזרחיות, בין הגנה על הדמוקרטיה לבין פגיעה
במרכיביה המרכזיים. לאוכלוסייה ציפיות שונות ואינטרסים שונים, ולעתים סותרים. קיימת
בקרבה עמימות בהגדרת תפקידי המשטרה ויעודה. (אלירם, (1996

מקורות:

אדמי, ח. ושירום, א. (1990). "הערכת השפעתה של הכנה חיסונית להתמודדות עם לחצים בשדה הקליני על תלמידות סיעוד". עיונים בחינוך, חוב' 54/53 , עמ' 165-185, אוניברסיטת חיפה.
אלירם, י. (1996). משטרה וחברה, מבוא למדעי המשטרה, ירושלים: הוצאת מורטיפרס בע"מ, 1996.
אשרת, צ. (1999). "לחץ ושחיקה אצל גננות", עיונים ומחקר בהכשרת מורים, חוב' מס' 6, מכללת גורדון לחינוך חיפה.
בנט, ס. (1992). "קחו אחריות אישית והתמודדו עם שחיקה", הד החינוך, גליון יולי אוגוסט, עמ' 16-17.
בר-גיל, ד. (1984). "לחצים בעבודה במקצועות שירותי אנוש". מגמות כ"ח: 582-575.
בר-חיים, א. (1994). התנהגות ארגונית, כרך ב'. רמת אביב, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
בר-חיים ואחרים (1988). ניהול משאבי אנוש, רמת אביב. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
ברק, צ. (1999). "משטרה והומור", מראות המשטרה, גליון מס' 174, ע' 6-7.
גביש, ב. ופרידמן, י. (2000). "פערים בתפיסת התפקיד של המורים והקשרם לחוויית הלחץ בהוראה", עיונים במנהל וארגון החינוך, חוב' 24, הוצ' אוניברסיטת חיפה.
גולני, י. (1997). "ההדרכה כצ'ופר", מינהלתון, גליון מס' 42, עמ' 23-24.
גימשי , ד. (1999). "היערכות שכונתית למאבק בפשיעה", משטרה וחברה, (2), (עמ' 68-84).
גימשי, ד. (1997). "השיטור כפרופסיה - מ"לוכד גנבים" ל"ייזם קהילתי", משטרה וחברה, (1), (עמ' 5-25).
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1992). תמרוץ והנעת עובדים, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
דיאמנט, מ. (1992). "היבטים מעשיים של לחץ ושחיקה", הד המח"ר, גליון מס' 5, עמ' 8-10.
וינברג, נ. (1997). "חופשות מפחיתות לחצים?", סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, גליון מס' 74, עמ' 7-13.
וסטמן, מ. ועדן, ד. (1996). "השפעת הפוגה מעבודה על לחץ ושחיקה", אקזקיוטי, גליון מס' 15, עמ' 31-32.
לבנשטיין, ל. (1996). "המרוץ אחר הקדמה", ועדים, גליון מס' 95, עמ' 54-56.
מיוחס, ר. (1985). גורמים אישיותיים וסביבתיים בשחיקת המורה, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
מלמד, ש. וקושניר, ת. (1992), "השחיקה בעבודה והסיכון למחלות לב", המפעל, 377, עמ' 26-27.
סמית, ט. (1988). המדריך לבריאות המשפחה, תל-אביב, הוצאת ספרים עם עובד בע"מ והוצאה לאור של משרד הבטחון.
עציון, ד. (1990). שחיקה בתפקידי ניהול - גורמים והשלכות, בתוך: גלוברזון, א. גלין, א. רוטנשטיין, א. משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל - אופקים חדשים, הוצ' רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
עציון, ד. (1996). "האם הפוגה מעבודה היא אמצעי יעיל להתמודד עם לחץ ולבלום שחיקה בארגונים?", אקזיוטי, גליון מס' 15, עמ' 30-31.
פטיתו, י. וששון, ש. (1999). "על הומור במשטרה", מראות המשטרה, גליון 174, עמ' 8-9.
פיינס-מלאך, א. (1984). שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פיינס מלאך, א. (2000). "לחץ ושחיקה", מראות משטרה, גליון 180, נובמבר דצמבר 2000.
פרידמן, י. (1991). "התנהגות תלמידים המשרה לחץ: היבט פסיכולוגי-חברתי של שחיקת המורה". עיונים במינהל ובארגון בחינוך, (17): 174-155.
פרידמן, י. (1992). התנהגות תלמידים השוחקת את המורה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1992א'). "השחיקה בהוראה: המושג ורכיביו היחודיים". מגמות ל"ד: 261-248.
פרידמן, י. (1992ב'). "מה שוחק את המורים?" הד החינוך יולי-אוגוסט: 7-4.
פרידמן, י. (1995). להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ובארי א.פ. (1992). הדימוי המקצועי של המורה ושחיקתו. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993). לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
קינן, ג. (1997). התמודדות עם מצבי לחץ, ראש העין, פרולוג מוציאים לאור בע"מ.
רוזן, א. (1996). "הצלחה ושמה הדרכה", ועדים, גליון מס' 96, עמ' 42-43.
רטנר, א., רהב, ג., וגוסטבו, מ. (1997). "מגמות בתחום הפשיעה - העבריינות ואכיפת החוק בראשית שנות ה-2000 בישראל", אכיפת החוק במאה ה-21 תרחישים ותחזיות לדמותה של ישראל בראשית המאה הבאה, (כרך ב'), המשרד לביטחון פנים, מוסד נאמן והמרכז הירושלמי לעניני ציבור ומדינה (181-217).
שירום, א. (1993). "כיצד למנוע שחיקת עובדים?", משאבי אנוש, 68, עמ' 24-28.
שירום, א. (1994). שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. אוניברסיטת ת"א: המכון למחקר עסקים בישראל, הפקולטה לניהול.
שושני, י. (1999). "שיפור רמת ההדרכה בצה"ל - כיווני מחשבה", מערכות, גליון מס' 365, עמ' 364-365.
שמחון, א. (2000). משתנים המנבאים שחיקת מורים בחטיבת הביניים בישראל, מקרא ועיון, גיליון מס' 78, עמ' 17 - 23.
Caplan, G. (1974). Support system and community mental health. New York, Behavioral Publications.
Cherniss, C, (1980). Professional burnout in human service Organizations. N.Y.: Praeger Pub. servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Cooper, C.L. and Payne, R. (1988). Stress at work. Chichester: John and Sons.
Daley, M.R. (1976). "Burnout Somoldering Problem in protective servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Dunham, J. (1984). Stress in Teaching. London: Croom Helm.
Edelwich, J. Brodesky, A. (1980). Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Edwards, J.R. (1988). "The determinants and consequences of coping with stress". In C.L. Cooper and R. Payne (Eds.), Coping and Consequences of stress at work. (pp. 233-263), Chichester: John Wiley and Sons.
Fabre. T.R. Walker, H.M. (1987). "Teacher perceptions of the behavioral adjustment of primary grade level handicaped pupils within regular and special ctlucation settings", Remial and Special, Education 8(1)34-39.
Farber, B.A. (1991). Crisis in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
French, J.R.P., Israel, J. Haas, D. (1960). "An Experiment in Participation in A Norwegian Factory". Human Relations, 13.
Freudenberger, J.J. (1974). "Staff burnout syndrom". Journal of Social Issues. 30(1), 159-165.
Hendrickson, B., Teacher burnout, how to recognize it, what to do about it. Learning, 1979, 7, 36 - 39
Jamal, M. (1985). "Relationships of job stress to job performance: A Study of Managers and Blue-cullar workers". Human Relations, 38, 409-424.
Kyriacou, C. (1981). "Social Support and occupational stress among Schoolteachers". Educationa studies V7 (1) 56-60.
Kyriacou, C. (1987). "The Stress and Burnout: an international review". Educational Research V29 (2) JUNE: 146-151.
Lazarus, R.S. (1981). "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York: Spectrum.
Lewis, H. (1980). The Pattered helper, chiled wellfare.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981). "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
Miller, L. Hess, K. (1998). The Police in the Community, Strategies for the 21st Century, (2nd ed.), Belmont, CA.: West Wadsworth Publishing Company.
Patman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University press.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982). "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Pilisuk, M. Hillier Parkes, S. (1981). "The place of network Analysis in the Study of supportive Social Associations". Basic and Applied Social Psychology, 2(2), 121-135.
Pines, A. Aronson, E. (1983). Combatting burnout, in Children and Youth Services Review, Vol. 5, pp. 263-275.
Shinn, M. Morch, H. (1983). A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Stratton, J. (1976). Police Passages, Manhattan beach, Ca: Glenon Stratton, J.G. "Police stress an Overview", The Police chief, Vol. 45 no. 4, pp. 58-62.

תגים:

בנושא · גישות · דפוסי · השחיקה · התמודדות · חוויית · מחקר · משמעות · קיומית · שוטרים · שיטות · תחושת · תיאורטיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה", סמינריון אודות "לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.