היישום אינו מחובר לאינטרנט

סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי והצעת קוד אתי למטפלים באמצעות הבעה ויצירה.

עבודה מס' 062655

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

18,642 מילים ,62 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
אתיקה מקצועית - תפיסה סדורה של האידאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת. קהילה מקצועית העוברת מהחזקה בתפיסה מסויימת בדבר האידאל המעשי של ההתנהגות במסגרת המקצוע, לגיבוש וניסוח מדוקדק של התפיסה ומעלה אותה על הכתב - עולה מדרגה לדרגת קהילה עם קוד אתי (כשר. 2003).
בעבודה זו אדון בסוגיות ודילמות אתיות במקצועות הבריאות הנפשית. הקשר המקצועי: כוח וגבולות - היבטים והקשרים של ההתקשרות המקצועית; סוגיות אתיות ייחודיות לייעוץ ולטיפול בקבוצות גיל שונות - ילדים, מתבגרים, קשישים; סוגיות אתיות ייחודיות לגישות טיפוליות שונות; סוגיות אתיות באבחון ובהערכה - במבחנים פסיכולוגיים; סוגיות אתיות ייחודיות למקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי - בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה, בעבודה סוציאלית, בריפוי בעיסוק פסיכיאטרי ובסיעוד פסיכיאטרי. (שפלר,, אכמון, וייל, (עורכים), 2003) אולם מוקד העבודה יעסוק בטיפול באמצעות יצירה והבעה.
מקצוע זה יחסית צעיר הנמצא בתהליך התפתחות. מטרתם העיקרית של העוסקים במקצוע זה מתרכזת במתן כלים למטופלים המסייעים בידם לבטא את רגשותיהם ובעיותיהם, ולעבדם ובכך לתרום להגברת המודעות העצמית והצמיחה.
עד לכתיבת שורות אלה לא קיים למעשה חוק בר-תוקף המסדיר וקובע בצורה ברורה חובות, זכויות, סמכויות ונהלי עבודה, זולת הוראות כלליות שהן תוצר של תכתובת בין-משרדית (בריאות, חינוך, יה"ת ומוסדות להשכלה גבוהה), המתויקת באוגדנים משרדיים ללא כל פרסום רשמי ב"רשומות", כמתחייב עפ"י חוק.

ב. המטרה
* דיון מקיף בתורת המוסר ואתיקה.
* סקירת ספרות ביבליוגרפית הדנה בסוגיות ודילמות אתיות במקצועות הבריאות הנפשית ובכלל זה טיפול באמצעות יצירה והבעה.
* אציע מסגרת מחודשת של כללי אתיקה מקצועית לאיגוד יה"ת, בתקווה שבעתיד יקבלו תוקף חוקי.
* אבחן את חוקת האתיקה של האיגוד הישראלי יה"ת - ביחס לחוקי וכללי האתיקה של האיגודים: האמריקאי, האנגלי והשוויצרי, תוך מציאת השוואות, הנגדות וליקויים.
* אדון בסוגיות אתיות ספציפיות למטפלים באמנות, אשר לא ניתן להן כל ביטוי בחוקת האתיקה של האיגוד הישראלי יה"ת, כגון:
יחסי מטפל-מטופל.
זכויות יוצרים על יצירות אמנות של מטופלים.
קביעת מסגרת הדרכה למתמחים.
ועוד נושאים נוספים כגון דרכי טיפול ושמירת סודיות לגבי קטינים, חולי רוח ופסולי-דין, הסכנה שבאבחון לקוי ועוד.


תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. המטרה
תורת המוסר ואתיקה
א. רקע והגדרות
ב. המטא-אתיקה
ג. שאלה מוסרית
ד. תיאוריות אתיות נורמטיביות
1. תועלתנות
2. תורת הציווי המוחלט של קאנט
3. תורת ההסכם ההוגן של רולס
4. תורת המידות הטובות
ה. אתיקה יישומית
סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי (סקירה ביבליוגרפית)
א. סוגיות אתיות ייחודיות לפי המקצוע הטיפולי
1. סוגיות אתיות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה
2. סוגיות אתיות בסיעוד פסיכיאטרי
3. סוגיות אתיות בריפוי בעיסוק פסיכיאטרי
4. "סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית".
5. סוגיות אתיות בפסיכיאטריה
6. סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
7. סוגיות אתיות בעבודה טיפולית-ייעוצית במערכת החינוך.
8. סוגיות אתיות בנירופסיכולוגיה קלינית.
9. סוגיות אתיות בפסיכואנאליזה ובפסיכותרפיה פסיכודינמית.
ב. סוגיות אתיות בדרכי טיפול
1. סוגיות אתיות ומקצועיות בשימוש במבחנים פסיכולוגיים.
2. סוגיות אתיות בייעוץ ובטיפול באמצעי התקשורת.
3. סוגיות אתיות בטיפול בהיפנוזה.
ג. סוגיות אתיות לפי סוג המטופלים
1. סוגיות אתיות בטיפול זוגי ובטיפול משפחתי.
2. סוגיות אתיות בטיפול בקשישים.
3. סוגיות אתיות בטיפול במתבגרים.
4. ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים.
ד. סוגיות אתיות כלליות
1. סוגיות אתיות בטיפול מיני.
2. הרשומה הרפואית: מידע קליני, שמירתו ומסירתו.
3. קשרים מיניים בין מקבלי שירות לאנשי מקצוע.
4. יחסים כפולים
5. סודיות.
6. יושר
7. מקצועיות.
8. על קודים, עקרונות ואתיקה במקצועות הבריאות והייעוץ.
אתיקה למטפלים באמצעות יצירה והבעה-רקע כללי
רקע
הצגת הבעיה
השיטה
הארות והערות מקדימות להבנת מושגים וקיצורים
השוואות, הנגדות, ליקויים והשלמות בין חוקת האתיקה של איגוד יה"ת
לבין האיגודים למטפלים באמנות: האמריקאי, האנגלי והשוויצרי
כללי
המטרה
השיטה
סעיף 1 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיף 2 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיף 3 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיף 4 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיף 5 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיף 6 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיף 7 מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
סעיפים 109,8, מחוקת האתיקה של האיגוד - יה"ת
הסעיפים מחוקת האתיקה של איגוד יה"ת אשר יישארו ללא שינוי
דיון בסוגיות אתיות חשובות שלא נדונו בחוקת יה"ת
היסודות לפרקטיקה אתית
נושאים הקשורים למערכת היחסים בין מטפל לבין מטופל
קשר חברתי עם מטופל
מגע פיזי בין מטפל למטופל
קשר ארוטי ומיני בין מטפלים למטופלים
יצירות של מטופלים בפסיכותרפיה - היבטים משפטיים
אבחון הערכה וחוות דעת של מטפלים באמנות
סיכום
הצעת מסגרת כללי אתיקה לאיגוד יה"ת
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אבן-שושן, א. (1967). מילון חדש. ירושלים: הוצאת קרית-ספר בע"מ.
אברמוביץ, ת. (2003), "סוגיות אתיות בריפוי בעיסוק פסיכיאטרי". בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, .563-551
אור-בך, י. (1992). ילדים שאינם רוצים לחיות. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
אור-בך, י. (1987). מקראה לסדנת ההתמודדות בגיל ההתבגרות. משרד החינוך / שירות פסיכולוגי יעוצי, אוניברסיטת בר-אילן.
אכמון, י.(2003), סודיות. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.159-137
אכמון, י, (2003), יחסים כפולים. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.177-160
אכמון, י. (2003), "סוגיות אתיות בפסיכולוגיה". בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, .515-503
אכמון, י. וייל, ג. (2003), הרשומה הרפואית: מידע קליני, שמירתו ומסירתו. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.177-160
אנציקלופדיה כללית כרטא. (1997). כרטא, החברה הישראלית למפותו ולהוצאה-לאור בע"מ.
אריסטו, (תרגום) ליבס, י. (1973). אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, י"ם ות"א, שוקן.
ארליך, ש, (2003), סוגיות אתיות בפסיכואנאליזה ובפסיכותרפיה פסיכודינמית. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.310-297
גולדברג, י. (2003), ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים.
בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.277-249
גולן, ג, (2003), סוגיות אתיות בטיפול בהיפנוזה. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.329-311
הופיין, ד, (2003), סוגיות אתיות בנירופסיכולוגיה קלינית. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.423-410
וייל, ג, (2003), סוגיות אתיות בעבודה טיפולית-ייעוצית במערכת החינוך. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.451-442
ורניק, א. (2003), סוגיות אתיות בטיפול מיני. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.379-363
חזות, ת. סיאנו, י. (2003), "סוגיות אתיות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה". בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, .441-424
טבק, נ.שמש-קיגלי, ר. (2003), סוגיות אתיות בסיעוד פסיכיאטרי. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, .576-564.
יזרעאלי, ד. זהר, נ. (עורכים). (2000). אתיקה ואחריות חברתית: עיונים ישראליים, תל אביב, צ'ריקובר.
כשר, נ. (1993). תורת המוסר- מבוא, תל-אביב, ספריית "אוניברסיטה משודרת", משרד הבטחון, הוצאה לאור.
כשר, א. (1997). "גם העיסוק באתיקה הוא מקצוע." אקדמיה. כתב העת של ועד ראשי האוניברסיטאות. היחידה להוצאה לאור שולחנית, אוניברסיטת תל אביב.
כשר, א. (1996). אתיקה צבאית. תל אביב: משרד הביטחון, ההוצאה לאור.
כשר, א. (2003), אתיקה מקצועית. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, 29-15.
מרגולין, י. ויצטום, א. (2003), "סוגיות אתיות בפסיכיאטריה". בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, .537.-516.
נאור, ס, ברק, י. (2003), סוגיות אתיות בטיפול בקשישים. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.293-287
נבו, ב, (2003), סוגיות אתיות ומקצועיות בשימוש במבחנים פסיכולוגיים. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.485-469
סיאנו, י. (1997). תהליך טיפול באמצעות יצירה והבעה בגישה הפנומנולוגית במתבגר שעבר טראומה נפשית. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
פנחסי, ב. מיכאלי, נ. (2003), "סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית". בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003, .550-538
פרבשטיין, ישראלי, ושדה, (2003), סוגיות אתיות בטיפול במתבגרים. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.286-278
צדיק, י. (2003), סוגיות אתיות בטיפול זוגי ובטיפול משפחתי. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.347-330
קנט, ע. (1990). הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
רביב, ע. אבוהב, א. (2003), סוגיות אתיות בייעוץ ובטיפול באמצעי התקשורת. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.409-398
רובין, ש, (2003), בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,
שפלר, ג. (2003), קשרים מיניים בין מקבלי שירות לאנשי מקצוע. בתוך: שפלר, ג.; אכמון, י.; וייל, ג. עורכים : סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003,.194-178
שפלר, גבי, אכמון, יהודית, וייל, גבריאל (עורכים), (2003), סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי. ירושלים: מאגנס, 2003.
Beauchamp, T.L. Bowie, N.E. (1983). Ethical theory and business, Englewood Cliffs, NJ: Prentic-Hall.
Brodsky, A.M. (1989). "Sex Between Patient and Therapist." Psychology's Data and Response." In: Gabbard G.O.(Ed) Sexual Exploitation in Professional Relationships. Washington DC, American Psychiatric Press.
Bruscia, K. (1988). Standards for Clinical Assessment Ethics, in: The Art in Psychotherapy, Vol. 15, pp. 5-10.
Corey, G. (1995). "Ethical Issues in Counseling Practice" in: Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Brooks/Cole Pub Co.
Cormier, S. Hackney, H. (1987). The professional counselor: A process guide to helping. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Dalley, T. (1987). "Art as Therapy: Some new perspectives." In: Images of Art Therapy. London: Tavistock.
Gray, L.A. Harding, A.I. (1988). "Confidentiality limits with clients who have the AIDS virus." Journal of Counseling and Development, 66, 219-223.
Holroyd, J.C. Brodsky, A. (1977). "Psychologists attitudes and practices regarding erotic and nonerotic physical contact with patients." American Psychologist, 32, 843-849.
Ibrahim, F.A. Arredondo, P.M. (1990). "Ethical issues in multicultural counseling." In: B. Herlihy L. Golden: Ethical standards casebook (4th ed.) Alexandria, VA: AACD Press.
Kain, C.D. (1988) "To breach or not to breach: Is that the question? A response
to Gray Harding." Journal of Counseling and Development 66, 224-225.
Kramer, E. (1958). Art Therapy in a Children's Community. Springfield, III: Charles, C. Thomas.
Kris, E. (1952). Psychoanalytical exploration in art. New York: International Universities Press.
Kunz, M. (1991). "Schwierigkeiten mit Therapy und Ethik." Forum fuer Kunsttherapie. 4. Jahrgang, Heft 1, 4-5.
Pedersen, P. (Ed) (1985). "Intercultural criteria for mental-health training." In: Handbook of cross-cultural counseling and therapy. Westport. CT: Greenwood Press.
Pope, K.S., Tabachnick, B.G. Keith-Spiegel, P. (1987). "Ethics of practice: The beliefs and behavior of psychologists as therapists." American Psychologist, 42, 993-1006.
Pope, K.S. (1985). "The suicidal client: Guidelines for assessment and treatment." California State Psychologist, 20, 3-7.
Pope, K.S. (1988). "How clients are harmed by sexual contact: Implications for ethics training." Journal of counseling and Development, 67, 222-226.
Posey, E.C. (1988). "Confidentiality in an AIDS support group." Journal of counseling and Development, 66, 226-227.
Schutz, B. (1982). Legal liability in psychotherapy. San Francisco: Jossey - Bass.
Szasz, T. (1986). "The case against suicide prevention." American Psychologist, 41, 806-812.
Vasquez, M.J.T. (1988) "Counselor - client sexual contact: Implications for ethics training." Journal of Counseling and Development, 67, 238-241.
Westin, A.F. (1970). Trivacy and Frideeom. New York: Antheneum.
Wirz, R. (1991). "Gestalterische Werke von Patienten in der Psychotherapie: Rechtliche Aspekte." Forum fuer Kunsttherapie, 4. Jahrgang, Heft 1, 4-5.
Wubbolding, R.E. (1988). "Intervention in suciding behaviors." Journal of Reality Therapy, 7, 13-17.
Wubbolding, R.E. (1988). "Signs and myths surrounding suiciding behaviors." Journal of Reality Therapy, 7, 13-17.

תגים:

אתיות · אתיקה · ההוגן · ההסכם · הטובות · המוחלט · המטא · המידות · הציווי · יישומית · מוסרית · נורמטיביות · קאנט · רולס · שאלה · תאוריות · תועלתנות · תורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי והצעת קוד אתי למטפלים באמצעות הבעה ויצירה.", סמינריון אודות "סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי והצעת קוד אתי למטפלים באמצעות הבעה ויצירה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.