היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוראה מותאמת

עבודה מס' 062629

מחיר: 471.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מערכת היחסים שבין מורים "חיצוניים" ובין מורים "פנימיים" בבתי ספר הנמצאים בתהליך שינוי.

8,451 מילים ,57 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
"ההוראה המותאמת"
א. ההוראה המותאמת מהי?
ב. המודל המשולב להוראה מותאמת
האנטומיה של תהליך השינוי הבית ספרי
א. מודלים של שינוי בחינוך
ב. תהליך שינוי - מאפיינים, מקורות, התנגדות
ג. מאפיינים של שינוי
ד. הכנסת שינויים בבתי ספר
ה. שינויים בהוראה והחדרתם בפועל
ו. תחום השינוי
ז. גודל השינוי
ח. מידת החידוש שבשינוי
ט. מקורות היוזמה לשינוי החינוכי
י. לדיון וסיכום הפרק
מערכת היחסים שבין מורים "חיצוניים" ובין מורים "פנימיים"
א. התפתחות תפיסת התפקיד
ב. הבחנה בין סוכני שינוי חיצוניים לפנימיים
סיכום- שילוב בין שני דגמים של הפעלה
ביבליוגרפיה

מבוא
"בעשורים האחרונים חלו תמורות מרחיקות לכת בזירה הטכנולוגית, כולל מהפכת המידע
השלישי. על אלה נמנות דרישות לעבודה עם מחשב, גמישות, חדשנות מתמדת, התעדכנות, חקר
ופיתוח. מנהלים המבקשים להתמודד עם אתגרים אלו נאלצים ללמוד שיטות חשיבה וניהול
עדכניות ומתקדמות... בית הספר של המאה ה21 - נדרש להתמודד עם אשכול אתגרים הכוללים
טכנולוגיות חדשות ושינויים סביבתיים מרובים".
התופעה השכיחה והבולטת ביותר בבתי הספר בתקופה זו, היא ההטרוגניות בכיתה, הנובעת
משונות התלמידים; כל מורה יעיד שההתמודדות עמה אינה משימה קלה כלל ועיקר.
הטרוגניות זו אך טבעית היא, ונובעת מכך שבמסגרת הכיתה משולבים תלמידים השונים זה מזה
בנתוני רקע רבים (בריקנר, יוסיפון, חכם וזהבי, 1994): גורמים ביולוגיים-התפתחותיים (מוכנות
ובשלות ללמידה), סביבתיים (תנאים פיסיים לגדילה וללמידה), חברתיים, סוציו-אקונומיים
ותרבותיים (תרבות הישגית, השפעת הורים וחברים). מעבר לכך, התלמידים מאופיינים בקשת
רחבה של משתני אישיות קוגניטיביים ואפקטיביים כגון: ידע קודם, מיומנויות (חברתיות,
מוטוריות), גורמי מוטיבציה ועניין, סגנונות למידה, יכולות, כשרים, וכן IQ (מושג "מסורתי"
השגור בפינו) ו"אינטליגנציות מרובות".

מקורות:

אבו-חסין, ג. (1995). הקשר בין מערכת הערכים של מנהלי בתי ספר במגזר הערבי בישראל, ולבין סגנון המנהיגות שלהם, חיפה , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך.
אריאלי, מ. (1995). שינוי בכל מחיר: מנהלים מתחילים ושינוי בית הספר, הד החינוך, ס"ט (11-12), עמ' 4-6.
אריאלי מ', שלסקי ש', קשת י' (עורכים). לקסיקון החינוך וההוראה: בריקנר רלי ויוסיפון מרגלית, "הוראה מותאמת" (1997), הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב.
ברנדס, ע. ונשר, פ. (1996). שווים ולא נפרדים - תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. פרק 8 בתוך, ע. ברנדס (עורך) הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 146 - 127.
גורי-רוזנבליט, ש' (1996). תכניות לימודים כתחום אקדמי: שינוי דגשים בתיאוריה ובמעש בשנות השמונים והתשעים. בתוך , ש. גורי-רוזנבליט ות. זהר (עורכות) תכנון לימודים - מקראה, תל-אביב , האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 9-32.
גלי, י' (1979). תפקיד המנהל בעידן שינויים בחינוך. עיונים בחינוך, גליון מס' 22, עמ' 72-57.
גלי, י. (1988). מבנה ההתנהגות המינהלית: ממד בינלאומי במינהל החינוך. עיונים במינהל ובארגון החינוך, #15, עמ' 41-56 .
וינשטיין, נ. (2000). החדרת שינויים בהוראה כפועל יוצא של משתני אישיות של מורים ואקלים בית ספרי. עבודה לתואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
יוסיפון מ' (1996). עיצוב מחדש של דפוסי הוראה: חקר תהליך שינוי בחטיבת ביניים אחת בישראל. חיבור לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיה. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
לוין, ת. (1995). תוכנית לימודית בעידן הטכנולוגי, בתוך : חן, ד' (עורך) החינוך לקראת המאה ה-21: ספר היובל העשרים של ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב, תל אביב: רמות. עמ' 73-95.
סלומון, ג. ואלמוג, ת. (1995), הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך, חיפה: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
סמואל, י. (1990). ארגונים - מאפיינים, מבנים ותהליכים, חיפה: הוצ' אוניברסיטת חיפה.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, תל אביב: רמות.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל אביב : צ'ריקובר.
פוקס, א. והרץ-לורוביץ, ר. (1996). להיות מנהלת בבית ספר בישראל, נשים כותבות את חייהן. מגמות, לז (3), עמ' 313-292 .
פלד א' (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (1999): בריקנר רלי, חכם אסתר, יוסיפון מרגלית: "הוראה מותאמת: ההלכה והמעשה". משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
פרידמן, י. (1993). מנהיגות ובשלות הצוות, מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גליון מס' 19, עמ' 29-45 .
קולא, ע. וגלובמן, ר. (1994). להיות מנהל ולהצליח: השתלמות מוסדית לשיפור ההוראה ולהצלחת הלומדים, אבן יהודה , רכס.
במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, #13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שפירא, ת. (1999). נשים מובילות שינוי בבית הספר הערבי, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. עבודת מ.א.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, תל אביב אוניברסיטת תל אביב. רמות.
שרן, ש., וישי, ד. (1991). שינוי מתוכנן בחינוך : כיצד?, בתוך י. דנילוב (עורכת) (1994) תכנון מדיניות החינוך, ניירות עמדה תש"ן-תשנ"ג, הוצ' משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, עמי 173-214.
שרן ש' (1990). שינוי מתוכנן בחינוך: כיצד? מאמר שהוגש לקראת דיון בוועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות (עמ' 23-22).
שרן, ש. ושחר, ח., (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, תל אביב: שוקן.
Balridge, J.V., Deal, T.E. (1975). Managing Change in Educational Organizations : Sociological Perspectives, Strategies and Case Studies. Berkley. California : McCatchum Publishing Co.
Cuban, L. (1988). "Why do some Reform Persist?", Educational Administration Quarterly, 24 (3), pp. 329-335.
Cuban, L. (1988). A Fundamental Puzzle of School Reform, Phi Delta Kappan, 70 (5), pp. 341-344.
Cuban, L. (1996). Myths about Changing Schools and the Case of Special Education, Remedial and Special Education. 17(2), pp. 75-82.
Cuban, L. (1998). How Schools Change Reforms: Redefining Reform Success and Failure, Teachers College Record, 99(3), pp. 453-477.
Dalin, P. (1978). Limits to Educational Change, New York: St. Martin's Press.
Duquette, C. O'Reilly, R. (1988). Perceived Attributes of Mainstreaming, Principal Change Strategy and Teacher Attitudes Toward Mainstreaming, The Alberta Journal of Educational Research, XXXIV (4), pp. 390-402.
Evans, R. (1996). The Human Side of School Change: Reform, Resistance, and the Real-Life Problems of Innovation, San Francisco: Jossey-Bass, pp. 14-36.
Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press, Columbia University.
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. (1992). Successful School Improvement: The Implementation Perspective and Beyond, Buckingham, England: Open University Press.
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the Depth of Educational Reform, London: The Falmer Press.
Fullan, M. Stiegelbauer, S. (1991). The New Meaning of Educational Change, New York: Teachers College Press. Columbia University.
Fullan, M. Miles, M. (1992). Getting Reform Right: What Works and What Doesn't, Phi Delta Kappan, 73(10), pp. 745 - 752.
Fullan, M. (1997). Change forces, London: Falmer press.
Giangreco, M.F. (1992). Curriculum in Isclusion-Oriented Schools: Trends, Issues, Challenges and Potential Solutions, In: S. Stainback W. Stainback (Eds.) Curriculum Considerations in Inclusive Classrooms: Facilitating Learning for All Students, Baltimore: Paul Brookes Publishing Co. pp. 239-261.
Guskey, T. (1986). Staff Development and the Process of Teacher Change. Education Researcher, 15, (pp. 5-12).
Hall G., Rutherford W.L,. Hord S.M., Huling L.L. (1984), Effects of Three Principal Styles on School Improvement, Educational Leadership, 41(5). pp. 22 -29.
Hall, G. E. Hord S .M. (1987). Change in Schools, Facilitating the Process, New York, New York: State University of New York Press.
Havelock, R.G. (1971). Innovations in Education: Strategies and Tactics. CRUSK/ISR working paper.
Hargreaves, A. (1994). Changing Teachers, Changing Time. Columbia University, New York: Teachers College Press, pp. 10-196.
Hargreaves, A. (1995). "Renewal in the age of paradox - how can teachers be interdisciplinary and specialized, autonomous and accountable, cognizant of both change and continuity?", Educational Leadership, April 1995, Vol. 52, pp. 18-34.
Hopkins, D., Ainscow M., West M. (1994). School Improvement in an era of Change, New York : Teachers College Press.
Janney, R.E., Snell, M.E., Beers, M.K. Raynes, M. (1995). Integrating Students with Moderate and Severe Disabilities into Regular Education Classes, Exceptional Children, 61(5), pp. 425-439.
Marsh, C.J. (1992). Key Concepts for Understanding Curriculum, London: The Palmer Press.
McLaughlin, M. (1990), The Rand Change Agent Study revisited. Educational Researcher, No. 5, pp. 11-16.
Nisbet, J.A., Jorgensen, C. Powers, S. (1994). Systems Change Directed at Inclusive Education, In: V.J. Bradley, J.W. Ashbaugh B.C. Blaney (Eds.) Creating Inclusive Supports for People with Developmental Disabilities. Brookes, pp. 213-236.
Schlechty, P.C. (1990). Schools for the Twenty-First Century, San-Francisco: Jossey-Bass Publishers, pp. 8-9.
Sergiovanni, T.J. (1994). Leadership and Excellence in Schools. Educational Leadership, 41(5), pp. 4-13.
Sergiovanni, T.J. (1992). "Moral authority and the regeneration of supervision", Chapter 13 in Glickman, C.D. (Ed.), Supervision in Transition. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, p. 213.
Sergiovanni, T.J. (1995). The Principalship: A Reflective Practice Perspective. San Antonio, Texas: Allyn and Bacon, p. 292.
Sparks, D. and Hirsh, S. (1997). Staff Development. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, pp. 2-4.

תגים:

מינהל · חינוכי · בחינוך · החינוכי · היוזמה · התנגדות · לשינוי · מאפיינים · מודלים · מקורות · סוכני · שינוי · תהליך

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוראה מותאמת", סמינריון אודות "הוראה מותאמת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.