היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין דימוי בית הספר לכמות הנרשמים

עבודה מס' 062437

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין דימוי בית הספר עירוני ז' ביפו בעיני ההורים והתלמידים לבין כמות הנרשמים אליו.

9,510 מילים ,26 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודה זו דנה בקשר שבין שביעות רצון הורים (לקוחות) מדימוי בית הספר לבין רצונם לרכוש את שירותיו- קרי לשלוח את ילדם לבית הספר. כלומר הנושא הנדון הוא הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו.
מטרת העבודה היתה לבחון את הקשר בין דימוי בית הספר בעיני תלמידים והורים לבין כמות הנרשמים ובמידה וימצא קשר לבחון כיצד ניתן לשנות את דימי בית הספר בעיני ההורים והתלמידים.
המדובר הוא בבית ספר עירוני ביפו. בית הספר עומד בפני סכנה להמשך קיומו עקב נטיה של האוכלוסיה המקומית לבחירה במעבר לבית ספר בצפון העיר, בעיקר לבית ספר עירוני ט', שנבחר בשנים שעברו לבית ספר אפקטיבי וזכה לפרסים רבים. דימויו של ביה"ס נמוך מאוד, והוא לא זכה מעולם לפרסים. כיום בבית הספר לומדים כ-600 תלמידים כאשר בשנים הקודמות כמות התלמידים היתה גבוהה בכ-30%.
שאלות המחקר היו:
* מהו הדימוי של בית הספר בעיני ההורים
* האם קיים קשר בין דימוי בית הספר לבין כמות הנרשמים.

על פי סקירת הספרות ישנו קשר חיובי בין טיב שירות לבין רצון לקבל שירות מאותו מקור. דימוי המוסד ויוקרתו, כפי שהם משתקפים בציבור, מהווים אפוא מרכיב חיוני ביחסי הגומלין שבינו לבין הקהילה. הטעם השני שיוקרת בית הספר ודימויו הציבורי עשויים להשפיע על הערכת הקהילה לגבי הצלחתו. השפעה זו עשויה להתבטא בנכונות הורים ותלמידים להעדיף את בית הספר, בהגדרת אוכלוסיית התלמידים שיפנו אליו. בקביעת התכנים והתוכניות שיפתחו במוסד ובזמינות המשאבים שיזכה להם.
מן הסתם, להורים ולתלמידים יש עניין להשתייך לבתי ספר בעלי יוקרה. אם מפני שהיוקרה משמשת מטרה נכספת בפני עצמה, בבחינת "צייד אחר יוקרה" לתלמידים השייכים או שישתייכו למוסד יוקרתי מובטח "רווח חברתי מוסף" או "אפקט שוליים" שהוא סך כל תוצאות הלוואי המוקנות לתלמיד עקב לימודיו במוסד יוקרתי.

לאור סקירת הספרות ההשערה היתה כי לבית הספר דימוי לא כל כך חיובי, בעיקר במישור המשמעתי ויהיה קשר בין כמות הנרשמים לבין דימויו.
המחקר תוכנן להערך על הורים וילדים מאזור בית הספר. בפועל הוא נערך רק על ההורים לאור סירובם לתת לילדים להישאל. 42 הורים על שאלון סגור שכלל שאלות אודות דימויו של בית הספר, שביעות רצונם מבית הספר והאם היו שולחים את ילדם לבית הספר.
נמצא כי התדמית של בית הספר נמוכה יחסית, אולם למעשה להורים לא כל כך חשובה התדמית.
להורים חשובה מאוד המשמעת בבית הספר. רוב ההורים לא היו מעבירים את ילדם לבית ספר אחר ובמידה והיתה להם אפשרות לבחור בבית ספר זה שנית- הם היו עושים זאת.
נמצא כי השערות המחקר אוששו: יש קשר בין הדימוי לבין הרצון לשלוח את הילד לבית הספר ומאידך יש מתאם בין תפקודו של בית הספר לדימויו- לא בכדי לנותן שירות נוצר דימוי כפי שיש לו.

הבעיה העיקרית בבית הספר- שאותרה בשאלון היא שיש בעיות משמעת הפוגעות במתן חינוך טוב לילדים. אי לכך ההמלצות העיקריות מתרכזות בנושא זה. לדעתי ההמלצות הן כי בית הספר צריך לנהוג בחוכמה כלפי "הצרכנים" שלו ולהתאים לכל אחד "שירות" משמעת המתאים לו. משמעת אחידה, הנהוגה בבתי ספר אחרים לא תצלח.
יש לשמור על הלקוחות הקיימים (התלמידים). אם אותם תלמידים ישארו בבית הספר ויהיו מרוצים הם יזדהו עימו ויהיו גאים הו. הם יטיבו להעיר את המסר בכל מפגש לתלמידים הצעירים ולאחרים וישמשו מנוף לגויס לקוחות. המעבר למדיניות פתוחה של בחירה הורים מחייב את המערכת הבית ספרית ללמוד ולעסוק בשיווק, מושג שזר ביסודו למערכת חינוך. אי לכך בית הספר נדרש להתגייס במאמץ להעלאת יוקרתו ולשמש גורם מגנטי לאוכלוסיה המקומית שבעבר הובטחה לו אבל כעת עשויה לנטוש אותו. היה עליו לעסוק בשיווק לנוכח התחרות בית בתי הספר בעיר:
להאזין יותר לצרכי הקהילה ליצור מיצוב אסטרטגיה שיווקית לבית הספר ההולמת את הצרכים, התנאים ומאפייני הסביבה שבה הוא פועל.
שיווק מוצלח של בית הספר יכול להעשות על ידי גורמי חוץ מקצועיים) (חברה מומחית לשיווק) או על ידי גורמי פנים של בית הספר כמו המורים, ההנהלה וההורים.
תרומת המורים והצוות הפדגוגי יכולה להעשות בדרכים שונות. אחת מהן הינה העצמת התלמיד, הסתייעות בתלמידים למטרת שיווק בית הספר נגזרת מהשפעת קבוצת השווים, למשל לפתח מנהיגות מקרב התלמידים אשר תתרום בתהליך השיווק לתלמידים המועמדים לבחירת בית הספר.

תוכן העניינים:
מבוא
2.1 הצגת הנושא
2.2 הבעיה הנדונה
2.3 מטרות העבודה
2.4 משתני המחקר
סקירת הספרות
3.1 דימוי בית הספר
3.2 נכונות לקניית שירות (נכונות הורים לרשום את ילדיהם לביה"ס)
3.3 הקשר בין המשתנים
3.4 סיכום סקירת הספרות
שיטת המחקר
4.1 השערות המחקר
4.2 משתני המחקר.
4.3 אוכלוסיית המחקר ושיטת הדגימה
4.4 מערך המחקר
4.5 כלי המחקר
4.6 שיטת הניתוח
4.7 מגבלות המחקר
תוצאות
5.1 התפלגות העונים
5.2 התפלגות התשובות
5.3 תוצאות ההשערות
דיון בתוצאות
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספח- דוגמת השאלון

מקורות:

אהרון א., (1993), "בית הספר האפקטיבי ויישומו בישראל", מים מדליו, 17.
באשי ד., שש ז. (1999), יעול בתי הספר- בין תאוריה למעשה, דפוס ההתערבות ותוצאותיו, עמודים 18-54.
בנימיני ק., טרר מ., (1994), "על דימוי בית הספר ובחירת הורים: המקרה של בת הספר "לולב"" מגמות, דצמבר.
הורניק י. (1994), ניהול השיווק, יחידות 1,2,3, האוניברסיטה הפתוחה.
זק איתי והורוביץ תמר (1985), בית הספר הוא גם עולמו של המורה, אוניברסיטת תל-אביב.
יזרעאלי ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, תל-אביב: גומא.
כספי מ. (1992), "החשיבה הביצועית בבי"ס", החינוך, יולי, עמ~ 438.
עינבר ד. (1994), "ניהול בית הספר ומנהיגות חינוכית", בתוך: בית ספר וחינוך, בהוצאת מגנס, ירושלים.
פרידמן יצחק (1989), "על אפקטיביות ואקאונטביליות באירגון", עיונים במנהל החינוך, חוברת מספר 16.
פרידמן יצחק ואחרים (1996), אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי ספר, מכון הנרייטה סולד, ירושלים.
קוטלר פ. (1998), עקרונות השיווק, מהדורה רביעית, המכון לפריון עבודה והיצור.
קוטלר פ. "הדרך למצוינות עוברת דרך ערכי הצרכן", הארץ, 3.3.1997.
רוזמן מ. (1989), זהות אישית, תל-אביב: הוצאת רמות.
שחר ח., (1994), "היבטים חברתיים חינוכים של בחירת בית ספר בידי הורים לאור התפיסה של "כלכלת שיווק" בחנוך: סקירת מחקרים ומסקנות", מגמות, ל"ו 2-3 עמודים 173-185.
שמאק י., ושמאק ר., (1995), תהליכים קבוצתיים בכיתה, חיפה: אח.
שפירא ר., גולדינגר א., היימן פ. שביט (1996), אוטונומיה בית ספרית במרחבי רישום משותפת- בחירת הורים מבוקרת בישראל, נייר עמדה מספר 1.91 היחידה לסוציולגיה של החינוך והקהילה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל- אביב.
Akeblof george a.,(1996) "the market for "lemons": quality ubcrtenty and the market mechanism", pp.488-499.
Boyne g.e (1992) "local government structure and performance: lessons from america"? Public administration, 70, pp 333-357
ourdieu p. (1997) "Cultural reproduction and social reproduction" in karabel j.g. Halsey h.a. (eds) Power and idiology in education, New-york, oxford university press pp.485-511.
Chubb j.e. moe t.m (1990) Politics and the american school Washington d.c.
Dikmeyer d. (1990), "Guidence in small school", The scoll conselor, 37(3) pp.199-203.
Croby, f. (1984)."relative deprivation in organizational settings". Research in organizational behavior, 6, 51-93.
Finkelhor david, :"a comparision of the respons of preadolescents and adolesceNts in a national victimization survey", Journal of interpersonal violence,, 13, 3, 1998, pp.362-372.
Morgenson g., (1991), "the trend is not their friend" Forbes, 148, (6), pp.115-119.
Sinha i, r.barta (1999), the effect of consumer price conciouness on priVate label purchase", Internal journal of research in marketing, 16, , pp.237-251.
Singh, p. (1994). Perception and reactions to inequity as a function of social comparison referents and hierarchical levels. Journal of applied psychology, 24, 6, 557-565.

תגים:

מנהל · חינוכי · בית · ספר · מערכת · החינוך · שביעות · רצון · תלמידים · כיתות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין דימוי בית הספר לכמות הנרשמים", סמינריון אודות "הקשר בין דימוי בית הספר לכמות הנרשמים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.