היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין דימוי עצמי וחרדת בחינות בקרב מתבגרים

עבודה מס' 063303

מחיר: 499.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותי באמצעות שאלונים.

12,526 מילים ,41 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

רבים מאתנו זוכרים את ההרגשה האיומה עוד מהיותנו תלמידים בבית הספר כאשר פרפורי הבטן לפי הבחינות, ההרגשה הקשה, כאבי הבטן, הזיעה הקרה, הבחילה ועוד, כל אלה קדמו למועד המבחן. "אני לא מצליח בבחינה למרות שאני שולט היטב בחומר". תלונה זו הופכת ליותר ויותר נפוצה בימינו שכן החברה המערבית בת זמננו היא "חברה שבה חיי האנשים נקבעים בחלקם באמצעות אופן הביצוע של מבחנים".
החרדה מפני כישלון היא שכיחה מאוד והיא מתפתחת כבר בעת כניסת הילד למערכת החינוך (סגל ושמעוני, 1997). אולם, בעוד שרוב הילדים עומדים בלחצים ומתפקדים בצורה משביעת רצון, אנו עדים לכך שישנם ילדים אשר אינם עומדים בלחצים ועוברים סבל אישי רב, ואף נצפית בקרבם, נסיגה בהתפתחותם האישית. כבר כאן חשוב להדגיש שחרדה אינה דבר שלילי בהכרח (1960,Sarason), נהפוך הוא: "במינון" הנכון היא מדרבנת להישגים, ומאפשרת לנו להגשים את עצמנו.
חרדת הבחינה אופיינית בעיקר לגיל ההתבגרות והיא מתווספת לשאר הבעיות איתן מתמודדים המתבגר ומשפחתו (יערי, 1994).
בתקופת ההתבגרות, מתגבשת זהותו של האדם, והוא רוכש עצמאות. לגיבוש הזהות האישית ישנם היבטים קוגניטיביים והיבטים רגשיים שכוללים את אופן קבלת האדם את עצמו. מראהו, מינו ותכונותיו.
ידוע לנו מכבר שישנו קשר הדוק בין הדימוי העצמי לרמת השאיפות (Purkey 1970,) לרמת החרדה (Evans & Mcandless 1978 ) לסקרנות ( Kowitz 1970).
בעבודה זו ברצוני לבחון את קשרי הגומלין בין חרדת הבחינות לבין הדימוי העצמי בקרב מתבגרים. הנושא מעניין אותי באופן אישי והחלטתי לחקור את התופעה הזו לעומקה.

הצגת הבעיה
החברה שלנו היא תחרותית והישגית וחרדת בחינות הנה תופעה נפוצה בקרב תלמידים רבים. רבים סובלים ממנה ולא מוערכים נכונה כאשר החרדה גורמת לירידה בתפקוד ובהישגים הלימודיים (סלטון-ברוניצקי, 1990).
הדימוי העצמי הוא מערכת מאורגנת של תכונות ושל הערכות שמייחס האדם לעצמו ומתנהג לפיהן. הוא מורכב ממערכת של ציפיות שמגבש האדם על עצמו ועל יכולתי. הוא מושפע בין השאר מהפער בין הציפיות לבין ההישגים. הדימוי העצמי הוא חיובי כאשר יש התאמה בין שניהם, והוא שלילי כאשר אין התאמה בין שניהם.
ניתן להסביר את "חרדת הבחינות" בעזרת התיאוריה המצבית. תכונתית של שפילברגר ( 1978).
תיאוריה זו מבחינה בין חרדה כמצב רגשי חולף לבין חרדה כתכונות אישיות. ההבדל טמון בכך ש"בחרדת מצב" החוויה היא בת-חלוף ואילו ב"חרדה תכונתית" קיימת אצל האדם נטייה כללית להתקף בתחושות חרדה עד לכדי BLACK- OUT (שיתוק), וזאת בניגוד למרבית האנשים האחרים הנתונים באותו מצב.
הדימוי העצמי של האדם הולך ונבנה במהלך כל חייו, החל מגיל הינקות. היא משתנה בהתאם לשינויים הגופניים, הנפשיים, החברתיים, והשכליים שמתרחשים באדם.
בתקופה ההתבגרות השינויים בדימוי העצמי צוברים תאוצה. ולאחר תקופה ארוכה של חביון, פתאום מתחוללות תהפוכות, והילד\ה הופך\ת לאדם בוגר, על כל המשתמע מכאן.
השאלה המרכזית של המחקר היא האם ישנו קשר בין הדימוי העצמי לבין חרדת הבחינות, בקרב מתבגרים?

מטרת המחקר
מטרת המחקר היא לבדוק האם ישנו קשר בין הדימוי העצמי לבין חרדת בחינות, בקרב מתבגרים.

שיטות ומגבלות המחקר
* לצורך המחקר, כחודש לפני מועד בחינת הבגרות בתנ"כ, העברתי בין תלמידי השישית בביה"ס עיוני במרכז הארץ שאלון משולב שבחן את רמת החרדה וכן את הדימוי העצמי של התלמידים, כמו כן בחנתי האם ישנו קשר בין מינו של התלמיד לבין הדימוי העצמי ורמת החרדה שהוא חווה, כן בדקתי האם יש קשר בין היות המתבגר בכור לבין חרדת הבחינה.
* המחקר נערך בכתה אחת, ולכן נטרלתי את השפעת גורם המורה, שהיא משמעותית מאוד כמו כן, מספר התלמידים קטן יותר.
* הבחינה נערכה בקרב תלמידי שישית, שהעומס שמוטל עליהם לא יכול להיות דומה לעומס שמוטל על תלמידי שמינית. חסר גורם ההשוואה.
* המחקר נערך זמן ארוך לפני בחינת הבגרות; שעה שהבחינה אולי לא נתפסת כאיום ממשי; מפאת הזמן הרב העומד לרשות התלמיד להתכונן.
* המחקר נערך בקרב תלמידים מוכרים לי. הוא לא עומד בסטנדרטים של מחקר, במיוחד לאור העובדה שהנושאים שנבחנו הם לא מהנושאים שלכולם קל לדבר עליהם עם בן אדם שמכירים.
המגבלה העיקרית היא שלמחקר שלי לא היו יומרות מדעיות; הוא נכתב לא כבעל מקצוע. מטבע הדברים שהנחקרים "יעגלו" פינות ויתכן בשל הקושי בחשיפת האמת.

הגדרת המשתנים
משתנה בלתי תלוי - דימוי עצמי.
משתנה תלוי - חרדת בחינות

השערת המחקר
ככל שדימויו העצמי של המתבגר גבוה, כך חרדת הבחינות נמוכה.
ככל שדימויו העצמי של המתבגר נמוך, חרדת הבחינות תהיה גבוהה.


תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
רקע תיאורטי - סקירת ספרותית
א. החרדה וסוגיה
ב. "חרדת בחינות"
גיל ההתבגרות
חשיבות קבוצת הגיל
יחסי מתבגרים-הורים
גיל ההתבגרות ומשימותיו
דימוי עצמי
התפתחות הדימוי העצמי
מנגנונים השומרים על העצמי
דימוי עצמי אצל מתבגרים
חרדת בחינות
תיאוריות שונית על תופעת "חרדת המבחן"
גורמים המשפיעים על חרדת המבחן
דרכים לטיפול בחרדת בחינות
התנהגות התלמיד בזמן המבחן
מתודולוגיה
ממצאי המחקר
דיון מסקנות.
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אורן, ר. (1993), התמודדות עם מצב לחץ הישגים לאור ההערכה העצמית, הייחוס הסיבתי והאידיאולוגיה האפיסטמית של היחיד. עבודת MA, אוניברסיטת בר -אילן.
אליצור, א. טינו, ש. מוניץ, ח. ונוימן, מ. (1990)- פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה - מהדורה חדשה ומתוקנת. תל - אביב י הוצאת אוניברסיטת תל -אביב (פפירוס).
אריקסון, א. ילדות וחברה, תליאביב, ספריית הפועלים,1979 .
בנדס-יעקב, א., פרידמן, י. חרדת מבחן, התופעה וההתמודדות עימה. ירושלים מכון הנרייטה סאלד, 1993.
בן-לביא, ש, ואחרים. "חרדת בחינות בקרב מתבגרים", תפנית,8, 1-5 , מכון הנרייטה סאלד,1995.
בר-אל, צ. , נוימאיר, מ, מפגשים עם הפסיכולוגיה-מפגש שני. אור יהודה, רכס, 1995.
בראל, ט. (1998). הקשר בין סגנונות התקשרות וגמישות בהתמודדות עם מצבי לחץ: התפקיד המתווך של גמישות קוגניטיבית. עבודת MA, רמת -גן: אוניברסיטת בר - אילן.
גרוסמן, ג. ילדים בעייתיים בכיתות רגילות, תל-אביב, גומא,1986 .
זיו, א. הגיל הלא רגיל. תל-אביב, אוניברסיטת תל אביב, 1992 .
זיו, א, התגרות. גבעתיים, מסדה,1984 .
זיו, א. פסיכולוגיה מדע הבנת האדם. תל-אביב, עם עובד,1993 .
זיידנר, מ. חרדת בחינות והשפעתה על התוצאות. הד החינוך, 1991, כרך ס"ו.
זיידנר, מ, נבו, בי וליפשיץ, ה. (1998). סולם חרדת בחינות: מדריך לבוחן. חיפה , אוניברסיטת חיפה.
טוביאנה, י. (1991), משתני אישיות ועיבוד חוויות החרדה בקרב חרדי בחינות. עבודת גמר לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. רמת - גן : אוניברסיטת בר - אילן.
טל, גק. (1999). הקשר בין הדימוי העצמי, רמת החרדה התכונתית, מיקוד השליטה וסיבת היציאה מהבית לבין הסתגלות לפנימיה אצל מתבגרים בפנימיות מחנכות. עבודת MA רמת - גן אוניברסיטת בר - אילן.
י. אנוך (1986). האדם בחברה, מבוא לסוציולוגיה, יחי12 .
יערי, א. חרדת בחינות-מהות וטיפול. תל-אביב, דיונון,1991.
יערי, א "חרדת בחינות והמשפחה", במשפחה,37 , עמ' 36-41, 1993 .
לילננברג, מ. מהי חרדה?. תל-אביב, אוניברסיטת תל.אביב, 1986 .
מיד, מ. מין ומזג בשלוש תרבויות פרימיטיביות. רמת-גן, מסדה, 1970 .
סילבסטר, ר. "כיצד משפיעים רגשות על הלמידה", חינוך החשיבה. 16-17, עמ' 67-72, 1999.
סלטון-ברוניצקי, ר, חרדת בחינות ואיך יוצאים מזה?. תל-אביב, מכון טסט רילקס,
עמרני, י. (1986). דימוי עצמי והישגים לימודיים בקרה טיעוני טיפוח, פרקים, דיונים בשאלות חינוך והוראה, ו', עמוד 88-96.
פלדמן, א. (1993), דימוי עצמי או חרדה, למי הבכורה בהתייחסות לחשיבה. הייעוץ החינוכי, כרך ג', ח' א.
פרידמן, י. (1989) מתבגרים כמקבלי החלטות דפוסי התנהגות ותכנים. ירושלים: מכון סאלד.
פורטר, ב, ג, מדירוס, ד,ס . וולך, י, ד. ,ילדים במצב מתח. אור עם, 1985.
פיאזיה, ז., איינהולדר, ב. הפסיכולוגיה של הילדיספריית הפועלים,1975 .
קובלסקי, ר, מכטר, א., "מבוא למחקר פעולה חברתית", מדריך לקורס, אקדמיון, אוקטובר 99.
קלינגמן, א. ופופקו, א. (1990). חרדת - בחינות - שיטות להתערבות ומניעה ראשונית. בתוך: ד' בר-טל וא. קלינגמן (עורכים). סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה וייעוץ בחינוך. ירושלים, משרד החינוך והתרבות. השירות הפסיכולוגי - ייעוצי.
שמעוני, ש., סגל, ש., שרוני, ו. "גישות קוגנטיביות-התנהגיתיות", משמעת ככיתה-היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים, תל-אביב, מכון מופ"ת, 1996 , עמ' 64-57
Allport G.W. Personality - a psychological interpretation. London, Constable, 1956.
Allport, G. Becoming: Basic considerations for a psychology of the personality. New Haven: Yale University Press, 1955.
Bandura, A. The Stormy Decade. Fact or Fiction. A Psychology in School, 1964, I, 224-231.
Cooley, W.W. Interaction among interests, abilities and career plans. Journal of Applied psychology. 1967, 51, 1-6.
Coopersmith, S. The antecedents of self esteem. San Francisco. Freeman, 1967.
Hall, G.S. Adolescence. N.Y., Appleton, 1904, volunme 2.
Jacobson, E. Progressive relaxation. Chicago. University of chicago press, 1938.
Kinch, J.H. A formalized theory of self concept. American journal of sociology, 68, 481-486, 1963.mead, G.H. Mind, self and Society. Chicago: University of Chicago press, 1984.
Sarason, I.G. Test Anxiety: theory, research and applications. Hillsdale, N.J: Erlbaum, 1980.
Spielberger, C.D. et al. Examination stress and test anxiety, in: Spielberger sarason, Stress and anxiety, Vol. 5, New York: John Wiley and Sons, 1978.
Tobias, S. Test Anxiety: Interference, defective skills and cognitive capacity, Educational Psychologist, 3, pp. 135-142, 1985.

תגים:

חרדת בחינות · קשרי גומלין · דימוי עצמי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין דימוי עצמי וחרדת בחינות בקרב מתבגרים", סמינריון אודות "הקשר בין דימוי עצמי וחרדת בחינות בקרב מתבגרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.