היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמדם הסוציומטרי של תלמידים ליקויי למידה, המשולבים בכיתה רגילה

עבודה מס' 062407

מחיר: 507.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר באמצעות "שאלון חברים".

8,441 מילים ,42 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
רקע תיאורטי
א. שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה
האם הכלה אפשרית
ב. סקירת מחקרים על מעמדם החברתי של ילדים חריגים בכיתה רגילה
1. כישורים, מעמד חברתי, קשרי חברות ותחושת בדידות של תלמידים בעלי לקות למידה בכיתות
משולבות
2. ההסתגלות הרגשית והחברתית
3. דימוי עצמי וחיברות
4. תחושת קוהרנטיות, בדידות וכשירות חברתית
5. השוואה בין תלמידים עם לקות למידה ורגילים בנושא חוש ההומור
6. חווית הבדידות וייחוס סיבתי
7. התערבות ממוחשבת להקניית מיומנויות חברתיות
8. מיומנויות חברתיות ורמות הבדידות
ג. הקבוצה ודינמיקה קבוצתית
1. הגדרה
2. היווצרות הקבוצה
3. היווצרות תת-קבוצות בקבוצה
4. תפקידים בקבוצה
5. תקשורת בקבוצה
6. השלבים בהתפתחות הקבוצה
ד. סוציומטריה
1. רקע כללי
2. שימושיה העיקריים של הסוציומטריה
3. הערכה על ידי הקבוצה והערכה עצמית
4. המבחן הסוציומטרי
5. השאלון הסוציומטרי
6. הערכה סוציומטרית
7. סוציוגרם
השיטה
א. מטרת המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. השערות המחקר
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר\המדגם
ו. משתני המחקר
ז. מהלך המחקר
ממצאים
א. סוציומטריצה - בנים כיתה ד1' - מחנך: אסדי
ב. סוציומטריצה - בנות כיתה ד1' - מחנך: אסדי
ג. סוציומטריצה של כיתה ד'1
ד. סוציומטריצה (מידת הפופולריות) - בנים
ה. סוציומטריצה (מידת הפופולריות) - בנות
ו. סוציומטריצה (מידת הדחיות) - בנים
ז. סוציומטריצה (מידת הפופולריות) - בנות
דיון בממצאים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח: שאלונים

מבוא
א. רקע כללי
החינוך המיוחד בארץ, כברוב הארצות בעולם המערבי, עבר ועובר בימים אלה שינויים מהפכניים במטרותיו ובדרכי עבודתו, בעקבות ההכרה הגוברת בחשיבות שילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים במערכות החינוך הרגילות, למימושו של חוק החינוך המיוחד (1988). נבדקים מחדש היעדים החינוכיים, המטרות הטיפוליות והמסגרות החינוכיות שתלמידים אלה לומדי בהן (חוזר המנהל הכללי 1999).
התוכניות המתחדשות במערכת החינוך הישראלית מחריפות את הקושי של מעצבי המדיניות בחינוך המיוחד, הנדרשים בו-זמנית להתייחס לצרכים יחידניים וקבוצתיים מיוחדים במערכת חינוכית משתנה (חן, שולמן והד, 1990).
קיימת הסכמה בין מחנכים, חוקרים והורים בדבר המחויבות של החברה לתת מענה חינוכי הולם ופחות נבדל לתלמידים עם ליקויים וקשיים מתמשכים (מרגלית, 1995).
מסקירת הספרות הקיימת ניתן לזהות שלושה ביטויים שונים לשילוב: שילוב המדגיש את ההיבט הפיזי, שילוב המדגיש את ההיבט ההוראתי ושילוב המדגיש את ההיבט החברתי (כץ, 2002; אבישר,1999; ברנדס ונשר, 1996; לויאן, 1996; ליפשיץ, 1994; רונן, 1997; רייטר, 1997; שכטמן, ;1991 לייזר, 1999 ;1993 ;1996).
1. שילוב המדגיש את ההיבט הפיזי: הביטוי הפיזי מתייחס לשאלה איפה נמצא התלמיד מבחינה פיזית, כלומר, כמה אחוזים מיום הלימודים הוא נמצא בכיתה הרגילה.
2. שילוב המדגיש את ההיבט ההוראתי: לביטוי ההוראתי שני תבחינים. האחד מתייחס לשאלה אילו מקצועות לומד התלמיד בכתה הרגילה. במצב הרצוי לומד התלמיד בכיתה הרגילה את כל המקצועות האקדמיים העיקריים - לשון, הבעה וחשבון. האחר קשור לשאלה האם ואילו התאמות נעשות לתכנית הלימודים כדי לענות לצורכי התלמיד המתקשה.
3. שילוב המדגיש את ההיבט החברתי: הביטוי החברתי מתייחס לשאלה באיזו מידה התלמיד המשולב גם מעורב בחיי חברת הילדים ולא רק נמצא פיזית באותו חדר כיתה (מיכאל, 1990; פרשטמן וחן, 1993; קס, 1995).

ב. מטרת המחקר
לבדוק את מעמדם החברתי של תלמידים עם ליקויי למידה, המשולבים בכיתה ד' רגילה במגזר הערבי.

ג. שאלות המחקר
1. האם תלמידים עם ליקויי למידה משתלבים חברתית בכיתה רגילה?
2. האם קיים קשר בין רמת ההישגים של התלמיד לבין מעמדו הסוציומטרי לאמור: ככל שרמת הישגיו של התלמיד גבוהים יותר כך מעמדו הסוציומטרי יהיה גבוה יותר.

ד. השערות המחקר
השערה א': יימצא בבדיקה סוציומטרית כי תלמידים ליקויי למידה המשולבים בכיתה רגילה אינם מקובלים חברתית.
השערה ב': יימצא כי קיים קשר בין רמת ההישגים של התלמיד לבין מעמדו הסוציומטרי לאמור: ככל שרמת הישגיו של התלמיד גבוהים יותר כך מעמדו הסוציומטרי יהיה גבוה יותר.

ה. שיטה
סקירת התיאוריות בתחומים הבאים: שילובם של תלמידים חריגים במערכות החינוך הרגילות; הקבוצה ודינמיקה קבוצתית; סוציומטריה ומבדקים סוציומטריים.
מחקר: באמצעות "שאלון חברים"1 לדירוג סוציומטרי, בו כל נבדק יציין את שמות 3 חבריו הטובים בכיתה ואת 3 התלמידים בכיתה שאינם חבריו מתוך 32 תלמידי בני כיתתו המהווים את אוכלוסיית המדגם. עיבוד הנתונים לסוציומטריצות וסוציוגרמות לשם מתן תשובה להשערות המחקר ניתוח הממצאים, דיון וסיכום.
---------------------------------------------------------------------------------
1. השאלון שימש אצל: אפורי-תדמור, 1999; דיקמן, 1996; שטיינהרדט, 1998; זהבי, 1992; פפרנה, 1995 ; ובספרם של זיו את זיו, 2001.

מקורות:

רוזנווסר, נ. (1997). הנחיית קבוצות, מקראה, הוצאת החברה למתנ"סים/מרכז ציפורי.
רונן, ח. (1997). הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 12(2), עמ' 21-30.
רייטר, ש. (1997). חבר חריג במערכות הרווחה, הבריאות והחינוך, חיפה: אחוה, גסטליט.
שגב, ל. (1997). חווית הבדידות וייחוס סיבתי של מתבגרים עם וללא ליקויי למידה. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך.
שכטמן, צ. (1991). שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, #13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ. (1993). ספרותרפיה ככלי מאבחן. מעגלי קריאה, 22, עמ' 76-69.
שטיינהרדט, ש. (1998). תחושת בדידות, כישורים חברתיים ומעמד חברתי של תלמידים עם ליקויי למידה בתחילה ובסוף חטיבת הביניים. עבודת מ"א,אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לחינוך.
Margalit, M. (1995). Social Skills Learning for Students with Learning disabilities and Students with Behaviour Disorders. Eeucational Psychology. (4) 15, 457-445.
Margalit, M. Ben-Dov, I. (1995). Learnind Disabilities and Social Environments: Kibbutz versus city comparisons of loneliness and social competence. Int. Journal of Behavioral Development, 18 3 , 1995, 519-536.
Simmel, G. (1950). The Sociology Of George Simmel, Ed. By Kurt H. Wolff, The Free Press, N.Y. pp.126-128, 135-136.

תגים:

בדידות · דימוי · דינמיקה · הסתגלות · הערכ · חברות · חברתי · חברתיות · חברתית · חיברות · כישורים · מיומנויות · מעמד · סוציומטריה · עצמי · קבוצתית · קוהרנטיות · קשרי · רגשית · תחושת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמדם הסוציומטרי של תלמידים ליקויי למידה, המשולבים בכיתה רגילה", סמינריון אודות "מעמדם הסוציומטרי של תלמידים ליקויי למידה, המשולבים בכיתה רגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.