היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת החדרת עובדים במינוי פוליטי על המוטיבציה של העובדים הקבועים ברשות הדואר

עבודה מס' 062357

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר.

13,726 מילים ,47 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

קציר
מבוא והצגת הנושא
2.1 הצגת הנושא
2.2 הבעיה העסקית
סקירת הספרות
3.1 מוטיבציה אצל עובדים
3.2 הנעת עובדים
3.3 הקשר בין רמת השכר ובין שביעות הרצון
3.4 השפעת אי שוויון הזדמנויות בעבודה על שביעות הרצון והמוטיבציה
3.5 העדיפות של חוזים אישיים
תופעת המינויים הפוליטיים בישראל
4.1 תאור התופעה
4.2 עמדת הרשויות כלפי מינויים פוליטיים
4.3 בעייתיות חוקית במינויים
4.4 סיבות לתופעה
4.5 טעמים נגד מינויים פוליטיים
4.6 טעמים בעד מינויים פוליטיים
תאור ארגון רשות הדואר
שיטת המחקר
6.1 מטרת המחקר
6.2 שאלות המחקר
6.3 השערת המחקר
6.4 אוכלוסיית המחקר
6.5 המדגם
6.6 הגדרת המשתנים
6.7 כלי המחקר:
6.8 מהלך המחקר:
6.9 עיבוד הנתונים
6.10 תרומת הממצאים להשגת מטרת המחקר
6.11 מגבלות המחקר:
ביבליוגרפיה
7.1 ספרים
7.2 חוקים והוראות כלליות
7.3 כתבי עת
בעיית המינויים הפוליטיים עולה כל אימת שמתחלף השלטון והשלטון החדש מנסה להיטיב עם
עושי דברו.
רשות הדואר, עליה נערך המחקר הינה אחד הגופים בהם קיימים מינויים פוליטיים. קשה
להתייחס לכמות המינויים הפוליטיים המבוצעת ברשות יחסית לארגונים אחרים אולם כתבות
בעיתונות וכן טענות העובדים וכמות המכתבים האנונימיים המגיעה לשר התקשורת מצביעים על
בעיה עסקית וארגונית חמורה מאין כמוה.
בעבודתי אבחן את השפעת המינויים הפוליטיים על המוטיבציה.

ראוי לציין כי איני מתיימר לבדוק את נושא המינויים הפוליטיים ברשות הדואר טיבם אופיים
וכשירותם, אלא עבודתי תתמקד בתפיסת המינויים הפוליטיים בעיני העובדים הקבועים משמע,
כיצד נתפסים המינויים הפוליטיים בעיניהם של העובדים הקבועים ברשות הדואר ומה השפעתם
על המוטיבציה של עובדים אלו.

מחקרים מצאו קשר חזק בין רמת השכר לבין שביעות רצון משכר. עם זאת רמת השכר בלבד אינה
מסבירה את כל שביעות הרצון מרמת השכר, כלומר, קיימת שונות בשביעות הרצון מרמת שכר
בקרב עובדים המקבלים שכר זהה. שונות זו מוסברת באמצעות מודלים שונים הכוללים משתנים
אישיותיים, סוציודמוגרפיים ועמדתיים המשפיעים על תפיסת עובד את הפער בין שכר נוכחי ושכר
רצוי. פער זה משפיע על עמדות העובד ועל שביעות רצונו מרמת השכר, במחקרים מאוחרים יותר,
פותחו מודלים בכוון של תיאוריות הוגנות וצדק.
המוטיבציה, על פי התיאוריות, מוגדרת לא רק כפונקציה של שכר או תנאים חומריים. היא
מורכבת ממכלול גורמים. החוקרים חלוקים בדעותיהם לגבי חוזק ועומק הגורמים אולם בכל
מקרה ברור כי השפעת החדרת העובדים הינה הרסנית:
הם מקבלים שכר יותר גבוה
קידומם לתפקידים בכירים נעשה במהירות
השכלתם אינה עומדת ביחס ישר לתפקידים הביצועיים שהם ממלאים.
העבודה תתמקד בשני מישורים:
מוטיבציה - סקירה ספרותית של התיאוריות השונות תיאוריית הצדק החברתי, מאסלו,
הרצברג, ורום ועוד.
הנעת עובדים מהי הנעת עובדים מהם הגורמים המניעים עובדים וכו'.

מינויים פוליטיים - תופעת המינוי הפוליטי בישראל
הגדרה של מינוי פוליטי.
בעד ונגד מינויים פוליטיים.
גישה תנועתית מול ממלכתית.


מקורות:

אהרוני יאיר (1961) , דרכי פעולתם של דירקטורים בישראל, ת"א: המכון לפריון העבודה והייצור.
אטיאס מ.,(1998) שיפור הנעה ושביעות הרצון בארגון ציבורי כפונקציה של זהות ארגונית, ירושלים.
אקשטיין שלמה, זילברפרב בן ציון, רוזביץ' שמעון (1998), הפרטת חברות בישראל ובעולם, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
בייט מרום רות (1990), שיטות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה.
גזיאל ח. (1987), יסודות בניהול צבורי דקל, ת"א.
גלוברזון א.(1994), אנשים בארגון, הוצאת ספריית המנהל, תל-אביב,
דרי דוד (1993), מינויים פוליטיים בישראל: בין ממלכתיות לתנועתיות, תל-אביב: המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הורניק י., סקרים, מחקרים ומשאלי דעת קהל, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1998.
הורוביץ דן, ליסק משה (1977), מישוב למדינה, תל אביב: עם עובד.
המכון הישראלי לדמוקרטיה, מינויים פוליטיים בשירות הציבורי, פרוטוקול משולחן עגול, 26/11/1991.
זמיר יצחק (1987), "אתיקה בפוליטיקה", משפטים, יז', 2.
זמיר יצחק (1991), "מינויים פוליטיים בביקורת שיפוטית", משפטים, יוני.
זמיר יצחק (1990), "הביקורת הפנימית והמינויים הפוליטיים" עיונים בביקורת המדינה, 46 תשנ"א.
ינאי נתן (1982), משברים פוליטיים בישראל, ירושלים: כתר.
כפיר א.(1997). ארגון וניהול עיצוב ושנוי,צריקובר: תל אביב.
פרידברג אשר (1991), "ביקורת המדינה וחשיבותה לשיפור השירות הממשלתי בישראל", מדינה ממשל ויחסים בין לאומיים, 33, ירושלים.
סמואל י., (1995), ארגונים, חיפה.
קוויק ת.(1981), שיפור המוטיבציה בעבודה, אור-עם, ת"א.
שי א., (1985) (עורך) ביחד- עיונים בשתוף עובדים, פועלים, ת"א.
שפרינצק אהוד (1982), איש הישר בעיניו יעשה, תל אביב: ספריית הפועלים.
Cannel c.f. Et all, The influence of interviewers and respondent Psychologigal and behavioral variabeles on the reporting in household interviwes, Washington 1968.
King n., (1970), "clarification and evaluation of the two-factor theory of job satisfaction, Psychological bulletin, 74,1. Pp.18-31.
Boyer robert (1988) The seArch for labour market flexibility: the european economies in transition, Clarendon press, pp 222-229(
Handy charles, The age of unreason, New-york, 1991.
Michael stroper and allen scott, "work organisation and local labour merket in an era of flexible produCtion", International labour review, Vol 129, no.5 1990, pp.573-591.
Verrom e., (1964), Work and motivation, New-york.
Blau p.m scott, (1962), Formal organizations. Chandler, san .Francisco
Crosby, f. (1984). Relative deprivation in organizational settings. Research in organizational behavior, 6, 51-93.
Etzioni a. (1961), A comparative analysis of complex organizations, New york: the free press.
Greenberg, j. (1993). Stealing in the name of justice informational and interpersonal moderators of theft reaction tO underpayment inequity. Organizational behavior and human decision prosses, 54 (1).
Hemmasi m., Graf la. lust ja. (1992)."correlates of pay and benefit satisfaction: the unique case of public university faculty", . Public personnel management, 21. 429-443.
Heneman, h.g. (1985). Pay satisfaction. In rowland km. ferris gr, (eds.), Research in personnel and human resources management, 3, 115-139. Greenwich, ct: jai press.
Judge, t.a. (1993). Validity of the dimensions of the pay satisfaction questionnaire: eVidence of differential prediction. Personnel psychology, Inc, 46, 331-355.
Major, b. (1994). From social inequality to personal entitlement: the role of social comparisons, legitimacy appraisals, and group membership. Advances in experimental social psychoLogy, 26, 293-355.
Mcgee j. S (1996).Industrial organisation, New york.
Miceli, m.p. lane, m.c. (1991). Antecedent of pay satisfaction: a review and extension." In research in Personnel and human resources management. 9, edited by k. Rowland g. Ferris. Greenwich, ct: jai press.
Rice, r.w., Phillips, s.m. Mcfarlin, d.b. (1990). Multiple discrepancies and pay satisfaction. Jornal of applied psychology 75, 386-393.
Singh, p. (1994). Perception and reactions to inequity as a function of social comparison refErents and hierarchical levels. Journal of applied psychology, 24, 6, 557-565.
Summers, t.p. desnisi, a.s. (1990). In search of adam's other: reexamination of referents used in the evaluation of pay. Human relations. 43(6), 497-511.
Taylor, g.s., vest, m.J. (1992). Pay comparisons and pay satisfaction among public sector employees. Public personnel management, 21, 445-454.
Wetherbe, james, c. bond wetherbe. (1993) "Individual motivation profiles: the key to increased productivity and job satisfaction", INformation management, no. 2-01-10,: 1-20.
Williams, s.l. fox c.j. (1995) "Organizational approaches for managing mid-career personnel", Public personnel management volume, 24 no. 3 (fall, 1995).

תגים:

הנעה · שביעות · רצון · ארגון · חוזי · שכר · פרנסה · קריירה · השוואה · חברתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת החדרת עובדים במינוי פוליטי על המוטיבציה של העובדים הקבועים ברשות הדואר", סמינריון אודות "השפעת החדרת עובדים במינוי פוליטי על המוטיבציה של העובדים הקבועים ברשות הדואר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.