היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות מורים עם בעיות משמעת

עבודה מס' 062037

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הדן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת הביניים

26,260 מילים ,95 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
פרק ראשון - מבוא
פרק שני - סקירת ספרות
2.1 משמעת
2.2 תהליכי שינוי
2.3 מעורבות הורים
2.4 ביה"ס והקהילה
2.5 הדרכה
2.6 ניהול כיתה
2.7 אקלים כיתה
2.8 סיכום
פרק שלישי - שיטת המחקר
3.1 רציונל המחקר
3.2 שאלות המחקר
3.3 מטרת המחקר
3.4 שיטת המחקר
3.5 שדה המחקר
3.6 אוכלוסיית המחקר
3.7 כלי המחקר
3.8 איסוף נתונים
3.9 מהלך המחקר
3.10 קשיים
פרק רביעי- הממצאים
פרק חמישי - דיון וניתוח הממצאים
5.1 התמודדות מורה-מחנך עם בעיות משמעת
5.2 התמודדות מורה-מקצועי עם בעיות משמעת
5.3 אקלים בית ספרי
5.4 סגנון ניהול כיתה
5.5 מעורבות \ התייחסות הורים לבעיות משמעת
5.6 יחסי גומלין בין מורה-מחנך ומורה מקצועי לתלמיד
5.7 מדיניות ההנהלה
פרק שישי - סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה

מחקר זה דן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת ביניים.
אנו המורים, נתקלים מידי יום בתופעות המזוהות עם בעיות משמעת אשר יש להן השלכות על התקדמות הלמידה והקניית ערכים חינוכיים.

רציונאל המחקר
בית הספר נתפס כמקום מרכזי בו מתקיים אקלים חינוכי המסוגל להתמודד בעיות משמעת, עם זאת התמורות החברתיות של התקופה האחרונה והשלכותיהן על בית הספר הביאו להתרבות בעיות המשמעת והמורים מעידים על עצמם שההתמודדות עם בעיות משמעת הופכת להיות קשה יותר ויותר. בעיות המשמעת מחבלות בהשגת מטרות מערכת החינוך, קרי הקניית וערכים וההתמודדות היום-יומית איתן שוחקת את המורים וגורמת לנטישה מקצוע ההוראה וירידה ברמת ההוראה.

במחקר זה מבקשת החוקרת להעמיק את הבנתה בנושא ולנסות ולפתח כלים נוספים והמלצות להתמודדות עם בעיות משמעת.

מטרת המחקר
מערכת החינוך הינה ארגון הנמצא באינטראקציה עם הסביבה וחלה עליו האחריות לספק תפוקות שהחברה מצפה ממנו, כאשר אחת הציפיות היא התמודדות עם בעיות המשמעת. במחקר זה מנסה לבחון את אופן התמודדות המורים עם בעיות משמעת ברמות שונות, על מנת לשפר את ההדרכה למורים בנושא זה תוך ניצול הידע הקיים בשטח.

שיטת המחקר
השיטה המתודולוגית מתבססת על מחקר איכותי דרך חקר מקרה.

שדה המחקר
נחקרת כיתה הטרוגנית בת 40 תלמידים בחטיבת ביניים בעיר בינונית בדרום הארץ.

כלי המחקר
החוקרת היא כלי המחקר העיקרי במחקר זה וזו גם נקודת החולשה שלו ולפיכך עליה לעשות רפלקציה ולהתמודד עם סובייקטיביות. כמו כן החוקרת השתמשה בתיעוד של תצפיות בכיתה הנחקרת כאשר חלק מהתצפיות היו בשיעורי המורה מחנכת ויתרתן בשיעורי מורים מקצועיים.
בנוסף החוקרת ערכה ריאיונות עם מנהלת בית הספר, המורה המחנכת, מורים מקצועיים, תלמידים מן הכיתה והורה לתלמיד מן הכיתה.
כמו כן הועבר שאלון היגדים למורה בקרב מורים מחנכים ומורים מקצועיים נוספים וכן שאלון היגדים לתלמיד בקרב תלמידים מן הכיתה הנחקרת.

מקורות:

אבירם, ר. (1999) לנווט בסערה - חינוך בדמוקרטיה פוסט-מודרנית. מסדה בע"מ, ת"א.
אבן שושן (1988) המילון העברי המרוכז. ירושלים, הוצאת קרית ספר.
אורנר, א. (1998) להיות אדם - דרכים בחינוך ההומניסטי. ת"א, הקיבוץ המאוחד.
אלירם, י. (1984) אלימות במסגרת החינוכית, בתוך שיפור האווירה בבית הספר. הוצאת משרד החינוך והתרבות.
אלפרט, ב. (1992) אתנוגרפיה בהכשרה פדגוגית - כלים להתבוננות וחקירה.
אריאלי, מ. (1995) אי נחת בהוראה, ת"א: הוצאת רמות אונ' ת"א.
אריאלי, מ. הראל, י. קשתי, י. (1985) הכיתה כמערכת משמעויות. מגמות, כ"ט, 4.
ארי-עם, ח. (1999) ניתוח התנהגות ישומי וניהול כיתה. מתי"א, דרום השרון.
בנש"ק, א. (1994) התלמיד הבעייתי, גישה התנהגותית קוגניטיבית. הוצאת אוצר המורה.
בר-לב, מ. פרנקל, מ. (1994) שיקול דעת כפתרון בעיות משמעת בכיתה, חלק ב'. המכון לחקר הטיפוח בחינוך והמחלקה להשתלמויות מורים, ביה"ס לחינוך, האונ' העברית ירושלים, ירושלים: הוצאת אקדמון.
ברקול, ר. (1997) התנהגות בין אישית והצלחה בהובלת שינויים. עיונים במינהל ובארגון החינוך. עמ' 149-164.
גולדנברג, ד. (1991) בית הספר הקהילתי. ת"א: קו מחשבה.
גירץ, ק. (1990) פרשנות של תרבויות. כתר, ירושלים.
גלוברזון, א. גלוברזון, ש. (1990) בקרת משאבי אנוש, מתוך: בקרה והערכה בארגונים. ת"א, רמות, 200-226.
גלוברזון, א. כרמי, ע. (1982) אנשים בארגון, ספרית המינהל.
דה בונו, א. (1994) אני צודק - אתה טועה. מכון ברנקו וייס בשיתוף משרד החינוך, ירושלים.
דור, ש. (תשנ"ג), המשמעת בבית הספר, ירושלים, ביה"ס לעובדי הוראה בכירים.
דר, י. רש, נ. (1985) הומוגניות והטרוגניות בחינוך וטענת "המחיר הפסיכולוגי". פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך. עמ' 39-62.
האוניברסיטה הפתוחה (1988) ניהול משאבי אנוש, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
הרפז, י. (1982) בית הספר הקהילתי - התפתחות של רעיון. החברה למתנ"סים.
זורן, ת. (1994) מעורבות המנהל בפיתוח עובדים, ת"א, צ'ריקובר.
זיו, א. (1977) פסיכולוגיה בחינוך, ת"א, הוצאת יחדיו.
ז'ק, א. הורוביץ, ת. (1985) ביה"ס הוא גם עולמו של המורה. הוצאת רמות, אונ' ת"א.
חן, מ. לביא, נ. (1983) תלמידים לא ממושמעים בעיני מוריהם בביה"ס היסודי ובחטיבת הביניים. חוות דעת.
חן-ציון, ה. (1986) קורלטים מבניים ומאפיינים אישיים של תלמידים בעלי בעיות משמעת. מחקר מעקב בקרב תלמידים - עבודת גמר לתואר מוסמך, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לפסיכולוגיה, אונ' ת"א.
יניר, ע. (1981) הכיתה המקדמת הפתוחה בחטיבת הביניים. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך. תשמ"א, 14, עמ' 147-153.
יעקבי, ש. (1995) התמודדות עם תופעת האלימות במערכת החינוך. ת"א, משרד החינוך והתרבות, שפ"י.
יריב, א. (1999) שקט בכיתה, בבקשה. מדריך לטיפול בבעיות משמעת ואלימות. רכס, הוצאה לאור.
כהן, א. קיסר, א. (1993) מעורבות של גורמים חיצוניים בבתי הספר בישראל. פרוייקט משותף של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה והקרנות של מפחות מילקן.
כהנא, ד. (1988) ההפרעה בכיתה. עבודת M.A הפקולטה לחינוך אונ' ת"א.
כספי, א. (1993) ניהול משאבי אנוש בארגון. ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
לוין, ת. (1995) תוכנית לימודים בעידן הטכנולוגי. בתוך: חן, ד. (עורך) החינוך לקראת המאה ה-21. אמות, אונ' ת"א.
מלינסקי, ד. (1988) השפעת אכסטרוברטיות ונוירוטיות על הקשר בין אירועי חיים מעוררי לחץ ובעיות התנהגות אצל ילדים. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך במדעי הרוח, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בר-אילן.
נוי, ב. (תשמ"ד) שיתוף הורים בעבודה החינוכית בביה"ס. ביה"ס לעובדי הוראה בכירים.
ניל, א.ס. (1977) סאמר היל: גישה רדיקלית לגידול ילדים. ת"א: הוצאת יהושע אורנשטיין.
סמילנסקי, י. בר-לב, מ. (1991) שיקול דעת בפתרון בעיות משמעת בכיתה. ירושלים: המכון לחקר בטיפוח בחינוך.
ענבר, ל. פרג, ר. (1999) קצה המאה - צמתים ומעברים במערכת החינוך. מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
פופר, מ. (1994) על מנהלים כמנהיגים. רמות, אונ' ת"א.
פוקס, א. (1995) שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. צ'ריקובר, ת"א, 11-34.
פזי, י. (1981) מאפייני האקלים החברתי של הכיתה הלימודית, מתוך: פסיכולוגיה בחינוך. יחידות 7-8, האונ' הפתוחה.
פסיג, ד. (תשנ"ז) ביה"ס העתידני - מחוויה מורכבת לעתיד מאתגר. משרד החינוך.
פרויד, ז. (1977) האני ומנגנוני הגנה. ת"א, דביר.
פרידלר, א. (1997) המחסום העיקרי לשינוי פני ביה"ס הוא המנהל. המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון.
פרידמן, י. (1992) סגנונות מנהיגות במרחב ארגוני משתנה: המרה, שגרה ושילוב. עיונים במינהל ובארגון החינוך. 18, 5-35.
פרידמן, י. (1995) אקלים ביה"ס ואקלים הכיתה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (2000) לחצי התפקיד בעבודת מנהל ביה"ס כמנבאי שחיקה. מגמות. מ, (2) מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
פרידמן, י. הורוביץ, ח. שליב, ר. (1998) אפקטיביות תרבות ואקלים של בתי ספר. מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
פרקנשטיין, ק. (תשי"ד) משמעות המושג "סיבה" בחקר עבריינות הנוער. ירושלים: מוסד סאלד למען הילד והנוער.
צבר בן יהושע, נ. (1997) המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה. הוצאת מסדה-מודן.
צדקיהו, ש. (1998) אקלים כיתה מהות ומעשה, ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
קולא, ע. (1991) קשרים בין סגנונות ניהול, השתלמות מוסדות ואקלים ארגוני בבית הספר היסודי. עבודת M.A, אונ' בר-אילן, ת"א.
קשתי, י. אלפרט, ב. יוסיפון, מ. מנור, א. (1997) בית ספר הטרוגני, אחדות בתוך שונות. ת"א: הוצאת רמות.
קשתי, י. אריאלי, מ. שלסקי, ש. (עורכים) (1997) לקסיקון החינוך וההוראה. רמות, אונ' ת"א.
רוקח, א. (1995) בית ספר לא אלים: שיקולי דעת למניעה והתמודדות באלימות בביה"ס. ירושלים, משרד החינוך והתרבות, שפ"י.
שחל, א. (עורכת) (1992) דרכי טיפול בבעיות התנהגות בכיתה. (עברית: ר. גוטליב), חיפה, הוצאת אח"י.
שמידע, מ. (1987) חינוך וחברה וזיקת הגומלין ביניהם במשך הדורות, בתוך: בין שוויון למצוינות: רפורמה בחינוך ובית הספר המקיף. אונ' בר-אילן, ת"א, עמ' 11-34.
שמעוני, ש. סגל, ש. שרוני, ו. (1996) משמעת בכיתה, היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. מכון מופ"ת.
שפירו, ש. (1981) בריאות נפש קהילתית בישראל, צ'ריקובר.
שרן, ש. שחר, ח. (1990) ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. ירושלים-ת"א, הוצאת שוקן.
שרן, ש. שחר, ח. (1994) שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית: תלות הגומלין בין הכיתה לבין ביה"ס כמוסד. מתוך: ריץ, י. בן ארי, ר. (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית. אבן יהודה: רכס.
תוכנית לאומית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך בישראל. (1999), דו"ח ראשוני ליישום. ירושלים, משרד החינוך והתרבות, מחלקת הפרסומים.
Anderson, G.J (1971) Effects of Classroom Social Climate on Individual Learin American Educational Research. 7, 135-152.
Blasé, I. (ed) (1991) The Politics of Life in Schools: Power, Conflict and Cooperation. Newburg Park: Sage.
Bloom, D. Puro, E. Theodorou, E. (1989) Procedural display and classroom lessons. Curriculum Inguiry, 19 (3), pp 265 - 291.
Bogdan, R.C. & Bicklen, S.K. (1992) Qualitative Research For Education. An Introduction to Theory and Methods. Allyn & Bacon, Inc, Boston, U.S.A.
Charles, C.M. (1996) Building Classroom Discipline. (5th ed.) While Plains N.Y.: Longman.
Chess, S. & Thomas, A. (1989). The Practical application of temperament to psychiatry. In W.B. Carey & S.C. McDevitt (eds.). Clinical and Educational Applications of Temperament Research. Amsterdam, Swets and Zeitlinger: 23-35.
Drucher, P. (1993) Post Capitalist Society, Harper, Business, New York.
Dorr, D. Zax, M. & Bonner, J.W. (Ed.) (1983) The psychology of Discipline. New York: International University Press, Inc.
Feldhusen, J.F. & Moon, S.M. (1992). Grouping gifted student: issues and concerns. Gifted child quarterly. 36(2). 63-67.
Fiedler, F.E. (1967) A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw Hill.
Goldring, E. (1996) Schools Restructuring: Responding to External Environments, in: Research and Theories of School Management 3, 43-67.
Hersey, P. & Blanchard, K.H. (1998) Management of Organizational Behavior, 5th ed. Englewood Cliffs, N.Y. Prentice - Hall. Inc.
Hargreaves, D.H. (1972) Interpersonal Relations and Education. Routledge and Kegan Paul.
Husen, T. & Postlethwaith, T. (1994) International Encyclopedia of Education. (second edition), Vol. 3, p. 1534-1537.
Katz, D. & Kahn, R. (1978) The Social Psychology of Organization. (2nd ed.) Wiley, J.
Kounin, J.S. (1970) Discipline and Group Management in Classroom. Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.
Litwak. E. & Meyer H.J. (1974) School, Family and Neighborhood: Theory and Practice of School - Community Relations. Colombia Press.
Mclver, R.M. Page, C.H. (1962) Society and Introductory Analysis, London, Macmillan & Co.
Minzberg, H. (1998) Covert Leadership. Harvard Business Review.
Mitzel, H.E. (Ed.) (1992) Encyclopedia of Educational Research (sixth ed.) New - York: Macmillan Publishing Company.
Moos, R.H. (1974) System for the assessment and classification of human environments: On overview, in Moos, R.H. & Insel P.H. (Ed.), Issues in Social Ecology. Palo Alto Calif: National Press Book.
Moos R.G. (1979) Evaluating Educational Environments. San Francisco: Jossey Bass.
Murphy, J.D. (1994). Brief therapy for school problems: School psychology International, Vol. 15, pp. 115-131.
Mussen, P.H. (Ed.) (1983) Handbook of Child Psychology Vol. 4 N.Y.: John Wiely and Sons.
Newstrom, S.M. & Dsvis (eds.) (1998) Human Behavior at Work. Mcgrw Hill.
Quinine, J.B. (1996) Making the most of the best, Harvard Business Review 3.4: pp 71-80.
Spardly J.R (1980) Participant Observation. Holt Rinhart and Winston, N.Y.
Stake, R.E. (1980) Case Studies in Science Education. Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation. University of Hillinois, Urbana.
Walberg, H.J. & Anderson, G.J. (1979) Classroom Climate and Individual Learning, Journal of Education Psychology, 59, 414 - 419.
Warren, R.L. (1972) The Community in America, (2nd).
Watkinz, C. & Wagner, P. (1987). School Discipline: A Whole School Approach. Oxford, England: Basil Blackwell Ltd.
Weiner, B. (1980) A Cognitive (Attribution) - Emotion - Action Model of Motivated Behavior: An Analysis of Judgments of Help - Giving. Journal of Personality and Social Psychology, 39, (2), 186-200.
Wolins, M. (1974) Successful Group Case: Exploration in the powerful environment. Chicago.
Yin, R.K. (1994) Case Study Research: Design and Method, 2nd ed. London: Sage.

תגים:

בית · ספר · אקלים · כיתתי · התנהגות · חריגה · אכיפת · משמעת · ענישה · פיזית · השעייה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות מורים עם בעיות משמעת", סמינריון אודות "התמודדות מורים עם בעיות משמעת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.