היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין הקירבה המשפחתית של מבקר הפנים לראש הרשות לבין חריפות הדוח, אופי הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים

עבודה מס' 062020

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת רשויות מקומיות מהמגזר הערבי במחוז צפון.

13,432 מילים ,21 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. בעיית המחקר
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. הרקע לסקירת הספרות
ב. הבסיס החוקי לביקורת פנימית ברשויות המקומיות
ג. חשיבות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות
ד. בין ביקורת פנימית לחיצונית ברשויות המקומיות
ה. מינוי מבקרים פנימיים
1. מינוי מבקרים פנימיים בעיריות
2.מינוי מבקרים פנימיים במועצות מקומיות
3. העסקת מבקרים פנימיים שלא במעמד "עובד רשות מקומית"
4. מינוי עובדים ללשכת המבקר הפנימי בעירייה
ו. תפקידיו של המבקר הפנימי
ז. תקני ביקורת
ח. טיפול הרשות המקומית בדוחות הביקורת הפנימית
ט. קבלת עובדים ברשויות המקומיות
י. מינויים פוליטיים ברשויות המקומיות
יא. סקירת מאמרים לגבי הביקורת הפנימית
יב. שחיתות בשירות הציבורי
מחקר שדה
א. שאלת המחקר
ב. השערת המחקר
ג. השיטה וכלי המחקר
ד. שדה המחקר
ממצאים
א. ניתוח השוואתי - דוחות מבקרי הפנים
ב. ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים משנה קודמת ברשויות המקומיות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

"התפיסה הבסיסית של שיטת המנהל הציבורי בישראל, רואה בשרות הציבורי שירות בעל אופי
מקצועי וא-פוליטי. המינוי הפוליטי מתעמת ככלל חזיתית עם תפיסה זו. החובה להימנע ממינויים
פוליטיים נגזרת ממעמדה של הרשות הציבורית כנאמן הציבור, והפרתה גוררת פגיעה באמון הציבור
ברשות. זו העת להסיר מכשול ולהקדים תרופה על-מנת שתופעות מעין אלו לא יישנו. ככל שהמדובר
במינויים למשרות ברשות המקומית לאחר הבחירות, יש להימנע מלהוציא ישן פני חדש (פוליטי)
ואידך זיל גמור".1
נגע המינויים הפוליטיים ברשויות המקומיות פשה בישראל ועל כך התריעה מבקרת המדינה עוד
בשנת 1998. בעיריות שנבדקו בתקופה שנסקרה על ידה: מונו 577 עובדים בלא מכרז פומבי כנדרש;
שיעורם מכלל העובדים שהתקבלו למשרות החייבות במכרז, היה כ .2 84% -
הסוגייה של מינוי עובדים ברשויות המקומיות נדונה אף בבית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט
גבוה לצדק, בעתירה שנגעה למינויים של עשרה עובדים בעיריית תל אביב-יפו3. בפסק-הדין שניתן,
ביום 29.1.1995, פירש ויישם בג"צ את הנורמות החלות על קבלת עובדים לעיריות: החובה לפרסם
מכרז פומבי, אימתי ניתן למנות על-פי מכרז פנימי ואלו משרות פטורות ממכרז. נקבע שיש מקום
לבטל את מנוייהם של תשעה עובדים, שנתמנו למשרותיהם בלא מכרז פומבי.

בעיית המחקר
בתוקף תפקידי כקצין מחוז הצפוני במשרד הפנים נתקלתי בתופעה חמורה שהכינוי ההולם לה
"תרבות שלטון חמולתי" אשר פשתה ברשויות המקומיות במגזר הערבי, בה נוהגים ראשי הרשות
למנות "מקורבים" לתפקידים שונים ברשות.
יתר על כן, בחלק מהרשויות מונו כמבקרי פנים של הרשות קרובי משפחה של ראש הרשות.
שאלת המחקר
האם קיים קשר בין קרבתו (משפחתי, פוליטי, חברתי) של מבקר הפנים לראש הרשות לבין
קפדנותה של הביקורת, חריפותה ומעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות הן על ידו
והן ע"י גורמים חיצוניים?

השיטה
1. מחקר איכותי השוואתי באמצעות ניתוח תוכנן של 4 דוחות ביקורת שהוגשו ע"י מבקר פנים
ברשות המקומית 2 - דוחות של מבקרי פנים מקורבים ו2- דוחות של מבקרי פנים שאינם מקורבים.
4 .2בדיקת ההקפדה והמעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות ע"י גורמים חיצוניים
ב10 - רשויות במגזר הערבי.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, (2001), מכתב אזהרה, לראשי רשויות מקומיות אשר ביצעו עבירות
לכאורה - כאשר לקו במינויים פוליטיים. ההודעה והמכתב פורסמו בעיתון הארץ מהדורת יום .24.9.2001
2. מבקר המדינה, (1998) דוח ביקורת על קבלת עובדים ומינויים פוליטיים ברשויות המקומיות ירושלים, אייר התשנ"ח -
מאי 1998. (להלן מבקר המדינה 1998).
3. בג"צ 1249 , 1086/94, אריה צוקר נגד עיריית תל אביב-יפו ואחרים, פ"ד מט (1) עמ' .139
4. תחילה הייתה כוונת המחקר לערוך דוח השוואתי כמצוין בסעיף ה1/ לעייל בלבד. אולם לאור התוצאות החמורות
שהתגלו בכל הקשור למעקב אחר תיקון ליקויים בארבע המועצות שנבדקו, החלטתי להרחיב את תחום המחקר ולבדוק 10
רשויות נוספות בנושא זה. לאחר מעשה אני מעריך כי הייתה הצדקה להרחבת תחום המחקר וזאת לאור הממצאים
המפתיעים שגיליתי ואשר יובאו בפרק ממצאים.

מקורות:

Etzioni-Halevy, E. (1989). Exchanging Material Benefits for Political Support: A Comparative Analysis, In: Heidenheimer, A.J. et al. (Ede): Political Corruption; A Handbook. New Brunswich, N.J.: Transaction Publishers, 287-304.
Etzioni-Halevy, E. (1990). Comparing Semi-Corruption Among Parliamentarians In Britain and Australia, In: Oyen, E. (Ed): Comparative Methodology; Theory and Practice In International Social Research, London: Sage, 113-133.
Izraeli, D. & Barnir, A. (1994). Ethics Officers: A Proposed Profile for an Emerging Organizational Function, Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The School of Business Administration 19 p. (Working Paper No. 30/94).
Werner, S.B. (1983). The Development of Political Corruption: A Case Study of Israel, Political Studies, 31, 620-639.
Sharkansky, I. (1988). Too Much of The Wrong Things, Jerusalem Quarterly, 45, 26-3
אצקין ב. (1961). עיקרי המנהל הציבורי תל-אביב : דביר, ע"מ 202 - 209.
בן אליא, נ. (1997). "היש מקום למנהל עיר מקצועי בישראל?", ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
בן-דור ג. 1974. "תרבות פוליטית ושחיתות פוליטית". הרבעון למחקר חברתי 7-8: ע"מ 9 - 24.
זמיר, י. (1990). הביקורת הפנימית והמינויים הפוליטיים, עיונים בביקורת המדינה, 46, 20-14.
יזרעאלי, ד. ובר-ניר, ע. (1993). דפוסי התמודדות עם דילמות אתיות בקרב מבקרים פנימיים והגורמים המשפיעים עליהם, דו"ח מחקר 41/93, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר למינהל עסקים.
יעקבי ג. (1989). "שחיקה נורמטיבית במערכת המנהל הציבורי בישראל והשלכותיה". פרידברג א. (עורך). טוהר המידות במערכת המנהל הציבורי - ימי עיון חוברת 2. ירושלים : נציבות שרות המדינה ע"מ 42 - 51.
כהנא, ר., ליטל, נ., לומסקי-פדר, ע., הלמן, ש. ודיל, א. (1984). דפוסים של שחיתות וחריגה מנורמות מקובלות במוסדות ציבוריים בחברה הישראלית, מקורות עיתונאיים ומסמכים, ישראל חברה מתהווה, ג', ירושלים: האוניברסיטה העברית.
מזרחי, נ. (1991). "תקני הביקורת", בתוך: פרידברג, א. (עורך), ביקורת פנימית במערכת המינהל הציבורי, נציבות שירות המדינה, בית ספר המרכזי למינהל, ירושלים, תשנ"א 1991, עמ' 114-96.
סטולר, א. (1994). הביקורת הפנימית במשרדי ממשלה בראי ביקורת המדינה בישראל, ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה וקנדה, עיונים בביקורת המדינה, 52, 59-87.
סמוחה, ס. (1993). "שסעים מעמדיים, עדתיים, ולאומיים בדמוקראטיה בישראל", אורי רם (עורך) החברה הישראלית : היבטים ביקורתיים 1993. תל-אביב : ברירות, ע"מ 172 - 202. ראה גם: רביצקי א. 1997. "דתיים וחילוניים בישראל: מלחמת תרבות פוסט-ציונית?". אלפיים, 14, ע"מ 80-96.
פרידברג, א. (1988). ביקורת ציבורית ופנימית ברשויות המקומיות בישראל, עיר ואזור, 18, 27-47.
פרידברג, א. (1988). "ביקורת ציבורית ופנימית ברשויות המקומיות בישראל: בחינה והערכה" (עמ' 75 ו-90), אשר פורסם בקובץ הביקורת ברשויות המקומיות בישראל, שהוצא לאור על ידי משרד הפנים בשנת 1999.
פישמן ג. ודניץ ס. (1977). "עבריינות צווארון לבן ניתוח מושגי והערכת מצב". הרבעון למחקר חברתי 12 - 19 ע"מ 273 - 287.
רובינשטיין, א. (2001). מכתב אזהרה, לראשי רשויות מקומיות אשר ביצעו עבירות לכאורה - כאשר לקו במינויים פוליטיים. ההודעה והמכתב פורסמו בעיתון הארץ מהדורת יום 24.9.2001.
שלום, י. (1995). "על שחיתות פוליטית - חקר המקרה של השלטון המקומי בישראל", רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי-המדינה, 1995 .
שפרינצק א. (1987). איש הישר בעיניו. תל-אביב : ספרית פועלים.

תגים:

ביקורת · ציבורי · ערבי · מגזר · שחיתות · משרד · הפנים · משרדי · ממשלה · תלונות · הציבור · רשויות · מקומיות · מועצה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין הקירבה המשפחתית של מבקר הפנים לראש הרשות לבין חריפות הדוח, אופי הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים", סמינריון אודות "הקשר בין הקירבה המשפחתית של מבקר הפנים לראש הרשות לבין חריפות הדוח, אופי הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.