היישום אינו מחובר לאינטרנט

שינוי ארגוני כפתרון למשבר ארגוני בשרותי הרווחה

עבודה מס' 061932

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר השוואתי במחלקה לשירותים חברתיים בצפת.

10,962 מילים ,43 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. השערות המחקר
רקע תיאורטי
א. משבר ארגוני מהו?
ב. דרכי התמודדות עם משבר בארגון
ג. הרפורמות במנהל כפתרון למשבר
ד. מנהל ציבורי עומת מנהל עסקי
ה. תפקידי המנהל הציבורי
ו. שינוי ארגוני
ז. בחינת היעילות הארגונית
ח. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
רפורמה במבנה הארגוני של מחלקת הרווחה בצפת
א. הצגת הבעיה המשברית
ב. היערכות
ג. מסקנות לביצוע
ד. שביעות רצון העובדים
השיטה
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. אוכלוסייה ומדגם
ד. כלי המחקר
ה. משתני המחקר
ו. הליך
ממצאים
א. ממצאי השערה 1
ב. ממצאי השערה 2
ג. ממצאי השערה 3
ד. ממצאי השערה 4
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מבוא

א. הצגת הבעיה
ארגונים ניצבים מעת לעת מול הצורך לנהל תהליכים חוצי מערכת על מנת לתת מענה לבעיות,
תקלות חמורות ומשבר. למרות שרוב התקלות החמורות והמשבר בארגונים אינם פתאומיים.
הנהלות ארגונים מוצאות עצמן במצבים של חוסר שליטה על אופי, עוצמת ועיתוי המופעים,
מצבים המחייבים השקעת משאבים משמעותיים ותשלום "מחירים" נוספים אחרים.
לעיתים קרובות גם ניכר קושי רב בניהול מושכל ואינטגרטיבי של תהליכים אלה בעיקר בשל חסר
מתודולוגיה מסודרת המהווה מסגרת חשיבה ותכנון לביצוע פעילות תגובתית בעיקרה.
אסטרטגיית הפעולה שנבחרת על בסיס הנחות אלה מתמקדת בזיהוי מהיר ומדויק של הבעיה
והתמודדות ארגונית אפקטיבית לצמצום הנזקים.
כך קרה לשירותי הרווחה בישראל, בעקבות עליה נחשלת, הזדקנות האוכלוסייה. עלייה בשיעור
העוני, עליה באלימות במשפחה לסוגיה, עליה במתמכרים (סמים ואלכוהול) נקלעו שירותי הרווחה
בארץ למשבר תפעולי ומבני שנבע בעיקר מחוסר תקציבים, משאבים וכוח אדם שכמעט רובו
נשחק מעומס המטלות מאי נחת שגרמה לחוסר שביעות רצון ומוטיבציה.
במרוצת השנים 1999-2000 הורה משרד העבודה והרווחה להתחיל בביצוע רפורמה ניהולית
ארגונית במקרו - מערכתית לכל השירותים הסוציאליים ברשויות המקומיות בישראל כחלק
מתהליך לפתרון המשבר הארגוני והתפעולי.
לאור הנחיה זו הוקם צוות בדיקה במחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת אשר ניתח את
הבעיות הארגוניות והתפעוליות במגמה להציע וליישם כמיקרו (כחלק מתוכנית מקרו ארצית)
חידוש ארגוני הן מבחינת המבנה והן מבחינת התפעול.
כיום בתום כשנה מאז החל היישום, נוצר צורך לבחון באם הרפורמה תרמה לפתרון המשבר
התפעולי והמבני בכלל, ובאים הרפורמה השפיעה על רמת שביעות רצון עובדי המחלקה בפרט.

ב. שאלת המחקר
האם יימצאו הבדלים במידת שביעות הרצון של עובדי המחלקה לשירותים חברתיים בצפת
במחקר השוואתי, בין מחקר שנערך באוקטובר 1998 בתקופה שלפני יישום הרפורמה
הארגונית\תפעולית לבין שנת 2002 לאחר יישומה של הרפורמה?

ג. השערות המחקר
השערה 1: העובד יראה את אופי עבודתו באופן חיובי יותר לאור השינוי במבנה הארגוני.
השערה 2: תחושות העובד בהקשר לעבודה והארגון יהיו חיוביות יותר לאור השינוי במבנה
הארגוני.
השערה 3: העובדים יגלו שביעות רצון גבוהה יותר לאור השינוי במבנה הארגוני.
השערה 4: הדעה הכללית של העובד על הארגון תהיה חיובית יותר לאור השינוי במבנה הארגוני.

מקורות:

אולמן-מרגלית, ע. (1992). "פרידריק האייק: הקנאה לחירות", הארץ, 5 ביוני.
אורנר, א. (1993). משאבי אנוש, המדריך לניהול כוח אדם, קרית ביאליק, הוצאת אח.
אלבוים-דרור, ר. (תשמ"ה). "אסטרטגיות החלטה לטיפול בקונפליקטים במערכת החינוך", בתוך: צ. לם (עורך), בית-ספר וחינוך. עמ' 27-35.
אריאן, ע. (1998). מדיניות ממלכתית ואינטרסים מאורגנים , חיבור לשם קבלת תואר Ph.d, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
בן נשר, א. (1990). "מנהל משאבי אנוש-- היערכות לשעת חירום", מנהלים, גיליון 32, ספטמבר, ע' 24 - 26.
בן נשר, א. ולהד, מ. (1997). "המודל המשולב - מקורות לחוסן", משאבי אנוש, דצמבר.
בריל, ס. רייביץ, א. (2001) "דרקון? אין דבר כזה!" על ניהול בעיות חמורות כמשבר. בכינוס הלאומי של האיגוד הישראלי לאיכות נובמבר 28-29 2001: http://library.leadersnet.co.il
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990). תמיכה של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן.
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1992). תמרוץ והנעת עובדים, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
דרי, ד. וגדליה, א. (1996). יסודות המנהל הציבורי, יחידה 5: חלוקת העבודה במנהל הציבורי, האוניברסיטה הפתוחה.
הופשטטר, ה. ובר חיים, א. (1988). עבודה והנעה, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
ויגודה, ע. (1995). התנהגות אזרחית בארגון: מודל חדש לבחינת הצלחה ויעילות ארגונית דרך ביצועי עובדים במנהל הציבורי הישראלי. עבודת מ.א. חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג למדעי המדינה.
זהבי, ר. (1999). "האם העובדים מרוצים מעבודתם", סטטוס (93), 27-25.
יצחקי, ח. (1985). "תמיכה של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים", עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר-אילן.
כץ ד. וקאהן, ר. (תשל"ז). "ארגונים וגישת המערכות", בתוך: רחל אלבוים-דרור (עורכת), מנהל וחינוך - אנתולוגיה, ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית. עמ' 22-35.
כץ, י. (1997). הפרטה בישראל ובעולם. תל-אביב: פקר.
לניר, י. (1990). הקיבוץ כמערכת מדינית, תל-אביב: יד טבנקין, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
לניר, י. (1990). קיבוץ צעיר במשבר מושגי. רמת אפעל: יד טבנקין.
מזרחי, י. (1997). "עומס יתר", מתוך: סטטוס, (77 ), 16-15.
מרי אורי, "התמודדות עם משברים בארגונים, קהילות ועסקים", גומא, ת"א, 1990.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
קופלמן, מ. (1992), הקשר בין סיפוק לבין שביעות רצון בעבודה, עבודה MCS, אוניברסיטת תל אביב.
Coats, F.J., The Highly Probable future- 83 assumptions about the year 2025, The world future society.
Naisbitt, J. & Aburdene, P. (1990) Megatrends 2000, William Morrow and Co. Inc, New York.
Cody E. (1981). Rise in Islamic Fundamentalism, Washington Post, April 4.
Kider, R.M. (1994). Universal human values, The Futurist, July-August, pp 8-13.
Lane, J.E. (1993). The Public Sector, Sage.
Hezberg, F. (1959). The motivation to work, N.Y., Wiley.
Lock, A. (1976). The natore and causes of job statisfacion in: donnette, m.d. led. Chicago, rond mchally.
Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality, N.Y. Herper.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Vroom, V.H. (1964). Work and motivation, N.Y., Wiley.
Lynn, L.E. (1996). Public management as art, science and profession. New Jersey: Chatham House Publishers. pp. 9.24.
Pollitt, C. (1988). Bringing consumers into performance measurement. Policy and politics, 16, 77-87.
Savas, E.S. (1987). Privatization. Chatham House Publications. Ch. 3, pp. 35-57.
Hines, A. (1994) Jobs and infotech, The Futurist, Jan-Feb, pp 9-13.
Centron, M. 1994, "An American renaissance in the year 2000", St. Martin's press, New York.
Lundberg, C. (1985). On the feasibility of cultural interventions in organizations, In P.J. Frost, L.F. Moore, M.R. Louis, C. Lundberg, & J. Martin (Eds.), Organizational Culture (pp. 169-185). Beverly Hills, CA: Sage.
O'Reilly, C. (1989). Corporations. Culture, and commitment: Motivation and social control in organizations. California Management Review, 31(4), 9-25.
Organ, D.W. (1988). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Quarantelli, E. L. (1997) Ten Criteria for Evaluating the Management of Community Disasters, Disaster, 21 (1 )
Wilkins, A.L., & Dyer, W.G. (1988). Toward culturally sensitive theories of culture change. Academy of Management Review, 13(4), 522-533.
Williams, A., Dobson, P., & Walters, M. (1989). Changing Culture: New Organizational Approaches. Institute of Personnel Management.

תגים:

ארגון · משבר · צוות · רפורמות · במנהל · מנהל · ציבורי · עסקי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שינוי ארגוני כפתרון למשבר ארגוני בשרותי הרווחה", סמינריון אודות "שינוי ארגוני כפתרון למשבר ארגוני בשרותי הרווחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.