היישום אינו מחובר לאינטרנט

פעילות האגודה לזכויות האזרח בישראל בכלל ובסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי בפרט

עבודה מס' 061927

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.

11,901 מילים ,36 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

מבוא
א. הצגת הנושא
ב. המטרה
ג. שאלות המחקר
פרק א: רקע לפעילות האגודה לזכויות האזרח
פרק ב:ניתוח מרכיבי ההשפעה שלהאגודה לזכויות האזרח כקבוצת אינטרס
א. משאב הקבוצה
1. משאבים כלכליים
2. משאבים ארגוניים
3. משאבים אנושיים
ב. אסטרטגיית הקבוצה
1. המישור המשפטי
2. הפעילות החינוכית והציבורית של האגודה
ג. נגישות הקבוצה לשלטון
ד. הרחבה
פרק ג:השפעתה של האגודה לזכויות האזרח
א. המישור המשפטי
1. בתחום החקיקה
2. בתחום הפסיקה
3. בזירה הלא-משפטית
פרק ד: אי-שוויון בחינוך כלפי הערבים
א. אפליה ואי-שוויון בחינוך כלפי הערבים -
החוק, ההלכה והמעשה
1. הדין הבינלאומי
2. הדין בישראל
3. ההלכה ע"פ הפסיקה
4. המעשה - מציאות אי-שוויון בחינוך על רקע לאום
5. לסיכום הסעיף
ב. שאלות המחקר
ג. השערות לגבי המחקר הכמותי
פרק ה: השיטה
א. מטרות המחקר
ב. שיטות המחקר
ג. כלי המחקר
ד. אוכלוסיית המחקר והמדגם הכמותי
ה. הגדרת משתני המחקר הכמותי
ו. מהלך המחקר
פרק ו: ממצאי המחקר האיכותי
א. פעילות האגודה לזכויות האזרח
לגבי אי שוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי

פרק ז:
ממצאי המחקר הכמותי
א. ממצאי היגד 1
ב. ממצאי היגד 2
ג. ממצאי היגד 3
ד. ממצאי היגד 4
ה. ממצאי היגד 5
ו. ממצאי היגד 6
ז. ממצאי היגד 7
ח. ממצאי היגד 8
ט. ממצאי היגד
י. ממצאי היגד 10
יא. ממצאי היגד 11
יב. ממצאי היגד 12
יג. בדיקה לגבי קיום הבדל בין עמדת הערבים והיהודים
לגבי אפליית ערבים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספח
שאלון וסטודנטים


א. הצגת הנושא
עפ"י הגדרה אחת מיני רבות, קבוצת אינטרס או קבוצת לחץ מוגדרת כ"ארגון השואף להשפיע על מדיניות
הממשלה מבלי שבמקביל יהיו לו שאיפות לקבל איזושהי אחריות על משרד ציבורי". ((Wootton, 1970
כיום מקובל שקבוצות אינטרס "משחקות" תפקיד מרכזי במערכות הפוליטיות בעיקר במדינות
הדמוקרטיות המערביות הליברליות והפלורליסטיות. כאן - קבוצות האינטרס מהוות חוליה חשובה
המקשרת בין הממשלה לאזרחים.
חוליה זו הנה אחד האמצעים היעילים ביותר של ההשתתפות הפוליטית ובמקרים מסוימים זהו אמצעי
המשמעותי אף יותר מן המפלגות הפוליטיות. קבוצות האינטרס ממקדות את פעילויותיהן במרכזי הכוח
והעצמה של המערכת הפוליטית. ((Clive, 1993
השלב הנוכחי בהתפתחותן של קבוצות האינטרס בדמוקרטיות המערביות הנו תוצאה של העידן בו אנו
מצויים - העידן הפוסט-תעשייתי, או הפוסט-מטריאליסטי. לעידן זה מאפיינים רבים כאשר הרלוונטי
לעניינינו הוא צמיחת מערכת חדשה של ערכים בקרב מקטעים מסוימים של האוכלוסייה, בעיקר בקרב
אלמנטים במעמד הבינוני והגבוה. ערכים אלה כוללים הסרת הדגש מעל האינטרס האישי המטריאליסטי
והשמתו על סוגיות כגון חרות הפרט, זכויות האזרח וזכויות המיעוטים איכות הסביבה וסוגיות נוספות
הקשורות באיכות החיים ולא במדיניות שעניינה צמיחה כלכלית. קבוצות אינטרס הפועלות לקידום נושאים
כגון אלה מכונות promotional groups - קרי קבוצות המקדמות ערכים פוסט-תעשייתיים. יצוין, כי
דמוקרטיות פוסט-תעשייתיות נוטות להיות פלורליסטיות כיום במערכת קבוצות הלחץ שלהן יותר מאשר
בשלבים מוקדמים יותר של התפתחות קבוצות האינטרס. ((Clive, 1993
בקבוצת אינטרס חברתית מן הסוג הזה במדינת ישראל - בולטת במיוחד "האגודה לזכויות האזרח".

ב. המטרה
מטרת המאמר - חקר פעילותה של האגודה לזכויות האזרח, ניתוח מרכיבי ההשפעה של האגודה כקבוצת
אינטרס במדינה דמוקרטית.
במוקד המחקר אסקור את פעולותיה של האגודה בשנתיים האחרונות בסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר
הערבי בישראל, וההשפעה של האגודה על המדיניות הציבורית בישראל בסוגיה זו.
כפועל יוצא להחדרת התודעה על פעילות האגודה, אערוך מחקר עמדות השוואתי בין סטודנטים יהודים
לבין סטודנטים ערבים בסוגיית אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי.

ג. שאלות המחקר
1. שאלת המחקר האיכותי
אלו פעולות נקטה האגודה לזכויות האזרח בשנים 2000-2002 בסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי
בישראל, ומה מידת ההשפעה של האגודה על המדיניות הציבורית בישראל בסוגיה זו.

2. שאלת המחקר הכמותי
האם קיים פער עמדות בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי השוויון בחינוך
כלפי המגזר הערבי עליו מתריעה האגודה לזכויות האזרח.

מקורות:

אדלר, ח. בלס, נ. (1996). "אי שוויון בחינוך בישראל", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבי לשירותים חברתיים, עמ' 121, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
בית הלחמי, ב. (1985). זכויות האזרח, בטאון מס' 11 (אפריל), עמ' 34.
גביזון, ר. (1982). "דברי יו"ר האגודה", זכויות האזרח, בטאון מס' 2 (יוני), עמ' 1.
גביזון, ר. (1984). "מהן זכויות אזרח, מתי וכיצד לפעול להגנתן", זכויות האזרח, בטאון מס' 9 (מאי), עמ' 2-8.
יציב, ג. (1986). "במעלה המדרגות היורדות" בתוך: הדברים בשפת ליבם, תל-אביב, אדם מוציאים לאור.
ישובי, נ. (1999). "איפה ואיפה - מאזן השוויון בישראל", דו"ח האגודה לזכויות האזרח בישראל, דצמבר 1999.
סבירסקי, ש. (1999). הערות מרכז אדוה להצעת תקציב המדינה לשנת 2000, מרכז אדוה, עמ' 5.
סבירסקי, ש. (2000). תקציב החינוך נשחק, היתרון של העשירון העליון גדל, אפיקים: לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות ומיזוג גלויות, גליון 117-118, עמ' 2-3.
סנט. (2001). דף מידע מספר 129 בנושאים חברתיים וכלכליים: אתר סנט.
עמית, ד. וקרצ'מר, ד. (1982). זכויות האזרח בטאון מס' 1 (אפריל) עמ' 2-1.
פרסומי "אדוה" מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל http://www.adva.org/
Wootton, G. (1970). Interest Groups (New-Jersy: Prentice hall, INC, Englewood cliffs.
Clive, S.T. (1993). First World Interest Groups: A Comparative Perspective (London: Greenwool Press.
Lattimer, M. (1994). The Compaigning handbook (London: A directory of social change publication.

תגים:

מדינה · דמוקרטית · קבוצת · אינטרס · אפלייה · מעונות · יום · לקויי · למידה · טיפוח · חוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פעילות האגודה לזכויות האזרח בישראל בכלל ובסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי בפרט", סמינריון אודות "פעילות האגודה לזכויות האזרח בישראל בכלל ובסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי בפרט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.