היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין עמדות פסיכולוגיות להיעדרויות מורים

עבודה מס' 061889

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותי.

8,706 מילים ,43 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות: נרפות חברתית
נטייה לעזוב
נשיאה באחריות
מחויבות ארגונית
התנהגות ארגונית בלתי הולמת
משתני רקע
השערות המחקר
מודל המחקר
פרק 3 - שיטה: נבדקים
משתני המחקר ודרך מדידתם
הליך המחקר
פרק 4 - תוצאות: ניתוחים מקדימים
בדיקת השערות
פרק 5 - דיון
ביבליוגרפיה
נספח

מבוא
היעדרות עובדים הינה אחת הבעיות המרכזיות בארגונים רבים. 1990) Steers & Rhodes) העריכו כי למעלה מ400 - מיליון ימי עבודה אבדו בארה"ב בשל היעדרויות עובדים. גם במערכת החינוך לתופעת היעדרות המורים השלכות כלכליות משמעותיות הנובעות מעלויות מורים מחליפים (Bowers, 2001). בנוסף להשלכות הכלכליות, במערכת החינוך נודעת חשיבות רבה להשפעת היעדרויות המורים על תלמידי בית הספר, המתבטאת בירידה בהישגים בלימודים וירידה במוטיבציה (.(Scott & Wimbush, 1991;Uehara, 1999
מחקרים רבים הראו כי תופעת היעדרות מורים איננה מצומצמת בהיקפה ותדירותה ואף חוצה ארצות. (Imants & Van Zoelen (1995, הראו כי בשנים שבין 1978 ו1988- אחוז ההיעדרויות בהולנד עלה מ5% - ל1999) Uehara .8% -) העריך כי מורים באזור האוקיינוס השקט נעדרים בממוצע כ 11 ימים בשנה. גם בישראל נראה כי היקף תופעת ההיעדרות רחב. גלוברזון וריוין - אבלס (1995) דיווחו כי שיעור ההיעדרות החודשי מתוך סך שעות ההוראה עמד בממוצע על כ-%7.5. לאור היקף התופעה וחומרתה ישנה הצדקה למחקר בנושא היעדרויות.
הספרות המחקרית מציגה עדויות רבות לגורמים המשפיעים על היעדרות עובדים ככלל ומורים בפרט. בין הגורמים נמנים משתני רקע אישיים וארגוניים (השכלת המורים, ותק, אקלים ארגוני, גודל המוסד וכיוב'). מטרת מחקר זה לבחון את הקשרים בין עמדות פסיכולוגיות כלפי התפקיד לבין היעדרות מורים בישראל מתוך כוונה לאפיין קשרים אלה ולגזור מדיניות לטיפול בתופעה.

הליך המחקר: הנבדקים במחקר היו מורים, מנהלים ובעלי תפקידים בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים בישראל. סך כל גודל המדגם היה 232 נבדקים. השאלונים נאספו לכדי מאגר נתונים מרוכז הכלל 232 נבדקים ועובדו באמצעות תוכנת SPSS.

מקורות:

בית און, ג. (1988). היעדרות עובדים כפונקציה של שינויים במידת המחויבות לעבודה והמחויבות מחוץ לעבודה. עבודה לשם תואר "מוסמך. המחלקה לפסיכולוגיה. אוניברסיטת בר אילן.
גלוברזון, א. וריוין - אבלס, ל. (1995). היעדרויות מורים במערכת החינוך בישראל, דוח סופי מתומצת מס' 79. מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה.
ורדי, י. ונאור, ת. )(1998. "השפעתם של סגנון הניהול ושביעות רצון בעבודה על התנהגות לא נאותה בארגון: מחקר שדה". משאבי אנוש: 126, 24-33.
סבה, ל. )1985.( "עמדותיהם של עולים חדשים כלפי עבריינות 'צווארון לבן': גישוש בין תרבותי". מגמות כ"ט: 57-72.
רוזנבלט, ז. ושמעוני, ע. (2001). נשיאה באחריות בהוראה: מחקר שדה ניסויי בקרב מורים בחינוך הגופני. עיונים בחינוך, 5, 229-256.
Albanese, R. & VanFleet, D.D.. (1985). Rational behavior in groups: The free - riding tendency. Academy of Management Review, 10, 244-255.
Bowers, T. (2001). Teacher absenteeism and ill health retirement: A review . Cambridge journal of education, 31(2), 135-157.
Buchanan B. Building Organizational commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations. Administrative Science Quarterly, 1974, 19, 533-546.
Early, P.C. (1989). Social loafing and collectivism: A comparison of the United States and People's Replublic of China. Administrative Science Quarterly, 34, 565-581.
Erez, M. & Somech, A. (1996). Is group productivity loss the rile or the exeptiocn? Effects of culture and group - based motivation.Academy of Management Journal, 39, 1513-1537.
Erickson, R.J., Nichols, L. & Ritter, C. (2000). Family influences on absenteeism: Testing an expanded process model. Journal of vocational behavior, 57, 246-272.
Ezioni A.(1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York, Free Press.
Frink, D.D & Ferris, G.R (1998). Accountability, impression management and the goal setting in the performance evaluation process. Human Relations, 51 (10), 1259-1283.
Frink, D.D & Klimoski, R.J (1998). Toward a theory of accountability in organizations and human resources management. In: G.R Ferris (eds), Research in personnel and human resources management, 16, pp 1-51, London: JAI Press Inc.
Gupta, N. & Jenkins, G. Jr. (1982). Absenteeism and turnover: Is there a progression? Journal of Management Studies, 19, 395-412.
Hanisch, K.A. & Hulin, C.L. (1990). General attitudes and organizational withdrawal: An evaluation of a casual model. Journal of Vocational Behavior, 37, 60-78.
Imants, J. & Van Zoelen, A. (1995). Teachers' sickness absence in primary
schools, school climate and teacher sense of efficacy. School organization, 15(1), 77-85.
Jackson, J.M. & Harkins, S.G. (1985). Equity in effort: An explanation of the social loafing effect. Journal of Personality and Social Psychology, 10, 371-384.
Jones, G., Jones, B.D., Hardin, B., Chapman, L., Yarbrough, T. & Davis, M. (1999). The impact of high-stakes testing on teachers and students in North Carolina. Phi Delta Kappa, Nov., 199-203.
Kanter R.M. Commitment and Social Organization: A study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities. American Sociological Review, 1968, 33, 499-517.
Karau, S.J. & Williams, K.D. (1993). Social loafing: A meta - analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 681-706.
Kerr, N.L. & Bruun, S.E. (1983). The dispensability of member effort and group motivation losses: Free rider effects. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 78-94.
Krausz, M., Koslowsky, M. & Eiser, A. (1998). Distal and proximal influences on turnover intention and satisfaction: Support for withdrawal progression theory. Journal of Vocational Behavior, 52, 59-71.
Latane, B. Williams, K. & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 822-832.
Locke, E. & Lathman, G. (1990). A Theory of goal setting and task performance. Reading, MA: Addison - Wesley.
Mobley, W. (1982). Employee turnover: Causes, consequences and control. Reading, MA: Addison - Wesley.
Morris J., Koch J. Impacts of Role Perceptions on Organizational Commitment and Psychosomatic Illness among Three Vocational Groupings. Journal of Vocational Behavior, 1980, 17, 50-57.
Morrow, P.C., McElroy, J.C., Laczniak, K.S. & Fenton, J.B. (1999). Using absenteeism and performance to predict employee turnover: Early detection trough company records. Journal of Vocational Behavior, 55, 358-374.
Mowday R.T, Porter L.w, Steers R.M. (1982). Employee organizational linkages: the psychology of commitment absenteeism and turnover. Academic press 1982.
Muchinsky, P.M. (1977). Employee absenteeism: A review of the literature. Journal of vocational behavior, 10, 316-340.
Sockett, H. (1990). Accountability in the English educational system. London: Hodder & Stoughton.
Salancik G.R. Commitment and the Control of Organizational Behavior and Belief. In B.M Staw and G.r Salancik (eds.), New Direction in Organizational Behavior. Chicago: St. Clair Press 1977.
Schwab, D. (1991). Contextual variables in employee performance- turnover relationships. Academy of Management Journal, 34, 966-975.
Sellin, T. (1983). Culture conflict and crime. New York: Social Science Research Council.
Staw, B.M. (1977). Motivation in organizations: Toward synthesis and redirection in: B.M Staw & G.R Salanicick (eds). New directions in organizational behavior.
Steers, R.M. (1977). Antecedents and outcomes of Organizational Commitment. Administrative science quarterly: 22, 137-149
Steers, R.M. & Rhodes, S.R. (1978). Major influence on employee attendance: A process model. Journal of applied psychology, 63, 275-288..
Trevor, C., Gerhart, B. & Boudreau, J. (1997). Voluntary turnover and job performance: Curviliniarity and the moderating influences of salary growth and promotions. Journal of Applied Psychology, 82, 44-61.
Uehara, D.L. (1999). Where are the teachers? A policy report on teacher attendance in the pacific region. Pacific resources for education and learning, Honolulu, HI.
Vanden Heuvel, A. (1997). Absence because of family responsibilities: An examination of explanatory factors. Journal of family and economic issues, 18(3), 273-297.
Vroom , V.H. (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley & Sons.
Weldon. E. & Mustari, E.L. (1988). Felt dispensability in groups of coactors: The effects of shared responsibility and explicit anonymity on cognitive effort. Organization Behavior and Human Decision Processes, 41, 330-351.
Williams, C. & Livingstone, L. (1994). Another look at the relationship between performance and voluntary turnover. Academy of Management Journal, 37, 289-298.

תגים:

ארגונית · באחריות · בלתי · הולמת · היעדרויות · התנהגות · חברתית · לעזוב · מחויבות · נטיה · נרפות · נשיאה · מינהל · חינוכי · SPSS

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין עמדות פסיכולוגיות להיעדרויות מורים", סמינריון אודות "הקשר שבין עמדות פסיכולוגיות להיעדרויות מורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.