היישום אינו מחובר לאינטרנט

אבחון מאפייני מוטיבציה לפעילות גופנית בקורס כושר מבצעי לסמלי משטרה והצעת תוכנית התערבות

עבודה מס' 061821

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותי אתנוגרפי.

20,517 מילים ,57 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
א. ארגונים ומדידת יעילותם
1. רקע
2. מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת
3. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
4. מיון סוגי ארגונים
5. עקרונות בסיסיים לארגונים בירוקרטיים
6. ארגון משטרת ישראל
א) תכלית קיומה של המשטרה
ב) המנהל המשטרתי
ג) אפיון המבנה הארגוני
ד) פעילות ארגונים ביטחוניים
ה) הדרכה בארגונים ביטחוניים
ב. הנעת עובדים
1. הנעה מהי
2. תיאוריית הצרכים
3. תיאוריית ההוגנות
4. תיאוריית עיצוב והעשרת העיסוק
5. תיאוריית הציפיות והיעדים
ג. הנעה ולמידה
1. הלמידה
2. למידה והנעה
3. יצירת הנעה בלמידה
ד. סוגי המניעים ללימודים
1. מניע ההישג
2. מניע העקרונות
3. המניע המצפוני
4. המניע החברתי
5. מניע רמת השאיפה
6. מניע החרדה
7. מניע הדמוי העצמי
ה. פיתוח תוכניות לימודים ומיקום המורה בתהליך הפיתוח
1. הגדרה
2. המודל הכללי של טיילר
3. גישת בן פרץ
4. מיקומו של המורה\מדריך בתכנית הלימודים\אימונים
5. השלבים בתהליך הפיתוח ע"י מורים
תרשים השלבים בעיצוב תוכנית לימודים
תרשים תכנון לימודים כתהליך מסתעף
פרק ג' - מערך המחקר
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת המחקר
ג. מתודולוגיה
1. שיטת המחקר
2. שדה המחקר
תרשים עץ מבנה של בית הספר
3. כלי המחקר
4. אוכלוסיית המחקר
5. מהלך המחקר
ד. מהימנות המחקר
פרק ד' - הממצאים וניתוחם
א. הקטגוריות
ב. ממצאים בנושא: מודעות והתייחסות למרכיבי הכושר הגופני
ג. ממצאים בנושא: התייחסות לתוכנית האימונים בקורס כמעודדת לביצוע פעילות גופנית ושיפור
היכולת הגופנית
ד. ממצאים בנושא: התייחסות לפעילות גופנית באופן עצמאי והכנה לקראת הקורס
ה. ממצאים בנושא: התייחסות בנושא מאפייני פעילות גופנית במהלך הכושר הגופני בקורס
ו. ממצאים בנושא: דעתם של החניכים על מיקומו וחשיבותו של הכושר הגופני
ז. ממצאים בנושא: התייחסות המערכת לנושא הכושר הגופני בעיני החניכים
ח. ממצאים בנושא התייחסות המפקד הישיר ביחידה לנושא הכושר הגופני בעיני החניכים
ט. ממצאים בנושא מה צריך להיעשות כדי לשפר את היחס למערכת בנושא כושר גופני
פרק ה' - דיון והמלצות
פרק ו' - תוכנית התערבות
א. המישור הקוגניטיבי
ב. המישור התנועתי
ג. המישור המערכתי
ד. תהליך החדרת תוכנית ההתערבות
פרק ז' - סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - תצפית בשיעור כושר גופני
נספח 2 - ראיון מס' 1 כדוגמה

מטרת המחקר הנוכחי לבחון את מאפייני המוטיבציה בפעילות גופנית אצל שוטרים בקורס כושר
מבצעי לסמלי המשטרה. כמו כן, בחינת מאפייני תוכנית האימונים ותרומתה ליצירת הנעה
לפעילות במהלך שיעורי הכושר הגופני. החוקר בתפקידו כמדריך בצוות מדור כשירות כללית
האמון על נושא הכושר הגופני בבית הספר, רואה בהנעה (מוטיבציה) כמפתח לפעילות בקרב
חניכים בנושא הכושר הגופני.
העבודה התבססה על שיטת מחקר איכותי אתנוגרפי. שיטת מחקר זו נבחרה כמתאימה לאור
העובדה שהיא שואבת את נתוניה מתוך המערך הקיים והחוקר משמש כמכשיר העיקרי. כמו כן,
היא מאפשרת הבנת תהליכים וחשיבה השתקפותית במהלך הלמידה.
אוכלוסיית המחקר כללה מחלקת שוטרים בקורס כושר מבצעי לסמלי משטרה, אשר נערך בבית
הספר לכושר מבצעי של משטרת ישראל.
הנתונים לוקטו מתוך תצפיות לא משתתפות אותן ערך החוקר בשיעורי הכושר הגופני לאורך
הקורס, ראיונות אתנוגרפיים פתוחים שקיים עם חניכים בסיום ועיון במסמכים כגון תוכניות
אימון וכדומה.
הממצאים נותחו ועובדו על פי גישת אריקסון (1986)- חלוקה לשמונה קטגוריות המגדירות
מאפיינים בולטים שעלו מתוך המחקר. לא הוצגו השערות מוגדרות, אלא הוצעו דרכי ניתוח
פרשניות.
הפרק הראשון בעבודה כולל את המבוא, לאחריו מוצגת סקירה ספרותית רלוונטית בנושאים:
"ארגון", תוך מתן דגש על הארגון המשטרתי, הנעת עובדים - תיאוריות ההנעה השונות וביטוייהן
במשטרה, בניית תוכניות לימודים\אימונים.
בפרק המתודולוגיה מציג החוקר שיטות מחקר שונות ואת שיטת המחקר הנבחרת, מטרת
המחקר, שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, מהלך המחקר, מהימנות המחקר, מן
הממצאים עולה התמונה הבאה:
1. החניכים מודעים לחשיבות הכושר הגופני בכלל, אך אינם מודעים למרכיביו ולתרומתו
של כל מרכיב ומרכיב.
2. מדברי החניכים עולה כי במהלך השיעורים היו חסרים הגיוון באימונים, גירויים שונים,
ושיעורים עיוניים.
3. החניכים העידו כי בשגרה אינם מבצעים פעילות גופנית באופן סדיר ולא ביצעו כל הכנה
גופנית לקראת הקורס. רובם רואים במערכת כאחראית למתן שעות ועזרי אימון.
4. מאפייני הפעילות הגופנית בחלק מהשיעורים הצביעו על הנעה נמוכה.
5. חניכים אשר תפקידם אינו מחייב מאמץ גופני יום יומי, רואים בדרישות המערכת מצב
של "חוסר הוגנות", זאת בעיקר בנושא מבחני הכושר הגופני והשלכת תוצאות המבחן
לקידומם, כפי שמתאר אדאמס (1963) בתיאוריית ההוגנות.
בפרק דיון והמלצות מציע החוקר תוכנית התערבות להעלאת המוטיבציה בקרב חניכי קורס כושר
מבצעי לסמלי משטרה, המבוססת על ממצאי המחקר וניתוחם. התוכנית בנויה על שלושה
מישורים עיקריים:
1. המישור הקוגניטיבי - הרצאות בנושאים: חשיבות הכושר הגופני, מרכיבי הכושר הגופני,
פעילות גופנית ותזונה.
2. המישור התנועתי - הקניית כלים לאימון עצמאי, גיוון השיעורים על ידי משחקים וכדומה.
3. המישור המערכתי - השתלמויות למפקדי היחידות, פרסום חומר מקצועי, הקניית עזרים
לאימון.
בנוסף מוצעת תוכנית להחדרת תוכנית ההתערבות ושילובה בתוכנית האימונים הקיימת.
בפרק המסכם ממליץ החוקר על מחקרי המשך לבחינת תוכנית ההתערבות ושילובה בתוכנית
הקיימת, בכדי להעריך את יעילותה והתאמתה.

מקורות:


תגים:

גופני · התערבות · חינוך · מוטיבציה · תוכנית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אבחון מאפייני מוטיבציה לפעילות גופנית בקורס כושר מבצעי לסמלי משטרה והצעת תוכנית התערבות", סמינריון אודות "אבחון מאפייני מוטיבציה לפעילות גופנית בקורס כושר מבצעי לסמלי משטרה והצעת תוכנית התערבות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.