היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת חסם המוביליות על התנהגות לא נאותה בארגונים

עבודה מס' 061681

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקשר בארגון מלונאי.

11,341 מילים ,48 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בעבודתנו נעסוק בהתנהגות לא נאותה בארגונים, תוך התמקדות בארגון המלונאי. ההתנהגות הארגונית הבלתי נאותה כוללת מגוון רחב של דפוסי התנהגות במסגרת העבודה והתפקיד, ובכלל זאת היעדרויות, איחורים לא מוצדקים, גניבת זמן, גניבת רכוש, ניצול בלתי הולם במשאבי המערכת, פגיעה בתפוקות, הטרדה מינית, מעילה כספית ואלימות פיזית (ורדי ונאור, 1998). במחקרנו זה נעסוק בגורמים להתנהגות בלתי הולמת, ובאופן ממוקד בקשר שבין מגבלות קידום לבין התנהגות בלתי הולמת.

מגבלות הקידום באות לידי ביטוי בחוסר המוביליות, כלומר בקיומה של תקרת קידום, שמעבר לה מתעורר קושי בקרב קבוצות מסוימות, מעמדיות, אתניות, מיגדריות ואחרות להתקדם בעבודה ולמצות את הפוטנציאל האישי. בדרך כלל חסמים אלה נובעים מסטריאוטיפים ומסורות הניצבים בפני חברי אותן קבוצות, בדומה לתקרת הזכוכית היוצרת חסמים בקידומן של נשים בעבודה, כאשר חסמי קידום ומוביליות תעסוקתית מתחזקים על רקע השכלה פחותה, הכשרה ורמת הכנסה נמוכה. חסמי מוביליות קיימים אצל גברים ואצל נשים, כאשר לעיתים החסמים זהים לבני שני המינים ולעיתים שונים (לירן ווסטמן, 1997).

בעבודתנו נבקש לטעון כי חסם המוביליות נובע במידה רבה מהתרבות הארגונית, כאשר התרבות הארגונית מהווה נגזרת של סגנון הניהול, תוך שימת דגש על השוני שבין מנהל המקדיש את זמנו בעיקר לפעילויות ניהוליות לעומת המנהל המנהיג, המפגין התנהגות מנהיגותית ותורם להנעת העובדים, תוך הקניית תחושת שייכות והזדהות עם הארגון (Yukl, 1981). בכך נעסוק, מתוך מגמה לענות על שאלת המחקר: מה הקשר שבין חסם המוביליות לבין התנהגות בלתי הולמת בארגון?

כדי לבחון קשר זה נפרוט את השאלה למספר שאלות משנה, כדי שאלו תוכלנה להגדיר את המשנים הבלתי תלויים והתלויים, ובכללם משתנים מתווכים האמורים להציג את שלבי התהליך שבין התרבות הארגונית וחסם המוביליות לפגיעה בפריון ובתפוקה. שאלות המשנה תהיינה:
1. מה הקשר שבין חסם המוביליות לשחיקה?
2. מה הקשר שבין שחיקה להתנהגות בלתי הולמת ולפגיעה בפריון?

כדי לענות על שאלת המחקר ושאלות המשנה נציג בפרק הראשון סקירה תיאורטית הנוגעת למשתנים בהם נעסוק, כמו חסם המוביליות, שחיקה, התנהגות בלתי הולמת ופגיעה בפריון. הפרק השני יהיה פרק מתודולוגי שבו יוצגו המשתנים הבלתי תלויים והתלויים, יפורטו שיטת המחקר וכלי המחקר, יתואר מערך המחקר והליך המחקר וכן בדיקה ראשונית של ממצאים על פי השערות.
בפרק השלישי נקיים דיון שבו נקשור את הקצוות ונבחן את ההלימה שבין הסקירה התיאורטית, ממצאי המחקר והצלבות נתונים עיקריים. את מסקנותינו נביא בסיכום ובכלל זאת נציג את מגבלות המחקר, תרומת המחקר והמלצות למחקרי המשך.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: סקירה תיאורטית
1.1 תרבות ארגונית
1.2 חסם המוביליות
1.3 שחיקה
1.4 התנהגות ארגונית לא נאותה
1.5 סיכום הספרות והשערות המחקר
פרק ב: מתודולוגיה
2.1 המשתנים
2.2 שיטה וכלי המחקר
2.3 מערך המחקר
שדה המחקר ואוכלוסית המחקר
2.4 הליך המחקר
2.5 בדיקת ממצאים על פי השערות
פרק ג: דיון
מסקנות וסיכום
נספחים

מקורות:

אלדר, מ., (1997), מנהלים עצמם לדעת, צ'ריקובר, תל-אביב.
אריקסון, ק.ט., "רשימות על הסוציולוגיה של הסטייה החברתית", בתוך: רוט-הלר, ד. ונוה, נ., (עורכים), (1993), היחיד והסדר החברתי, עם עובד, תל אביב, עמ' 167-176.
גלוברזון, א. וכרמי, ע., (1988), אנשים בארגון, ספריית המנהל, תל-אביב.
גלוש, י., (1980), השפעת ההתנהגות הניהולית של מנהלי השירותים החברתיים המקומיים על התייחסות העובדים הסוציאלים לתע"ס, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
דולב, ע., "חסינות פסיכיאטרית", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 343-348.
ורדי, י. ונאור, ת., "השפעתם של סגנון הניהול ושביעות הרצון בעבודה על התנהגות לא נאותה בארגון: מחקר שדה", משאבי אנוש 3, יוני 1998, עמ' 24-33.
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל-אביב.
לירן נ. ווסטמן, מ., "קידום אנשים בעסקים", בתוך: מאור, ע., (עורכת), (1997), נשים - הכוח העולה, ספריית פועלים, תל-אביב, עמ' 145-159.
לכטרמן, ב., (1999), הקשר בין הלימת הסביבה הפיזית והלימת העיסוק לבין משתני רווחה, חיבור לשם קבלת התואר מוסמך אוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב.
סאתרלנד, א.ה., "הגנב המקצועי", בתוך: רוט-הלר, ד. ונוה, נ., (עורכים), (1993), היחיד והסדר החברתי, עם עובד, תל אביב, עמ' 195-205.
סמואל, י., (1990), ארגונים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
פוקס, ק. ובר-לב, ש., "סקרים כן, אבל איך?", בתוך: פוקס, ק. ובר-לב, ש., (עורכים), (1998), אמת וסקר, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, עמ' 9-25.
פרידמן, י., (1998), מורים ותלמידים: יחס של כבוד הדדי, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
פרידמן, י., "לחצי התפקיד בעבודת מנהל בית הספר כמנבאי שחיקה", מגמות מ(2), 2000, עמ' 218-243.
פרל, מ., (1997), הקשרים בין עומס יתר ושיטות תגמול ובין היעדרות: השפעה מיתונית של תפישת שליטה ומיון, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך במדעי הניהול", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
Aldridge, M., "The Paradigm Contingent Career? Women in Regional Newspaper Journalism", Sociological Research Online 6(3), 2001.
Bass, B.M., (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, New York.
Brewer, E. & Clippard, L. F., "Burnout and Job Satisfaction Among Student Support Services Personnel", Himan Resource Development Quarterly 13(2), 2002, pp. 169-186.
Bryman, A., (1988), The Nature of Quantitative Research, Hyman, London.
Daprano, C.M., "Prceptions of Organizational Effectiveness and Change in a Sport Association", Dissertation Abstracts International -A: The Humanities and Social Sciences 61(12), 2001, pp. 4726-A.
Decker, J. T., Bailey, T. L. & Westergaard, N., "Burnout Among Childcare Workers", Residential Treatment for Children and Youth 19(4), 2002, pp. 61-77.
Dwyer, D.J. & Ganster, D.C., "The Effect of Job Demands And Control on Employee Attendance and Satisfaction", Journal of Organizational Behavior 12, 1991, pp. 595-608.
Friedman, I. A., "Burnout in School Principals: Role Related Antecedents", Social Psychology of Education 5(3), 2002, pp. 229-251.
Green, A.M., Ackers, P. & Black, J., "Lost Narratives? From Paternalism to Team-Working in a Lock Manufactuing Firm", Economic and Industial Democracy 22(2), 2001, pp. 211-237.
Greenberger, D.B., Cummings, L.L. & Dunham, R.B., "The Impact of Personal Control On Performance And Satisfaction", Organizational Behavior and Human Decision Proccess 43, 1989, pp. 29-51.
Hellberg, I., "Labor Mobility at the Gothenburg Belt Factory 1892-1977", Abstract of Journal Article, 1987, p. 24.
Hersey, P. & Blanchard, K.H., (1982), Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Johnsson, G., "Job Demands and Stress Reacrion in Repetitive abd uneventful Monotomy at Work", International Jpurnal of Health Services 19, 1989, pp. 365-377.
Kerckhoff, A. C., "Transition from School to Work in Comparative Perspective", in: Hallinan, M. T. (ed.), (2000), Handbook of the Sociology of Education, Kluwer Academic, New York, pp. 453-474.
Melamed, S., Ugarten, U., Shirom, A., Kahana, L., Lerman, Y. & Froom, Paul., "Chronic Burnout, Somatic Arousal and Elevated Salivary Cortisol Levels", Journal Of Psychosomatic Research 46(6), 1999, 591-598.
Mensch, B.S. & Kandel, D.B., "Underreporting of Substance Use in a National ongitudinal Youth Cohort", Public Opinion Quarterly 52, 1988, pp. 100-124.
Minsberg, H., (1973), The Nature of Managerial Work, Englewood Cliffs, N.J.
Misumi, J., (1985), The Behavioral Science of Leadership, University of Michigan Press, Michigan.
Nisan, M., "The Moral Balance Model: Theory and Research. Extending Our Understanding of Moral Choice and Deviation", In: Kurtines, W.M.; Gewirtz, J.L. (eds), (1990), Handbook of Moral Behavior and Development, (Vol.3), Erlbaum, Hillsdale, pp. 213-249.
Nisan, M. & Horenczyk, G., "Moral Balance: The Effect of Prior Behavior on Decision in Moral Conflict", British Journal of Social Psychology 29, 1990, pp. 29-42.
Rabin, S., Saffer, M., Weisberg, E., Kornitzer-Enav, T., Peled, I. & Ribak, J., "A Multifaceted Mental Health Training Program in Reducing Burnout Among Occupational Social Workers", Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 37(1), 2000, pp. 12-19.
Robinson, S.L. & Bennett, R.L., "A Typology of Deviantwork Place Behavior: A Multidimentional Scaling Study", Academy of Managemnet Journal 38, 1995, 555-572.
Sidebotham, P., "An Ecological Approach to Child Abuse: A Creative Use of Scientific Models in Research and Practice", Child Abuse Review 10 (2), 2001, pp. 97-112.
Tatar, M. & Yahav., V., "Secodary Pupils' Perceptions of Burnout Among Teacher", British Journal of educational Psychology 69, 1999, pp. 457-468.
Taylor, F. W., (1911), The Principles of Scientific Management, Harper & Row, New York.
Vardi, Y., (2001), "The Effects of Organizational and Ethical Climates on Misconduct at Work", Journal of Business Ethics 29, 2001, pp. 325-337.
Vardi, Y., Weiner, Y., "Missbehavior in Organizations: A Motivational Frameworks", Organiztion Science 7(2), 1996, pp. 151-165.
Wenk, D. & Rosenfeld, R. A., "Women's Employment Exit and Reentry: Job Leaving Reasons and Their Consequences", Research in Social Stratification and Mobility 11, 1992, pp. 127-150.
Westman, M., (1999), Applying Hobfoll's Conversation of Resources [COR] Theory to Respite Research, Israel Intitute of Business Research, Tel-Aviv.
Westman, M., Etzion, D. & Aharon M., (1999), Vacation, Burnout and Absenteeism, Israel Intitute of Business Research, Tel-Aviv.
Whelan, C. T. & Layte, R., "Late Industrialazation and the Increased Merit Selection Hypothesis: Ireland as a Test Case", European Sociological Review 18(1), 2002, pp. 35-50.
Yukl, G.A., (1981), Leadrship in Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Zhou, M. & Logan, J. R., "International Sociological Association", (Association Paper), 1990.

תגים:

ארגונית · זכוכית · מלון · מלונאות · קידום · שחיקה · תיירות · תקרת · תרבות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת חסם המוביליות על התנהגות לא נאותה בארגונים", סמינריון אודות "השפעת חסם המוביליות על התנהגות לא נאותה בארגונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.