היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מידת שביעות רצון העובד ממקום עבודתו, מידת האוטונומיה של העובד בתפקידו ורמת המחויבות שחש העובד כלפי מקום עבודתו לבין התנהגות ארגונית לא נאותה בקרב עובדי רשת "מחסני חשמל".

עבודה מס' 063386

מחיר: 386.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

24,134 מילים ,108 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בנובמבר 2000 הוגש כתב אישום נגד מהנדס לשעבר של חברת סיסקו. פיטר מורץ', מסן פרנסיסקו, ראש צוות מחקר ופיתוח, מואשם בגניבת מסמכים סודיים ממרכז של ענקית התקשורת, זמן קצר לאחר שעזב את עבודתו לטובת חברה מתחרה. המסמכים שנגנבו כללו תיאורים של רעיונות לפרוייקטים וכן תוכניות ודיונים פנימיים בנושאי תוכנה. בתצהיר שהגיש הFBI- נכתב כי דיסק עם הקבצים, נמצא בדירתו של מורץ'. מורץ' הודה בגניבת המידע (מינץ, 2000).
למרות ההוכחות שהתנהגויות סוטות הן חלק אינטגרלי ממגוון התנהגויות בארגונים ולמרות הפרסום היומיומי באמצעי התקשורת, מדע ההתנהגות הארגונית מפגר מאחור הן באיסוף הנתונים האמפיריים והן בפיתוח מסגרת מושגית מקיפה שתתרום להבנת התהליך ותסלול את הדרך למחקרים עתידיים ( .Vardi & Wiener (1996
ההטיה החיובית הקיימת בספרות בנושא התנהגות ארגונית וההתעלמות מאספקטים חורגים ושליליים של התנהגות ארגונית הובילו להתפתחות מודלים שנטו להדגיש עמדות והתנהגויות נורמטיביות וחיוביות (.(Griffin, Oleary & Collins, 1998
בשנים האחרונות, עולה ההתעניינות בתופעת ההתנהגות הלא נאותה וחוקרים החלו לבחון אותה וליצור מסגרת תיאורטית מקיפה יותר.

מטרת מחקר זה היא בחינת הקשר שבין המשתנים: מידת שביעות רצון העובד ממקום עבודתו, מידת האוטונומיה של העובד בתפקידו ורמת המחויבות שחש העובד כלפי מקום עבודתו לבין התנהגות ארגונית לא נאותה בקרב עובדי רשת "מחסני חשמל".

השערות המחקר:
1. שכיחות ההל"ן (התנהגות ארגונית לא נאותה), הן בדיווח עצמי והן בדיווח על אחרים, עולה ככל שרמת שביעות הרצון הכללית מהעבודה יורדת.
2. קיים קשר שלילי בין מחויבות רגשית להל"ן: ככל שהמחויבות הרגשית עולה, כך תקטן שכיחות ההל"ן.
3. עובדים פנימיים יציגו רמה גבוהה יותר של מחויבות ארגונית מאשר עובדים חיצוניים.
4. קיים קשר חיובי בין אוטונומיה בתפקיד לבין התנהגות לא נאותה: ככל שהאוטונומיה בתפקיד גבוהה יותר, כך תגדל הנטייה להתנהגות לא נאותה.
5. שביעות רצון היא משתנה ממתן בקשר שבין אוטונומיה להל"ן: ככל שרמת האוטונומיה עולה, כך יורדת הנטייה להל"ן בקרב בעלי שביעות רצון גבוהה.

שיטת המחקר
המחקר נערך בשבעה סניפים של מחסני חשמל מתוך שנים עשר קיימים: באר שבע, חיפה, ראשל"צ, ירקון, רעננה, יפו ות"א. נבנה שאלון המותאם לעולם התוכן של רשת "מחסני חשמל".
בין הסניפים שצוינו לעיל חולקו 136 שאלונים ומתוכם הוחזרו כ67% - שהם 92 שאלונים. שיטת הדגימה עליה מבוסס המחקר היא מדגם נוחות. בשיטה זו הסתברות האלמנטים להדגם לא ידועה. יתרונה טמון בנוחות הגישה אל הנחקרים. כיוון שאין המדובר בשיטה סטטיסטית, לא ניתן יהיה להכליל מסקנות מחקר זה לגבי האוכלוסייה כולה.

הערת מערכת: קובצי ה SPSS אינם כלולים בעבודה.

תוכן עניינים:
מבוא
שיטת המחקר
המשתתפים
הליך המחקר
כלי המחקר
משתני המחקר
מודל המחקר
תאור הארגון: רשת "מחסני חשמל"
התנהגות ארגונית לא נאותה
מחויבות ארגונית
שביעות רצון מהעבודה
אוטונומיה בתפקיד
תוצאות
סיכום
נספח - השאלון
ביבליוגרפיה

מקורות:

און, מ. (1979). הקשרים בין לחצים תפקידיים אצל מנהלי עבודה בתעשיהת לבין ש"ר ומעורבות בעבודה והזדהות מנהל העבודה כמנהל והתניית קשרים אלו ע"י מאפיינים ארגוניים. עבודת גמר לקבלת תואר מ.א. במדעי החברה, אונ' תל אביב.
בוהקוף, א. (1996). הלימת אדם-עיסוק והלימת אדם - סביבה כמנבאות שביעות רצון מהעבודה ותפקוד בה. עבודת מ.א. אונ' תל אביב.
ביאור, ח. (2000). סקר: שיעור הנטישה מרצון בחברות הי-טק ירד ב 50%. הארץ, 11/12/2000
ברוקשטיין, ר. (1991) מחויבות ארגונית ואוטונומיה נתפסת בתפקיד כמשתנים ממתנים המשפיעים על הקשר בין לחץ לתוצאות אישיות וארגוניות, עבודת גמר לקבלת תואר מ.א. במדעי הניהול. אונ' תל אביב
ברידנר נ. (1993). השפעת משתנים דמוגרפיים ומיקום שליטה על שביעות-רצון במקום העבודה.עבודת מ.א. אונ' תל אביב.
גולדמן, א. (1992). התנהגות סוטה בארגונים: מימדים בהגדרת המושג וגורמים המשפיעים על מעורבות הפרט בסטייה. עבודת גמר לקבלת תואר מ.א. במדעי החברה, אונ' תל אביב.
גלמורץ ע. (1996). הקשר בין סטטוס ההעסקה (קבוע \ זמני) לבין התנהגות ארגונית לא נאותה. עבודת מ.א., אונ' תל אביב.
גנץ, א. (1989). הקשר בין מאפייני העיסוק, רמת המועסק ומאפיינים אישיים לבין עמדות נורמטיביות וקולקטיביות של העובד בארגון, עבודת גמר לקבלת תואר מ.א. במדעי החברה, אונ' תל אביב.
הרמן, ש. (1992). שליטה בקבלת החלטות, שתוף בקבלת החלטות, לחצי תפקיד והשפעתם על מתח ושביעות רצוןת עבודת גמר לקבלת תואר מ.א. במדעי הניהול, אונ' תל אביב.
ורדי, י. (1994). גישה חדשה להתנהגויות בלתי קונבנציונאליות בארגונים. משאבי אנוש, מרץ, 8 - 11.
ורדי, י. נאור, ת. (1998). השפעתם של סגנון הניהול ושביעות הרצון בעבודה על התנהגות לא נאותה בארגון: מחקר שדה, משאבי אנוש, 126, תל אביב.
חזן, ש. (1998). זמן עבודה גמיש והשפעתו על עמדות והתנהגויות עובדיםץ עבודת גמר לקראת התואר מ.א. בהתנהגות ארגונית, אונ' תל אביב.
טייטלמן, ד. (1986). הקשר בין דרגה ורמת תפקיד לבין רמת שביעות רצון, מעורבות עיסוקית ושיעור היעדרות מן העבודהת החוג ללימודי עבודה, אונ' תל אביב.
נאור, ת. (1996). גורמים אישיים ואירגוניים המשפיעים על התנהגות לא קונבנציונאלית של כפיפים בעבודה. עבודת מ.א., אונ' תל אביב.
נווה, ב. (1997). השפעת גיל, השכלה ואינטליגנציה על שביעות רצון ועזיבה בקרב סוהרים בישראל, עבודת מ.א., אונ' תל אביב.
קרן-פז, ביאליק, א., דיין, י וגואטה, ע. (1995), שביעות רצון הסגל בשרות בתי הסוהר בישראל, מדינת ישראל, משרד המשטרה, לשכת המדען הראשי.
קורן מ. (1996). מידת הפרודוקטיביות ושביעות הרצון של טיפוסי אישיות A ו- B בעבודת צוות. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך במדעי החברה, אונ' תל אביב.
רובינשטיין, ר. (1996). קשרים בין לחץ בעבודת משמרות וקונפליקט בית עבודה לבין ביצוע ושביעות רצון מהעבודה. עבודת גמר לקראת התואר מ.א. במדעי הניהול, אונ' תל אביב.
Abdel Halim, A.A. (1978). Employee affective responses to organizational stress: Moderating effects of job characteristics. Personal Psychology, 31: 561 - 578.
Allen, V.L. Greenberg, D.B. (1980). Destruction and perceived control. In A. Baum J. Singer (Eds). Advances in environmental psychology. 2:109-875. Hillside, NJ: Erlbaum.
Allen, N.J. Meyer, J.P. (1993). Organizational commitment: evidence of career stage effects? Journal of Business Research, 26: 49 - 61
Allen, N.J. Meyer, J.P. (1997) Commitment in the workplace. Sage Publications.
Analoui, F. Kakabadse, a. (1992). Unconventional practices at work, insight and analysis through participant observation. Journal of Managerial Psychology, 7: 3- 31.
Averill, J. (1973). Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress. Psychological Bulletin, 80: 286-303.
Bacharach, S.B., Conley, S.C. (1990). Work processes, role conflict and role overload. Work and Occupation, 17: 199- 228.
Bandura, A. (1986) Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Barrick, M.R., Mount, M.K. (1993). Autonomy as a moderator of the relationship between the big five personality dimensions and job performance. Journal of Applied Psychology 78: 111-118.
Bateman, T.S Strasser, S. (1984). A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal 27: 95-112.
Bazerman, M.H. (1982). Impact of personal control on performance: Is added control always beneficial?. Journal of Applied Psychology, 57: 472-479.
Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66: 32 - 40.
Becker, T.E. Martin, S.L. (1995). Trying to look bad at work: Methods and motives for managing poor impression in organizations. Academy of Management Journal, 38: 174-199.
Beehr, T.A., Drexler, J.A. (1986) Social support, autonomy, and hierchica level as moderators of the role characteristics-outcom relationship. Journal of Occupational Behavior, 7: 207-214.
Blau, G.J. Boal K.B. (1987) Conceptualizing how job involvement and organizational commitment affect turnover and absenteeism. Academy of Management Review, 12: 288-300.
Breaugh, J.A. (1985). The measurement of work autonomy. Human Relation, 38: 551-570.
Breaugh, J.A Becker A.S. (1987). Further examination of the work autonomy scales: Three studies. Human Relation, 40:381-400.
Brockner, J. (1992). The escalation of commitment to failing course of action: toward a theoretical progress. Academy of Management Review, 17: 39-61.
Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: the socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19: 533 - 546.
Burke, R.J. (1993). Work-family stress, conflict, coping and burnout in police officers, Stress-Medicine, 171 - 180.
Camp, S. (1994). Assessing the effects of organizational commitment and job satisfaction on turnover: an event history approach, The Prison Journal, 74: 279 - 305.
Chen, P. Y., Spector, P.E (1992). Relationships of work stresses with aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65, 177 - 184.
Demore, S.W., Fisher, J.D. Baron, R.M. (1988). The equity-control model as apredictor of vandalism among college students. Journal of Applied Social Psychology, 18: 80-91.
Eden, D. Aviram, A. (1993). "Self-efficacy training to speed reemployment: helping people to help themselves", Journal of Applied Psychology, 78: 352-360.
Elloy, D.F., Everett, J.E., Flynn, R.W. (1995). Multidimensional mapping of the correlates of job involvement. Canadian Journal of Behavioral Science. 27: 79 - 91.
Evans, B.K., Fischer, D.G. (1992). A Hierarchical model of decision making, job autonomy and perceived control. Human Relation, 45: 1169-1189.
Farh Scott (1983). A meta analysis of correlates of role conflict and ambiguity. Journal of Applied Psychology. 68: 320-338.
Firebaugh, G. Harley, B. (1995). "Trends in job satisfaction in the united states by race, gender, and type of occupation", Sociology of Work, 5:87-104.
Fisher, J.D., Baron R.M. (1982). An equity-based model of vandalism. Population Environment, 5:182-200.
Forsyth, C.J. Copes, J.H. (1994). "Determinants of job satisfaction among police officers", International Review of Modern Sociology, 24: 109-116.
Ganster, D.C. (1989). Stress, personal control and health. England, Wiley Sons.
Ganster, D.C., Fusilier, M.R. (1989). Control in the workplace. In C.L. Cooper I.T. Robertson (Eds). International review of industrial and organizational psychology, 235-279, England John Wiley Sons.
Ganster, D.C., Karasek (1987). Type A behavior and occupational stress. In J.M. Ivancevich D.C. Ganster (Eds), Job Stress: From theory to suggestion. Journal of Organizational Behavior Management, 8: 61-84.
Greenberg, J. (1990). Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The hidden cost of pay cuts. Journal of Applied Psychology, 75: 561 - 568.
Greenberg, J. Strasser (1986). The quest for job justice on the job. Thousand Oaks, CA: Sage.
Greenberg, J. Alge, B.J. (1998) Violent behaviors in organizations. In R.W. Griffin, A. O'Leary-Kelly J. Collins (Eds), Dysfunctional Behavior in Organizations (Vol. 1). Greenwich, CT: JAI.
Griffeth, R.W., Hom, P.W. (1995). The employee turnover process. Research in Personnel and Human Resources Management. 13: 245 - 293.
Griffin, R.W. (1991). Effects of work redesign on employee perception, attitudes and behaviors : A long term investigation. Academy of Management Journal, 34: 425 - 435.
Guppy, A., Rick, J. (1996). The influences of gender and grade on perceived work stress and job satisfaction. Work Stress. 10: 154 - 164.
Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.
Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1976). "Development of the job diagnostic survey", Journal of Applied Psychology, 60: 159-170.
Hackman, J.R., Shuttle (1977). Personal factors in organizational identification. Administrative Science Quarterly, 15: 176-190.
Hall, D.T. 1976. Careers in organizations. Pacific Palissades. C.A.: Goodyear.
HerzBerg, F. (1959). Work and the Nature of Man, Word Publishing, N.Y.
Hollinger, R.C. Clark, J. (1982). Employee deviance: A response to the perceived quality of the work experience. Work and Occupations, 9: 97 - 114.
Hollinger, R.C. (1991). Neutralizing in the workplace: an empirical analysis of property theft and production deviance. Deviant Behavior, 12: 169-202.
Jex, S.M., Gudanowski, D.M. (1992). Efficacy beliefs and work stress: An exploratory study. Journal of Organizational Behavior, 13: 509 - 517.
Judge, T.A Hulin, C.L. (1993). "Job satisfaction as a reflection of disposition: A multiple source causal analysis", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 56: 388-421.
Kohler, S.S., Mathieu, J.E. (1993). Individual characteristics, work perceptions, and affective reaction influences on differentiated absence criteria. Journal of Organizational Behavior, 14: 515 - 530.
Kuhlen, R.G. (1963). Needs, perceived need satisfaction opportunities and satisfaction with occupation. Journal of Applied Psychology, 47: 56-64.
Kushnir, T., Melamed, S. (1991). Work load, perceived control and psychology distress in Type A\B industrial workers. Journal of Organizational Behavior, 12: 155-168.
Langer, E.J. (1983). The Psychology of Control, Beverly Hills, CA: Sage Publication
Lawler, E.E. (1973). Motivation in work organizations, Belmint, CA: Brooks/Cole.
Lawler, E.E Porter, L.W. (1968). "managers attitudes toward interaction Episodes", Journal of Applied Psychology, 52: 432-439.
Lee, R.T., Ashforth, B.E. (1993). Afurther examination of managerial burnout: Toward an integrated model. Journal of Organizational Behavior 14: 3 - 20.
Locke, E.E. (1976). "The nature and consequences of job satisfaction". In M. dunnette (Ed.)., Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1297 - 1350.
Mangione, T.W. Quinn, R.P. (1975). Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. Journal of Applied Psychology, 11: 114 - 116.
Mathieu, J.E. Zajac, D. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents. Correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108: 171-194
McNeely, B.L, Meglino, B.M. (1994). The role of dispositional and situational antecedents in prosocial organizational behavior: An examination of intended beneficiaries of prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 79: 836 - 844.
Meir, E.I. Yaari, Y. (1988). The relationship between congruent specialty choice within occupations and satisfaction, Journal of Vocational Behavior, 33: 99-117.
Meyer, J.P. Allen, N.J. (1984). Testing the "side-bet theory" of organizational commitment: some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69: 372 - 378.
Meyer, J.P. Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1: 61 - 89.
Mitra, A., Jenkins, G.D., Jr Gupta, N. (1992). A meta-analytic review of the relationship between absence and turnover. Journal of Applied Psychology, 77: 879 - 889.
Mobley, W.H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover. Journal of Applied Psychology, 62: 237 - 240.
O'Leary-Kelly, A.M., Griffin, R.W. (1995). "Job satisfaction and organizational commitment", Psychology and Policing, 367-393.
O'Leary-Kelly, A.M., Griffin, R.W., Glew, D.J. (1996). Organization-motivated aggression: A research framework. Academy of Management Review, 74: 157 - 164.
Ostroff, C. (1992) "The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: an organizational level analysis", Journal of Applied Psychology, 77: 963-974.
Peryy, L.S. (1993). Effects of inequity on job satisfaction and self-evaluation in national sample of African-American workers. Journal of Social Psychology, 133: 565 - 573.
Porter, L.W., Lawler, E.E. (1965). Properties of organization structure in relation to job attitudes and job behavior. Psychology Bulletin. 64: 23-51.
Porter, L.W. Steers, R.M. (1975). Motivation and work Behavior. N.Y: Mcgrew Hill.
Porter, L.W. Steers, R.M., Mowday, R.T. Boulian, P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.
Raelin, J.A. (1986). An analysis of professional deviance within organizations. Human Relations, 39:1103-1130.
Randall, D.M. (1987). Commitment and organization: the organization man revisited. Academy of Management Review, 12: 460-471.
Reilly, N.P. Orsak, C.L. (1991). A career stage analysis of career and organizational commitment in nursing. Journal of Vocational Behavior, 39: 311-330.
Roberts, H.E. Foti R.J. (1998). "Evaluating the interaction between self-leadership and work structure in predicting job satisfaction", Journal of Business and Psychology 12: 257-267.
Rodin, J. Rennert, K., Solomon, S.K. (1980). Intrinsic motivation for control : fact of fiction. In A Baum J.E. Singer (Eds), Application of personal control, 2:132-151. Hilsdale N.J.: Lawrence Erlbaum.
Ross, C.E. Reskin, B.F. (1992). "Education, control at work, and job satisfaction", Social Science Research, 21: 134-148.
Salancik, G.R. (1977). Commitment and the control of organization behavior and belief. In B.M Staw G.R Salancik (Eds). New directions in organizational behavior, 1-54, Chicago, st. Clair Press.
Schein, E.H. (1978). Career dynamics, matching individuals and organizational needs. Reading Mass. Addison- University Teachers.
Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Schwalbe. M.I. (1986). Autonomy in work and self esteem. The Sociological Quarterly. 26: 519-535.
Schaubroeck, J., Ganster, D.D. Fox, M.L. (1992). "Dispositional affect and work-related stress", Journal of Applied Psychology, 77: 322-335.
Schnake, M. (1983). An empirical assessment of the effects of affective response in the measurement of ofganizational climate. Personnel Psychology, 36: 791-807.
Schnake, M. (1991). Organizational citizenship: A review, proposed model, and research agenda. Human Relations. 44: 735 - 759.
Seligman M.E.P. (1975). Helplessness: on depression, development and death. San Francisco W.H. Freeman.
Shore, L.M., Barksdale, K. Shore, T.H. (1995). Managerial perceptions of employee commitment to the organization. Academy of Management Journal, 38: 1593-1615.
Simmons, C., Cochran, J.K. Blount, W.R. (1997). "The effects of job-related stress and job satisfaction on probation officers' inclinations to quit", American Journal of Criminal Justice, 21:213-229.
Spector, P.E. (1986). Perceived control by Employees: A Meta analysis of studies concerning autonomy and participation at work, Human Relation, 39: 1005-1016.
Spector, P.E. (1997). Job Satisfaction. Thousand Oaks, CA: Sage.
Steers, H.P., Braunstein, D.N. (1976). A behaviorall based measure of manifest needs in work setting. Journal of Vocational Behavior, 9: 251-266.
Steers, R.M. (1991). Introduction to Organizational Behavior. N.Y: Harper Collins Publishers.
Stone Spector, P.E. (1986). Relation of incumbent affect related personality traits with incumbent and objective measures of characteristics of jobs. Journal of Organizational Behavior, 16: 59-65.
Sullivan, S.E. Bhagat, R.S. (1992). "Organizational stress, job satisfaction and job performance: where do we go from here?", Journal of Management, 18:353-374.
Tett, R.P., Meyer, J.P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analysis based on meta-analytic findings. Personnel Psychology, 46: 259 - 293.
Thompson, S.C. (1981). Will it hurt less if I can control it? A complex answer to a simple question, Psychology Bulletin, 90: 89-110.
Turner, A.N., Lawrence, P.R. (1965). Industrial jobs and the workers, Boston: Harvard.
Van Maanen, J., Barley, S.R. (1984). Occupational culture and control in organizations. Research in Organizational Behavior, 6: 287-365.
Vardi, Y. Wiener, Y. (1996). Misbehavior in organizations: a motivational framework. Organizational Science, 7: 151 - 165.
Walton, R.E. (1973), "Quality of working life: what is it", Sloan Management Review, 15, 11 - 21

תגים:

אוטונומיה · אנוש · ארגונית · התנהגות · ואנדליזם · מוטיבציה · מנהל · משאבי · נאותה · ניהול · עסקים · רצון · שביעות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מידת שביעות רצון העובד ממקום עבודתו, מידת האוטונומיה של העובד בתפקידו ורמת המחויבות שחש העובד כלפי מקום עבודתו לבין התנהגות ארגונית לא נאותה בקרב עובדי רשת "מחסני חשמל".", סמינריון אודות "הקשר בין מידת שביעות רצון העובד ממקום עבודתו, מידת האוטונומיה של העובד בתפקידו ורמת המחויבות שחש העובד כלפי מקום עבודתו לבין התנהגות ארגונית לא נאותה בקרב עובדי רשת "מחסני חשמל"." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.