היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפליית נשים

עבודה מס' 061613

מחיר: 1,209.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבוחנת את יישום עקרון השוויון בין המינים בישראל לאור התחיקה והפסיקה בישראל.

52,339 מילים ,100 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

מגמת הגידול בהשתתפות נשית בכוח העבודה - שבאה לידי ביטוי עקבי בעשור השנים האחרון - מהווה הישג חברתי שראוי להשתבח בו. כן קיימת בארץ אמונה עקרונית בשוויון ההזדמנויות והתנגדות חזקה להכיר בחוסר השוויון במעמדה של האשה בארגון ובכלל. עם זאת, נשים עדיין אינן תופסות את מקומן בחברה הישראלית בהתאם לאחוזן באוכלוסיה כולה וקולה של האשה עדיין לא נשמע באותה מידה עם הקול הגברי.34
המודעות ההולכת וגוברת של נשות ישראל לעובדה שטרם הגענו לשוויון בין המינים, כמו גם נכונות לפעול בשיתוף פעולה, למרות הבדלים בהשקפותיהן הפוליטיות והדתיות, מעוררת תקווה כי תמשכנה לפעול במרץ מחודש לתקן את העיוותים והעוולות, במטרה לקדם אותנו למימוש האידאלים הנשגבים של צדק ושוויון, שמצאו את ביטויים במגילת העצמאות.

מטרתה של רשימה זו, הינה לבחון את מהותם ואופיים של הגורמים להיעדר שוויון בין המינים בארץ ואת פועלם כמנגנונים המדירים נשים מהמרחב הציבורי ומאופני הייצוג שלו.

1. מטרה המחקר העיקרית
חקירת נושאי הפליית נשים והחלת נורמת השוויון בין המינים.
בעבודה אשתדל לחקור לעומק את בעיית אפליית הנשים בחיים הציבוריים ובשוק התעסוקה.
ובמסגרת המחקר איכותי-תיאורי אנסה להשיב לשאלת מעמדו החוקתי והמשפטי של עקרון השוויון בין המינים וכיצד מתמודדות המערכות: החוקתית והמשפטית בישראל להגשמתו של עקרון זה.

2. מטרת סקירת הספרות
בחלקה הראשון של העבודה אצביע על הגורמים להיעדר השוויון, אסקור את מעמד האשה בשוק העבודה ובעמדות הכרעה בחברה הישראלית.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה - מצב הנשים בחיים הציבוריים ובשוק התעסוקה:
1. רקע - בעיית השוויון בין המינים בעולם
2. בעיית שוויון בין המינים בישראל
ב. מטרת העבודה

סקירת ספרות
א. הגורמים להיעדר ייצוג הולם לנשים בשוק העבודה
ובעמדות הכרעה בחברה הישראלית
1. גורמים סביבתיים:
סוציאליזציה (חיברות) בחברה הישראלית
מוביליזציה (גיוס) לכוח העבודה
מבנה החיים היום-יומי
2. גורמים דינמיים:
תהליך של חזרה למסורת, פרוכיאליזציה
הבדלי הרקע התרבותי וההשקפות בקרב ציבור הנשים בארץ
והצורך לגשר על הפערים ביניהן
מיליטריזציה הדרגתית של החברה הישראלית
ב. נשים בפוליטיקה
1. ייצוג נשים: תמונת מצב
נשים בכנסת ובממשלה
נשים ברשויות מקומיות
נשים בועדות הכנסת
נשים במפלגות
2. המנגנונים התרבותיים המדירים נשים מפוליטיקה
נשים כשחקניות משנה
הבידול המיני בתחום הציבורי
פעילות וולונטרית
פוליטיקאיות בתקשורת
ג. סיכום ומסקנות

מערך המחקר
א. שאלת המחקר ומטרתו
ב. שיטת המחקר
ג. מתודולוגי
1. כלים
2. הליך איסוף נתונים
3. דיון מתודולוגי ושיטת ניתוח


הממצאים וניתוחם
א. רקע - מעמדן המשפטי של הנשים בישראל
ב. הממצאים בנושא עקרון השוויון וניתוחם
הממצאים בנושא מעמדו החוקתי של עקרון השוויון וניתוחם
הממצאים בנושא הגדרת המושגים: "שוויון" ו"הפליה" וניתוחם
הממצאים בנושא הבעייתיות בהגדרת השוויון וניתוחם
ג. הממצאים בנושא שוויון בין המינים וניתוחם
כללי
הממצאים בנושא מושגים של שוויון: שוויון "פורמלי",
שוויון "מהותי" ו"העדפה מתקנת" וניתוחם
הגנות לגיטימיות ופטרנליזם
ג1. הממצאים בנושא מעמד האשה בתחום הציבורי והכלכלי וניתוחם
1. הממצאים בנושא שוויון בחיים הציבוריים וניתוחם
תחולת עקרון השוויון על הרשות המינהלית
כפיפות לעקרון חוקיות המינהל ולעקרון השוויון
כחלק מעקרונות היסוד של השיטה
החובה לנהוג בהגינות ובסבירות
הפליה פסולה של נשים על-ידי הרשות המינהלית
תפקידו של ביהמ"ש בביעור נגע ההפליה המינית
ד. הממצאים בנושא שוויון הזדמנויות כלכלי וניתוחם
זכות יסוד לשוויון הזדמנויות בעבודה
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
והבטחת זכויות שוות לנשים בתעסוקה
קבלה לעבודה
תנאי עבודה
שכר עבודה
קידום בעבודה; הכשרה והשתלמות מקצועית
פיטורים, פיצויי פיטורים ותכנית פרישה מוקדמת
תנאי פרישה
ס' 2(ג) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - חריג לאיסור ההפליה
סיכום
הערות שוליים לסקירת ספרות
הערות שוליים לממצאים וניתוחם
רשימה ביבליוגרפית לסקירת ספרות ומערך המחקר
רשימה ביבליוגרפית לפרק הממצאים וניתוחם

מקורות:

ברכה ברוך, משפט מינהלי (שוקן,1986) כרך ראשון.
ברכה ברוך, שוויון הכל בפני החוק (האגודה לזכויות האזרח בישראל,1988).
ברק אהרון, פרשנות במשפט (נבו,1994) כרך 3 - פרשנות חוקתית.
כהן חיים, המשפט (מוסד ביאליק, 1991).
רדאי פרנסס, זכויות נשים (מפרסומי האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1989).6.רובינשטיין אמנון, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (שוקן,1991).
אלמוג שולמית , "לקט ידיעות", משפט וממשל א' ע"מ 565.
בן גל טלי, "העדפה מתקנת", זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992) כרך ג' 37.
ברון גבי ,"מעתה: עדיפות לנשים בעבודה בסקטור הציבורי", ידיעות אחרונות - מוסף ממון. 26.7.95 ע"מ 2.
ברק אהרון "ההלכה השיפוטית והמציאות החברתית: הזיקה אל עקרונות היסוד, ספר זוסמן (דף-חן,תשד"מ) 71.
כהן חיים ,"ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית, עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", הפרקליט ספר היובל 9.
לורי אביבה, "כל מה שאתה יכול לעשות", מוסף הארץ 1.9.95 ע"מ 18.
ספיר יונה ,"יישום עקרון השווויון בפסיקת ביהמ"ש הגבוה לצדק", הפרקליט לז143.
פלאוט סטיבן ,"העדפה מקלקלת",משפט וממשל ג' 235.
קרפ יהודית ,"חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - ביוגרפיה של מאבקי כוח",משפט וממשל א' 345.
רדאי פרנסס, "נשים במשפט הישראלי",נשים במלכוד (בעריכת ד. יזרעאלי ואח'), (הקיבוץ המאוחד, מהדורה שניה - תשמ"ב) 172.
רדאי פרנסס ,"התפתחות השוויון בין המינים במשפט ודרכים לקידומו", זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992) כרך ג' 90.
רדאי פרנסס , "הפרטת זכויות האדם והשימוש לרעה בכוח", משפטים כ"ג 21.
רדאי פרנסס , "על העדפה מתקנת", משפט וממשל ג' 145.
רדאי פרנסס, "על השוויון",מעמד האשה בחברה ובמשפט (בעריכת פ.רדאי ואח') (שוקן, 1995)19 .
רדאי פרנסס ,"שוויון האשה בחיי הכלכלה והעבודה",זכויות האדם והאזרח בישראל (עורכים: ט. בן גל ואח') (האגודה לזכויות האזרח בישראל,1992) כרך ג' 108.
רדאי פרנסס,"נשים בשוק התעסוקה", מעמד האשה בחברה ובמשפט (בעריכת פ. רדאי ואח') (שוקן, 1995)64 .
שלו כרמל, "על שוויון, שונות והפליית מין", ספר לנדוי (בורסי, 1995) כרך שני 893.
DISCRIMINATION LAWS (1992) 417-420.EPSTEIN R. FORBIDDEN GROUNDS: THE CASE AGAINST EMPLOYMENT

תגים:

נשים · שיוויון · חקיקה · שוק · התעסוקה · הפלייה · הפליית · מין · אישה · שכר · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפליית נשים", סמינריון אודות "הפליית נשים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.