היישום אינו מחובר לאינטרנט

מידת ההכנות של החברות הפלסטינית והיהודית בא"י לקביעת עתיד הארץ וסיום המנדט 1948 - 1945

עבודה מס' 061303

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד גיבשו התנועות היריבות את זהותן וכיצד בא הדבר לידי ביטוי עת הוכרע עתיד הארץ וסיום המנדט.

7,621 מילים ,37 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק 1 - שתי חברות לאומיות יריבות וגיבוש זהותן
א. גיבוש הזהות הפלסטינית
ב. גיבוש הזהות הציונית
ג. ההתנגשות הבלתי נמנעת
פרק 2 - המאבק המדיני לאומי על ארץ ישראל בין 1948-1945
א. המדיניות הציונית אחרי מלחמת העולם
ב. ההנהגה הפלסטינית והמאבק לעצמאות
ג. ההתנגשות
סיכום
רשימת מקורות

מבוא
ב- 29 בנובמבר המליצה העצרת הכללית השניה של האומות המאוחדות על פתרון בעיית ארץ ישראל, באמצעות חלוקת הארץ לשתי מדינות עצמאיות יהודית וערבית, והקמת אזור נפרד סביב העיר ירושלים, שיימצא בשליטה בינלאומית. הגשמתו של פתרון זה תלויה הייתה בתנאי נוסף שנכלל בתוכנית והוא קיום "אחדות כלכלית") בין שתי המדינות, וזו הייתה תלויה בשיתוף פעולה בין היהודים לערבים.
כיצד נערכה התנועה הלאומית הפלסטינית לקראת מאבק זה ומה היתה מידת היערכותה של התנועה הציונית?
אכן, שאלה מורכבת ועתירת מחלוקות. ראשית אנסה לעמוד על גיבוש זהותן של שתי חברות לאומיות יריבות, זו הפלסטינית וזו הציונית. אין כוונה לעסוק בהגדרת המושג לאומיות, ונקודת המוצא היא שאכן מושג זה כשלעצמו מקפל בתוכו מרכיבים רבים, הן היסטוריים והן חברתיים.
עתה, לאחר שאעמוד על תהליך גיבוש הזהות, גם בחברה הפלסטינית וגם אצל היהודים, אנסה לתאר באופן כללי מאד את ההתנגשות הבלתי נמנעת של שתי ישויות פוליטיות מגובשות, עם שאיפות להקמה של בית לאומי על אותה כברת ארץ.
אין כאן כוונה להיכנס לעומקם של פרטים, כיוון שכל מקרה יכול לשמש בהיקפו לעבודה רחבה ומעמיקה מזו. אפרט את השתלשלות המקרים על ציר היסטורי ארון באופן יחסי וזאת על מנת להבין את בניית הזהות אצל שתי החברות.
הכוונה אינה לערוך השוואה כיוון שהמציאות ההיסטורית אצל שתי החברות שונה מאד, וכל השוואה סופה שתיתקל בקשיים רבים. אך כשהעמדתי את שאיפותיהן של אלה מול אלה, קשה היה למצוא הבדלים, שתי החברות רצו לממש רצונות שהיו טבועים היטב בזיכרון הקולקטיבי שלהן והעובדה שהזיכרון הקולקטיבי של היהודים ארוך לאין שיעור מזה הפלסטיני, לא עמד להם כשניסו לשכנע שרצונם חזק או אמיתי יותר מזה של הפלסטינים.
בפרק 2 אנסה להתמקד במאבק המדיני-לאומי על ארץ ישראל, כפי שהשתקף במציאות של השנים 1948-1945, עת הוכרע עתיד הארץ.

מקורות:

א. איאד, ללא מולדת, תל-אביב, מפרש 3 הוצאה לאור, 1979.
אבנרי אריה, ההתישבות היהודית וטענת הנישול 1948-1878, תל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1980.
אייל יגאל, דיכוי המרד הערבי על ידי הצבא הבריטי 1939-1936, חיפה, 1993.
אליאב בנימין, הישוב בימי הבית הלאומי 1948-1917, מהדורה שניה, ירושלים, כתר, 1979.
ארנון אוחנה יובל ואריה יודפת, אשף - דיוקנו שלן ארגון, תל-אביב, ספרית מעריב, 1985.
בארי אליעזר, ראשית הסכסוך ישראל-ערב 1911-1882, ספרית פועלים ואוניברסיטת חיפה, המכון לחקר המזרח התיכון, 1985.
בר גבריאל, ערביי המזרח התיכון, אוכלוסיה וחברה, תל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ך.
גבאי משה, (עורך), פלסטינים על פלסטין 1948-1890 תעודות ועדויות, גבעת חביבה, המכון ללימודים ערביים, פרסום מס' 58, יוני 1986.
גלבוע איתן, מרדכי נאור (עורכים), הסכסוך הערבי-ישראלי גורמים עימותים סיכויים, משרד הבטחון 1981.
גלנר ארנסט, לאומים ולאומיות, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1994.
הורביץ דן וליסק משה, יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בקהילה הפוליטית, תל-אביב, עם עובד 1977.
הלר יוסף, המאבק למדינה: המדיניות הציונית בשנים 1939-1936, ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשמ"ה.
הרכבי יהושפט, עמדת הערבים בסכסוך ישראל-ערב, דביר, תל-אביב 1968.
הרסגור מיכאל וסטרון מוריס, ישראל/פלסטין המציאות שמעבר למיתוסים, גבעת חביבה 1997.בר גבריאל, מבוא לתולדות היחסים האגרריים במזרח התיכון 1970-1800, תל אביב הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ב.
הרצברג אברהם, הרעיון הציוני, כתר, ירושלים תש"ל 1970.
הרצוג יזהר, מגעים יהודים ערבים 1939-1936, חיפה, אוניברסיטת חיפה, עבודת מאסטר בהנחיית אילן פפה, 1988.
מוריס בני, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, תל-אביב, עם עובד, 1991.
מוריס בני, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, עם עובד, תל אביב 2000.
מעוז משה וקדר ב"ז (עורכים), התנועה הלאומית הפלסטינית מעימות להשלמה?, משרד הבטחון, 1997.
סיוון עמנואל, ערב וישראל, מהדורה שלישית, תל-אביב 1975.
פורת יהושע, ממהומות למרידה: התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית 1939-1929, תל-אביב, עם עובד 1978.
פורת יהושע, צמיחת התנועה הלאומית הפלסטינית 1929-1918, ירושלים, המכון ללימודי אסיה ואפריקה, האוניברסיטה העברית, 1971.
קימבלינג וברוך שמואל מגדל יואל, פלסטינים עם בהיווצרותו, כתר 1999.
קצברג נתנאל, מחלוקה לספר לבן: מדיניות בריטניה בארץ ישראל 1940-1938, יד יצחק בן צבי, 1974.
רובינשטיין דני, חיבוק התאנה, "זכות השיבה של הפלסטינים", ירושלים, הוצאת כתר 1990.
שבתאי טבת, בן גוריון וערביי ישראל, תל-אביב, שוקן 1985.
שור נתן, תולדות ארץ ישראל, זמורה-ביתן, תל-אביב, 1998.
שרון משה, הבדווים בארץ ישראל במאות ה19-18-, ירושלים, עבודת תזה לקבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, הוגשה לסנאט האוניברסיטה העברית, 1973.
Benedict R. G. Andrson, Imagined Communities, London, Verso, 1993.
Eric J. Hobsawin, Nation and Nationalism Since 1970, Cambridge University press, 1990.
Gabby Rony E. A political study of the Arab Jewish conflict: The Refugee problem, Geneva, 1959.
John Hutchnson and Anthony D. Smith, (Eds), Nationalism, Oxford, Oxford university press, 1994.
נאדר עבוד, "שיתוף פעולה יהודי ערבי באיגודים המקצועיים בראשית תקופת המנדט", בתוך: אילן פפה (עורך), ערבים ויהודים בתקופת המנדט ערבים ויהודים בתקופת המנדט, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1995.
נבו יוסף, "יחס ערביי ישראל לישוב היהודי ולתנועה הציונית" בתוך: הציונות ושאלת הערבים, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים תשל"ט.
עמיצור אילן, "המאבק המדיני לאומי על ארץ ישראל ממלחמת העולם השניה עד החלטת החלוקה, 1947-1939", בתוך: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך 9, כתר ירושלים, 1981.
שמעוני יעקב, החברה הערבית-פלסטינית בתקופת המנדאט הבריטי", בתוך: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך 9, כתר, ירושלים 1981.
עמיצור אילן ופעיל מאיר, "פני התקופה: מלחמה כוללת, מדינה יהודית ריבונית וחוקת ארץ ישראל המערבית", בתוך: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך 10, כתר, ירושלים 1981.

תגים:

תנועה · ציונית · לאומית · פלסטינית · חברות · לאומיות · עצמאות · מדינה · ממלוכים · עותומאני · סנג'יקים · מאבק · מדיני · הנהגה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מידת ההכנות של החברות הפלסטינית והיהודית בא"י לקביעת עתיד הארץ וסיום המנדט 1948 - 1945", סמינריון אודות "מידת ההכנות של החברות הפלסטינית והיהודית בא"י לקביעת עתיד הארץ וסיום המנדט 1948 - 1945" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.