היישום אינו מחובר לאינטרנט

שירותי היעוץ ומערכת החינוך כרשתות תמיכה פורמליות במתבגר העולה מברית המועצות לשעבר

עבודה מס' 060741

מחיר: 458.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת רשתות התמיכה אותן מהוות המסגרת החינוכית ושירותי הייעוץ השונים בעבור המתבגר העולה מברית המועצות לשעבר.

13,347 מילים ,31 מקורות ,2001

תקציר העבודה:


עניינה של עבודה זו הוא בבחינת רשתות התמיכה אותן מהוות המסגרת החינוכית ושירותי הייעוץ השונים בעבור המתבגר העולה מברית המועצות לשעבר.

על מנת להעניק מסגרת מושגית לעבודה הנדונה אציג את המושגים הרלוונטיים כפי שהם משתקפים בספרות המקצועית. אערוך סקירת ספרות כללית המתייחסת להגירה ולקשיים הכרוכים בה, תפקידן וחשיבותן של רשתות התמיכה החברתיות, השתלבותם של יוצאי ברית המועצות בישראל, גיל ההתבגרות והמשימות האוניברסליות שהוא טומן בחובו. כמו כן, אעמוד על משמעותה של ההגירה מברית המועצות דווקא בגיל ההתבגרות ועל ההבדלים בין התבגרות בחברה הסובייטית לבין התבגרות בישראל. בהמשך אבחן את יחסיו של המתבגר העולה מברית המועצות עם שירותי הסיוע והייעוץ והמסגרת החינוכית בה הוא שוהה.

הרציונאל העומד בבסיסה של עבודה זו קשור לכך, כי בעת ההגירה נפרד המהגר מסביבתו החברתית המוכרת, הכוללת בתוכה רשתות תמיכה שונות המסייעות לו באופנים שונים בנקודות שונות במהלך חייו. בתהליכי הגירה וקליטה מקורות תמיכה וסיוע הכרחיים ולא פעם מקלים על המצוקה הפסיכולוגית הנחווית בעקבות תהליכים אלה ועל ההסתגלות לחברה החדשה.
המשימות האוניברסליות של גיל ההתבגרות, בעודן שזורות בתהליכי ההגירה הדומים להם, עשויות להפוך את קבוצת המתבגרים העולים לקבוצה בסיכון. חוסר היציבות והאיזון, ערעור שיווי המשקל המתמשך המאפיין הן את גיל ההתבגרות והן את ההגירה גורם פעמים רבות לדחק נפשי המביא עמו התנהגויות שונות שאינן אדפטיביות עבור המתבגר. על רקע זה חשיבות רבה לתפקיד אותו ממלאות רשתות התמיכה החברתיות (הפורמליות והבלתי פורמליות). בעת ההגירה חווה המהגר ניתוק ואובדן של הרשתות החברתיות בהן נתמך בעבר, וכעת ניצבת בפניו ובפני החברה הקולטת המשימה לספק לו ולייצר עבורו רשתות תמיכה בסביבתו החדשה. על רקע הדברים האמורים, חשיבות רבה בבחינת הישרדותן, החלפתן והתאמתן של רשתות התמיכה החברתיות למעבר ולשינוי הכרוך בהגירה.

תוכן העניינים:
מבוא
הגירה: קשיים ומשברים הכרוכים בה
תפקידן וחשיבותן של רשתות תמיכה חברתיות
יוצאי ברית המועצות בישראל
ערכים כלליים בקרב עולי ברית המועצות
עליית שנות התשעים
מדיניות הקליטה ואקלים הקליטה
השתלבות בחברה: המפגש בין העולים לוותיקים
נתוח המפגש בין שתי הקבוצות
גיל ההתבגרות
להיות מתבגר מהגר מברית המועצות
התבגרות: בין החברה הסובייטית לישראל
שירותי היעוץ הפורמליים כרשת תמיכה במתבגר העולה
מערכת החינוך הפורמלית כרשת תמיכה במתבגר העולה
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אוסלנדר, ג. וחקלאי-רוסט, ע. ולוטווין, ה. תפקידי תמיכה של מרכיבי הרשת החברתית של הקשיש. גרנטולוגיה, 53, עמ' 3-19.
איציקסון, י. מינוחין-איציקסון, ש. (1989). "תהליכי דכאון הקשורים בעליה ובהגירה והטיפול הקוגניטיבי בהם". מתוך דסברג, ח. איציקסון, י. ושפלברג ג. (עורכים) פסיכותרפיה קצרת מועד. ירושלים: הוצאת מאגנס, עמ' 128-142.
אלבק, ש. (1990). חיזוק המשפחה הישראלית. חברה ורווחה, י (3), עמ' 199-210.
אלנבוגן-פרנקוביץ, ש. ונועם, ג. (1998). קליטת בני נוער וילדים עולים יוצאי אזור הקווקז: ממצאי מחקר. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
בר יוסף, ר. (1970). "דה-סוציאליזציה ורה-סוציאליזציה". מתוך ליסק, מ. מזרחי, ב. ובן דוד, ע. (עורכים) עולים בישראל. ירושלים: הוצאת אקדמון. עמ' 41-59.
הורוביץ, ת. (1991). מודעות בלא לגיטימציה - תגובות מערכת החינוך בישראל להבדלים בין- תרבותיים. עיונים בחינוך, 55, עמ' 9-18.
הורוביץ, ת. (1996). בין שיזור להתבדלות, דפוסי קליטתם של יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל בחמש השנים הראשונות לעלייתם. בטחון סוציאלי, 45, עמ' 95-111.
הורוביץ, ת. (1998) . "ילדים ונוער עולה במערכת החינוך: הטמעה, חד לשוניות, חד כיווניות וסטריאוטיפיות". מתוך סיקרון, מ. ולשם, א. (עורכים) דיוקנה של עליה. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמ' 368-409.
הורוביץ, ת. ולשם, א. (1998). "יוצאי ברית המועצות במרחב התרבותי בישראל". מתוך סיקרון, מ. ולשם, א. (עורכים) דיוקנה של עליה. ירושלים: הוצאת מאגנס. עמ' 291-327.
הורוביץ, ת. מירסקי, י. ברש, מ. ופרנקל, י. (1995). מחקר חלוץ: נוער עולה מחבר העמים בסיכון (סיכום ממצאים) . ירושלים: מכון פאלק לחקר בריאות הנפש ומדעי ההתנהגות.
וויל-טנא, ל. והופמן, א. (1995). צרכים ומענים דיפרנציאלים בטיפול במתבגרים עולים מברית המועצות. חברה ורווחה, ט"ז (1), עמ' 7-30.
טטר, מ. כפיר, ד. סבר, ר. אדלר, ח. ורגב. (1994). מחקר חלוץ: שילובם של תלמידים עולים בבית הספר היסודי והעל יסודי בישראל. ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים.
מאירסון, י. (1995). העלייה כמחסום התפתחותי: עיכוב בתהליכי הבשלה נורמטיביים אצל מתבגרים עולים - תאור ניסיון קליני. הוצג בכנס המדעי ה- 25 של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.
מירסקי, י. (1992). "עצמאות שפה קשה: משפחה והתבגרות בברית המועצות". מתוך דויטש, ח. ושניידר, ס. (עורכים) מוטיבציה בגיל ההתבגרות. ירושלים: מכון סטמיט. עמ' 39-50.
מירסקי, י. (1996). היבטים פסיכולוגיים בהגירה: סקירת ספרות. שיחות, ה' (2), עמ' 3-9.
מירסקי, י. (1998). "היבטים פסיכולוגיים בעליה ובקליטה של עולי ברית המועצות". בתוך סיקרון, מ. ולשם, א. (עורכים) דיוקנה של עליה. ירשלים: הוצאת מאגנס. עמ' 334-367.
מירסקי, י. ברון-דריימן, י. וקדם, פ. (1999). לא טוב היות העולה לבדו: רשת התמיכה החברתית של סטודנטים עולים מברית המועצות לשעבר. חברה ורווחה , י"ט (1), עמ' 39-52.
מירסקי, י. ופראוור, ל. (1992). לעלות כמתבגר ולהתבגר כעולה: נוער עולה מברית המועצות (לשעבר) בישראל (דו"ח). ירושלים: מכון ון-ליר.
מירסקי, י. וקאושינסקי, פ. (1989). עליה וגדילה: תהליכי פרידה ואינדיבידואציה אצל סטודנטים עולים. שיחות, ג' (3), עמ' 174-185.
משרד הבריאות. (1992). השרות הקהילתי לבריאות הנפש לשרות העולים מרוסיה, דו"ח פעילות בראשון לציון. ירושלים: משרד הבריאות.
משרד החינוך, התרבות והספורט. (1994). תלמידים עולים: סקר בשלושה ישובים. תמונת מצב. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
סלונים-נבו, ו. ושרגה, י. (1999). "התערבות משפחתית עם עולים מחבר העמים: כיווני מחשבה". מתוך רבין, ק. (עורכת) להיות שונה בישראל. תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל- אביב. עמ' 121-152.
סלונים-נבו, ו. שרגה, י. ועבדלגני, א. (1999). הסתגלות חברתית ופסיכולוגית של מתבגרים עולים וילידי ישראל ממוצא רוסי. חברה ורווחה, י:ט (1), עמ' 81-97.
סרוק, ש. (1992). הוראת קליטת עליה בבית-ספר לעבודה סוציאלית הלכה למעשה. חברה ורווחה, י"ב (2), עמ' 151-166.
קטן, י. (1989). רשתות חברתיות לא פורמליות ומקומן בזירת שירותי הרווחה. בטחון סוציאלי, 34, עמ' 35-48.
Caplan, G. (1978). "Family Support System in a Changing World". In E, J. Anthony, C. Chiland (Eds.), The Child and His Family. New-York: J, Weiley. Pp 39-54.
Friedlander, D. Okun, B. Segal, S. (1999). The Demographic Transition Then and Now: Processes, Perspective, and Analyses. Journal of Family History. vol .24, no.4, Pp. 493-527.
Horowits, T. (1981). The Two Worlds of Childhood in Israel and the U.S.S.R: the Soviet Child in a State of Dissonance. Crossroads. Pp. 169-181.
Sharlin, A. (1998). Soviet Immigrant to Israel: Users and Non-Users of Social Work Services. International Social Work, vol. 41, Pp. 455-469.
Sarlin, S Elshanskaya, I. (1997). "Parental Attitudes of Soviet in Israel to the Immigration Process and their Impact on Paternal Stress and Tension". In S. Dirman (ed.), The Family on the Threshold of the 21st Century. London: L.E.A publishers. Pp pp.229- 243.
Sluzki, C. (1979). Migration and Family Conflict. Family Process, 18, 379-390.

תגים:

מהגרים · הגירה · חדשים · עולים · עלייה · רוסים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שירותי היעוץ ומערכת החינוך כרשתות תמיכה פורמליות במתבגר העולה מברית המועצות לשעבר", סמינריון אודות "שירותי היעוץ ומערכת החינוך כרשתות תמיכה פורמליות במתבגר העולה מברית המועצות לשעבר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.