היישום אינו מחובר לאינטרנט

קיפוח האוכלוסיה הכבושה בגדה המערבית - סוגית הפקעת קרקעות

עבודה מס' 060577

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיימת הצדקה להפקעת קרקעות בגדה המערבית, גם כשמדובר בשיקולים ביטחוניים?

13,021 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

קיפוח האוכלוסיה הכבושה בגדה המערבית
סוגיית הפקעת קרקעות
תוכן העניינים
מבוא
פרק א: מעמד הפלשתינאים בגדה המערבית
1.1. זכויות הפלשתינאים בגדה המערבית
1.1.1. חופש התנועה
1.1.2. חופש הביטוי
1.1.3. זכויות בהליכים משפטיים
1.1.4. זכויות בפלילים
1.1.5. מעצרים מנהליים
1.1.6. פעולות בטחוניות
1.1.7. הזכות לאיחוד משפחות
1.1.8. זכויות בקרקע
1.2. תחולת אמנות בינלאומיות
פרק ב: סוגיית הקרקעות
2.1. הפקעת הקניין
2.2. תפיסת חזקה
2.3. הגבלת השימוש
פרק ג: הפקעת הקרקעות - הטענות והצידוקים
3.1. טענות העותרים
3.2. טענות הממשלה ושלוחיה
3.3. טענות המתנחלים
3.4. החלטות הבג"צ
פרק ד: עמדת בית המשפט - טיעונים והתייחסות ביקורתית
סיכום

מבוא

מאז מלחמת ששת הימים ב1967- נהג הממשל הצבאי בגדה המערבית להוציא צווי
תפיסה "לצרכי צבא", הן לגבי קרקעות בלתי רשומות והן לגבי קרקעות פרטיות רשומות (הופנונג,
307 :1991). בין אם הקרקעות רשומות ובין אם אינן, הרי שלכפריים בשטחי הגדה המערבית
חזקה רבת שנים ולא פעם הוחזרה קרקע באורח חד צדדי כאדמת מדינה כשעל הנפגעים היתה
אפשרות להגיש ערר לוועדת ערר צבאית בתוך 45 יום הקבועים בחוק. ההליך היה מעוגן בחקיקת
ביטחון והעניק לכאורה סעד משפטי לנפגעים, שכן ללא סעד זה ניתן לנפגעים לפנות לבג"צ בהיעדר
סעד חלופי (שם: 307).-308

עבודה זו תעסוק בסוגיית הפקעת הקרקעות בגדה המערבית. בנבנשתי ( (52-56 :1987
מציין שישה סוגי הפקעות עיקריות, אך כל סוג מכיל בתוכו סוגי הפקעות נוספות. בתי המשפט
קיבלו במהלך השנים טיעונים של "צרכים צבאיים" לגבי ההפקעות, בין אם מדובר בצרכים
צבאיים ממש ובין אם מדובר בפעולות הרתעה ומניעה (קרצ'מר, 321-322 :1993). בנוסף על כך
אמנות בינלאומיות, כמו אמנת ג'נבה הרביעית ואמנת האג אינם מחייבות מבחינה חוקית, כיוון
שלא אושררו על ידי הכנסת (קרצ'מר, 59 :1995). יוצא אם כן, כי תושבי הגדה המערבית נתונים
לחסדו של הצבא, הן מבחינת הפקעת הקרקעות והן מבחינת וועדת הערר הצבאית המהווה חלק
באותו גוף.

לאור האמור תהיה שאלת המחקר: האם קיימת הצדקה להפקעת קרקעות בגדה
המערבית, גם כשמדובר בשיקולים ביטחוניים? בעבודתי ארצה לטעון כי הפקעת הקרקעות,
במיוחד במימדים עצומים, כפי שהתברר שבוצעה בשטחי הגדה המערבית אינה יכולה להימסר אך
ורק לשיקול דעתו של הצבא או של המפקד הצבאי וגם כאשר הדבר נידון בבית דין גבוה לצדק,
עדיין מתחייב הצורך של בית המשפט לשקול ביתר פירוט את התועלת מההפקעות מול סיבלה של
האוכלוסיה האזרחית. עוד אציין בטענתי, כי כאשר מדובר בענישה קולקטיבית, שמתבטאת בדרך
כלל בהריסת בתים או אטימתם, אין לפגוע במשפחה שלמה, רק משום שאחד מבניה הזיק, אלא
יש לפעול באופן אישי כנגד האדם שביצע פיגוע או פעולה המנוגדת לחוק ולסדר.

על מנת לתמוך בטענתי אבדוק בפרק הראשון את מעמדם של הפלשתינאים בשטחים, את
זכויותיהם, אם קיימות כאלו וכן אם חלות עליהם או לא אמנות בינלאומיות. בדיקה זו תאפשר
לברר את מעמדם המשפטי. בפרק השני אתייחס לסוגי הפקעת הקרקעות הקיימים, לדרך בה
התבצעו ההפקעות וכן לכמויות הקרקע שהופקעה. בפרק הרביעי אציג את הצידוקים להפקעה, הן
מצד בעלי הקרקע, הן מצד הצבא והן מצד המתנחלים, שהקימו על הקרקע ישובים אזרחיים.
לצורך כך אסתייע בפסיקות בג"צ. בפרק הרביעי אבדוק את טיעוני ההצדקה ואת עמדתו של בית
המשפט העליון. אתייחס לבית המשפט העליון מתוך נקודת מבט ביקורתית ואת מסקנותי לגבי
טענתי ולגבי נושא ההפקעות אביא בסיכום.

מקורות:

באר, י. ואל-ג'אווד, ס.ע., (1994), משתפי-הפעולה בשטחים בתקופת האינתיפדה: הפרות ופגיעות בזכויות אדם, בצלם, ירושלים.
בנבנשתי, מ., (1981), ירושלים עיר ובלבה חומה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
בנבנשתי, מ., (1987), לקסיקון יהודה ושומרון, כנה, ירושלים.
גינבר, י., (1997), התנחלות בשטחים כהפרת זכויות האדם: היבטים משפטיים ועקרוניים, בצלם, ירושלים.
ג'ראדאת, א., "ברק מפקיע אדמות מתושבים חסרי כל", מצד שני 21, 2000, עמ' 4-5.
דוד, ש., (1995), דו-קיום בלתי אפשרי, בצלם, ירושלים.
דו"ח שנתי, (יוני 1995 - מאי 1996), האגודה לזכויות האזרח בישראל, ירושלים, (להלן זכויות האזרח, דו"ח שנתי 1995-96).
דו"ח שנתי, (יוני 1997 - מאי 1998), האגודה לזכויות האזרח בישראל, ירושלים, (להלן זכויות האזרח, דו"ח שנתי 1997-98).
הופנונג, מ., (1991), ישראל - ביטחון המדינה מול שלטון החוק, נבו, ירושלים.
הר-זהב, ר., (1998), מעמדו ותוצאותיו של חוק בלתי חוקתי, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור למשפטים", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
טלמור, ר., (1989), הריסות ואטימות בתים כאמצעי ענישה בגדה המערבית וברצועת עזה בתקופת האינתיפדה, בצלם, ירושלים.
טלמור, ר., (1999), יובל לאמנת ג'נבה, בצלם, ירושלים.
ישובי, נ., (עורכת), (1990/91), הפרת זכויות האדם בשטחים 1990/91, בצלם, ירושלים.
מונטל, ג'., (1997), שבויים של שלום, בצלם, ירושלים.
פלנר, א., (1995), מדיניות של אפליה - הפקעת קרקעות, תיכנון ובנייה במזרח ירושלים, בצלם, ירושלים.
צזנה, ש., "שרון: נעשה בשטחים גם דברים שנכחיש", מעריב, 3.5.2001, עמ' 1-3.
קרצ'מר, ד., "ביקורת בג"צ על הריסתם ואטימתם של בתים בשטחים", בתוך: זמיר, י., (עורך), (1993), ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, ירושלים, עמ' 305-357.
קרצ'מר, ד., "אכיפתה ופירושה של אמנת ג'נבה IV - דרכו של בית-המשפט העליון", משפטים כו(1), 1995, עמ' 49-96.
Be'er, Y. Abdel-Jawad, S., (1994), Collaborators in the Occupied Territories: Human Rights Abuses and Violations, B'Tselem, Jerusalem.
Glazer, N., "The American Experience", in: J. L. Teller, (ed.), Acculturation and Integration, American Histadrut Cultural Exchange Institute, New York, 1965, pp. 1-27.
Guttman, L., "The Israeli Experience", in: J. L. Teller, (ed.), Acculturation and Integration, American Histadrut Cultural Exchange Institute, New York, 1965, pp. 28-40.
Kaminker, S., (1994), Planning and Housing Issues in East Jerusalem, A report prepared for the society of St. Yves in response to High Court of Justice petition 1091/94, pp. 9, 26.
Lamptey, O., "The African Experience", in: J. L. Teller, (ed.), Acculturation and Integration, American Histadrut Cultural Exchange Institute, New York, 1965, p. 40-45.
Yashuvi, N., (1992), Activity of the Undercover Units in the Occupied Territories, B'Tselem, Jerusalm.

תגים:

פלסטינאים · פלסטין · פלשתין · פלשתינאים · ביטוי · אמנות · בינלאומיות · בטחון · זכויות · אדם · כיבוש · ביטחון · חופש · הפקעה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קיפוח האוכלוסיה הכבושה בגדה המערבית - סוגית הפקעת קרקעות", סמינריון אודות "קיפוח האוכלוסיה הכבושה בגדה המערבית - סוגית הפקעת קרקעות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.