היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליה בעבודה על בסיס פוליטי

עבודה מס' 060564

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חשיבות ניתוק השירות הציבורי מהמערכת הפוליטית.

7,968 מילים ,21 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

אפליה בעבודה על בסיס פוליטי
תוכן העניינים
מבוא
פרק א: פוליטיקה ותומכים - יחסי הגומלין והמחדל הציבורי
1.1. מפלגות עסקנים ותומכים
1.2 פוליטיקאים ותומכיהם-איך יאהבו הבוחרים את הנבחר
פרק ב: החברה הדמוקרטית ושוק התעסוקה הציבורית
2.1 את מי משרת איש הציבור הנבחר?
2.2 את כספו של מי משקיע איש הציבור ביוקרתו?
2.3 לסיכום הפרק.
פרק ג: הצורך בעצמאות הממונים על השירות הציבורי
3.1 המדד המקצועי לקבלת עובד
3.2 המינוי הפוליטי כמעילה באמון
פרק ד: פרק קצר על היבטים אתיים ויחסי עבודה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא

בישראל, כמו בדמוקרטיות מערביות אחרות, מאופיין שירות המדינה במתח
בין שני עקרונות פוליטיים מנוגדים : "ממלכתיות" מצד אחד ו- "מפלגתיות" מצד שני.
בארה"ב ממנה הנשיא את הסגל המנהלי הבכיר שאמור להיות שותף לדרכו הפוליטית.
בישראל התפתחה שיטה מעורבת. מרבית המשרות בשירות המדינה מאוישות על פי
מכרז ומרבית הפקידים נהנים מקביעות בשירות, כך שהם אינם תלויים בחסדו של
מנהיג פוליטי זה או אחר. מאידך קיימת רשימת משרות הפטורות משיטת המכרז
ונתונות לשיקול דעתו של הדרג הפוליטי הממנה, כשבנוסף לכך מקובל ששר ראוי
למנות על פי שיקול דעתו מספר קטן של ממלאי תפקידים בלשכתו. בנוסף לכך,קיימים
מינויים של דירקטורים לחברות ממשלתיות, כאשר מינויים אלה מתבצעים אף הם על
ידי הדרג הפוליטי (דרי, 1993).

המינויים הפוליטיים אינם רק נחלת הדרג הממלכתי. הגוף הנתפס כמושחת
ביותר במגזר הציבורי הינו השלטון המקומי בישראל, כשתופעת השחיתות כוללת
ורחבה המופיעה בשיא חומרתה בתחומי פעילות שונים של הרשות המקומית. בין
התחומים הנוגעים בעניינינו קיימים מינויים פוליטיים, מכרזים תפורים ומינוי
דירקטורים לחברות עירוניות. לגופי הביקורת והפיקוח על הרשויות המקומיות
אפקטיביות מוגבלת ואותם מעשי שחיתות מקבלים לגיטימציה מצד עובדים ונבחרי
ציבור ברשויות, עד כי במקרים מסויימים הציבור המקומי לא מבחין בהם כמעשי
שחיתות ולעיתים רואה בהם נורמה חברתית מקובלת (שלום, 1995).

עוד זכורה ועידת הליכוד משנת 1999, שבה שאלה לימור לבנת את חברי
הועידה: "בחרתם בנו כדי שנסדר לכם ג'ובים ?" והם ענו במקהלה : "כן !". מפלגה, גם
אם היא קטנה, כאשר היא מהווה חלק מהקואליציה השלטונית, היא אוחזת בבסיסי
כוח המאפשרים לה והיא יכולה לדאוג לתפקידים שונים, בעיקר במשרדים בהם היא
שולטת. הדבר מאפיין את כלל השותפות בקואליציה ממשלתית או עירונית. זכור כי
בעת שמפלגת ש"ס שלטה במשרד הדתות היא דאגה לאנשיה להיות משגיחי כשרות
בארץ ובכל, תוך הענקת תנאי נלווים שקודם לכן לא יכלו לחלום עליהם, אולם אלה
תנאים הניתנים בדרך כלל ל-'אנשי שלומנו'.

העבודה הציבורית ממומנת מכספי כלל הציבור. אין זה עסק פרטי שבו זכותם
של הבעלים לעשות בכספם ככל העולה על רוחם. כאשר מדובר בכסף ציבורי, לא ייתכן
שיתגמלו בו פרטים שהאנשים הפוליטיים חפצים ביקרם. יחד עם זאת, קיימת סכנה
הפוכה, שבה אדם שאינו שייך לחבורה המועדפת של האדם הפוליטי יקופח או יעוכב
קידומו. בשנותיה הראשונות של המדינה היה שירות המדינה נגוע בפוליטיזציה רבה
ופנקס החבר המפלגתי היווה במקרים רבים תחליף למבחני כניסה או למכרזים
אובייקטיבים. במיוחד היווה תנאי בל יעבור לקבלה למשרות בכירות יותר (דו"ח
קוברסקי בתוך דרי, 1993). מכיוון שכך, ארצה לטעון כי השירות הציבורי צריך להיות
מנותק מהמערכת הפוליטית שתפקידיה לקבוע מדיניות, אולם פקידי הציבור אמורים
להיבחר על פי קריטריון איכותי הנמדד על פי כישורים ולא על פי קשרים, בין השאר,
מכיוון שבחירת הפקידים על פי קשרים יוצרת מרירות בקרב עמיתים לעבודה ופוגעת
ביחסי העבודה. עוד אטען כי השירות הציבורי, אמור לפעול על פי עקרון של עצמאות,
בדומה לעקרון עצמאותו של בנק ישראל, שאינו מקבל תפקידים על פי האינטרסים של
הפוליטיקאים.

על מנת לתמוך בטענתי זו אציג בפרק הראשון את יחסי הגומלין בין
הפוליטיקאים ותומכיהם, כאשר מצד אחד קיימות מפלגות ובצמוד אליהן עסקנים
ותומכים המעוניינים להנות מהעוצמה של המפלגה ונקודות האחיזה שלה ומאידך
מעוניינים הפוליטיקאים השולטים במערכות שונות לקשור אליהם את תומכיהם
ולדאוג שהאחרונים יאהבו אותם, בין השאר על ידי סידור הג'ובים. בפרק השני אציג
את הקונפליקט שבין חברה דמוקרטית למנויים פוליטיים ואת משמעותו של שוק
התעסוקה הציבורי, כאשר איש הציבור אמור לפעול למען כלל הציבור ולא רק למען
אינטרס צר, תוך הדגשת הנקודה שהכסף שמשקיע איש הציבור בקירוב תומכיו עלול
להיות כסף ציבורי. בפרק השלישי אטען לצורך בעצמאות הממונים בשירות הציבורי
כאשר המדד היחידי לקבלת עובד הינו המדד האיכותי בעוד שהמינוי הפוליטי מהווה
מעילה באמון הציבור ומקדם לעיתים אנשים חסרי קישורים, על חשבון אנשים
מוכשרים שקידומם מעוכב. את מסקנותי אביא בסיכום.

מקורות:

בנזימן, ע., "קומבינטוקרטיה", הארץ, 27/5/2001, עמ' ב 1.
ברק-ארז, ד., "השפיטות של הפוליטיקה", פלילים ח', 1999, עמ' 369-387.
גולדברג, ג., (תשנ"ד), הבוחר הישראלי 1992, מאגנס, ירושלים.
גלוסקינוס, ר., (1991), תיאור מבנה הקריירה של הסגל בכיר בשש מדינות והצגת המלצות ועדת קוברסקי ביחס לסגל הבכיר בישראל, נציבות שירות המדינה, ירושלים.
גרינבלט, ד., "כלום לא יעזור", העיר 1100, 25.10.2001, עמ' 22.
דרי, ד., (1993), מינויים פוליטיים בישראל : בין ממלכתיות לתנועתיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה והוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
דרי, ד., "דמוקרטיה וביורוקרטיה בישראל", בתוך: כהן-אלמגור, ר., (עורך), (1999), סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית, ספריית הפועלים, תל-אביב, עמ' 95-109.
הרצוג, ח., "'פרוטקציה' כראי של חברה", מגמות ל"ג, 1991, עמ' 303-306.
זמיר, י., "הביקורת הפנימית והמינויים הפוליטיים", עיונים בביקורת המדינה 46, 1990, עמ' 14-20.
טל, א., "ביורוקרטיה בשירות השחיתות", הארץ 23/8/2001, עמ' ב 1.
יזרעאלי, ד. ושילה, ל., "אפקטיביות של תוכניות האתיקה בארגונים", זמן איכות 6, 2001, עמ' 13.
מונדלק, ג., "זכויות חברתיות-כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות לממד החברתי של זכויות האדם", שנתון משפט העבודה ז', 1999, עמ' 56-152.
מעוז, א., "על גבולות השפיטות: כנסת, ממשלה, בית-משפט", פלילים ח', 1999, עמ' 389-444.
סיני, ר., "500 עובדים סוציאלים ל-32 אלף ילדים", הארץ 21/8/2001, עמ' א 1, א 7.
פרל, מ., "הסרטן ממשיך להתפשט ברקמות השרות הציבורי", חדשות, 6.6.1991, עמ' 22.
רדיאן, א. ושלוס, א., "פוליטיזציה ומנהל - דיון תיאורטי", מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים א(2), 1971, עמ' 25-32.
שטרסלר, נ., "פופוליטיכץ", הארץ 5/6/2001, עמ' ג 1.
שלום, י., (1995), על שחיתות פוליטית - חקר המקרה של השלטון המקומי בישראל, חיבור לשם קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
Cohen, l., "Bringing Institusions Back In", Labor History 35 Winter, 1994, pp. 96-8.
Maor, M., "The Paradox Of Managerialism", The Public Administration Review 59[1], 1999, pp. 5-18.
Nelson, D., "How The UAW GREW", Labor History 35 Winter, 1994, pp. 5-24.
Sharkansky, I., "Too Much Of The Wrong Things", Jerusalem Quarterly 45, 1988, pp. 3-26.

תגים:

מינויים · פוליטיים · שחיתות · שלטון · מקומי · רשויות · מקומיות · מינהל · ציבורי · דמוקרטיה · יחסי · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליה בעבודה על בסיס פוליטי", סמינריון אודות "אפליה בעבודה על בסיס פוליטי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.