היישום אינו מחובר לאינטרנט

מהו התנאי המקפח בחוזים אחידים

עבודה מס' 060557

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצורך בהתערבות בית המשפט בתנאים מקפחים הקיימים בחוזים אחידים.

8,388 מילים ,22 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'- מהות החוזה האחיד ומגבלותיו
חוק החוזים האחידים
1.1. משמעות הקיפוח בחוזה אחיד (בישראל ובארה"ב)
1.2. משמעות הקיפוח בחוזה האחיד במצרים
פרק ב': חופש החוזים וסכנת ההגבל העסקי
2.1. חופש החוזים
2.2. ההגבל העסקי - מונופולים וקרטלים
פרק ג': הגישה הקפיטליסטית מול גישת ההגנה על החלש
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא

עבודה זו אמורה לדון בחוזה האחיד בכלל ובפרט, בשוני שבין החוזים האחידים הנהוגים בישראל ובארצות הברית לבין החוזים האחידים הנהוגים במצרים על פי הקודקס האזרחי החדש הנהוג במצרים.

יש לזכור כי חוזה אחיד הוא חוזה לכל דבר. הוא כפוף לחלק הכללי של חוק החוזים וחלות עליו הדוקטרינות החוזיות. יחד עם זאת, הוא חוזה מיוחד, שכן הוא כפוף לחוק החוזים האחידים. סעיף 2 בחוק החוזים האחידים מציין כי חוזה אחיד הינו "נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם"1. על פי הסעיף האמור, אין משמעות לעובדה אם הספק או הלקוח קובע את תנאי החוזה, כאשר הדגש הינו על מי שמציע שההתקשרות תהיה לפי חוזה
אחיד. כאשר יש בחוזה האחיד תנאי מקפח, שמשמעותו תנאי המקפח לקוחות או מקנה יתרון בלתי הוגן לספק, כשהדבר עלול להביא לידי קיפוח לקוחות, רשאי בית המשפט או בית הדין לחוזים אחידים לבטל או לשנות את התנאי המקפח .2

לראשונה חוקק חוק החוזים האחידים, תשכ"ד-1964, שהעניק לבית המשפט סמכויות עקרוניות דומות לאלו הקיימות בידיהם כיום, אולם היתה אי בהירות לגבי הגדרת תנאי בחוזה אחיד כמקפח. בחוק החדש, היינו חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 נקבעה הקמתו של בית דין לחוזים אחידים, שהוענקו לו סמכויות מיוחדות שאינן בידי בית המשפט הרגיל3. חוקי החוזים האחידים והתייחסותם לתנאים מקפחים דומים בישראל ובמדינות רבות בארה"ב .4

יחד עם זאת, קיימת בעיה במתן רשות התערבות לבית המשפט, הן בישראל והן בארה"ב, בחוזה האחיד, שכן החוזה האחיד, כהגדרתו לעיל, הינו חוזה לכל דבר ועצם ההתערבות בו הינה פגיעה בחופש החוזים5. עיקרון חופש החוזים נולד כחלק מתורתו הכלכלית-חברתית של אדם סמית, הטוענת לשוק חופשי, נקי מהתערבות של זרועות הממשל, היוצר מצב של רווחה כלכלית מרבית. תורה זו שוללת כל הגבלה המוטלת על פעילות אנושית. חופש החוזים התפתח לצד התאוריה הקפיטליסטית ולצד התאוריה התועלתנית האינדיבידואליסטית. חופש החוזים, המאפשר להתקשר בתנאים הטובים ביותר לפרט, הפך ליסוד הכלכלה החופשית במאה ה-19. 6
עקרון חופש החוזים מנוגד לאפשרות שבית המשפט יתערב בעשיית חוזה שערכו צדדים מתוך חופש התקשרות וחופש עיצוב. למרות זאת נעשית התערבות בית המשפט בחוזים אחידים, מכוח הסמכת המחוקק בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, כשמטרותיו הינן: מניעת עוול, עשיית צדק ותום לב .7

סוגיית ההתערבות בחוזים אחידים מעוררת מחלוקת, באשר היא פוגעת בחופש החוזים מחד, אך מחייבת הגנה על הלקוחות מאידך. הגישה לחוזים אחידים ביקורתית עוד יותר במצרים. שם מכונים חוזים אלה "חוזי ציות", כשהכוונה לחוזה אחיד שאינו פתוח לדיון וניתן לקבלו באופן מוחלט או לדחותו באופן מוחלט, מבלי להכניס תיקון כלשהו8. הקודקס המצרי קובע גם כי "אין לפרש לרעת הצד המציית את המשפטים המעורפלים [הנמצאים] בחוזה הציות"9. משמעות הדבר כי ניסוח מטושטש של החוזה, בין שהוא מכוון או שהוא לא מכוון, יפורש כנגדו.

בעבודתי אטען לצורך בהתערבות בית המשפט בתנאים מקפחים הקיימים בחוזים אחידים. לצורך כך יש להבהיר את משמעות הקיפוח. מטרת עבודה זו הינה להגדיר את המושג "תנאי מקפח", אשר יהווה את הקריטריון להתערבותו של בית המשפט, לצורך ביטולו או שינויו של תנאי כזה. זאת כדי להגדיר את הצורך בהתערבותו של בית המשפט בחוזים אחידים. על מנת להגדיר מושג זה, אערוך השוואה של דיני החוזים האחידים בישראל ובארצות הברית עם דיני החוזים האחידים [חוזה הציות] במצרים, תוך התייחסות לנימוקים השונים המגדירים תנאי
קיפוח בכל אחת מהדוקטרינות.

לצורך כך אתייחס בפרק הראשון למהותו של החוזה האחיד, למהות התנאי המקפח בישראל ובארצות הברית וכן למהות התנאי המקפח במצרים. בפרק השני אדון בסוגיית חופש החוזים, תוך התייחסות לסכנת המונופול וההתאגדות הקרטלית העלולה ליצור תנאים מקפחים בחוזים אחידים. דיון זה יעשה לצורך הצדקת טענתי בדבר חשיבות התערבותו של בית המשפט במקרה של תנאי מקפח בחוזה אחיד. בפרק השלישי אעמיד לדיון את הטיעונים להתערבות מינימלית של בית המשפט, על פי הגישה הקפיטליסטית מול הטיעונים להתערבות מעמיקה של בית המשפט ברוח הקודקס המצרי. את הסינתזה של המסקנות מהפרקים שלעיל אערוך בסיכום, שבו גם אציע את הגדרתי למושג "תנאי מקפח".
-------------------------------------
1. מ. כהן ור. דלומי, דיני חוזים, משפטים, תל אביב, 1994, עמ' 78.
2. שם, עמ' 78-79.
3 א. פורת, "שיקולי צדק בין הצדדים לחוזה ושיקולים של הכוונת התנהגויות בדיני החוזים של ישראל", עיוני משפט כב, 1999 (3), עמ' 667-668.
4. Deutch, 1977, pp. 20-24, 44-46
5. שם, עמ' 19-23.
6. ג. שלו, "מה נותר מחופש החוזים?", משפטים יז, תשמ"ח, עמ' 467.
7. שם, עמ' 471-472.
8. ג. בכור, הקודקס האזרחי המצרי: בחיפוש אחר סדר חברתי 1949-1933, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1998, עמ' 139.
9. שם, עמ' 140.

מקורות:

אהרון, ר., יסודות המשפט - דיני חוזים, אתיקה, חיפה, 1997.
בכור, ג., הקודקס האזרחי המצרי: בחיפוש אחר סדר חברתי 1949-1933, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1998.
הורניק, י., ניהול השיווק, (יחידה 8), האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1987.
חוק החוזים האחידים התשמ"ג1982-: דברי הסבר, משרד המשפטים, ירושלים, 1984.
יזרעאלי, ד., שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל אביב, 1994.
כהן, מ. ודלומי, ר., דיני חוזים, משפטים, תל אביב, 1994.
לוסטהויז, ו. ושפניץ, ט., חוזים אחידים, נבו, ירושלים, 1994.
פורת, א., "שיקולי צדק בין הצדדים לחוזה ושיקולים של הכוונת התנהגויות בדיני החוזים של ישראל", עיוני משפט כב(3), 1999, עמ' 647-684.
שלו, ג., "מה נותר מחופש החוזים?", משפטים יז, תשמ"ח, עמ' 465-474.
שלו, ג., "אריאל בן-נון: חוק החוזים האחידים, התשמ"ג1982-", משפטים יז, תשמ"ח(א), עמ' 665-669.
שלו, ג., דיני חוזים, (מהדורה שנייה), דין, ירושלים, 1995.
Adams, J.N., "Unconscionability and the Standard Form Contract", in: R. Brownsword, G. Howells T. Wilhelmsson, (eds.), Welfarism in Contract Law, Dartmouth, Aldershot, 1994, pp. 230-247.
Chitty On Contracts, Sweet Maxwell, London, 1999.
Davis, M.J., "The Screenwriters Indestructible Right to Terminate Her Assignment of Copyright: Once A Story is `Pitched', A Studio Can Never Obtain All Copyrights in The Story", Cardozo Arts Entertainment Law Journal, 2000, pp. 93-113.
Deutch, S., Unfair Contracts, Lexington Books, Lexington, 1977.
Eggleston, K., Posner, E.A. Zeckhauser, R., "The Design and Interpretation of Contracts: Why Complexity Matters", Northwestern University Law Review, 2000, pp. 91-117.
Hillman, R.W., "Article: Business Partners as Fiduciaries: Reflections on The Limits of Doctrine", Cardozo Law Review, 2000, pp. 51-93.
Katz, A.S., "Using The Eei-Nem Master Contract to Manage Power Marketing Risks", Energy Law Journal, 2000, pp. 269-325.
O'Shaughnessy, J., Competitive Marketing, George Allen Unwin, Boston, 1984.
Strain, J.K., "Contract Law: 1999 Survey of Indiana Contract Law", Indiana Law Review 33, 2000, pp. 1179-1189.
Kinney, E.D., "Tapping And Resolving Consumer Concerns About Health Care", American Journal of Law Medicine 26, 2000, pp. 335-377.
Kotler, P., Marketing Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1991.

תגים:

השוואה · מונופול · מצרים · קרטל · הגבל · עסקי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מהו התנאי המקפח בחוזים אחידים", סמינריון אודות "מהו התנאי המקפח בחוזים אחידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.