היישום אינו מחובר לאינטרנט

קיפוח העובדים הזרים במשפט העבודה ובחוקתיות הישראלית

עבודה מס' 061012

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הנושא תוך כוונה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת כלליות חוקי ההעסקה.

7,916 מילים ,38 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

קיפוח העובדים הזרים במשפט העבודה
ובחוקתיות הישראלית

תוכן עניינים
מבוא
פרק א: העובדים הזרים - התפתחות הבעיה
פרק ב: ההיבט המוסרי
פרק ג: ההיבט הסוציאלי
פרק ד: ההיבט החוקתי
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בשנים האחרונות עלתה לסדר היום בעיית העובדים הזרים. מדוע אני מגדירה את
הימצאותם של עובדים זרים בארץ כבעיה, בעוד שהם הובאו על מנת לפתור בעיות
בתחומי התעסוקה, כמו למשל למלא את מקומם של עובדים פלשתינאים שחדלו
מסיבות ביטחוניות לעבוד בארץ והישראלים אינם מוכנים לעבוד באותן תעסוקות
כבניין, חקלאות, שטיפת כלים במסעדות ועוד? על כך ארצה להשיב, כי בעיית
העובדים הזרים הפכה לבעיה במספר מישורים המטילים צל כבד על מדינת ישראל,
הן כמדינה בעלת ערכים חברתיים וערכים הומניטריים והן כמדינת חוק, כאשר שני
מחדלים אלה מתמזגים לטענתי זה בזה.
מבחינה הומניטרית ומבחינה חברתית, די לציין את שכר הרעב של העובדים הזרים
(קונדור, 1997), כאשר גם שכר רעב זה אינו משולם להם במקרים רבים בתואנות
שונות וגרוע מכך - מעסיקים שקיבלו היתר העסקה לעובדים זרים, אינם מעסיקים
את העובדים הזרים, אלא מכרו את היתרי העסקה למעבידים אחרים והעובדים הפכו
להיות עבדים שאין להם אפשרות לקבל סעד כבני אדם בעלי זכויות, ובמקרים רבים
גם נוטלים המעסיקים את דרכוניהם של העובדים הזרים והם שבויים בידם, מבלי
שיקבלו את שכרם ומבלי שיהיו חופשיים לעזוב למעסיק אחר או לחזור לארצם
(ביאור, 2001).
הנושא, שאינו מטופל כראוי על ידי הרשויות, נופל בין הכיסאות כאשר מצד אחד
נותרים העובדים ללא זכויות ומאידך שירות התעסוקה מסרב לפרסם את רשימת
מעסיקי הזרים או להעבירה לארגון "קו לעובד" המסייע לפועלים הזרים בטענה כי
על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק חופש המידע, שירות התעסוקה אינו רשאי
למסור מידע על היתרים שניתנו לאדם פרטי, אלא על היתרים שניתנו לתאגיד בלבד
(שם). במקרה זה הדבר חמור עוד יותר, משום שהבעיות מתהוות בדרך כלל דווקא
אצל אנשים פרטיים המנצלים את אותם מהגרי עבודה שהם "סתם אנשים עניים
שהמצפון מורה לעזור להם" (קונדור, 1997).

בעבודתי ארצה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת
כלליות חוקי ההעסקה, תוך אימוצן של שתי תפיסות יסוד של ההסתדרות בתחום
רווחת העובד, היינו (דניאל, :(1987
1. גישה אוניברסלית ושוויונית לכלל ציבור העובדים.
2. ראיית רווחת העובד כמערכת של שירותים והטבות מוחשיים הניתנים לעובד
ולמשפחתו.

על מנת לתמוך בטענתי, אציג בפרק הראשון את נושא העובדים הזרים, כבעיה
שנוצרה על ידי החברה הישראלית ונתמכת לא אחת על ידי הרשויות. בפרק השני
אעסוק בהיבט המוסרי. בפרק השלישי אתייחס להיבט הסוציאלי ובפרק הרביעי
להיבט החוקתי, תוך התייחסות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הנפגע בסעיפים
רבים כתוצאה מהיחס לעובדים הזרים. כל אותם היבטים, אמורים לתמוך בטענתי
דלעיל. את מסקנותי אביא בסיכום.

מקורות:

אנוך, י. ובלום, ז'., (1991), אי-סובלנות כלפי זרים בקרב עם סובלני: ההתייחסות של האוכלוסיה הדנית ל"עובדים זרים", פרסום בכנס האגודה הסוציולוגית בישראל, תל אביב.
בר-צורי, ר., "עובדים זרים בישראל", בתוך: נתנזון, ר., (עורך), (1996), עולם העבודה החדש בעידן של שינוי כלכלי, קרן פרידריך אברט, תל אביב, עמ' 31-64.
ברק, א., "תפקידו של בית המשפט העליון בחברה דמוקרטית", עיוני משפט כא(1), 1997, עמ' 13-19.
גל, ג'., "ערכים, גימלאות קטגוריאליות ומורשות קטגוריאליות בישראל", בטחון סוציאלי 56, 1999, עמ' 79-112.
גולדברג, מ., "מיהו 'עובד' ומי מעבידו - עידן אי-הוודאות", קריית המשפט א', 2001, עמ' 259-277.
דיין, א., "אין ילדים זרים", הד החינוך עג(4), 1998, עמ' 6-13.
דניאל, א., (1987), רווחה תעסוקתית: סוגיות נבחרות, רמות, תל אביב.
זרחי, ש., "בעיית העוני והפערים הסוציאליים בישראל", מפנה 13, 1996, עמ' 9-13.
"חוק שכר מינימום", (פרשנות), שנתון משפט העבודה א', 1990, עמ' 57-65.
"חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", ספר החוקים, 1992, עמ' 1391.
ינאי, א. וברובסקי, א., "עובדים זרים בישראל: זכויות ונגישות למערכות רווחה", בטחון סוציאלי 53, 1998, עמ' 59-78.
יניב, ג., כהן, ר., עוואד, י. ושאול, י., (1996), אי-ציות לחוק שכר מינימום: היבטים תיאורטיים וניתוח אמפירי של גורמים מסבירים בישראל, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים.
לנדוי, מ., "כוחו של בית המשפט", משפטים י, תש"מ, עמ' 196-201.
מונדלק, ג., "זכויות חברתיות-כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות לממד החברתי של זכויות האדם", שנתון משפט העבודה ז, 1999, עמ' 65-152.
מזלי, ר., "תואר ראשון באגרונומיה, ויזה וחלקת אורז", נגה 31, 1997, עמ' 25-27.
מזלי, ר., "אנשים ללא זכויות", נגה 31, 1997א, עמ' 28-30.
סבירסקי, ש., קונור, א., יחזקאל, י. וסבירסקי, ב., (1999), מבט על התקציב 2000, מרכז אדוה, תל אביב.
ספורטא, ג., "סידור עבודה", מצד שני 19, 1999, עמ' 18.
עפרוני, ל., "לא מתאים ולא ראוי", מפנה 34, 2001, עמ' 5-7.
פלג, ד., (1999), ביטחון סוציאלי לעובדים זרים: הניסיון הבינלאומי, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.
קו לעובד, "תאונות עובדה קטלניות בהיעדר פיקוח ", מצד שני 17, 1999, עמ' 8.
קונדור, י., (1997), עובדים זרים בישראל: הבעיה ופתרונה הכלכלי-מדיני, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים.
קידר, פ., אורן, א. ואגר, מ., (1994), בתי צמיחה בגוש קטיף: חלופות של כוח אדם וטכנולוגיה, מרכז ללימודי הפיתוח, רחובות.
קליימן, א., (1996), האם ישראל זקוקה לעובדים זרים? , המכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק, ירושלים.
קליין, א., וסטאם, א., "על העבדות", מצד שני 21, 2000, עמ' 36-38.
קמפ, א., "כמה הערות בנושא מהגרי עבודה ומדיניות הממשלה בישראל", מצד שני 21, 2000, עמ' 34-38.
רוזנהק, ז., "מהגרי עבודה במדינת הרווחה הישראלית: מגמות הדרה והכלה", בטחון סוציאלי 56, 1999, עמ' 97-112.
שנל, י., (1999), עובדים זרים בדרום תל-אביב-יפו, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
שקל, מ. וסגל, ג., "מע"מ בגין תשומות עובדים זרים - על מי?", מיסים יא'3, 1997, עמ' א26-א52.
Ben-Porat, A., "The Israeli Proletariat: Statistics, Figures and Structure", Israel Social Science Research 10(1), 1995, pp. 43-58.
Borowski, A. Yanay, U., "Temporary and Illegal Labour Migration: The Israeli Experience", International Migration 35(4), 1997, pp. 495-511.
Drori, I. Kunda, G., (1999), The Work Experience of Foreign Workers in Israel: The Case of Filipine Caregivers, Thais in Agriculture, and Rumanians In Construction, Golda Meir Institute for Social and Labour Research, Tel Aviv.
Enoch, Y., "The Intolerance of a Tolerant People: Ethnic Relations in Denmark", Ethnic and Racial Studies 17(2), 1994, pp. 282-300.
Epstein, G.S., "Creating Illegal Immigrants", Juornal Of Population Economics, 12[1], 1999, pp. 3-21
Kemp, A., Raijman, R., Resnik, J. Schammah, G.S., "Contesting the Limits of Political Paricipation: Latinos and Black African Migrant Workers in Israel", Ethnic and Racial Studies 23(1), 2000, pp. 94-119.
Ramphele m., (1993), A Bed Called Home, David Philip, Cape Town.
Razin, E., "Enterepreneurship Among Foreign Immigrants In The Los Angeles and San Francisco Metropolitan Regions", Urban Geography 9[3], 1988, pp 283-301.
Stark, O., "Frontier IssuesIn International Migration", International Regional Science Review 19[1-2], 1996, pp. 147-177.
אסנהיים, ע., "נדודי שינה", העיר 23.8.2001, עמ' 90-93.
ביאור, ח., "קו לעובד: לחייב משרד העבודה לפרסם מעסיקי הזרים", הארץ 26.8.2001, עמ' ג4.
סיני, ר., "'קו לעובד' תבקר בדרבן את היחס לעובדים זרים בישראל", הארץ 27.8.2001א, עמ' א7.
סיני, ר., "הצעה: משרד העבודה יעסיק שוטרים באיתור וגירוש עובדים זרים לא חוקיים", הארץ 27.8.2001ב, עמ' א7.
ריינפלד, מ., "בג"ץ ביקר בחריפות מניעת כניסת הזמר", הארץ 20.8.2001, עמ' א5.

תגים:

הסתדרות · זכויות · סוציאליזם · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קיפוח העובדים הזרים במשפט העבודה ובחוקתיות הישראלית", סמינריון אודות "קיפוח העובדים הזרים במשפט העבודה ובחוקתיות הישראלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.