היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיוונים ומגמות במנהל ובמדיניות הציבורית - ביזור סמכויות ממשרד החינוך והתרבות לרשות החינוך המקומית

עבודה מס' 060167

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הטענה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות.

7,652 מילים ,26 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

על מערכת החינוך בישראל מופקדים משרד החינוך, הקובע את מדיניות החינוך והקצאת המשאבים לחינוך, ורשות החינוך המקומית, המופקדת על ביצוע המדיניות. חלוקת העבודה ביניהם, מבחינת גבולות הסמכות והאחריות, ומבחינת האמצעים למימושן - אינה ברורה.

למראית עין, נראה כי משרד החינוך מפעיל מדיניות חינוך ביזורית אך רשויות החינוך המקומיות טוענות שהמשרד הוא מרכוזי.

בעבודתנו, נטען כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות. בפועל מתרחשים שינויים לכיוון ביזור אך הם אינם תוצאה של מדיניות פורמלית אלא פועל יוצא של החלשות מערכתית של משרד החינוך ובמקביל - התגברות האסרטיביות הפוליטית והשיפור ביכולות הניהוליות-מקצועיות בשלטון המקומי.

כדי לבחון טענה זו נסקור תחילה את מערכת החינוך בישראל, לאחר מכן נבחן את מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשויות החינוך המקומיות ולבסוף נדגים זאת על רשות החינוך המקומית ביבנה מול משרד החינוך.

בבואנו לדון בסוגייה זו עלינו להתייחס למספר מושגים:
מרכוז - צנטרליזציה, ריכוז תפקידים או סמכויות ביחידה מרכזית (אבן שושן, 1977).
ביזור - אי ריכוז, חלוקת סמכויותיו של המרכז בין מרכזי משנה מקומיים (אבן שושן, 1977).
אוטונומיה - שלטון עצמי ללא התערבות גורמי חוץ וללא כפיית חוקים על-ידי זרים (כנעני, 1970).

העבודה מתבססת על ניתוח תוכן של מקורות משניים הכוללים מאמרים ומחקרים בנושא, דו"חות של ועדות ממלכתיות, חקיקה בתחום החינוך, דו"ח תקציב עיריית יבנה, ראיון עם מנהל אגף החינוך בעיריית יבנה ופרוט פרוייקטים בתחום החינוך מתקציב העירייה.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. מסגרת תיאורטית
ג. מעמד השלטון המקומי באירופה ובארה"ב
ד. מערכת החינוך בישראל
ד.1. המסגרת הפוליטית
ד.2. המסגרת החוקית
ד.3. המסגרת התקציבית
ה. מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשויות החינוך המקומיות
ה.1. חלוקת העבודה בין שתי הרשויות
ה.2. מדיניות החינוך בשני העשורים האחרונים
ה.3. סיכום
ו. מערכת החינוך ביבנה
ו.1. נתוני רקע
ו.2. מדיניות החינוך העירונית
ו.3. מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשות החינוך ביבנה
ז. מסקנות והמלצות
ח. סיכום
ט. ביבליוגרפיה

מקורות:

אלבוים-דרור, רחל (1985). "קביעת מדיניות החינוך בישראל" . עמ' 116-35 בתוך אקרמן, כרמון וצוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (א). תל-אביב וירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
בן-אליא, נחום (1996). אוטונומיה מקומית "ללא-עלות" סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות חינוך. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
גזיאל, חיים (1980). "תקציב החינוך - סוגיה ביחסים שבין השלטון המרכזי (קובע המדיניות) לבין השלטון המקומי (מבצע המדיניות)". עמ' 62-43 בתוך אדיר כהן (עורך). עיונים בחינוך (27). חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך.
גזיאל, חיים (1993). מדיניות החינוך על פרשת דרכים - בין שינוי לבין המשכיות: החינוך בישראל בעשור האחרון. ירושלים: מכון לחקר מערכות חינוך.
גפני, א' (יו"ר ) (1993). דו"ח הועדה לבחינת גיוס משאבים לבתי-ספר ממקורות לא-ציבוריים. משרד החינוך והתרבות, מחלקת הפרסומים.
הכט, אריה (תש"ן). דרכי עבודת הכנסת בישראל: פעולתה בסוגיית יחסי השלטון המרכזי והמקומי. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן.
הרמלך, יחזקאל (יו"ר) (1992). דו"ח הצוות הבינמשרדי לעניין הגדרת רמת השירותים והתקציבים בנושאים חינוך ורווחה ברשויות המקומיות. ירושלים.
ובר, מקס (1973). "הביורוקרטיה". עמ' 263-247 בתוך משה ליסק (עורך). סוגיות בסוציולוגיה. תל-אביב: עם עובד.
וולנסקי, ע' (יו"ר) (1993). דו"ח ועדת ההיגוי לבתי ספר בניהול עצמי" משרד החינוך והתרבות, מחלקת הפרסומים.
זנבר (יו"ר) (1981). דו"ח הועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי. ירושלים
כנעני, דוד (1970). האנציקלופדיה למדעי החברה (א). תל-אביב: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
כספי, דוד (ראיון מתאריך 9.4.00) מכהן כמנהל אגף החינוך בעיריית יבנה.
כספי, דוד (1994). "יתר אוטונומיה ואחריות לרשות - תהליך בלתי נמנע". עמ' 13-9 בתוך דוד כספי (עורך). רשות חינוך מקומית בניהול עצמי - בין ביזור למרכוז. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
נאור, מנוחין ואחרים (1978). עמי שמיר (עורך). השלטון המקומי - מעמדו ותפקידו (24). רחובות: מרכז לחקר התיישבות כפרית ועירונית.
סוחמי, אהרון (1989). יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי בישראל לבין הרשויות המקומיות - ההיבט של ניהול כוח אדם. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
סמואל, יצחק (1996). ארגונים. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
ענבר, דן (תשמ"ח). "התיתכן אוטונומיה במערכת חינוך ריכוזית?" עמ' 73-58 בתוך יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
עציוני הלוי, חוה (1997). מקום בצמרת: אליטות ואליטיזם בישראל. תל-אביב : ספרית הפועלים.
צוקר, דוד (1985). "מערכת החינוך בישראל: מסגרות, ארגון, מימון ודפוסי פעולה". עמ' 23-13 בתוך אקרמן, כרמון וצוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (א). תל-אביב וירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
קלכהיים, חיים (תשנ"ז). שלטון מקומי במירקם המדינה הדמוקרטית. ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.
רשף, שמעון (תשמ"ח). "האוטונומיה של בית-הספר עידן חדש בחינוך הממלכתי". עמ' 31-13 בתוך יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
שמואלי, אליעזר (1987). "המאבק בין שלטון מקומי לשלטון מרכזי על סמכות ואחריות במערכת החינוך". עמ' 94-83 בתוך ליה קרמר-חיון (עורכת). עיונים במינהל ובארגון החינוך (14). חיפה: אוניברסיטת חיפה.
Boyne G.E (1992) Local Government Structure and Performance: Lessons From America? Public Administration, 70, PP 333-357.

תגים:

רשות · שלטון · מקומית · עיריות · עירייה · מינהל · מדיניות · ציבורית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיוונים ומגמות במנהל ובמדיניות הציבורית - ביזור סמכויות ממשרד החינוך והתרבות לרשות החינוך המקומית", סמינריון אודות "כיוונים ומגמות במנהל ובמדיניות הציבורית - ביזור סמכויות ממשרד החינוך והתרבות לרשות החינוך המקומית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.