היישום אינו מחובר לאינטרנט

בית הספר והמשפחה - מעורבות ההורים בחיי הילד המחונן ותפיסותיו בעקבות השתתפותו ב"פרויקט המוכשרים"

עבודה מס' 050859

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים.

22,678 מילים ,50 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הסוגיה של מעורבות ושיתוף הורים בביה"ס מעסיקה כיום הן את המימסד החינוכי והן את קהילת ההורים. היבטים שונים של הנושא נחקרו בארץ ובחו"ל. האידיאולוגיה שהנחתה את כל העוסקים בחינוך היתה יצירת עולם תוכן משותף לכל הרבדים באוכלוסיה.
המחקר הנוכחי בוחן את מעורבותם של ההורים בחינוך דרך ההשתתפות של ילדיהם בפרוייקט לילדים מוכשרים. שאלות המחקר הנבדקות במחקר הנוכחי הן:
1. האם בעקבות השתתפותם של הילדים בפרוייקט המוכשרים קיימת תחושת השתנות בקרב ההורים? שאלה זו תיבדק לגבי שביעות רצונם ומעורבותם של ההורים בחיי הילד בכלל ובהשתתפותו בפרוייקט בפרט.
2. האם בעקבות השתתפותם של הילדים בפרוייקט המוכשרים קיימת תחושת השתנות בקרבם? שאלה זו תיבדק לגבי שלושה נושאים: מוטיבציה, דימוי עצמי חברתי, ודימוי עצמי לימודי?
המחקר הנוכחי בודק שאלות אלו בקרב תלמידי קבוצת פרוייקט המוכשרים, הוריהם ומחנכות כיתתם. התלמידים לומדים בכיתות ד' - ה' במסגרת פרוייקט המוכשרים בבית ספר ממלכתי קהילתי בעיירת פיתוח באזור צפון הארץ. נבדקו 25 הורים, 25 תלמידים וכן 4 - מחנכות הכיתה.
המחקר בדק את תחושת השתנותם של ההורים בנוגע למעורבותם ושביעות רצונם בעקבות השתתפות ילדם בפרוייקט המוכשרים ונמצא כי חל שיפור משמעותי במעורבותם של ההורים בחיי הילד בכלל, אך לא חל שינוי במעורבותם של ההורים בביה"ס מאז תחילתו של הפרוייקט.
כמו כן, מעמדו של הילד בעיני הוריו עלה בעקבות השתתפותו בפרוייקט, וכן למרות המצב הסוציו אקונומי הנמוך של משפחות התלמידים הצלחתם של התלמידים רבה ושאיפותיהם גבוהות. בנוסף, נבדקו תפיסותיו של הילד המוכשר בעקבות מעורבות הוריו בפרוייקט המוכשרים.
נמצא שכל הילדים המוכשרים שיפרו את דימויים העצמי הלימודי והחברתי, וכן נמצא שמעורבות ההורים קשורה למניעי הלמידה האינטרינזית של ילדם.
ממצאי המחקר יכולים לתרום לכל מתכנני הפרוייקטים למעורבות הורים בביה"ס בכלל, ולמעורבות הורים בפרוייקטים למחוננים בפרט. בדיון הובאו משמעויות המחקר ובסיכום הוצעו הצעות למחקרים נוספים בעתיד.

תוכן עניינים:
1. תקציר

2. מבוא
א. נושא המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. סקירת הספרות

3. פרוייקט המוכשרים

4. שיטת המחקר
א. הנבדקים
ב. כלי המחקר
ג. הליך המחקר
ד. ניתוח הנתונים

5. הממצאים
א. ניתוח שאלוני הורים
ב. ניתוח שאלוני תלמידים
ג. ניתוח שאלוני מחנכות
ד. ניתוח פרטים אישיים

6. דיון

7. סיכום ומסקנות

8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
נספח א' - שאלון הורים (חסר)
נספח ב' - שאלון תלמידים (חסר)
נספח ג' - שאלון מחנכות

הערת המערכת: בעבודה זו חסרים השאלונים להורים ולתלמידים.
השאלון למחנכת מופיע בסוף העבודה.

מקורות:

אורתור, ג. (1982). לאילו גורמים מייחסים התלמידים את רמת הישגיו בלימודים. עיונים בחינוך, חוברת 5 - 18.
ברטל, ד. רביב, ע.רביב, א. וברטל, י. (1980). תפיסות הסיבתיות של הצלחה ושל כשלון בלימודים. עיונים בחינוך, 27, 131 - 142.
גולדברגר, ד. (1995). "מעורבות הורים בחינוך כתופעה חברתית". בתוך: בית הספר הקהילתי, בעריכת מ, שטיין וי, הרפז. 15-26. ירושלים: המנהל לחינוך קהילתי: בבית הספר, משרד החינוך, התרבות והספורט.
דויד, ח. (1997). "חינוך תלמידים מחוננים - בכיתות מיוחדות או בכיתות רגילות?" . דפים, 25, 126-149.
הרפז, י. (1982). בית הספר הקהילתי התפתחותו של רעיון. החרבה למתנ"סים.
זיו, א. (1990). מחוננים. ירושלים: כתר.
זיו, א. (1998). מחוננות וכישרונות מיוחדים. עמ' 120-131. האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב.
לוי, ת. (1998). מעורבות הורים - הנתיב לשינוי משמעותי בחינוך. אפורמלי: במה לסוגיות חינוך, חברה ומנהיגות, 4, 16-18.
לנדאו, א. (1981). ילדים מחוננים - בעיניי עצמם. בשדה חמ"ד (ג' - ד'), 180.
מזרחי, מ. (1989). מעורבות ההורים במערכת החינוך. חץ: חובת צעקה - רבעון להגות ולחינוך, 3, 20-31.
מי-טל, ש. (1996). דפוסי השפעה של מעורבות הורים בגן הילדים. הד הגן: בטאון לבעיות חינוך בגיל הרך, ס', 238-244.
מרגלית, ט. (1993). מעורבות הורים בביה"ס מנקודת מבטם של התלמידים: מחקר התפתחותי. עבודת מוסמך. ביה"ס לחינוך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
נוי,ב. (1992). עקרונות יסוד בתהליך שיתוף הורים בביה"ס. עיונים בחינוך, 57/58, 209-218.
סבירסקי, ש. ופרסמן-עמור, נ. (1991). מעורבות הורים. הורים וילדים, 42, 61-63.
סגינר,ר. (1995). בית הספר והמשפחה: הורים שותף שלישי להתהליכים בית ספריים. ח. פלום (עורך). מתבגרים בישראל, (83-100). אבן יהודה: רכס.
סמילנסקי, י. ובאומגרטן, ד. (1986). אידיאולוגיה ומציאות בקשרי מורים עם הורי תלמידיהם. עיונים בחינוך, 45, 5-22.
סמילנסקי, ש., פישר, נ., ושפטיה, ל. (1986). המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית. תל אביב: עם עובד.
סמילנסקי, ש. (1993). הורים ומחנכים: מעורבות ושותפות הורים. הד הגן: בטאון לבעיות חינוך בגיל הרך, נ"ח, 157-161.
עירון, א. (1992). אבא ואמא עולים כיתה (מעורבות הורים). הורים וילדים, 48, 32-33.
פייטלסון, ד. (1969). בית הספר ובית ההורים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
פרידמן, י. (1986). בית הספר, בית ההורים והקהילה: ניכור ופתיחות במרחב החינוכי. ירושלים: מכון הנרייטה.
פרידמן, מ. (1989). מעורבות ההורים בתהליך החינוכי. סקירה חודשית: ירחון לקציני צה"ל ל"ז (9), 34-40.
שלייר, א, ג. (1996). מסגרת הלימודים והסתגלות נפשית חברתית של תלמידים מחוננים. עבודת דוקטורט. החוג לחינוך, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
Bronfenbrenner, u. (1979). Contexts of child rearing, Problems and Prospects. American Psychologhist 34 (10), 844-850.
Comer, J. P. (1986). Parent Participation in tne schools. Phi Delta Kappan, 67, 442-446.
Eccles, J. S. Harrold, R.D. (1993). Parent-school involvenment during the early adolescent years. Teachers College Record, 94, 568-587.
Epstein, J. L. (1984). School policy and parent involvement. Education Horizen 70, 72.
Epstein, J. L. (1985). School/family/Community partnerships: Caring for children we share. Phi Delta Kappan, 76 (May), 701-712.
Fontaine, A. M. (1991). Impact of Social context on the relationship between achivement, motivation and anxiety expectation or social conformity. Personality and Individual Differences, 12 (5), 457-466.
Gottfried, A. W. (1984). Home environment and early Cognitive development. In A. W. Gottfried (Ed). Home enviroment and early Cognitive development (pp. 329-342). N. Y: Academic Press.
Gottfried, A. E. Gottfried, A. W. (1996). A Longitudinal sstudy of Academic Intrinsic Motivation in Intellectually Gifted Children: Childhood Through Early Adolescence. Gifted Child Quanterly 40 (4), 179-183.
Kelley. M. L, Tseng, H. (1992). Cultural differences in child rearing. Journal of Cross Cultural Psychology, 23 (4). 444-455.
Kurdeck, K.L. Sinclair, R. (1988). Relation of Eight Grader's Famly Structure. Gender and Family enviroment with Academic Performence and School Behaviour. Journal of Education Psychol, 80, 90-94.
Laser, Y. (1988). Let's Listen to the Consumer: The voice of parents of exceptional chilfren. The School Couseler, 35 (5), 363-369.
Marjoribanks, K. (1989). Enviroments Adolescent's Aspirations and Young Adult's Attainment. Educationd Studies, 15 (2), 155-164.
Marjoribanks, K. (1998). Ethnicity, Proximal Enviroment, and Young Adolescent's Cognitive Performance. The Journal of Early Adolescence, 16 (3), 340-359.
Marjoribanks, K. (1998). Family Capital, Children's individual attributes, and adolescent's aspiration: A follow-up analysis. Journal of Psychology, 132 (3), 328-336.
Plata, M. (1989). Multiculture Considerations in conferring with Hispanic Parents. Journal of Instuctional Psychology, 16 (2), 85-90.
Ramsay, S. G. Richards, H. C. (1997). Cooperative Learning Environments: Effects on Academic Attitudes of Gifted Students. Gifted Child Quarterly 41 (4), 160-167.
Rasinski, T. Fredericks, A.D. (1989). Can Parents make a Difference? The Reading Teacher, 43, 84-84.
Robinson, A. (1990). Does that decribe me? Adolescents acceptance of the gifted label. Journal for the Education of the Gifted, 13 (3), 245-255.
Ryan, B. A., Adams, G. R. (1995). The family-school relationship model. In B.A. Ryan, G.R. Adams, T.P. Guliotta, R.P. Weisenberg, R.L. Hampton
(Eds). The family-school connection: Theory, research, and practice (pp. 3-28). Thousand Oaks, CA: Sage.
Scott - Jones, D. (1995). Parent - Child interactions and school achivement. In B.A. Ryan, G.R. Adams, T.P. Guliotta, R.P. Weisenberg, R.L. Hampton (Eds).
The family-school connection: Theory, research, and practice, (pp. 75-107). Thousand Oaks, CA: Sage. 4. Seeley, D. S. (1982).
Educational through Partnership. ducatioanl Leadershiip, 40 (2), 42.
Seginer, R. (1983). Parent's educational expectations and children's academic achievement: Aliterature review. Merrill - Palmer Quarterly, 29, 1-23.
Siegel, L.S. (1984). Home Environment influence on Cognitive Development in Preterm and Fullterm children during the firs 5 years. In A.W. Gottfried (E.d). Home Environment and Early Cognitive development. N.Y: Academic Press.
Sleeter, C. Grant, C. (1988). Educators and Parents: Partners in student Academic Achivement. Multi Cultural Leaders, 1 1-3.
Walberg, H.G., Marjoribanks, K. (1976). Family Environment and Cognitive Development. Review of Educational Research, 46 (4), 527.
Walberg, H.J. (1984). Families as Partners in Educational Productivity. Phi Dalta Kappan, 65, 3997-400.
Winner, Ellen. (1996). Gifted children: Myths and realities. New-York: BasicBooks.

תגים:

הורות · השתתפות · שיתוף · הורים · תלמיד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בית הספר והמשפחה - מעורבות ההורים בחיי הילד המחונן ותפיסותיו בעקבות השתתפותו ב"פרויקט המוכשרים"", סמינריון אודות "בית הספר והמשפחה - מעורבות ההורים בחיי הילד המחונן ותפיסותיו בעקבות השתתפותו ב"פרויקט המוכשרים"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.