היישום אינו מחובר לאינטרנט

"מעורבות הורים" בבית ספר מנקודת ראותו הפילוסופית-חינוכית של ג'ון דיואי

עבודה מס' 060614

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין מהות הגדרת המושג ומרכיביו לבין תפיסתו הפילוסופית - חינוכית של ג'ון דיואי את מעורבות ההורים.

7,573 מילים ,45 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות, גוברת התחושה במערכת החינוך בישראל כי חשוב לטפח מעורבות, שותפות ואחריות בין הגורמים השותפים בחיי בית הספר. אך מהי אותה מעורבות וכיצד ניתן להגיע אליה? נראה, כי אנשי חינוך מתלבטים לגבי ההגדרה המושגית ובשל כך אופן ההתייחסות אליו לוט בערפל: מצד אחד, קיימת גישה
חיובית למעורבות הורים ומאידך, קיימת רתיעה ממנה.
מחקרים מן השנים האחרונות מדווחים על היבטים שונים ועל צומתי עימות אפשריים בין הורים למורים: אחד מהם היא העמימות בהגדרת מקומם של ההורים בביה"ס וחוסר המידע הקיים אצל המנהל וסגל ההוראה באשר לעמדותיהם ודעותיהם של ההורים. עמימות זו גורמת ליחס של חוסר אמון מצד סגל ההוראה כלפי ההורים ומצד ההורים כלפי בית הספר (לייטפוט, 1978).
לדעת דיואי (1960) החינוך הוא מכשיר חברתי שמטרתו להפוך את התלמידים שהם בבחינת "יצורים שלא באו בסודה של החברה ושהם נוכרים לה" ל..."שומרי נכסיה ורעיונותיה". כלומר, במדינה דמוקרטית יש מקום לשיתוף נרחב של צרכני מערכת החינוך (הורים , מורים ותלמידים) בקביעת הגדרתה, אופייה ויעדיה.
הבסיס הפילוסופי - האידיאולוגי של מחקר זה בהבהרת המושג "מעורבות הורים" במערכת החינוך היא על פי התיאוריה החינוכית הקונסטרוקטיבית - פרגמטיסטית של ג'ון דיואי, כפי שבאה לידי ביטוי בספריו "חינוך ודמוקרטיה" ו"בית הספר והחברה". הבהרת המושג והבנתו על פי ג'ון דיואי יכולה להוביל לזיהוי הגורמים הדומיננטיים המעכבים מעורבות הורים במערכת החינוך ומאידך המובילים למעורבות אפקטיבית בבית הספר.

מטרת המחקר:
לבדוק אם קיים קשר בין מהות הגדרת מושג ומרכיביו לבין תפיסתו הפילוסופית-החינוכית של ג'ון דיואי את מעורבות ההורים.

תוכן עניינים:
1] מבוא
2] הגדרת מושג
- חשיבות ההגדרה
- הגדרת מושג מהי ?
3] "מעורבות" בחינוך עפ"י ג'ון דיואי
4] הקשר בין ביה"ס לבין בית ההורים עפ"י ג'ון דיואי
5] יישום הפילוסופי החינוכית של ג'ון דיואי ב"מעורבות ההורים" בבית הספר
6] "מעורבות הורים" באספקלריה של החינוך הבלתי פורמאלי עפ"י ג'ון דיואי
7] סיכום
8] ביבליוגרפיה
9] נספח : חינוך , תקשורת ומעורבות

מקורות:

דיואי ג'ון (1959) . "ניסיון וחינוך - המקורות למדע החינוך" . ירושלים - בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית .
דיואי ג'ון (1960) . דמוקרטיה וחינוך . ירושלים - מוסד ביאליק .
הרפז ירדנה [1982) . בית הספר הקהילתי התפתחותו של רעיון . החברה למתנ"סים .
טרנר מ. (1980) . "שיתוף הציבור בתהליך התכנון" . בתוך : י' פרדסי (עורך) , תכנון חברתי ועבודה קהילתית (לקט מאמרים) , 17 .
לוי י. (1988) . "ההורים ומערכת החינוך" . בתוך : גבריאלי י. (עורך) , קדמה - קבוצת דיון מחנכים ומורים . משרד החינוך והתרבות , המזכירות הפדגוגית ירושלים . עמ' 22 - 18 .
נוי בילהה (1986) . "שיתוף הורים בעבודה החינוכית בבית הספר" . בית הספר לעובדי הוראה בכירים , מהדורה שלישית .
נוי בילהה (1990) . הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי . ירושלים - בית הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה .
נוי בילהה (1992) . "עקרונות יסוד בתהליך שיתוף הורים בבית הספר" . מתוך : עיונים בחינוך , 57-58 , עמודים 209-218 .
פרידמן יצחק (1986) . בית הספר , בית ההורים והקהילה - ניכור ופתיחות במרחב החינוכי . ירושלים - מכון הנרייטה סאלד ; 1986 .
פרידמן יצחק (1989) . "מעורבות ההורים בתהליך החינוכי" . בתוך : סקירה חודשית , ל"ו (9) , עמודים 34 - 40 .
פרידמן יצחק ובנדס-יעקוב אורית (1990) . קונפליקט ומשבר , הורים אל מול ממסד החינוך . ירושלים , מכון הנרייטה סאלד .
פרס י. (1992) . מחקר עדכני על פעילות תלמידים ושיתוף הורים בבית הספר באזור המרכז , בהדפסה , פקולטה לסוציולוגיה , אוניברסיטת תל - אביב .
פרס י. ופסטרנק ר. (1993) . קהילתיות בחינוך . תל-אביב , הוצאת איתאב .
שפירא יוסף (1988) . "דרושה אמנה ליחסי בית הספר וההורים" . מתוך : הד החינוך (ינואר) , עמוד 35 .
ALEXANDER, THOMAS M."COMMUNITY AND CREATIVITY: TOWARD A DEWEYAN AESTHETIC OF HUMAN EXISTENCE". IN FRONTIERS IN AMERICAN PHILOSOPHY, VOL. 2, EDITED BY ROBERT W. BURCH AND HERMAN J. SAATKAMP, JR., 328-337. COLLEGE STATION: TEXAS A M UNIVERSITY PRESS, 1996.
ALLAN GEORGE. "PLAYING WITH WORLDS: JOHN DEWEY, THE HABIT OF EXPERIMENT, AND THE GOODS OF DEMOCRACY". SOUNDINGS 79 (FALL-WINTER 1996): 447-468.
BOWYER CARLTON H. "PRAGMATISM, DEWEY, AND EDUCATIONAL THEORY". IN HIS PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES FOR EDUCATION, 271-308. GLENVIEW, III.: SCOTT, FORESMAN AND CO., 1970.
CHAVKIN NF. (1989). "A MULTICULTURAL PERSPECTIVE ON PARENT INVOLVEMENT: IMPLICATIONS FOR POLICY AND PRACTICE", EDUCATION. 109: 276-285
DAVIES D. (1991). "BENEFITS AND BARRIERS TO PARENT INVOLVEME COMMUNITY EDUCATION RESEARCH DIGEST, 2 (2), 11-19.
DEWEY JOHN (1897). MY PEDAGOGIC CREED.
DEWEY JOHN (1900, 1915). SCHOOL AND SOCIETY. CHICAGO: UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.
DEWEY JOHN (1916). DEMOCRACY AND EDUCATION. NEW YORK: MACMILLAN CO.
DEWEY JOHN (1938). EXPERIENCE AND EDUCATION.
EPSTEIN J. L. (1986). "PARENTS REACTIONS TO TEACHER PRACTICES OF PARENT INVOLVEMENT". ELEMENTRY SCHOOL JOURNAL, 86, 277-294.
EPSTEIN J. (1987). EFFECTS ON STUDENT ACHIEVEMENT OF TEACHERS' PRACTICES OF PARENT INVOLVEMENT. IN S. SILVERN (ED.), LITERACY THROUGH FAMILY COMMUNITY AND SCHOOL INTERACTIONS. GREENWICH, CT: JAI.
EPSTEIN J.L. (1987). "PARENT INVOLVEMENT: WHAT RESEARCH SAYS TO ADMINISTRATORS". EDUCATION AND URBAN SOCIETY, 19, 36-119.
EPSTEIN J. (1994). "MAKE LANGUAGE ARTS A FAMILY AFFAIR". INSTRUCTOR 103: 17.
EPSTEIN J.L. (1995). A CHECKLIST FOR AN EFFECTIVE PARENT - SCHOOL PARTNERSHIP. THE SIX TYPES OF PARENTAL INVOLVEMENT. JOHNS HOPKINS UNIVERSITY'S CENTER ON FAMILIES, COMMUNITIES SCHOOLS AND CHILDREN'S LEARNING.
GETZELS J. W. (1979), "THE COMMUNITIES OF EDUCATION". FAMILIES AND COMMUNITIES AS EDUCATORS. NEW YORK AND LONDON: COLUMBIA UNIVERSITY TEACHERS COLLEGE PRESS.
HALLIBURTON DAVID. "JOHN DEWEY: A VOICE THAT STILL SPEAKS TO US". CHANGE 29 (JANUARY-FEBRUARY 1997): 24 -29.
JENNINGS JM. (1992). "PARENT INVOLVEMENT STRATEGIES FOR INNER - CITY SCHOOLS". NASSP. 76: 8-63.
LIGHTFOOT SARA (1978), WORLD APART RELATIONSHIPS BETWEEN FAMILIE AND SCHOOLS. BASIC BOOKS, NEW YORK.
LIGHTFOOT SARA (1981), TOWARD CONFLICT AND RESOLUTION: RELATIONSHIPS BETWEEN FAMILIES AND SCHOOLS. THEORY INTO PRACTICE, 20 (2), PP. 97-10
MINZEY JACK D. OLSEN CLARENCE R. (1969) "COMMUNITY EDUCATION: AN OVERVIEW". THE ROLE OF THE SCHOOL IN COMMUNITY EDUCATION. MIDLAND, MICH: PANDELL PUBLISHING COMPANY.
MINZEY J. (1972), "COMMUNITY EDUCATION: AN AMALGAM OF MANY VIEWS" PHI DELTA KAPPAN , 54(3) , PP. 150-153 .
MINZEY JACK D. LETARTE CLYDE E. (1979), COMMUNITY EDUCATION: FROM PROGRAMTO PROCESS TO PRACTICE. MIDLAND MICH.: PENDELL PUBLISHING COMPANY.
PARKER WALTER C. "INTRODUCTION: SCHOOLS AS LABORATORIES OF DEMOCRACY". IN HIS EDUCATING THE DEMOCRATIC MIND, 1-22. ALBANY: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS, 1996.
VIGOTSKY L. S. (1978). MIND IN SOCIETY, CAMBRIDGE, MA, HARVARD UNIVERSITY, PRESS.

תגים:

דיואי · הגדרה · הורים · חינוך · חינוכית · מדיניות · מעורבות · פורמלי · פרוגרסיבי · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""מעורבות הורים" בבית ספר מנקודת ראותו הפילוסופית-חינוכית של ג'ון דיואי", סמינריון אודות ""מעורבות הורים" בבית ספר מנקודת ראותו הפילוסופית-חינוכית של ג'ון דיואי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.