היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי

עבודה מס' 061894

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק מהי השפעת הוותק בחינוך ורמת ההשכלה על עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי.

9,550 מילים ,19 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

פעילות בתי-הספר הקהילתיים העל-יסודיים החלה בשנת תשמ"ח ביוזמת המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך ובהנחיית מפקחים ומדריכים של מינהל חברה ונוער.
עד היום הצטרפו לפעילות זו כ-150 בתי-ספר (שבהם חטיבות-ביניים וחטיבות עליונות) בכל המגזרים: היהודי, הערבי, הדרוזי וההתיישבותי. בתי-ספר אלו פרוסים בכל הארץ - בערים גדולות, ביישובים קטנים ובקיבוצים, ובהם כמה רמות טיפוח, מן הגבוהה ביותר ועד לנמוכה ביותר. (יצהר ואח', 2000; שנער, 2000).
בית ספר קהילתי מגלה פתיחות לקהילה ולמוסדותיה. הוא חייב להיות ער לצורכי הקהילה ולשתף אתה פעולה בהתמודדות עם קשיים, בקידום תהליכים חברתיים ובשיפור איכות החיים בבית הספר ובקהילה. (יצהר ואח', 2000; שנער, 2000)
החשוב בשיתוף הורים הוא עצם הדגשת העבודה המשותפת והתהליך המשותף, ופחות התוצאה הכמותית. בנוסף יש לזכור שדגמים שונים של שיתוף מתאימים לשלבים שונים בהתפתחות היחסים בין בית-הספר לקהילה ושכל אחד מהצדדים תורם לתהליך המשותף את המאפיינים המיוחדים לו.
(הרפז, 1997; פרידמן, תש"ן; יצהר ואח', 2000; שנער, 2000)

כל מורה ובמיוחד המורה המתחיל מפנה את עיקר תשומת הלב בעבודתו לקהל היעד המוגדר, או כפי שאחדים מכנים אותו , קהל הלקוחות, הלא הם התלמידים.
בעיית היחס עם ההורים איננה ברורה די הצורך ויש הרואים בכך נטל נוסף, או הטרדה, אלא אם כן ההורים "עוזרים".
קיימות במערכת מסגרות רשמיות ל"מפגשי הורים" ואף כאן לא תמיד ברור למורים המתחילים, מה צריך לעשות במפגשים ובמסגרות הללו.
תופעה שכיחה היא לשתף את ההורים דווקא כשהתלמיד איננו עומד בציפיות המורה.
מורים רבים רואים את התערבות ההורים או הערותיהם כ"חוצפה" שמקורה כנראה באי ידיעה ובאי הבנה לגבי מעמדם של ההורים במערך הבית ספרי. המושגים של התערבות ומעורבות ואחרים נשמעים ומפורשים בצורות שונות ע"י מורים ומורים וגורמים לאי הבנות ולמתחים מיותרים. מורים רבים מעידים כי הם בעד מעורבות הורים אבל הם נגד התערבות. קשה לקיים מערכת של מעורבות ללא התערבות.
נביא כאן מידע והמלצות על מספר פעולות ומסגרות של מפגשי הורים מורים.
שיתוף הורים הוא חלק בלתי נפרד מעבודת המורה. אוירה של אמון בין המורה להורה משפיע לטובה גם על התלמיד.

שאלת המחקר
מהי השפעת הוותק בחינוך ורמת ההשכלה על עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי?

נבדקים
30 מורים ופרחי הוראה פעילים בשנת הלימודים התשס"ב 2001/2 בבתי ספר ערביים קהילתיים באזור הגליל המערבי.

כלים
שאלון סגור למחקר כמותי.


תוכן עניינים
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. הצגת הבעיה המחקרית - יחסי מורים-הורים
ג. שאלת המחקר
ג. השערות המחקר
סקירת ספרות
א. קהילה מהי?
ב. תפיסות שונות בחינוך קהילתי
ג. מהו בית הספר הקהילתי
ד. הנחות יסוד לרעיון בית הספר הקהילתי
ה. מטרות בית הספר הקהילתי
ו. מאפייני ביה"ס הקהילתי
ז. יעדי ביה"ס הקהילתי
ח. שינויים חברתיים בעקבותיהם מוצאים מעורבות הורים
ט. עצמאות של ארגונים
י. אוטונומיה בית ספרית
יא. קשר בין הורים וביה"ס
יב. הגורמים למעורבות הורים בביה"ס
יג. שיתוף הורים בבתי ספר קהילתיים - דפוסי שיתוף
יד. קשיים בקשר הורים-מורים
טו. מניעי מעורבות הורים
טז. שיתוף הורים בביה"ס בעיני מורים
יז. סיכום - משפחה, קהילה ובית הספר - הניסיון האמריקאי
יח. שאלת המחקר
יט. השערות המחקר וציפיותי כחוקרת
שיטות
א. נבדקים
ב. כלים
ג. משתני המחקר
ד. עיבוד נתונים
תוצאות
א. התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי שנות ותק בהוראה
ב. התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי רמת ההשכלה
דיון וסיכום
א. אישוש השערות המחקר
ב. מעורבות הורים הלכה למעשה
ג. מעורבות הורים ותוכנית קרב
ביבליוגרפיה
שאלון למורים
א. פרטים ביוגרפיים
ב. שאלון עמדות

מקורות:

בדראן, א. (1999). דו"ח הערכה: על קשרי הגומלין בין תכנית קרב ובין המורים במגזר הערבי בשנה"ל תשנ"ז: משרד החינוך ירושלים.
בנימיני, ק. וטטר, מ. (1992). בחירת בית הספר על-ידי הורים. עיונים בחינוך, 58-57. עמ' 193-208.
גולדברגר, ד. (1998). הזכות לדעת - המדריך השלם להורה ולמורה: זכויות וחובות של הורים במערכת החינוך. הוצאת חמד ידיעות אחרונות.
גולדברגר, ד. (2000). מרכזים ומינהלים קהילתיים בישראל כמנוף לחינוך מבוגרים, בתוך: ישראלי איתן (עורך). ללמוד ולבנות אומה, תל-אביב. התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.
הורוביץ, ת. (1993). בין קהילה שכונתית לקהילה אידיאולוגית, א.ד. גורדון - בי"ס ברוח תנועת העבודה.
הרפז, י. (1997). "שיתוף - השינוי המהותי". מתוך: מנחה למנחה, 3, עמ' 35-29.
הרפז, י. ושטיין, מ. (1995). בית-הספר הקהילתי: רב-שיח משתף, ירושלים: החברה למתנ"סים, המינהל לחינוך קהילתי בבתי-ספר.
יצהר, ר. זוהר, א. וקמיר, ד. (2000). בתי ספר קהילתיים על יסודיים בישראל- הנחות יסוד, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך, ירושלים.
נוי, ב. (1995). הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
סמילנסקי, ש. (1993). הורים ומחנכים: מעורבות ושותפות הורים. הד הגן, נ"ח, 157-161.
סמילנסקי, י. ובאומגרטן, ד. (1982). "גישות אלטרנטיביות לפעילות בתי ספר קהילתיים". עיונים בחינוך 35 עמ' 191 - 208.
סמילנסקי, י. ובאומגרטן, ד. (1986). אידיאולוגיה ומציאות בקשרי מורים עם הורי תלמידיהם. עיונים בחינוך, 45, 5-22.
סמילנסקי, ש., פישר,נ. ושפטיה, ל. (1987). המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית, תל אביב: עם עובד.
ענבר, ד. (1994). הבחירה בחינוך: מכפיה לדיאלוג. מגמות. ל"ו (3-2). עמ' 151 - 172.
פרידמן, י. (תש"ן). בית הספר הקהילתי - תיאוריה ומעשה. ירושלים: י"ל מאגנס ומכון סאלד.
פרידמן, י. (תש"ן). התנהגות אוטונומית נורמטיבית של המורה והמנהל. בתוך: יצחק פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. עמ' 79-99.
שנער, מ. (2000). בית-הספר הקהילתי מיישם את עקרונות בית-הספר בניהול עצמי, תחום נוער וקהילה, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.
שפירא, ר. ואחרים. (1991). אוטונומיה בית ספרית במרחבי רישום משותפים - בחירת הורים מבוקרת בישראל. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב /הוצאת ביה"ס לחינוך.
Epstien, J.L., (1996). "Advances in Family, Community and School Partnerships. Community Education Journal, Vol. 23, No. 3, Spring 1996, pp. 10-15

תגים:

קהילה · הידברות · אוטונומיה · בית · ספרית · בית · ספר · ערבי · תכנית · קרב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי", סמינריון אודות "עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.