היישום אינו מחובר לאינטרנט

צמיחת ענפי התעשייה בישראל 1960-1998

עבודה מס' 050615

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הגורמים שהביאו לצמיחה בתוצר הלאומי וההבדלים בין ענפי התעשיה השונים.

3,986 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

צמיחת ענפי התעשייה בישראל 1960-1998

תוכן עניינים: hg0615
א. מבוא
רקע
המודל
ב. פונקצית הייצור - הצגה וניתוח של הממצאים
תרומת משתנים נבחרים לצמיחה:
1. מלאי הון פיסי
2. הון המחקר ופיתוח
3. הון אנושי וצמיחה
4. אינפלציה, שערי ריבית וצמיחה:
5. חלק הממשלה בתוצר:
6. תשתית
ג. סיכום
ד. ביבליוגרפיה


מבוא
רקע:
צמיחת התעשייה בישראל, כמו התוצר העסקי הכולל, משנות ה60 - ואילך
התאפיינה בחוסר אחידות שהתבטאה בשיעורי הצמיחה השונים לתקופות השונות
כאשר גם ענפי התעשייה השונים, לפי החלוקה בלוח 3, צומחים באופן דיפרנציאלי:
כפי שניתן לראות בלוח 1, בשנים 1960 עד 1998 גדל התוצר התעשייתי בכ 6.7% -
לשנה, והתוצר לשעת עבודה בכ3.8% - לשנה, כאשר צמיחה זו מתרכזת בעיקר
בשנות ה60 -. הצמיחה הואטה בהדרגה משנת 1973 ועד לסוף שנות ה .80 -
מתחילת שנות ה90 - ניתן להבחין בעליה בשיעורי הצמיחה השנתיים כאשר שיעור
צמיחת התוצר עומד על כ5% - לשנה.
שיעור צמיחת הענפים המסורתיים שהואט משנות ה60 - עד לתחילת שנות ה 80, -
עלה בהדרגה מאז סוף שנות ה80 - ובעשור זה הוא מצוי בשיאו. שיעור הצמיחה
הכולל לכל התקופה הוא %.5.7
צמיחת הענפים המעורבים, שהגיעה לשיאה בשנות ה60 -, ירדה בהדרגה משיעור
צמיחה שנתי של כ11.5% - לשנה בשנות ה60 - לשיעור של כ.4.8% -
בכל התקופה האמורה, צמיחת הענפים המתקדמים עומדת על כ8.6% - לשנה, קצב
צמיחה כפול כמעט ביחס לענפים המעורבים והמסורתיים, כאשר רוב הצמיחה
מתרכזת בעשור האחרון (%8.3 לשנה).
הצמיחה בענפים השונים ובתקופות השונות הייתה עקבית עם הגידול במלאי ההון
הנקי ובתשומת העבודה. שיעור הגידול במלאי ההון בענפים המתקדמים (% 8.5
לתקופה המדוברת) היה גבוה משיעור גידול מלאי ההון בענפים המעורבים (% (6.5
ובענפים המסורתיים (%4.2). כך גם לגבי שעורי השינוי בתשומת העבודה בתקופה
האמורה.
צמיחת הסקטור התעשייתי, המהווה חלק נכבד מהמשק הישראלי, הביאה
לצמיחתו של המשק כולו.
עבודה זו מנסה לבחון את הגורמים שהביאו לצמיחה של התוצר התעשייתי ולעמוד
על ההבדלים בצמיחת ענפי התעשייה השונים כפי שהתבטאו בשיעורי הצמיחה
השונים בשנים 1960 עד .1998
את התפתחות התוצר וצמיחתו בדקנו בנוסף למלאי ההון העסקי ותשומת
העבודה, גם ע"י הון מחקר ופיתוח שהושקע בענפים השונים, רמת האינפלציה
והשינויים בה, האבטלה וחלק הממשלה בתוצר.

ביבליוגרפיה:
1. ברגמן א., מרום א. (1993), "הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית", מחלקת
המחקר, בנק ישראל.
2. ברגמן א., מרום א. (1998), "הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית 1960 עד
1996", מחלקת המחקר, בנק ישראל.
3. הלפמן א., "השפעות מלאי המו"פ על הצמיחה הכלכלית 1971-1990", תקציר.
4. זוסקוביץ' א., יוסטמן מ. (1999), "מחקר על תרומות המדע"ר" , מכון מכלול
(עבור המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר).
5. ועדת ההיגוי לקידום הפריון והצמיחה בישראל (1998), "דין וחשבון", עמ' -118
184-192 120,, המכון לפריון העבודה והיצור.
6. ילין א. (1998), "השפעת חוק עידוד השקעות הון על ההשקעות בתעשייה בערי
הפיתוח", עיונים בכלכלה.
7. קונדור י. (1984), "כלכלת ישראל", עמ' 105-113, הוצאת שוקן ת"א.
8. סטרבצ'ינסקי מ., הרקוביץ צבי (1994), "מדיניות חוב ציבורי בישראל", מחלקת
המחקר בנק ישראל.

1. Bergstorm (1997), Government and Growth, P. 108-180, Clarendon Press
.Oxford
2. S. L. Engerman and R. E. Gallman (1986), "Long-term factors in American
.Economic Growth", The University of Chicago Press
3. D. Hanmberg (1971), Models of economic growth, State University of
.New York
4. N. Liviatan and R. Melnick (1998), Inflation and Disinflation by steps in
.Israel, Research Department, Bank of Israel


מקורות:

ברגמן א., מרום א. (1993), "הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית ", מחלקת המחקר, בנק ישראל.
ברגמן א., מרום א. (1998), "הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית 1960 עד 1996", מחלקת המחקר, בנק ישראל.
הלפמן א., "השפעות מלאי המו"פ על הצמיחה הכלכלית 1971-1990", תקציר.
זוסקוביץ' א., יוסטמן מ. (1999), "מחקר על תרומות המדע"ר" , מכון מכלול (עבור המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר).
ועדת ההיגוי לקידום הפריון והצמיחה בישראל (1998), "דין וחשבון", עמ' 118-120, 184-192, המכון לפריון העבודה והיצור.
ילין א. (1998), "השפעת חוק עידוד השקעות הון על ההשקעות בתעשייה בערי הפיתוח", עיונים בכלכלה.
קונדור י. (1984), "כלכלת ישראל", עמ' 105-113, הוצאת שוקן ת"א.
סטרבצ'ינסקי מ., הרקוביץ צבי (1994), "מדיניות חוב ציבורי בישראל", מחלקת המחקר בנק ישראל.
Bergstorm (1997) "Government and Growth", P. 108-180, Clarendon Press Oxford.
S. L. Engerman and R. E. Gallman (1986), "Long-term factors in American Economic Growth", The University of Chicago Press.
D. Hanmberg (1971), "Models of economic growth", State University of New York.
N. Liviatan and R. Melnick (1998), "Inflation and Disinflation by steps in Israel", Research Department, Bank of Israel.

תגים:

פונקצית · משוואת · תוצר · משק · הון · הפרשים · ישראל · עסקי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צמיחת ענפי התעשייה בישראל 1960-1998", סמינריון אודות "צמיחת ענפי התעשייה בישראל 1960-1998" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.