עבודות [1378-1386] מתוך 2271 :: [עמוד 154 מתוך 253]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 62012 SHOPPING CART DISABLED
נשים בפוליטיקה - השוואת המקרה הישראלי לנורווגיה, 2000.
עבודה הבודקת בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות.
6,194 מילים (כ-19 עמודים), 24 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא - רקע תאורטי
1. חלק ראשון - ייצוג סוציולוגי
1.1  ישראל ונורווגיה - פערים בייצוג
1.2  הסברים לפער - הגורם הפוליטי
1.2.1 סדר היום הפוליטי
1.2.2 שיטת הבחירות
1.2.3 אסטרטגיות הפעולה
1.3  הסברים לפער - הגורם התרבותי
1.3.1 הגורם הדתי
1.3.2 מערכת הערכים הדומיננטית
1.3.3 גורם חברתי-תפקודי
1.4 האם הן מייצגות
2. חלק שני - ייצוג אקטיבי-פוליטי: "האם הן דואגות לנשים?"
א. בדיקת עמדות
ב. בדיקת פעילות
סיכום - דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לבדוק את נושא ייצוג הנשים בפוליטיקה עלינו לבדוק תחילה מהו "ייצוג"?
ישי (238 :1978) מציינת כי המונח ייצוג אינו חד-משמעי: ניתן להבחין בין ייצוג אקטיבי-פוליטי
לייצוג פסיבי-סוציולוגי. הנציג הפוליטי מצופה לפעול למען האינטרסים והשאיפות של שולחיו,
והנציג הסוציולוגי משקף את תכונות בוחריו. בעוד שהייצוג האקטיבי כרוך בהזדהות מודעת של
הנציג עם ערכי המיוצג, הייצוג הפאסיבי קשור למאפיינים חברתיים-דמוגראפיים.

מטרת עבודה זו: לבדוק בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי מדינות: ישראל
ונורווגיה, ולנסות להסביר את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות ובין שתי המדינות, באם יימצאו
כאלו. כותב עבודה זו סבור שאין להסתפק בבדיקת הייצוג הפסיכו-סוציולוגי של נשים, אלא יש
לבדוק גם ייצוג אקטיבי-פוליטי. במילים אחרות, לא מספיק לבדוק את שעור הנשים באליטה
הפוליטית בהשוואה לחלקן באוכלוסייה. יש לשאול כיצד תורמות הנשים המייצגות לקהל הבוחרות
המיוצגות?
החלק הראשון של עבודה זו יעסוק במידת הייצוג הסוציולוגי בשתי המדינות וינסה להסבירו, תוך
התייחסות להסברים התיאורטיים שהציעה קירפטריק.
החלק השני יעסוק בייצוג הפוליטי-אקטיבי ("מה הן עושות?").
בשני החלקים עיקר ההתייחסות תהיה לייצוג פרלמנטרי.


 
עבודה מס' 62011 SHOPPING CART DISABLED
אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה, 2002.
דיון ממצה על אסכולות ביהייביוריסטיות בחקר הפוליטיקה.
7,177 מילים (כ-22 עמודים), 24 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע- כללי
ב. המטרה
תיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות
עיקרי האמונה הבהייוויורלית
רקע
ב. פירוט העיקרים
ג. סיכום העיקרים
האידיאולוגיה הבהייוויורלית
א. רקע
ב. תורת ההכרה
ג. פלורליזם
ד. דטרמיניזם חברתי ופסיכולוגי
ה. יחסיות ודמוקרטיה
ו. אידיאולוגיה
ז. שמרנות
ח. הקשר בין המתודולוגיה הביהייוויורלית לבין השמרנות הפוליטית.
ט. סיכום ומסקנות לפרק זה
ההנחות  והמטרות של הביהייוויורליזם ואחר-ביהייוויורליזם
א. המשמעות של הביהייוויורליזם
ב. עיקרי האחר-ביהייוויורליזם
סיכום
ביבליוגרפיה

מאז התקופה הקלאסית ועד ראשית העידן המודרני נשא חקר הפוליטיקה צביון פילוסופי ביסודו.
הוא נחשב כדיסציפלינה נורמטיבית ואתית, כענף שימושי במסגרת הפילוסופיה של המוסר. למשל
המחקר הפוליטי הקדם-מודרני הוקדש לשאלה "מהו צדק?" הרבה יותר מאשר לבעיה השונה
לגמרי '"מה נחשב צודק על-פי תפיסותיהן של חברות שונות?" או "מה החשיבות של שיקולי צדק
לעומת שיקולי תועלת בעיצובה של מדיניות ציבורית?".
כמו חלק גדול של המחשבה הקדם-מודרנית, גם המחקר הפוליטי לא התעניין בשאלות אמפיריות
או בבדיקה אמפירית; נושאיו וסגנונו היו עיוניים ומופשטים בעיקרם. הוא עסק בראש ובראשונה
בשאלות כמו טיבה של המדינה הטובה ביותר היחס הנאות בין היעדים הרוחניים והגשמיים של
האדם, המטרות הסופיות של החיים הפוליטיים, אופיו של האדם כיצור פוליטי וההשפעות של
הטבע האנושי על הארגון הנאות של המדינה.

המטרה
1. מטרתה הכללית של עבודה זו: לערוך דיון ממצה על אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה.
2. להגשמת מטרה זו, נדון תחילה בתיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות כרקע
בסיסי ל"מהפכה הביהייוויורלית".
3. נסקור את עיקרי האמונה של התנועה הביהייוויורלית והאידיאולוגיה שהנחתה אותה תוך ציון
המשמעות הנוכחית של הביהייוויורליזם.
4. נפרט את עיקרי הגישה של הביהייוויורליזם ושל האחר-ביהייוויורליזם מנקודת-ראותו של דויד
איסטון (1967). .1969


 
עבודה מס' 62000 SHOPPING CART DISABLED
תקציר תולדות השסע הלאומי בין היהודים לערבים, 2000.
הרקע והתהליכים שהביאו להעמקת השסע בין יהודים לערבים החל מתקופת המנדט.
2,044 מילים (כ-6.5 עמודים), 3 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כושר העמידה של משטר פוליטי-דמוקרטי בלחצים שמקורם בהתרחבות דמוגרפית, צמיחה כלכלית ומעורבות בסכסוך חיצוני מתמשך, מותנה במידה רבה בקיומם של לכידות חברתית וקונצנזוס פוליטי רחב. השגתם של אלה קשה במיוחד בחברות שמאפיינים אותן הריבוי והבולטות של שסעים פוליטיים וחברתיים.
החברה הישראלית הייתה מראשיתה חברה רבת שסעים: שסע לאומי בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, שסע עדתי בין יוצאי אירופה לבין יוצאי ארצות האיסלאם בצפון אפריקה והמזה"ת, שסע דתי-חילוני בין יהודים שומרי מצוות לבין יהודים חילוניים, שסע מעמדי-כלכלי ושסעים אידיאולוגיים בנושאים לאומיים גורליים, כגון קביעת גבולות והרכב האוכלוסייה.

כבר בראשית ההתיישבות היהודית בא"י, אירעו עימותים אלימים בין יהודים לערבים, שהביאו את הישוב להחלטה להקים ארגון חמוש במחתרת - ההגנה. עם זאת, קיים שוני מהותי בין הסכסוך היהודי-ערבי בתקופת המנדט הבריטי ובין הסכסוך הישראלי-ערבי לאחר הקמת המדינה ב-1948.
בעוד שהראשון היה סכסוך בין קהילות שהתקיימו זו בצד זו באותה טריטוריה תחת שלטון זר, היה השני סכסוך בין מדינות ריבוניות, שקו תיחום טריטוריאלי מבחין ביניהן.

תוכן העניינים:
מבוא
תקופת המנדט
היהודים והערבים
סוגיית הביטחון
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.
 
עבודה מס' 61966 SHOPPING CART DISABLED
כיצד רואה מרטין בובר את הסכסוך היהודי-ערבי בארץ-ישראל?, 2002.
השקפתו ופעילותו של בובר בנושא היהודי ערבי וכיצד הוא רואה את רעיון המדינה הדו לאומית.
4,816 מילים (כ-15 עמודים), 4 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק א': מדינה דו-לאומית
           הזכות ההיסטורית של היהודים על ארץ ישראל
           בובר והזכות ההיסטורית של היהודים על ארץ ישראל
           כיצד רואה בובר את המדינה הלאומית - יחסים ערבים-יהודים בא"י?
פרק ב': המדינה הציונית
           משמעותה של הציונות בעיני בובר
           הציונות והשאלה הערבית
פרק ג': השאלה הערבית
           בובר והשאלה הערבית
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
מרטין בובר, תיאולוג ופילוסוף הדו-שיח, היה רדיקאל פוליטי. הוא היה סוציאליסט-הומניסטי,
שהקדיש עצמו לבניה מחדש מן היסוד של החברה בתחומי הכלכלה והפוליטיקה, כמו גם לחתירה
לשלום ואחווה בין האומות.
בובר ראה את הפוליטיקה כמימד מהותי בחיי השיח ובעבודת האל. הפוליטיקה, קבע בובר, איננה
עניין חיצוני ל"חיי הרוח" וגם איננה בבחינת תפקיד סתמי ובלתי נמנע המוטל עלינו לעתים מזומנות
מכורח השעה ההיסטורית. הפוליטיקה, לפי בובר, היא המערכת המוחלטת של החיים הבין-אישיים
והיומיומיים, ובתור שכזאת היא מספקת מבחן הכרחי לתורות הדת והמוסר ומעניקה להן קיום
ממשי.
בובר ראה בציונות תנועה האחראית למבחנה הפוליטית של היהדות. דרך שאיפה לשחרר את
היהודים ממציאות הקיום המפוררת של הגולה מציבה הציונות בפני היהדות בתור אמונה דתית
ובתור קהילה דתית, את אתגרי החיים הלאומיים הנורמלים.
המציאות הדוחקת של חיי החברה, הכלכלה והשלטון, על המאבקים וערפול המשמעות המאפיינים
אותה, מספקת ליהדות הזדמנות יחידה במינה לתת ביטוי תקף ונאמן לחזונה הרוחני והמוסרי.
השאלה שהיתה קרויה השאלה הערבית, העובדה שארץ האבות, ארץ-ישראל, היא גם מולדתה של
אוכלוסייה ערבית מקומית, שגם לה שאיפות לאומיות משלה - קבע בובר בחומרה, בתור אבן בוחן
מוסרית ליהדות ולמפעל הציוני, השאלה הערבית היא שאלה יהודית מובהקת.1
בעבודה זו אנסה, בעזרת מספר מקורות שנכתבו ע"י בובר או על ידי, להביא את השקפתו ופעולתו
של בובר בנושא היהודי-ערבי וכיצד הוא רואה את רעיון המדינה הדו-לאומית, שבה יהנו יהודים
וערבים משוויון פוליטי ולאומי.
---------------------------------------------------------------------------------------
1. מרטין בובר. ארץ לשני עמים. הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב (להלן: בובר - ארץ לשני עמים).


 
עבודה מס' 61964 SHOPPING CART DISABLED
כשל המודיעין הישראלי במלחמת יום הכיפורים, 2002.
כיצד ואילו גורמים הביאו את המודיעין הישראלי לכשל מודיעיני במלחמת יום הכיפורים.
17,686 מילים (כ-54.5 עמודים), 58 מקורות, 417.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. השיטה
תולדות המודיעין הממוסד
א. המודיעין בתקופה העתיקה
ב. המודיעין הממוסד הראשון
ג. מיסוד המודיעין במאה העשרים
ד. המודיעין בעידן המהפכה הטכנולוגית
יסודות בעבודת המודיעין
א. ידיעה מודיעינית "פשוטה" מהי?
ב. המודיעין מהו?
ג. הערכת מודיעין
ד. ה"מחקר" במודיעין
מששת הימים - 1967 למלחמת יום הכיפורים - 1973
א. לוח אירועים
ב. רקע
ג. עיצוב עמדות לאחר מלחמת 1967
ד. מהלכים מדיניים וצבאיים לאחר מלחמת 1967
ה. מצרים בין נאצר וסאדאת
ו. המעצמות ערב מלחמת יום הכיפורים
ז. מהמלחמה לוועדת אגרנט
דיון - כשל המודיעין הישראלי
א. כשל בהערכת המודיעין ערב מלחמת יום הכיפורים
ב. הקונספציה
ג. ההפתעה במלחמת יום הכיפורים
ד. הסיבות לכשל ההתרעתי
סיכום
ביבליוגרפיה

א. הצגת הנושא
המודיעין האסטרטגי של ישראל בין השנים 1967 ל1973 - היה רווי בשחצנות ויוהרה אשר נבעו משיכרון כוח, בגלל הניצחון במלחמת ששת הימים שלוותה בהיפוך הגמור לחוסר הביטחון בכוחנו שקדם לה. פה החלה לפעול תסמונת מסוג אחר האומרת, שאנחנו כה חזקים, שהגבולות התייצבו כל כך רחוק מלבה של ישראל והם הנותנים למודיעין שולים רחבים מאוד, וגם אם ימעד קמעה עדיין יש ביכולתנו למחוץ כל ניסיון של היריב לפתוח נגדנו במלחמה כוללת. (גרונדמן, 1998; גרנות, 1981; לניר, 1983; נקדימון, 1982; בן פורת, 1987; אל"מ, 1994;  בר יוסף, (2001
בשנים הללו השתכלל כוחו של המודיעין ברמה האסטרטגית מעבר לכל שהיה ידוע קודם לכן, משום שבתקופה בה האסטרטגיה העליונה היא להחזיק בשטח הכבוש כולו ויהי מה, עד אשר יתרצה האויב לתנאים שלנו, מתוך הנחה שאין ביכולתו של האויב לערער את יתרוננו ועליונותנו הצבאית.
יתר על כן, אין דעתם של הקברניטים נוחה ממודיעין אסטרטגי העשוי לחלוק על האסטרטגיה הנקוטה בידם. (הרכבי, 1987; כתרי, 1998; לבון, 1980; אל"מ, 1994; בר יוסף, 2001).
המודיעין של מלחמת יום הכיפורים ולאחריה משקף יותר מכל את החרדות הטראומתיות שגרמה לנו ההפתעה שיזם האויב.

ב. שאלת המחקר
כיצד ואילו גורמים הביאו את המודיעין הישראלי לכשל מודיעיני מלחמת יום הכיפורים?

ג. השיטה
שיטת המחקר היא תיאורית איכותית הנסמכת על מגוון מאמרים, מחקרים ובעיקר דו"ח ועדת אגרנט: ועדת החקירה מלחמת יום הכיפורים, על שלושת חלקיו הגלויים. (אגרנט 1975)
לצורך דיון יעיל על מנת לתת מענה הולם לשאלת המחקר, אסקור תחילה את הנושאים הבאים:
1. סקירה היסטורית על תולדות המודיעין הצבאי הממוסד.
2. מענה לשאלות:
                       ·     מהו מודיעין צבאי?
                       ·     כיצד מתבצעת עבודת המודיעין?

3. סקירה היסטורית
סקירה היסטורית שתכלול את המהלכים המדיניים והצבאיים מאז מלחמת ששת הימים ב- 1967 ועד לשעות האחרונות שקדמו למלחמת יום הכיפורים, במגמה לבחון באם במהלכים אלו היה בסיס להערכה מודיעינית על כוונות האויב לצאת למלחמה, ובכך למנוע את  כשל המודיעין הישראלי וייתכן  אף למנוע את פרוץ מלחמת יום הכיפורים.

4. דיון
דיון בשאלת כשל המודיעין הישראלי במלחמת יום הכיפורים,  תוך ניתוח שלוש סוגיות עיקריות:
ההערכה; הקונספציה; ההפתעה.
 
עבודה מס' 61955 SHOPPING CART DISABLED
טוהר המידות במסכת ההתנהגות של המפכ"ל רפי פלד ותגובת המערכת להתנהגות זו, 2002.
מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
12,058 מילים (כ-37 עמודים), 27 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
א. האם ישראל מדינה מושחתת?
ב. שאלות החקר
ג. מטרת העבודה
ד. השיטה
אתיקה ומוסר במנהל הציבורי
א. הסכנה הטמונה בקבלת טובות הנאה ע"י אנשי ציבור
ב. אימוצם של קודים אתיים
ג. ההתאמה האתית בין הארגון ובין עובדיו
העובדות בפרשיות המפכ"ל רפי פלד
א. השתלשלות האירועים
ב. ממצאי בדיקת מח"ש ונימוקי היוהמ"ש
ג. סיכום ממצאי היוהמ"ש
ד. העתירות לבג"ץ
ה. מי אתה רפי פלד? - ביוגרפיה
ו. בג"צ קובע סטנדרטים חדשים
פרישת קציני משטרה
החשודים בביצוע עבירות פליליות
קבלת החלטות בתחום האתיקה
א. מודלים לקבלת החלטות
ב. מודל לקבלת החלטות בתחום האתיקה
ג. מהבחינה הסובייקטיבית
ד. מהבחינה הנורמטיבית
ה. מהבחינה האובייקטיבית
התגובה הציבורית לפרשת המפכ"ל
דיון
א. פסק הדין
ב. הערכה נורמטיבית
ג. הפרת אמונים
ד. ההיבט המשמעתי
ה. תגובת שר המשטרה והמפכ"ל
ו. העתירות
ז. כתב התשובה של היועץ המשפטי
ח. כתב התשובה של שר המשטרה
ט. המסגרת הנורמטיבית
י. הדין המשמעתי לגבי טובות הנאה
יא. טובת הנאה לשוטר והדין המשמעתי
יב. מן הכלל אל הפרט
יג. נושא טבריה
יד. השאלות שנשארו פתוחות בעניין טבריה
טו. נושא האירוח
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח
פקודת המטה הארצי - איסור קבלת טובות הנאה

מבוא
א. האם ישראל מדינה מושחתת?
במהלך שנת 1993 התקבלו במשטרה, במחלקה לחקירת שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש),
תלונות כנגד המפכ"ל רפי פלד. החקירות שנוהלו התמקדו סביב שלושה נושאים, רכישת טלוויזיה
בהנחה ניכרת, חגיגת בת-המצווה של בתו של המפכ"ל בחוף פרטי בכינרת ללא תשלום והנחות
באירוח במלונות מוריה פלאזה באילת ובים המלח.
עניינו של פלד נדון פעמים רבות, הן על-ידי בית המשפט העליון, הן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה,
והן על-ידי ועדות מעין שיפוטיות אחרות.
כולם קבעו, כי לא דבק בו רבב מבחינה פלילית; כולם קבעו, כי אין מקום לפוסלו מכהונה ציבורית.
ובכל זאת, לאחר כל מינוי שלו לתפקיד חדש, משחקת המערכת המשפטית לידיהם של גורמים
שונים ונאנסת לבחון מחדש את עברו ואת כשירותו לכהונה החדשה.
החלטת בית המשפט בעניינו של פלד השאירה ומשאירה טעם רע בפי ציבור הדיוט וכלי תקשורת
שונים. עד כדי חשש כי מדינת ישראל "מדינה מושחתת".
אולם סקר בינלאומי קובע1: ישראל - בין המדינות המהוגנות בעולם ישראל ניצבת הרחק מאחור
ברשימת המדינות המושחתות; סקר של ארגון "טרנספרנסי  אינטרנשיונל", הנלחם בנגע השחיתות
הציבורית, ממקם אותנו - עם ארה"ב - במקום ה16 - בעולם באינדקס השחיתות, עם הציון  .7.6
במקום הראשון - המדינה הכי מהוגנת בעולם -  ניצבת פינלנד עם הציון: 9.9. במקום האחרון  -
המדינה הכי מושחתת - בנגלדש, בציון .0.4
לפי הסקר שהקיף 91 מדינות, גרמניה, יפן, ספרד, צרפת ובלגיה מושחתות יותר מישראל.  יוון היא
המושחתת במדינות אירופה (ציון 4.2, מקום 42 בעולם). איטליה מסתפקת בציון  עובר בקושי:  5.5
(מקום 29). מדינות ערב לא מצטיינות: מצרים במקום 54 (ציון 3.6);  ירדן במקום 37 (ציון:  (4.9
וסוריה כלל אינה מדורגת. רוסיה ניצלה בקושי מהעשיריה  הסוגרת את הרשימה: ציון 2.3, מקום
2. 79
מהנתונים לעיל עולה, כי במדינת ישראל, בניגוד למדינות אחרות באמריקה או באפריקה, תופעת
טובות ההנאה, שחיתות וכו' אינה בהיקפים גדולים.
לאור סקר זה ותקציר הפרשה לעיל אנו מעוניינים לבדוק לעומק את השאלות שלהלן.

ב. שאלות החקר
      1. מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט?
      2. האם מסכת התנהגויותיו של המפכ"ל פלד יש בה משום פגיעה ב"טוהר המידות"? במסכת
      ההתנהגות, אנו כוללים:
                       א. פרישתו מהמשטרה.
                       ב. תהליך קבלת החלטות בתחום האתיקה.

ג. מטרת העבודה
דיון בפרשה על כל היבטיה, כדי לגבש את חוות דעתנו לגבי התנהלותם והתנהגותם של המעורבים:
המפכ"ל, שר המשטרה, היועץ המשפטי והתקשורת.

ד. השיטה
           1. דיון באתיקה ושחיתות במגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
           2. דיון בפרשיות המפכ"ל רפי פלד שעמד בראש המשטרה שחרג מהתנהגות אתית: נכיר את
           האיש ופועלו; נפרוש את השתלשלות האירועים בפרשיות אלה.
           3. נבחן את קביעתו התקדימית של הבג"ץ במקרה של פלד, בדבר נורמות ההתנהגות הרצויות
           של עובדי ציבור, ובמיוחד של בכירים בשירות הציבורי.
           4. נבחן את תהליך קבלת ההחלטות של המפכ"ל פלד, בהתאם למודל תהליך קבלת ההחלטות
           בתחום האתיקה.
           5. נבחן את חוות דעתו של מבקר המדינה בדבר פרישת קציני משטרה החשודים בביצוע עבירות
           פליליות, וזאת לאור פרישתו של פלד לאחר החלטת הבג"ץ ומבלי למצות את החקירה
           והדין המשמעתי עימו.
           6. נגיש חוות דעתנו על כל הפרשה ועל המעורבים בה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. גנץ, מ. (2001). "אנחנו לא כל כך מושחתים". עיתון מעריב הדורת יום חמישי28, ביוני .2001
2. ברשימה המלאה ניתן לעיין באתר האינטרנט של  האירגון:. www.transparency.org 
עבודה מס' 61953 SHOPPING CART DISABLED
האפליה המתמשכת בנושא קרקעות לגבי אזרחיה הערביים של ישראל, 2002.
כיצד אפלייה זו תורמת לשסע החברתי בין שתי הקהילות ולדינמיקה של עימות ומשבר מתעצם.
9,310 מילים (כ-28.5 עמודים), 31 מקורות, 417.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. תמצית הבעיה
ב. מטרת העבודה
אי-שוויון קרקעי בין יהודים וערבים בישראל
א. כללי
ב. דיור
ג. שירותים
ד. פיתוח כלכלי
ה. המרחב המוניציפאלי
הפקעת קרקעות בבעלות ערבית ע"י המדינה
א. המהפך במבנה משטר המקרקעין
ב. יצירת מקרקעי ישראל
ג.  ההפקעה למעשה
ד. התכנית לפיתוח הגליל
ה. תחושות הפלסטינים הישראלים
ו.  מעין סיכום
הדמוקרטיזציה של התכנון בישראל
א. מולך הלאומיות ודמוקרטיה תכנונית בישראל
ב. בין הפקעה לתת-פיתוח: תכנון במגזר הערבי בישראל
ג.  צדק סביבתי
ד. שיח השייכות בישראל וביטויו בתכנון
ה. דמוקרטיה והפוקרטיה במדיניות התכנון כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל
ו.  ריכוזיות מול ביזור התכנון בישראל, ההיבט של האוכלוסייה הערבית
סיכום - יוזמות ופתרונות
א. יישום התוכנית הממשלתית 2001/200
ב. יוזמת החוקרים
סיכום ומסקנות
א. התוכנית ש"על הנייר"
ב. תמצית הפתרונות
ג. צעדים מעשיים שנדרשים
ד. תמצית כיוונים לרפורמה
ביבליוגרפיה

מבוא
               "חובתה של המדינה לנהוג בשוויון משתרעת על כל פעולותיה. היא חלה,
               אפוא גם לעניין הקצאת מקרקעי המדינה."1

א. תמצית הבעיה
מאז הקמת המדינה נתונות הקרקעות של הערבים אזרחי ישראל לכרסום מתמשך. בה בשעה,
האוכלוסייה הערבית גדלה בקצב מהיר, ובהתאם גם צרכיה. ניתן להצביע על מספר גורמים
עיקריים המעצבים את התהליכים הנ"ל:2
1. צרכים גדלים מול מרחב מצטמצם
האוכלוסייה הערבית צומחת בקצב מהיר, ומאז הקמת המדינה היא גדלה פי שישה. בה בעת,
עתודות הקרקע שלה הלכו והצטמצמו בכמחצית.
2. התפשטות ההתיישבות היהודית מול קפיאה במקום של היישובים הערביים
האוכלוסייה היהודית בישראל הלכה והתפשטה ברחבי הארץ, תוך ייסודם של מאות יישובים
חדשים והרחבתם של יישובים קיימים, בעוד שהמגזר הערבי נותר "קפוא" כמעט לחלוטין באותם
יישובים בהם ישב לפני 50 שנה.
3. אפליה ממסדית ומשפטית
משטר הקרקעות והתכנון בישראל מפלה בצורה עקבית את הערבים, הן במישור המשפטי והן
במישור המוסדי. משטר זה הוא הגורם לכרסום המתמשך בעתודות הקרקע הערביות, והוא
המקשה על מילוי צרכי הפיתוח והשירותים של היישובים הערביים. כפי שקבע בג"צ3: "מדיניות
ההפרדה הנהוגה במקרקעי המדינה כיום היא מפלה".
בשנים האחרונות מסתמנת התמתנות באפליה, אך זו עדיין קיימת.
4. קיפוח בייצוג ממוקדי ההחלטות
אי השוויון בולט בתחום המנהלי, בזרועות השונות של מערכת קבלת ההחלטות, ובעיקר בייצוג הדל
ביותר של הערבים במוסדות התכנון והקרקע.

ב. מטרת העבודה
           1. לבחון בראייה אובייקטיבית את האפליה המתמשכת בנושא קרקעות לגבי אזרחיה הערביים
           של ישראל.
           2. ניתוח כיצד אפליה זו "תרמה":
            * לשסע החברתי בין שתי הקהילות - היהודית והערבית.
            * לדינמיקה של עימות ומשבר מתעצם בין שתי הקהילות - היהודית והערבית.
           3. לבחון את הפתרונות המוצעים על ידי הרשויות ואחרים להתמתנות אפליה זו.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. בג"צ 6698/95 קעדאן נגד היישוב קציר. (להלן: בג"צ קעדאן).
2. גאנם, א. (1993). הערבים בישראל לקראת המאה ה21 -: סקר תשתית בסיסית,. גבעת חביבה: המכון לחקר השלום.
(להלן: גאנם - הערבים בישראל).
חמאיסי, ר. (1994). "הבעלות על הקרקע כגורם מעצב מרחבים בישובים הערביים", אופקים בגיאוגרפיה, . 56-43 , 41-40
אל-חאג', מ. ורונזפלד, ה. (1990). השלטון המקומי הערבי בישראל. גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים.
3. בג"צ קעדאן.


 
עבודה מס' 61944 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הרפורמה במנהל ציבורי חדש על שביעות רצון עובדי מערכת הרווחה, 2002.
מחקר במנהל הבודק את השפעת הרפורמה על מחלקת הרווחה בצפת.
9,290 מילים (כ-28.5 עמודים), 41 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:

מבוא
רקע תיאורטי
א. סוגי מנהל ציבורי בעולם ותפקידיו
ב. מנהל ציבורי לעומת מנהל עסקי
ג. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ד. התפתחות האוריינטציה הכלכלית ברשויות המקומיות בישראל
ה. רפורמות במנהל ציבורי חדש
ו. הביזור: מרכיביו והלכותיו על רשויות מקומיות בישראל
ז. ביזור שירותי הרווחה מהשלטון המרכזי לרשות המקומית
רפורמה במבנה הארגוני של מחלקת הרווחה בצפת
א. הערכת מצב לקראת הרפורמה הארגונית
שיטה
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. אוכלוסייה ומדגם
ד. כלי המחקר
ה. משתני המחקר
ממצאים
א. ממצאי השערה      1
ב. ממצאי השערה      2
ג. ממצאי השערה      3
ד. ממצאי השערה      4
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא

אילו חיפשנו כותרת אחת שתאפיין את שנות האלפיים, בוודאי היינו מכנים תקופה
זאת כעידן של שינויים מואצים. שינויים אשר ישפיעו על כל חלק מחיינו, ובכללם
חיינו הארגוניים (.(Coats, 83
מוקדם מדי לחזות את השפעת השינויים האלו על היחיד, וכיצד הם ישפיעו על
אורח חיינו, על התנהגותנו, על יחסינו החברתיים ועל כל מרקם האמונות שלנו. אם
כי סממנים ומגמות ניתן כבר לראות היום: אנו עדים לשינויים במערך הפוליטי
והכלכלי, מעבר מבסיס אידיאולוגי לבסיס כלכלי כגורם מכריע בתפישה הפוליטית.
(Naisbitt,and Aburdene., 1990); התעוררות דתית ולאומנית,  ( ;(Cody, 1981
מעבר להפרטה וליציאת ממשלות ממעורבות תוך חשיפת התעשיות והארגונים
לתחרות בינלאומית על שווקים פתוחים; לשינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת,
המאפשרים התייחסות אל העולם כולו כאל יחידה כלכלית אחת המביאה אתה דרך
חיים גלובלית וכאל יחידה בעלת מערך ערכי עולמי. ((Kider, 1994
לשינויים במבנה הארגון, בערכיו, בצורות התקשרויותיו, בערכי העובד ובעיקר
שינוי מהותי בתפישות הניהול. ללא ספק, "מהפכה" זאת שאותה אנו עוברים
ושאליה אנו נכנסים בתנופה מואצת, משפיעה ותמשיך להשפיע על הארגון העסקי
והציבורי בצורה מכרעת. בקצב מסחרר זה של שינויים המושג "הישרדות" יהפוך
יותר ויותר למטרה מרכזית של הארגון. המאבקים למצוינות, לשמירת איכות
וגמישות הם רק כלים ראשוניים הבאים לעזור לנו בהתמודדות. אולם כלי מרכזי
אקטואלי הנו "רפורמות במנהל" -  רפורמה: היא שינוי מקיף מתוכנן כולל ארוך
טווח שמטרתו לבצע שינוי מהותי אסטרטגי, שבה נוטש הארגון את מאפייניו
התפעוליים בעבר ומאמץ שיטות עבודה חדשות, מבנה חדש, תהליכי ניהול
מתקדמים וכדומה וכל זאת תוך בחינת הכדאיות הכלכלית. תהליך רפורמה
במערכת הציבורית קשור בדרך כלל לשינויים בירוקרטיים ומטבע היותו תהליך
עמוק, בדרך כלל הוא כרוך בקושי פסיכולוגי, טכני, אידיאולוגי, תרבותי וקושי
כלכלי. הדיון סביב הרפורמה שאול ממדעים שונים: כלכלה, פסיכולוגיה
וסוציולוגיה.
"נושאי המפתח" בהם התמקדו ב5- הגורמים לשינוי במנהצ"ח:
הערכת ביצועים; מרכיבים עסקיים ומושג הלקוח; תחרות והפרטה. דילמת
המדיניות העסקית\חברתית; ביקורת "קשה". (חלק מהגורמים יורחבו ברקע
התיאורטי).
במרוצת השנים 1999-2000 הורה משרד העבודה והרווחה להתחיל בביצוע רפורמה
ניהולית ארגונית במקרו - מערכתית לכל השירותים הסוציאליים ברשויות
המקומיות בישראל.
לאור הנחיה זו הוקם צוות בדיקה במחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת
אשר ניתח את הבעיות הארגוניות והתפעוליות במגמה להציע חידוש ארגוני הן
מבחינת המבנה והן מבחינת התפעול.
כמנהלת המחלקה לשירותים סוציאליים בעירית צפת, עמדתי בראש הצוות אשר
הציע את הרפורמה כמיקרו (כחלק מתוכנית מקרו ארצית) למחלקה ואף החל
ביישומה. כיום לאחר כשנה מאז יישומה אני מבקשת במסגרת סמינריון זה לבחון
את שביעות רצון עובדי המחלקה מהשינוי המבני והתפעולי במחלקה ולהשוותו
לסקר שביעות רצון דומה שנעשה בשנת 1998 לפני ביצוע הרפורמה במגמה להעריך
ההשפעות חיוביות\שליליות על שביעות רצון של העובדים ויישום המטרות והיעדים
שהצבנו בקבלת ההחלטה וביישומה של הרפורמה.
 
עבודה מס' 61942 SHOPPING CART DISABLED
מלחמת הבליצקריג הגרמנית-סוגי מערכות נשק (תרגיל(, 2003.
1,238 מילים (כ-4 עמודים), 3 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
סוגי מערכות הנשק
תיאור הקרב
מאפייני מערכת הנשק הדומיננטית
הסיבות להופעת מלחמת הבליצקריג
ביבליוגרפיה

הבליצקריג במערב אירופה התחיל בהתקפה גרמנית בבוקרו של ה10 במאי .1940
עיקרון התקפת הבזק, בליצקריג, התבסס על חדירה מהירה בעד חזית האויב בשפע של טנקים
מצופפים, שמסתייעים היטב ע"י מטוסים שפועלים לפני התקדמותם. מרגע שמושגת הבקעה
פנימית של מערכי האויב, המטרה היא להשלים הבקעה חיצונית בעזרת תגבורת כבדה שתוחש
לנקודת הפריצה. לאחר מכן, תנוצל ההצלחה לחדירת שורות עורף האויב, לגיחות משניות באגפים
שירחיבו את הפירצה ויפעלו כדי לזרוע פחד, מבוכה וייאוש בשורותיו של האויב.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום\הערות שוליים.

 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2271 :: [עמוד 154 מתוך 253]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>