עבודות [1378-1386] מתוך 2264 :: [עמוד 154 מתוך 252]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 61933 SHOPPING CART DISABLED
התרבות הפוליטית של ש"ס, 2002.
דיון בדגם התרבות הפוליטית של ש"ס כאנטיתיזה לתרבות פוליטית דמוקרטית נאורה, ע"פ התיאוריה של גבריאל אלמונד וסידני ורבה.
8,733 מילים (כ-27 עמודים), 20 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
השפעתה של התרבות פוליטית על המשטר הדמוקרטי
מרכיבי הפוסט והפרה מודרניים באסטרטגיית הבחירות של ש"ס
ביטוי התרבות פוליטית פרה מודרנית ע"י ניצול העדתיות כמשאב פוליטי
סיכום

הדמוקרטיה - יתרונותיה וחסרונותיה
ניתוח יתרונותיה וחסרונותיה של הדמוקרטיה הוא עיסוק עתיק יומין, כבר היוונים הזהירו מפני הידרדרותו של שלטון העם (דמוקרטיה) לשלטון האספסוף (אוכלוקרטיה).
במאה ה-17 טען ג'ון לוק, כי בני האדם הקימו את החברה, כשכל פרט מוותר על חלק מחירותו, כדי להגן על גופם ועל רכושם.
אצל שרל לואי מונטסקייה גם הדמוקרטיה וגם האריסטוקרטיה הן צורות של רפובליקה ועומדות כנגד המלוכה (החוקתית) והעריצות (השרירותית).
נקודת-המוצא של ז'ן ז'ק רוסו היא ב"מצב הטבעי"; רוסו ראה בקניין הפרטי את שורש "הרע ההכרחי", שבגללו חייב האדם ליצור את החברה ואת "האמנה החברתית".
אלכסיס דה'טוקוויל, שצפה את "המהפכה הדמוקרטית" ואת הגדלת השוויון בין בני האדם, הקדים את זמנו גם בעמידה על הסכנות שבשוויוניות: רמיסת הפרט בכוחו של ההמון ו"העריצות המינהלית" של הממשל הריכוזי.
חוגים אחרים חוששים מיצירתה של "עלית שלטת", הקיימת כדי לשמור את השלטון בידי חבריה.1

מטרת העבודה
1. התרבות הפוליטית-אזרחית ויציבות הדמוקרטיה ע"פ התיאוריה של גבריאל אלמונד וסידני ורבה (.2(1963
2. דיון בדגם התרבות הפוליטית של ש"ס כאנטיתיזה לתרבות פוליטית דמוקרטית נאורה.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית נפרדת, מלבד מראי המקום.

-------------------------------------------------------------------------------
1. צבי רוזן, "הדמוקרטיה מקורותיה, מהותה וממשמעותה", סקירה חודשית מס' 6, יוני 1984, עמ' 4.
2. גבריאל אלמונד וסידני ורבה, "תרבות הפוליטית ויציבות הדמוקרטיה", בתוך: דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, עורכים: בנימין נויברגר ואילנה קופמן, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 1998, ת"א, עמ' 225-191. (להלן: אלמונד\ורבה)
 
עבודה מס' 61931 SHOPPING CART DISABLED
התמורות במעמדה של האישה הערבייה המודרנית בישראל, 2002.
סקירת הגורמים לתמורות שחלו במעמדה של האשה הערבייה בישראל.
4,511 מילים (כ-14 עמודים), 20 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
א. מעמדה של האישה המוסלמית
   1. חברה בעלת רוב מוסלמי מוחלט תחת שלטון זר
   2. חברה שמרנית בעלת רוב כפרי
   3. משטר פטריארכלי חזק
ב. מעמד האישה הערבייה בישראל
   1. תחולת החוק הישראלי על המעמד האישי
   2. שוויון זכויות כללי בתחום הסוציאלי ובדיני עבודה
   3. ביצוע חוק חינוך חובה
   4. הרחבת מקצועות התעסוקה של הנשים
   5. הנשים הערביות המועסקות בשירות המדינה
   6. ההשתתפות הפוליטית של נשים
   7. האצת תהליך המודרניזציה בעיר ובכפר
ג. מהו פמיניזם?
סיכום
מקורות


מבוא
אבותיהם של הערבים אזרחי מדינת ישראל היו ברובם המכריע כפריים-חקלאים, רק חלק זעיר מיושבי הערים הערביות בפלשתינה (א"י) נשאר לחיות בישראל עם הקמתה, מכאן ניתן להכליל ולקבוע כי הדור הקודם של הערבים אזרחי ישראל נמנה ברובו המוחלט עם עובדי האדמה. ובחברה המסורתית של עובדי האדמה, ולא רק של הערבים בישראל, אין מקום לשאלה לגבי מעמדה העצמאי של האישה.1
היא, כמובן, כמו אמה וסבתה מדורי דורות, עוזרת לאביה, לבעלה, או בבית אחיה במקרה שאינה מתחתנת או שהיא מתגרשת או מתאלמנת.
אולם השפעותיה של החברה הישראלית היהודית ותמורות נוספות גרמו במישרין לשינוי במעמדה של האישה הערבייה ולהלן חלק מהתמורות:
תרומת החקיקה הישראלית האוסרת ביגמיה, מונעת מבעל מוסלמי את הזכות לגרש את אשתו ללא הסכמתה ואוסרת נישואי בוסר.
תרומת מערכת החינוך הממלכתי וחוק חינוך חובה.
השפעת הרדיו והטלוויזיה, והמגע עם החברה המודרנית.
תרומתה והשפעתה של התנועה הפמיניסטית על מעמדה של האישה הערבייה.
סיבות אלה ואחרות שרטטו את מעמדה של האישה הערבייה המודרנית בישראל.
מטרתי לסקור את הגורמים לתמורות שחלו במעמדה של האישה הערבייה הישראלית המודרנית.
__________________
מנצור, ע. (1994). "האישה הערבייה עדיין לא יצאה למרחב" מתוך דבר הפועלת - ירחון נעמת, גיליון 62, אפריל-מאי  .1994 (להלן מנצור).
 
עבודה מס' 61928 SHOPPING CART DISABLED
התנועה האיסלאמית והשפעתה על הבדווים בגליל, 2002.
האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.
8,536 מילים (כ-26.5 עמודים), 39 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: רקע ספרותי
א. אידיאולוגיה - מטרות ומאפיינים
ב. התנועה האסלאמית החדשה
פרק שני: הפעילויות של התנועה האסלאמית
א. פעילות חברתית-תרבותית
ב. פעילות פוליטית
פרק שלישי: הבדווים בגליל
א. רקע ספרותי כללי אודות הבדווים
ב. תרבות ומסורת
ג. יחס הבדווים למדינה
ד. הבדווים ותפיסתם לאיסלאם
ה. הישובים הבדוויים בגליל
פרק רביעי: השפעת התנועה האסלאמית על האוכלוסייה הבדווית בגליל
א. התחום הפוליטי - הבחירות
ב. התחום הדתי
ג. התחום החברתי-תרבותי
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

מבוא
הגל הגואה של קנאות אסלאמית עורר לאחרונה הדים תקשורתיים חזקים מחד גיסא, ומאידך
גיסא בקרב קהילת החוקרים ואנשי המדע ובמיוחד אחרי אירועי ספטמבר בניו יורק בארה"ב,
שגרמו לעיצוב הסדר היומי הבינלאומי, עמדה על הפרק השאלה, כיצד מטפלים בטרור האסלאמי.
לצורך העניין החליטו מדינות מערביות, ובראשן ארה"ב, על טיפול שורש כוחני - תחילה לעקירת
הטרור מארצות אשר בהן הוא צומח, והמעניין בנקודה הזו שמדינות מוסלמיות תמכו בלחימה, ולו
באופן לוגיסטי, ביודען שהמלחמה נועדה להלום בתנועות אסלאמיות פונדמנליסטיות.

ענייני בעבודה זו לחקור התפתחותה והתעוררותה של התנועה האסלאמית בישראל כמדינה יהודית
שרוב אזרחיה הם יהודים (שמהווים כ80% -) ויש בה קבוצות מיעוט: ערבים, דרוזים וצ'רקסים (כ-
%18). המיעוט הגדול ביותר הוא המיעוט הערבי, הכולל את הערבים המוסלמים והנוצרים שבתוכם
אוכלוסייה עירונית, כפרית ובדווית.
בעבודה זו אתמקד ב"תנועה האסלאמית" בישראל. כמובן שאעמוד על האידיאולוגיה, המטרות
ומאפייניה של התנועה האסלאמית.
שאלת הבדיקה בעבודה זו הנה לבדוק, האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה
מהתנועה האסלאמית וכמובן, באילו תחומים.
כדי לבדוק את הנושא לעובי הקורה ובאופן מעמיד, השתמשתי בכלים מגוונים:
* תצפיות באירועים, טכסים, תפילות, ימי שישי וכו'.
* ניתוח חומר הסברתי ועיתונאי מקומי (חומר הסברה ועיתונות כתובה ע"י אנשי דת בדווית
מקומית).

בפרק הראשון אציג רקע תיאורטי אודות התנועה האסלאמית בישראל מאז התעוררותה בארץ
ישראל, דהיינו משנת 1920 (מאיר, 1988). לעומת טענה זו אציג טענה הגורסת שהתעוררות התנועה
האסלאמית התחילה ב1947 - והזדהתה עם האחים המוסלמים (עווד, 1992; ברגותי, 1992). כמו כן
נסקור באופן מורחב את גלגוליה השונים של התנועה האסלאמית לאחר קום המדינה וכן את
מאפייניה ומטרותיה של לאחר קום המדינה, תוך כדי התייחסות לאידיאולוגיה שלה.
בפרק השני אביא סקירה כללית על הבדווים בגליל, אתייחס לתרבות הבדווית והשינויים שחלו
בתרבותם, אציג מפת הישובים והתפרסותם בגליל. כמו כן אעמוד על יחס הבדווים למדינה ולהפך.
בפרק השלישי אציג את הגורמים לתחיית האיסלאם בקרב ערביי ישראל ואבחון ההיבט
האידיאולוגי של תנועת הצעירים המוסלמים החדשה בארץ ישראל.
הפרק הרביעי מציג את השפעתה של התנועה האסלאמית על האוכלוסייה הבדווית בגליל בתחומים
השונים.
הפרק החמישי מכיל סיכום ומסקנות, תוך התייחסות אפקטיבית לשאלה אם קיימת השפעה.


 
עבודה מס' 61927 SHOPPING CART DISABLED
פעילות האגודה לזכויות האזרח בישראל בכלל ובסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי בפרט, 2002.
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמודים), 36 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:

מבוא
א. הצגת הנושא
ב. המטרה
ג. שאלות המחקר
פרק א: רקע לפעילות האגודה לזכויות האזרח
פרק ב:ניתוח מרכיבי ההשפעה שלהאגודה לזכויות האזרח כקבוצת אינטרס
א. משאב הקבוצה
   1. משאבים כלכליים
   2. משאבים ארגוניים
   3. משאבים אנושיים
ב. אסטרטגיית הקבוצה
   1. המישור המשפטי
   2. הפעילות החינוכית והציבורית של האגודה
ג.  נגישות הקבוצה לשלטון
ד. הרחבה
פרק ג:השפעתה של האגודה לזכויות האזרח
א. המישור המשפטי
   1. בתחום החקיקה
   2. בתחום הפסיקה
   3. בזירה הלא-משפטית
פרק ד: אי-שוויון בחינוך כלפי הערבים
א. אפליה ואי-שוויון בחינוך כלפי הערבים -
    החוק, ההלכה והמעשה
   1. הדין הבינלאומי
   2. הדין בישראל
   3. ההלכה ע"פ הפסיקה
   4. המעשה - מציאות אי-שוויון בחינוך על רקע לאום
   5. לסיכום הסעיף
ב. שאלות המחקר
ג. השערות לגבי המחקר הכמותי
פרק ה: השיטה
א. מטרות המחקר
ב. שיטות המחקר
ג. כלי המחקר
ד. אוכלוסיית המחקר והמדגם הכמותי
ה. הגדרת משתני המחקר הכמותי
ו.  מהלך המחקר
פרק ו: ממצאי המחקר האיכותי
א. פעילות האגודה לזכויות האזרח
   לגבי אי שוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי

פרק ז:
ממצאי המחקר הכמותי
א. ממצאי היגד      1
ב. ממצאי היגד      2
ג.  ממצאי היגד      3
ד. ממצאי היגד      4
ה. ממצאי היגד      5
ו.  ממצאי היגד      6
ז.  ממצאי היגד      7
ח. ממצאי היגד      8
ט. ממצאי היגד
י.  ממצאי היגד      10
יא. ממצאי היגד      11
יב. ממצאי היגד      12
יג. בדיקה לגבי קיום הבדל בין עמדת הערבים והיהודים
    לגבי אפליית ערבים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספח
שאלון וסטודנטים


א. הצגת הנושא
עפ"י הגדרה אחת מיני רבות, קבוצת אינטרס או קבוצת לחץ מוגדרת כ"ארגון השואף להשפיע על מדיניות
הממשלה מבלי שבמקביל יהיו לו שאיפות לקבל איזושהי אחריות על משרד ציבורי". ((Wootton, 1970
כיום מקובל שקבוצות אינטרס "משחקות" תפקיד מרכזי במערכות הפוליטיות בעיקר במדינות
הדמוקרטיות המערביות הליברליות והפלורליסטיות. כאן - קבוצות האינטרס מהוות חוליה חשובה
המקשרת בין הממשלה לאזרחים.
חוליה זו הנה אחד האמצעים היעילים ביותר של ההשתתפות הפוליטית ובמקרים מסוימים זהו אמצעי
המשמעותי אף יותר מן המפלגות הפוליטיות. קבוצות האינטרס ממקדות את פעילויותיהן במרכזי הכוח
והעצמה של המערכת הפוליטית. ((Clive, 1993
השלב הנוכחי בהתפתחותן של קבוצות האינטרס בדמוקרטיות המערביות הנו תוצאה של העידן בו אנו
מצויים - העידן הפוסט-תעשייתי, או הפוסט-מטריאליסטי. לעידן זה מאפיינים רבים כאשר הרלוונטי
לעניינינו הוא צמיחת מערכת חדשה של ערכים בקרב מקטעים מסוימים של האוכלוסייה, בעיקר בקרב
אלמנטים במעמד הבינוני והגבוה. ערכים אלה כוללים הסרת הדגש מעל האינטרס האישי המטריאליסטי
והשמתו על סוגיות כגון חרות הפרט, זכויות האזרח וזכויות המיעוטים איכות הסביבה וסוגיות נוספות
הקשורות באיכות החיים ולא במדיניות שעניינה צמיחה כלכלית. קבוצות אינטרס הפועלות לקידום נושאים
כגון אלה מכונות promotional groups - קרי קבוצות המקדמות ערכים פוסט-תעשייתיים. יצוין, כי
דמוקרטיות פוסט-תעשייתיות נוטות להיות פלורליסטיות כיום במערכת קבוצות הלחץ שלהן יותר מאשר
בשלבים מוקדמים יותר של התפתחות קבוצות האינטרס. ((Clive, 1993
בקבוצת אינטרס חברתית מן הסוג הזה במדינת ישראל - בולטת במיוחד "האגודה לזכויות האזרח".

ב. המטרה
מטרת המאמר - חקר פעילותה של האגודה לזכויות האזרח, ניתוח מרכיבי ההשפעה של האגודה כקבוצת
אינטרס במדינה דמוקרטית.
במוקד המחקר אסקור את פעולותיה של האגודה בשנתיים האחרונות בסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר
הערבי בישראל, וההשפעה של האגודה על המדיניות הציבורית בישראל בסוגיה זו.
כפועל יוצא להחדרת התודעה על פעילות האגודה, אערוך מחקר עמדות השוואתי בין סטודנטים יהודים
לבין סטודנטים ערבים בסוגיית  אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי.

ג. שאלות המחקר
1. שאלת המחקר האיכותי
אלו פעולות נקטה האגודה לזכויות האזרח בשנים 2000-2002 בסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי
בישראל, ומה מידת ההשפעה של האגודה על המדיניות הציבורית בישראל בסוגיה זו.

2. שאלת המחקר הכמותי
האם קיים פער עמדות  בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי השוויון בחינוך
כלפי המגזר הערבי עליו מתריעה האגודה לזכויות האזרח.


 
עבודה מס' 61923 SHOPPING CART DISABLED
קבלת החלטות ליציאה למלחמה - מבצע קדש לעומת מלחמת ששת הימים, 2002.
השוואות והנגדות בין שני מקבלי החלטות - בן-גוריון לעומת לוי אשכול.
7,107 מילים (כ-22 עמודים), 17 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - רקע ביוגרפי
1.1  דוד בן גוריון (גרין(
1.2  אשכול (שקולניק) לוי
פרק 2 - מבצע קדש (סיני(
2.1  רקע האירוע
2.2  מצב פוליטי
2.3  מהות ההחלטה
2.4  מהלכי מבצע סיני
2.5  תוצאות המבצע
פרק 3 - מלחמת ששת הימים
3.1  רקע האירוע
3.2  מצב פוליטי
3.3  מהות ההחלטה
3.4  מהלך המלחמה
3.5  תוצאות המבצע
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - פרשת לבון

מבוא
העבודה עוסקת בהשוואה בין בן-גוריון ללוי אשכול, בקבלת החלטות.
לצורך השוואה, התמקדתי בשני אירועים: מבצע קדש ומלחמת ששת הימים, אשר כל אחד
מהאישים הנ"ל נטל באחד מהם תפקיד מרכזי.
בן-גוריון כיהן במבצע קדש כראש ממשלה ושר ביטחון ואילו אשכול כיהן במלחמת ששת הימים
כראש הממשלה.

הפרק הראשון בעבודה יעסוק ברקע הביוגרפי של כל אחד מהאישים. יינתן דגש על השכלתם,
השתייכותם ופועליהם.
בפרקים השני והשלישי אנתח כל אחד מהאירועים, תוך כדי התמקדות בסעיפים הבאים:
     1.     רקע האירוע
     2.     מצב פוליטי
     3.     מהות ההחלטה
     4.     מהלך המלחמה\המבצע
     5.     תוצאות

הפרק שלאחריהם מסכם את העבודה.
בסוף העבודה צרפתי נספח שעוסק ב"פרשת לבון" - אירוע התורם להבנת השתלשלות העניינים.


 
עבודה מס' 61915 SHOPPING CART DISABLED
האם הטרור הפלשתיני מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, 2002.
הגדרת הטרור, סקירה היסטוריוגרפית של אש"ף ובחינת מעורבותה של הרשות הפלשתינית והעומד בראשה בהפעלת טרור נגד ישראל.
9,433 מילים (כ-29 עמודים), 23 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
הטרור
א. טרור מהו
ב. הטרור האיסלאמי
ג. קבוצות טרור
ד. מגמות בולטות בטרור
ה. נקודות התורפה העיקריות של הטרור
ו. הטרור המודרני
ז. הטרור הפוליטי
ח. הטרור האירני - כאב רוחני
ט. התרעה של אלימות טרוריסטית
אש"ף - היסטוריוגרפיה וטרור
א. רקע
ב. מהקמת המל"פ ועד לקראת מסגרת מדינית
ג. מעורבות ערפאת ומנגנוני הרשות הפלשתיני בטרור
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מבוא
ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל, הוסיף לשיח הפוליטי בישראל שתי אימרות מרכזיות בנוגע
לטרור: באחת הגדיר את רמת הסכנה שבטרור ובשנייה תיאר את דרך המאבק בטרור בעת שלום.
שתי האימרות הופרכו במהלך השנים. בנאומו במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (0ו ביוני
1991) הכריו יצחק רבין:
     "פעם זה היה תקריות גבול עם צבאות ערב, דבר שכמעט לא קיים היום. היום זה טרור
     פלשתינאי מבחוץ על מטרות בישראל, וכלפי מטרות ישראליות ויהודיות ברחבי העולם
     וטרור מבפנים, הטרור האיסלאמי הקיצוני והאינתיפאדה. שני סוגי הטרור האלו אינם אלא
     מטרד. עם כל הכאב והפגיעה המתמדת והמתמשכת הם לא היו, ולא יהיו, איום קיומי על
     מדינת ישראל,.. לכן כשאני מדבר על מדיניות הביטחון היום, צריך להתמקד באיומים
     הקיומיים ולא בביטחון השוטף...".1

כיום לאחר שמלאה שנה לפיגוע במגדלי התאומים, פיגוע אשר לכל הדעות שינה את התפיסה
העולמית שהייתה קיימת לגבי הטרור, ההסלמה באינתיפאדת אל-אקצה באמצעות טרור
המתאבדים, הקשר של ארגוני הטרור הפלשתיני עם מדינות רדיקליות כמו עירק אירן. עולה
השאלה: האם הטרור הפלשתיני מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל?
מגמתי בסמינריון זה לנסות להשיב על שאלה זו באופן הבא:
    -     אגדיר מהו טרור לסוגיו באמצעות תיאוריות ומחקרים.
    -     אערוך סקירה היסטוריוגרפית של אש"ף לפלגיו השונים.
    -     אבחן את מעורבותה של הרשות הפלשתינית והעומד בראשה בהפעלת טרור נגד ישראל.
    -     אבחן באם הטרור הפלשתיני מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל בעיקר לאור הזיקה בין
    ארגוני הטרור לבין מדינות וארגונים המהווים את "ציר הרשע"2 (אל-קעידה עירק, אירן, סוריה,
    לוב וכו') אסכם את הדיון בניסיון להשיב לשאלות העומדות בבסיס עבודה זו.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. מובא אצל גנור ב. (1996). "התמודדות עם טרור בעת תהליך שלום" מרכז שלם, מכון למדיניות לאומית, ירושלים.
2. מושג שבא לעולם בנאומו של נשיא ארה"ב לאחר התקפת הטרור ב .11.9.2001


 
עבודה מס' 61914 SHOPPING CART DISABLED
כיצד ארגוני הטרור מנצלים את כלי התקשורת כמרכיב מרכזי באסטרטגיה הטרוריסטית, 2002.
"הטבח בג'נין" כדוגמה.
10,431 מילים (כ-32 עמודים), 29 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. מטרה ושיטה
טרור אסלאמי וטרור פלשתיני
א. טרור מהו
ב. הטרור האסלאמי
ג. קבוצות טרור
ד. מגמות בולטות בטרור
ה. נקודות התורפה העיקריות של הטרור
ו. הטרור המודרני
ז. הטרור הפוליטי
ח. הטרור האירני - כאב רוחני
ט. הרשות הפלשתינית וטרור
תקשורת וטרור - השימוש בכלי תקשורת כאמצעי אסטרטגי של הטרור
"תיאטרון הטרור" - מחקר הטבח בג'נין כדוגמה
א. לקט הידיעות
   1. קרבות קשים בג'נין
   2. בג"ץ דחה עתירה לאפשר לפלסטינים לפנות פצועים והרוגים
   3. הלחימה בג'נין: מאות מבוקשים עדיין מתבצרים
   14 .4 הרוגים בקרבות בג'נין
   5. לקחי ג'נין
   6. משרד החוץ נערך למתקפת הסברה על המתרחש בג'נין
   7. ברכה להאג: להעמיד את שרון לדין
   8. האיחוד האירופי מזהיר מההשלכות החמורות של הפעולה הישראלית בג'נין
   9. הרמטכ"ל: צה"ל אינו מנסה לטייח את מותם של פלסטינים במחנה ג'נין
   10. ה"אינדיפנדנט": פעילות צה"ל - פשעי מלחמה
   11. ג'נין: מחפשים גופות בין ההריסות
   12. גורמים פלסטינים בג'נין: נציגי הצלב האדום עזבו בשל חוסר שיתוף פעולה של צה"ל
   13. האלוף עמוס גלעד: "לא היה טבח בג'נין"
   14. ראש ממשלת נורווגיה תובע לדעת מה התרחש במחנה הפליטים ג'נין
   15. באו"ם חוששים: אנשים קבורים חיים בג'נין
   16. שליח האו"ם: "מחנה הפליטים ג'נין נראה כמו לאחר רעידת אדמה"
   17. אמנסטי אינטרנשיונל קרא לחקור "הפרות זכויות אדם כלפי הפלסטינים"
   18. האיחוד האירופי דורש לקיים חקירה בינלאומית על אירועי ג'נין
   19. מועצת הביטחון החליטה על שיגור צוות בדיקה לג'נין
ב. מחקר חדש המראה שישראל לא ביצעה טבח בפלסטינים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
אחת ממטרותיהם הפוליטיות של הטרוריסטים היא השגת תשומת-לב. כמה אירועי טרור שזכו לסיקור תקשורתי עצום בממדיו וחובק עולם בהיקפו בשנות השבעים והשמונים, הביאו חוקרים לבדוק את הקשר בין תקשורת לטרור. כמה מהחוקרים הגיעו למסקנה כי חשיפה באמצעי תקשורת ההמונים היא מרכיב מרכזי באסטרטגיה הטרוריסטית.1
בעת כתיבת שורות אלו נתפרסמה קלטת2 ברשת אל ג'זירה בה מאיים בין לאדן: "אינשאללה, ילדי אללה מתכננים עבורכם דברים שימלאו את לבכם בטרור וייפגעו בלב כלכלתכם, עד שתפסיקו את האי צדק ואת תוקפנותכם. אללה יעניק לנו כוח".  הוא הוסיף: "מי שיפעל בהתאם למעשי חבורת הפושעים בבית הלבן - הסוכנים היהודים שמתכננים לפגוע בעולם המוסלמי, יוכיח שלא למד דבר מהמסר של הפיגועים בניו יורק ובוושינגטון". הוא כינה את הממשל האמריקני "אספסוף ציוני". לא ברור מתי הוקלט בין לאדן. קיים ספק בכלל אם הוא חי!! על גל השמועות והמיסוך: אתר האינטרנט הרשמי של "אל קאעידה"3: בין לאדן מת; אתר "ג'יהאד און-ליין"4: הוא חי וקיים. גם העיתון "אל קודס אל ערבי" טוען הטרוריסט המבוקש חי ועוד לא אמר את המילה האחרונה.

שאלת המחקר
כיצד ארגוני הטרור מנצלים את כלי התקשורת כמרכיב מרכזי באסטרטגיה הטרוריסטית "הטבח בג'נין" כדוגמה?

מטרה ושיטה
מטרתי לנסות להשיב לשאלת המחקר, באמצעות מענה לשאלות הבאות:
           * מהו טרור בכלל וטרור אסלאמי ופלסטיני בפרט?
           * כיצד מנצלים ארגוני הטרור את אמצעי התקשורת ככלי אסטרטגי?
           * כיצד הפכה הרש"פ באמצעות התקשורת את אירועי ג'נין 2002 ל"טבח בג'נין".
-----------------------------------------------------------------------------
1. גבי וימן, יריב צפתי (1999). "טרור באינטרנט",  בתוך "פוליטיקה", 1999 4,, עמ' 45-64.
2. רויטרס  ואי. פי (http://www.ynet.co.il/articles/07340,,L- ,(6.10.2002
3. עלי ואקד, (2002) בין לאדן - חי או מת?, http://www.ynet.co.il/articles/17340,,L-211539400,.html
http://www.jehad.net/ .4
 
עבודה מס' 61907 SHOPPING CART DISABLED
במה צריכים או אמורים מדעני מדינה לעסוק, 2003.
ניתוח מאמר
2,210 מילים (כ-7 עמודים), 1 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:

מבוא
מתודולוגיה ואמצעים
הסביבה החיצונית
ההסברים, השיפוטים הערכיים והתחזיות ככלים
המטרה והשגת השינוי בסביבה
איך להשיג שליטה על הסביבה?
ביקורת על חקר פרטיקולרי
רשימה של תנאים קיימים
מושגי זיהוי ומושגי התערבות
קריטריונים ערכיים
התפתחות מתודולוגית
ארבעה סוגי פעולות לא רצויות
סיכום ומסקנות
ביקורת


הספר "מדע המדינה לגווניו, מאת ברוך זיסר, יצא לאור בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה בשנת .1993
המאמר של What should political scientests have to do" - Eugene J. Meehan" - מתוך
המקראה של גישות ואסכולות במדע המדינה, לשיעורו של פרופ' בן-דור, הם המקורות שעליהם תתבסס
עבודה זו.

במה צריכים או אמורים מדעני מדינה להתעסק?
השאלה היא מוטעית, מאחר ומסיקים ממנה שהשיטה המתאימה לבחור מוקד לחקר, היא בהתחלה
להגדיר הסגולות או האפיונים לתחום שנקרא "מדע המדינה" ואחרי זה להסיק או לגזור מההגדרה סוגי
הפעילויות המתאימות. שיטה זו מובילה ליסודיות במובן חיפוש של מדע פוליטי בלבד.

מדעני מדינה מחפשים הצדקות למה שהם עושים, או למה שהחליטו לעשות וזה במקום לפתח תחום
משמעותי ומתקן לחקר. המחקר הוא חסר תועלת עד כדי כך שאף מתמחה לא יכול לטעון שהשיג התכלית
היסודית שלו.

מתודולוגיה ואמצעים

תוכניות אונ' צריך לארגן בצורה שיספקו הדרכה לביצוע משימות פארטיקולריות בחברה ולהתמודד עם
סוגם פארטיקולריים של התופעה. זה מקל עלינו לסדר מחדש הניסיון האינטלקטואלי. כמו שהרופא מצדיק
התעניינותו והתנהגותו בעזרת השפעת התרופה שהוא נתן, על החולה, מדען החברה צריך ללמוד איך יגיע
לרמה ושיטה זו בתחומו.
מתודולוגיה מספקת לנו השיטה לבחון מה שנעשה בדמע החברה וזה חשוב מאד בשביל מטרות של ביקורת.
אם דברים פארטיקולריים לחקר חברתי לא אושרו, אז נפתחת הדרך לביקורת על הדברים שנבחרו לחקר,
האופן שבו השתמשנו בהם וטענות על התוצאות.

המטרות שחקר שיטתי יכול להשיג והאמצעים
מהווים נושאים למחלוקת בין מדעני החברה של היום. ברוב המקרים פותרים הבעיה בכך שעוברים
לאפסטימולוגיה.
היעדר הקומוניקציה בין המתודולוגים ומדעני החברה, הוביל למצב שדומה לנסיבות שבהן הרופא ממשיך
בטיפולו בשיטה שידועה, שאינה מועילה או אפילו מזיקה וכל זה מבלי לקבל ביקורת מעמיתיו.
עקב הזנחת היכולת להעריך איכות ההנחה המתודולוגית, מדעני חברה יש באפשרותם להימנע מלבחון
רעיונותיהם לאור ההוכחות. כתוצאה מכך יש ויכוחים רבים ללא פתרון.


 
עבודה מס' 61905 SHOPPING CART DISABLED
ביאור מושגים במבוא למנהל ציבורי, 2002.
ארגון בלתי פורמלי, גישת המערכות והנעה.
1,096 מילים (כ-3.5 עמודים), 3 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
              "בארגונים רבים הופכות התוצאות לכסף ואמצעי זה הוא שמספק לארגון
              אנרגיה חדשה. הכסף הוא אמצעי נוח לעיסוק ביחידות של אנרגיה, גם בצד
              התפוקה וגם בצד התשומה והקניה והמכירה מהוות אחת ממערכות כללי
              החברה להסדרת חילופי כספים... יש ארגונים בחברה האנושית, שקיומם אינו
              תלוי במחזור הקניה והמכירה. האוניברסיטאות ומוסדות ציבור תלויים
              בעזבונות ובהקצאות של הרשות המחוקקת ובארגונים המכונים ארגוני
              מתנדבים מזרימה התפוקה באופן ישיר, יותר אנרגיה חדשה לפעילותם של
              חברי הארגון... חברת המערכות עוסקת ביסודה בבעיות של יחסים, של מבנה
              ושל תלות הדדית ולא בתכונות הקבועות של גופים"
              (כץ דניאל וקאהן רוברט 1987 עמ' 27).-28
באירוע בו אנו דנים, אחת הבעיות המתוארות היא שיקולים רווחיים של בית החולים "הלל יפה" בחדרה, מול מחויבות בית החולים הנ"ל להשאיר מחלקות שאינן רווחיות ובכך להעניק טיפול לאותם אנשים שצריכים אותו.
מצד אחד, מנהל בית החולים הלל יפה שבחדרה, פרופסור מאיר אורן, טוען שהמכון להתפתחות הילד שבבית החולים, גורם להפסדים כלכליים לבית החולים (700000, שקל) ולפיכך הוא ביקש לסגור אותו במתכונתו הנוכחית, או לקצץ במשאבי המכון או לעשות רפורמה כלכלית במכון (הקטנת משרות, עדכון מחירים והעמקת גביה).
מצד שני, כמו שמתואר בציטוט הנ"ל, בית חולים זהו מוסד ציבורי שאמור לספק לציבור הרחב את שירותיו, גם אם השירותים גורמים להפסדים כלכליים, שכן זהו מעין קוד אתי מוסרי של החברה, שקיומו  אינו תלוי במחזור הקניה והמכירה.
דניאל כץ ורוברט קאהן טענו שרובהארגונים פועלים עפ"י שיקולים כלכליים, שיקולי רווח והפסד.
אבל, ישנם גם מוסדות ציבוריים שהקיום שלהם לא נובע משיקולים של רווח, אלא כספקי שירותים ציבוריים שאמורים להיות מסובסדים ע"י משרד הבריאות (הממשלה) וע"י תרומות.
כץ וקאהן היו טוענים, ביחס לאירוע הנ"ל, בבית החולים הלל יפה בחדרה, למרות ההפסדים הכלכליים הכרוכים בתפעולו. אולם, לדעתי ניתן ליעל את המכון להתפתחות הילד מבחינה כלכלית ע"י רפורמה כלכלית במכון עצמו, כמו למשל צמצום עובדים וע"י הקצאת משאבים פיננסיים מן הממשלה (משרד הבריאות).

תוכן העניינים:

גישת המערכות
ארגון בלתי פורמלי
הנעה
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2264 :: [עמוד 154 מתוך 252]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>