עבודות [937-945] מתוך 1264 :: [עמוד 105 מתוך 141]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 60922 SHOPPING CART DISABLED
טיפול בתוקפנות ע"י ביבליותרפיה, 2002.
בחינת תופעת התוקפנות ודרכי טיפול ומניעה.
4,736 מילים (כ-14.5 עמודים), 42 מקורות, 208.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
הגורמים לתוקפנות
  גורמים חברתיים - סביבתיים
  גורמים אישיותיים- פסיכולוגיים
  גורמים ביולוגיים
סוגי תוקפנות
ההתערבות הטיפולית עפ"י גישות תיאורטיות שונות.
  הגישה הפסיכואנליטית
  הגישה הההומניסטית
  הבהרת ערכים
  גישות על תיאורטיות
ביבליוגרפיה

מבוא
תלונות אודות התנהגות תוקפנית של ילדים נשמעות לרוב ע"י הורים, מורים, אחרים משמעותיים ואף עמיתים. בשלב כלשהו רוב ההורים נאלצים להתמודד עם ריבים של ילדיהם, שקרים, גנבות, השחתת רכוש, חוסר משמעת וכו'. בעיות אלו מגיעות גם כמובן לתחום הבית ספרי. ואכן נמצא כי מרבית מעשי התוקפנות מתרחשים בבית הספר או בדרך אליו. עיקר ההתנסות באלימות הוא בקללות, איומים ודחיפות, אחר כך בבעיטות ולבסוף סכינים וחפצים חדים. למעשה, מחצית מאוכלוסיית התלמידים דיווחו על נטילת חלק באלימות מילולית ושליש נטלו חלק באלימות פיזית (הורוביץ, 1990). לאור ממצאים מדאיגים אלה יש צורך בהתערבות ברמה מניעתית וטיפולית בבתי ספר. מטרת העבודה הנוכחית הינה לבחון את תופעת התוקפנות לסוגיה, המניעים שלה ושיטות התערבות מתאימות; סקירת גישות תיאורטיות מרכזיות המסבירות את מקור תופעת התוקפנות ושיטות טיפול שונות הנגזרות מן הגישות הללו.
 
עבודה מס' 60910 SHOPPING CART DISABLED
תקשורת בין אישית ומקומה באקלים בית הספר, 2000.
סקירה תיאורטית בנושא התקשורת הבינאישית ודיון בשאלה האם ניתן לעשות לשיפור דפוסי התקשורת.
3,875 מילים (כ-12 עמודים), 9 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו יבחן המושג תקשורת בין אישית בשל היותו מרכיב חשוב בכל המתהווה בין בני האדם, ויתואר הקשר שבין התקשורת הבין אישית לבין אקלים בית הספר.
תקשורת, על פי סלומון (1980), במובנה הכללי ביותר, היא תהליך שבאמצעותו מועבר מידע בין בני אדם. מידע יכול להתייחס לתכנים שונים כמו: מידע עובדתי, רגשות, ערכים עמדות וכיו"ב. באמצעות תהליך זה בני האדם יוצרים תשתית של מוסכמות חברתיות המנחה אותם בעולם. התקשורת הבין אישית מכוונת לתהליך המתרחש באופן אישי ללא גורמים מתווכים בין בני אדם (כספי 1993).
מן הבחינה הפסיכולוגית טוען סלומון (1980) שתקשורת נוצרת כאשר מתקיים תהליך של ייחוס משמעות לגירויים, וייחוס כוונות תקשורת למוען כלשהו.
דרום (1989) מציג באופן סכמטי מודל (הבנוי על יאקובסון (1958) אצל כספי  (1993
המתאר את מרכיבי יחידת התקשורת, כדי ללמוד על כל חוליה בה, וללמוד על המקומות בהם עלולה להווצר חסימה בתקשורת פתוחה.
במודל זה מתוארת יחידת התקשורת כתהליך בו משתתפים שני גורמים שמתפתחת ביניהם מערכת גומלין של העברת מסרים ופענוחם תוך מעורבות של  מערכות פנימיות של ייחוס משמעות וכוונות לנמסר.
ישנן מספר תיאוריות המפתחות את האספקטים הרגשיים, אישיותיים שמתלווים ומכוונים את מהותה של התקשורת.
החוקרים 1970) Joseph Luft & Harry Ingham) יצרו מודל לקשר שבין ביטוי חופשי של רגשות לטיב התקשורת.  שמו של המודל  גזור משמם -  ג'והרי.
ה"חלון" האישי של האדם מורכב מדברים הקשורים באדם הידועים לזולת, ודברים שאינם ידועים לזולת. כן נמצאים בחלון דברים הידועים לאדם על  עצמו - הוא מודע אליהם, ודברים שאין האדם יודע על עצמו, כלומר, לגביהם קיימת חוסר מודעות.
כדי ליצור תקשורת פתוחה וטובה יש להרחיב את האזור בו הדברים הם גלויים לבני השיח.
כדי שתהליכים של גילוי עצמי ומשוב יהיו פוריים, נחוצים, לדברי דרום (1989), כמה תנאי יסוד. בין המתקשרים צריכה לשרור מידה של בטחון באמינות בני השיח. בטחון כי בני השיח הינם דיסקרטיים, אינם עורכים שיפוט ויהיו מסוגלים לקבל את האדם על כל פניו.
תנאי נוסף בתקשורת טובה הוא קיומה של הדדיות. גילוי עצמי ומשוב אינם יכולים להתקיים לאורך זמן כאשר הם חד-צדדיים. תנאי אחר הוא במישור האישי הפנימי.
אדם יוכל להגיע לפתיחות ככל שהדימוי העצמי שלו ובטחונו יתחזקו, והוא לא יהיה מאוים ונפגע כתוצאה מתהליכי הגילוי העצמי והמשוב.
תוך נסיון להפוך את החלון הג'והרי לכלי ישים בלימוד אופני תקשורת. משרטט האנסון (אצל פזי) ארבעה טיפוסים המאופיינים על ידי "חלונות", המתארים מצבים של תקשורת בתוך קבוצה, בעיקר של מתן משוב וקבלתו.
בית הספר הוא המקום בו מתרחשות אין ספור אינטראקציות בין אישיות, ובו יש סיכויי להשפיע על אופן התרחשותן.
אקלים חיובי של בית הספר פירושו לפי שמאק ושמאק (1978) שכל גורם מצפה שגורמים אחרים בארגון יעשו כמיטב יכולתם האינטלקטואלית ויסייעו לזולתם.
באקלים חיובי תהייה רמה גבוהה של משיכה הן לקבוצה כגוף, והן בין הפרטים השונים. יתקיימו נורמות התומכות בביצוע העבודה הלימודית ויחד עם זאת בהדגשת השוני האישי. תתקיים תקשורת פתוחה המאופיינת על ידי דו-שיח.
בעבודה מובאים מספר מחקרים המורים על היכולת להשפיע על טיב האינטראקציה ועל אקלים בית הספר.
נשאלת השאלה האם באמת ניתן ללמוד ולשפר את המיומנויות האישיות בתחום התקשורת הבין אישית? האם ניתן על ידי שיפור במרכיבי התקשורת לשפר את אקלים בית הספר?
הדיון מתייחס למחקרים המורים על יכולת השפעה על טיב התקשורת, ולניסויים החינוכיים שהניבו תוצאות יפות. ולשאלה על העובדה כי המציאות החברתית מורה על ריבוי בעיות הנובעות מתקשורת לקויה.
המחקר אומנם מעלה את הקושי הקיים בתחום ה"אפור" של מערכות התקשורת הבין אישית, אך ייתכן שעצם הכרת התופעה, ידיעת גילוייה השונים והבנת עוצמתה והמשמעויות שיש לה, עשויות כשלעצמן לתרום במידת מה לניסיונות להתגבר על ליקויים בה, ולשפר את מערכת היחסים שבין מורה לתלמידים בכיתה.
בסיכום העבודה מועלות מספר נקודות לטיפול במערכת הבית ספרית: תרגול מיומנויות הקשורות לטיב התקשורת. מודעותם של העוסקים בחינוך, כי לא ניתן לבודד את ה"חומר הלימודי" לבין דרך העברתו, כלומר, היותו שדר מתוקשר.
והתייחסות לאישיותו של המורה כדמות מרכזית ומשפיעה על טיב האינטראקציות בכיתה.
לסיכום ניתן לומר כי לאקלימו של בית הספר נחוץ שילוב של כל המרכיבים: ההיבט הרגשי, ההיבט הקוגניטיבי, ההיבט הערכי וההיבט ההתנהגותי. בית הספר לא יוכל להתמקד בחלק מהם ולהזניח אחרים.

תוכן העניינים:
מבוא
תמצית
תקשורת ומרכיביה
אקלים בית הספר
הצגת השאלה
דיון
סכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60909 SHOPPING CART DISABLED
תפקיד היעוץ החינוכי בטיפול בתלמידים מחוננים תת-משיגים, 2000.
סקירה תיאורטית של תפקיד היועץ החינוכי והצגת מקרה של יעוץ לתלמידים מחוננים תת-משיגים.
4,205 מילים (כ-13 עמודים), 10 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו יתוארו תפקידיו המרכזיים של היועץ החינוכי, ויושם דגש מיוחד על הטיפול באוכלוסיית המחוננים בבית הספר הרגיל.
הייעוץ החינוכי הוא ענף בתחום המקצועי הרחב - ייעוץ. אם מנסים לכלול יחדיו מספר היבטים, הרי ניתן לראות את הייעוץ החינוכי כשירות מקצועי העומד בין מתן עצה פשוטה לבין טיפול מתמשך, המתרחש בין כותלי בית הספר.
טולברג (1959, אצל קלינגמן ואייזן 1978) מתייחס להכוון כסך כל הפעילויות והשירותים המזומנים על ידי בית הספר כדי לסייע לפרט לתכנן ולממש תוכניות, לסייע להגיע להסתגלות מספקת בכל התחומים. פיטרס שצר וואן-הוז (1964 קלינגמן ואייזן 1978) מגדירים את ההכוון כמושג שמטרתו דאגה להתפתחות אופטימלית של הפרט לטובת עצמו ולטובת החברה. והוא מתרחש בתהליך של איסוף ידע נחוץ התואם את התכונות ודפוסי ההתפתחות של הפרט, ושל סיוע לו בניצול הידע לתכלית קידומו. התהליך הוא מתמשך ועקבי והוא כולל את קידום יכולתו של התלמיד, סיוע לצוות בית הספר באיסוף, ניתוח ושימוש במידע המתייחס לתלמיד, והפעלת סוכנויות וארגונים בקהילה לטובת התלמיד.
בכל מערכת חינוכית מצוייה אוכלוסייה קטנה של כ- 3% -, המוגדרת כאוכלוסיית מחוננים. היא, ככל אוכלוסייה אחרת בבית הספר, זכאית להתייחסות מיוחדת, כדי שתוכל לממש את יכולותיה, תתרום למערכת הכללית, ובעתיד אף תתפוס מעצם טבעה תפקידים מרכזיים בחברה. היועץ החינוכי נדרש לידע אודות אוכלוסייה זו, בעיותיה המיוחדות ודרכי טיפול על מנת לעשות את עבודתו נכונה.
מחוננות לפי זיו (1990) הוא אחד המושגים בין אחרים כגון; גאונות, יצירתיות, מצויינות, הישגיות גבוהה, המתארים אנשים, אשר הישגיהם עולים על אלה של אחרים בסביבתם. בעבודה זו ידובר על מחוננות בהקשר של יכולת אינטלקטואלית גבוהה, על כישורים מיוחדים המתמזגים יחד ומאפשרים לאדם להגיע לתוצרים ברמה גבוהה בתחום האינטלקטואלי.
הפוטנציאל למחוננות נמדד בעזרת מבחני האינטליגנציה, אך הוא אינו מספיק.
מצויינות אינטלקטואלית קשורה באישיותו של האדם, בהרגלי עבודתו וביחסיו עם סביבתו. לנדאו (1990) מצביעה על השפעות הגומלין בין הילד המוכשר ועולמו לבין העולם הסובב אותו, המשפיע מצידו על עולמו הפנימי של הילד ומסייע לו בכך להגשים את כשריו. זהו שילוב של יכולת גבוהה (אינטליגנציה, יצירתיות ואפיונים אישיותיים), המחוזק על ידי ה"אני" המעניק את האומץ להסתכן, והנעה להיות מעורב, להתמיד, להשיג ולהתלהב.
אחת התופעות המתרחשות במערכת בית הספר היא היווצרות פער בין רמת האינטליגנציה לבין ההישגים בפועל, התופעה נקראת תת-הישגיות. תופעה זו נצפית גם אצל תלמידים רגילים, אך באוכלוסיית המחוננים יש לה מרכיבים אופייניים.
תת הישגיות מתפתחת בגיל צעיר. (זיו 1984) כאשר כל התלמידים מפתחים הרגלי למידה אינדיבידואליים, שונה מצבו של המחונן - הוא לומד לא ללמוד. בתמורה להישגים לימודיים, הוא נדרש להשקיע מעט מאוד מאמץ. כאשר מתרבות הדרישות הלימודיות, למחונן קשיי הסתגלות משום שלא רכש לעצמו הרגלי למידה כמו חבריו. זיו (1984) מביא מחקרים רבים בהם נמצא כי המשפחה היא הגורם העיקרי לתת השגיות. בבסיסה של טענה זו ניצבת ההנחה כי הילד מורד בדרישות שמציבה משפחתו ובציפיות הוריו. תת השגיות נובעת, אם כן במישרין מהגישה של ההורים, אך גם לילד השפעה על הוריו. הוא משתמש, למשל, בציוניו ככלי שבעזרתו הוא יכול להענישם. בשתי הגישות יש ראייה כי תת השגיות מתפתחת אצל מחוננים כביטוי התרסה נגד ההורים ו\או נגד המערכת החינוכית.
נשאלות השאלות: מה בכוחו של היועץ החינוכי לעשות כדי לשפר את מצבו של התלמיד המחונן, המופיע כתת-משיג ולאפשר לו לממש את יכולותיו; מהם הכלים העומדים לרשותו ומהן הפעולות שהוא יכול לנקוט בהן.
בעבודה מוצג מקרה של תלמיד בכתה ה' אשר אותר כבעל פוטנציאל למחוננות, אך הישגיו בלימודים נמוכים. בדיון יובאו היבטים שונים של פעולתו של היועץ למן איסוף הנתונים עד להערכת דרכי הפעולה היעילות במקרה זה. כל זאת תוך התבססות על החומר התיאורטי שנצבר במחקר אודות המחוננות ותופעת תת ההישגיות.

תוכן העניינים:
תמצית
תפקיד היועץ החינוכי בטיפול בתלמידים מחוננים תת-משיגים.
מהותו והגדרתו של הייעוץ החינוכי.
הייעוץ הבית ספרי כמערכת שירותים.
מחוננות
מסגרות חינוכיות לתלמידים מחוננים
ממחוננות לתת-הישגיות.
הצגת השאלה לדיון
הצגת מקרה
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60902 SHOPPING CART DISABLED
סוגיות בהיסטוריה של החינוך בא"י וישראל, 2001.
היסטוריה והתפתחות החינוך בישראל ובציונות במאות התשע עשרה והעשרים
2,912 מילים (כ-9 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הערת מערכת: העבודה מבוססת ברובה על תוכן הקורס "סוגיות בהיסטוריה של החינוך בא"י וישראל", 2001.

תוכן העניינים:
1. מלחמת השפות
  שיקולי הצדדים ומניעיהם
  חשיבות מלחמת השפות להתפתחות מערכת החינוך בא"י
2. ניתוח דבריו של שר החינוך בראשית המדינה לעניין מדיניות חינוכית ראויה לעתיד  -
השר וההוגה  בן ציון דינור
  הבעיה
  הפתרון
3. התפתחות ומעברים במערכת החינוך הארץ ישראלית והיהודית מאמצע המאה
התשע עשרה עד לאמצע המאה העשרים
  סקירה היסטורית של ההתפתחויות העיקריות
  המעבר מחינוך פילנטרופי ולאומי אל 'שיטת הזרמים'
4. הגדרות מושגים
  'כור ההיתוך'
  חינוך פילנטרופי
  זרם המזרחי


מלחמת השפות
ב- 1913 פרץ עימות ציבורי בישוב היהודי בא"י לגבי שפת הלימוד בטכניקום (לעתיד - הטכניון) בחיפה.  עד לשנה זו רוב בתי הספר בבעלות יהודית בא"י היו בבעלות חברות פילנטרופיות (כי"ח, עזרה, ועוד) בעלות אוריינטציה תרבותית - לשונית של ארץ המוצא שלהן (לדוגמא, צרפת, גרמניה). ב- 1913 חברת 'עזרה' (גרמניה) הקימה את הטכניקום בחיפה, מוסד ללימוד מדעים. היא נאלצה להשיג מימון גם מגורמים ציוניים ('עזרה' לא היתה כאמור ציונית) נציג התורמים - ויסוצקי, ציוני, התנה את העברת הכסף בייצוג לוועד הציוני בהנהלת המוסד.
התמנו להנהלה שמריהו לוין ואחד העם (שתמך בתפיסת הקמת מוקד תרבותי לאומי ועברי בא"י) החל דיון בנוגע לשפת ההוראה.

ניתוח דבריו של שר החינוך בראשית המדינה לעניין מדיניות חינוכית ראויה לעתיד - השר וההוגה  בן ציון דינור
הבעיה עמה מנסה להתמודד דינור היא הפיצול העדתי-תרבותי של אוכלוסיית מדינת ישראל (כוונתו בעיקר לאוכלוסיה היהודית) כפוגע בגיבושם וחינוכם כלאום אחד.

התפתחות ומעברים במערכת החינוך הארץ ישראלית והיהודית מאמצע המאה התשע עשרה עד לאמצע המאה העשרים ב 1840, עלילת דמשק הגיעה לאירופה וזעזעה את יהדות מערב אירופה שחששה מפגיעה באמנסיפציה (חזרת אנטישמיות לאירופה). החל לחץ של יהודי אירופה על יהדות המזרח לשינוי מערכת החינוך שלה, לקבלת  לפחות מעט סממני חינוך משכילי בסגנון המערב אירופאי יהודי, לראשונה התגלתה סולידאריות יהודית חוצה יבשות.
 
עבודה מס' 60887 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין הפרעות קשב וריכוז ובין עבריינות נוער, 2002.
סקירת הספרות בנושא וחקר מקרה באמצעות מבחן ה. D2 -
6,962 מילים (כ-21.5 עמודים), 26 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחינת הקשר בין A.D.H.D לעבריינות נוער

תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
פרק א': תסמונת הקשב הלקוי והיפראקטיביות
   א.1.1. מהו  A.D.H.D
   א.1.2. תופעות נוירולוגיות של הילדים הסובלים מA.D.H.D-
   א.1.3. תופעות רגשיות וסיכונן אצל ילדים הסובלים מ A.D.H.D-
פרק ב': עבריינות נוער והתנהגות אנטי-חברתית
   ב.1.1  עבריינות נוער
   ב.1.2  המשפחה ותהליך הסוציאליזציה כגורמי עבריינות
   ב.1.3  המשפחה העבריינית
   ב.1.4  עבריינות נוער ומערכת החינוך
פרק ג': חקר מקרה D2 -
   ג.1.1  הצגת המחקר
   ג.1.2  כלי המחקר
   ג.1.3  תוצאות המחקר
פרק ד': סיכום
   ד.1.1  ממצאי המחקר
   ד.1.2  דיון ומסקנות

הקדמה
עבודה זו מורכבת מצירוף של מספר תחומים בהם עסקתי השנה.
במסגרת ההתנסות בחוג לחינוך מיוחד במכללת אורנים, עבדתי כמורה בפנימייה של
"רשות חסות הנוער". המגע עם הנערים העבריינים עורר בי מספר שאלות:
* באיזו מידה הכישלון של הנערים בבית הספר נבע מקשיים בלמידה?
* האם איתור מוקדם של הקשיים הלימודיים ומתן עזרה בעת הצורך יכולים למנוע
הידרדרות לעבריינות?
* האם ישנו קשר בין A.D.H.D לבין עבריינות נוער?

החלטתי לבצע חקר מקרה באמצעות מבחן הD2- על אחד הנערים החוסים במעון.
מבחן ה d2 הינו מבחן הבודק את היכולות של האונה המצחית, היינו, את היכולת
לשלוט בהתנהגות, בחשיבה, בויסות הרגשי ובויסות ההתנהגותי . GO/NO GO
האבחון כולל 5 מרכיבים של קשב:
2 מרכיבים איכותניים - קשב בררני וקשב אוטומטי
3 מרכיבים כמותיים - מהירות עבודה, דיוק, קשב.

מתוצאות המבחן נראה כי יש קשר בין A.D.H.D ובין עבריינות נוער, אך יחד עם זאת
עלי להסתייג ולומר כי על מנת לאשש את הממצאים יש צורך במחקר רחב יותר, זאת
עקב ההיקף המצומצם של הנחקרים - כיום ישנם אמצעים היכולים לבדוק תופעה זו,
כגון: בדיקות ביו-קשב הבודקים תפקודים מוחיים.

עבודה זו מהווה עבורי התנסות ראשונית בעבודה מחקרית המשלבת ניתוח מבחן
כדוגמת הD2-, התמודדות עם האוכלוסייה הנחקרת וחשיפה לנושאים המעניינים
אותי במיוחד כמו: לקות למידה, בעיות קשב, תפקודים מוחיים ועבריינות נוער.
בעבודה זו אחקור את הקשר בין A.D.H.D לבין עבריינות נוער על מנת לקבוע האם
התופעה של עבריינות נוער קשורה לתפקודי המוח. קשר זה יבחן באמצעות מבחן  D2
המאפשר בדיקת תפקודים מוחיים. המבחן הועבר לנער עובר חוק השוהה באחד מן
המוסדות של "רשות חסות הנוער".
מטרת המחקר היא לבחון האם בקרב הנבחן יתגלו סימנים של .A.D.H.D
השערת המחקר היא שיימצא אחוז גבוה של A.D.H.D בקרב הנער העבריין.


 
עבודה מס' 60885 SHOPPING CART DISABLED
הערכת פרוייקט חינוכי באמצעות פורטפוליו, 2002.
יתרונות שיטת הפורטפוליו ושילובה עם שיטות הרפליקציה והמבחן בהקשר של נוער עבריין.
2,280 מילים (כ-7 עמודים), 3 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרוייקט אותו נציג בעבודתנו הוא "פרוייקט לימוד עברית ברמות שונות".
הפרוייקט יועבר במעון אבחון והסתכלות לנוער עבריין, במסגרת בדיקת רמת הלימוד בשפה העברית, וזאת על מנת להתאים לכל תלמיד תל"א וכן לבדוק היכן הנער מתקשה ולחזקו.
סוג האוכלוסייה בה עוסק הפרוייקט הינה:
בני נוער המוגדרים "נוער עבריין", בגילאים 12 -18 אשר עברו על החוק ונמצאים במקום לשם אבחון והסתכלות. כל הנערים נמצאים במקום תחת צו של בית משפט.

שלושת אמצעי ההערכה שבחרנו הם: רפלקציה, תלקיט (PORTFOLIO ) ומבחן.
הבחירה בשלושת אמצעי ההערכה הללו לא היתה מקרית, ר"ל, הרפלקציה מעצם היותה סוג של הערכה פנימית -מעצבת אשר בה למעשה נבחנת ההתקדמות בזיקה למטרה, מהווה עבור הנער מעין "דיבור פנימי". בהקשר זה יש להזכיר כי אחת הבעיות המרכזיות של אוכלוסייה זו היא החוסר ב"דיבור הפנימי", אין הם מסוגלים לווסת את האימפולסיביות שלהם ולהרגיע את עצמם; סף התסכול שלהם נמוך ולכן הם פורקים כל עול מכל מטלה ולו הקלה ביותר בה הם נתקלים. לכן הרפלקציה היא כלי שישמש אותם בבואם להתמודד עם סיטואציה חדשה.
הרפלקציה למעשה מהווה מעין תהליך "מטא-קוגניטיבי" אותו הם חווים על בשרם.

תוכן עניינים:
הסבר אודות הפרוייקט
תאור אוכלוסיית היעד
רציונל לבחירת דרכי ההערכה
הרחבת אודות דרכי ההערכה
שילוב דרכי ההערכה
סיכום ורפלקציה
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60873 SHOPPING CART DISABLED
המשמעות של נט"ל בחברה הישראלית, 2001.
פרופילים של מטפלים ומטופלים.
4,856 מילים (כ-15 עמודים), 12 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת המחקר היא לבדוק שני פרופילים טיפולוגיים: האחד פרופיל של מתנדב בנט"ל, ואילו השני פרופיל של נפגע פוסט טראומטי - על רקע טרור לאומי. החוקרים שיערו כי שני הפרופילים יתאימו לנבדקים, ואף ייצרו קשר ייחודי בין שני סוגי האנשים.
המחקר בוצע על ידי תצפיות של צופה טהור וראיונות עומק חצי מובנים אשר בדקו את הקשר האישי של המתנדבים לנט"ל מחד, ואת ההתמודדות היומיומית של נפגעי הטראומה מאידך. במחקר השוונו בין הפרופילים של המתנדבים והמטופלים, כפי שמצאנו אותם במחקרים קודמים - לפרופילים אותם מצאנו בראיונות עם קבוצת המחקר.
קבוצת המחקר כללה שישה נבדקים. ארבעה נבדקים אשר פועלים בנט"ל, החל ממתנדבת בקו החם ועד ליו"ר. כמו כן כללה קבוצת המחקר שני אנשים אשר חוו על בשרם את הטראומה הלאומית. על סמך הראיונות עם הנבדקים הוצאנו את הפרופילים המתאימים והשוונו אותם לפרופילים קיימים.
המחקר מציע להמשיך ולבדוק את הקשר בין המטפל למטופל במסגרת הפעילויות של נט"ל - דבר שאנו לא יכולנו לבצע מטעמים אתיים.

תוכן עניינים:
תמצית
פתח דבר
מבוא
שיטה
דיון
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60870 SHOPPING CART DISABLED
הוראה- מקצוע, אמנות, אומנות, 2002.
4 עמודים ובתוכם כל החומר שנלמד בקורס ושמותר להכניס אותו לבחינה.
22,996 מילים (כ-71 עמודים), 0 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הקדמה:
הדף מסודר לפי פרקי הקורס ובתוך כל פרק יש חלוקה לנושאים לפי המאמרים-

פרק ראשון - הוראה מהי?
נושאים: הוראה כאמנות ואמנות מאמרים של - אייזנר, הרפז, קומבס ועמיתיו, סימפסון וגאלבו, צבי לם.
הוראה כפרופסיה מאמרים של - קומבס ועמיתיו, צבי לם, סודר, ברנט, נעמה וגבתון, נמרוד אלוני.
פרק שני -      כח עבודה בהוראה.
נושאים:     מניעים לבחירה במקצוע ההוראה מאמרים של - גרין - בתוך גרין גודלד ולורטי, זק והורביץ, כפיר פייגין ואדלר.
איפיוני אישיות של פרחי הוראה מאמרים של - ז'ק והורביץ, אלבק, בן פרץ וגלעדי.
המלצות ורפורמות במערכת החינוך ושינוי בהכשרת מורים מאמר של - דרלינג המונד.
פרק שלישי -     הכשרת מורים
נושאים:     השינויים שעוברים סמינריונים להכשרה בשנים האחרונות מאמרים של - ארנון ופרסקו, חן וגוטליב, גורי רוזנבליט, שרה זיו.
כניסת פרח הוראה לבי"ס כמורה מאמרים של - הארט ואדמס, רוזנר.
הוראה רפלקטיבית מאמרים של - קרמר חיון, קאלדרהד-דיואי, שון והמברס.
פרק רביעי -     שחיקת מורים - קונטקסט חברתי-מוסדי של ההוראה
נושאים:     הוראה כפרופסיה מאמרים של - אדר - אריסטו, לורטי וליברמן, פרידמן ולוטן, קרמר והופמן, צבי לם, גאסקי, דן ענבר, זק והורביץ.
פרק חמישי -     יחסי חוקר-מורה בחינוך
נושאים:     בכל נושא יש אינטגרציה של המאמרים - שון, פוטרל, אטקין ופיליפס.
פרק שישי -     הוראה בראי העתיד
מאמרים של - קונבליט וברלינר.

חלוקת הצבעים בדפים היא בצורה הבאה:
כל מספר פרק - מודגש בצבע אדום.
כל שם מחבר - מודגש בצבע ירוק.
כל נושא - מודגש בצבע צהוב.
כל תת נושא בכל מחבר - מודגש בכחול.
כל סעיף בנושא - מודגש באדום.
כל תת סעיף בסעיף - מודגש בכחול.
נושא שיכול להופיע בכמה פרקים כגון: פרופסיה  - מודגש בבורדו.
 
עבודה מס' 60839 SHOPPING CART DISABLED
אסרטיביות - המדריך המעשי למורה, 2002.
סקירת חשיבות האסרטיביות לכל אדם, ובפרט למורה ומחנך והצגת כללים מעשיים כיצד להפוך לאדם ומורה אסרטיבי.
7,140 מילים (כ-22 עמודים), 29 מקורות, 306.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה סוקרת את המושג אסרטיביות בהקשר המעשי שלו. מטרת כתיבת העבודה היא להביא בפני הקורא את הכללים המעשיים כיצד להפוך לאדם, ולמורה, אסרטיבי. בהתאם לכך, לוקטו הגדרות, פעילויות ושאלונים ממקורות רבים, בכדי להביא את הקורא, צעד אחר צעד לכדי התנהגות אסרטיבית.
הפרק הראשון עוסק בהגדרת המושג, והשוואתו לסוגי התנהגות אחרים, שאינם אסרטיביים. הפרק סוקר את שלושת הטיפוסים ההתנהגותיים, ואת ההבדלים העיקריים ביניהם. כמו כן, מציע הפרק דרכים להתמודדות עם הביקורת - אחד מסוגי התקשורת הבעייתיים ביותר ביחסים בין אישיים. הפרק מלמד כיצד לקבל ביקורת ולא פחות חשוב מכך - כיצד להעביר ביקורת בצורה אסרטיבית, שלא תפגע במקבל הביקורת.
הפרק השני מציג את המונח אסרטיביות בראיה התורנית והחסידית. אל האמרה "הווי עז כנמר..גיבור כארי" יוחסו התנהגויות שונות, והמעשית ביותר שבהם - קימה בזריזות לעבודת ה', תוך התעלמות מלעג המלעיגים. אדם אסרטיבי ביהדות הוא זה היודע לעמוד על עקרונותיו ולא לזוז מהם כמלוא נימה גם כאשר אין הסביבה מקבלת את הנהגתו. עם זאת, הוא מתייחס בכבוד לסביבה בבואו להציג את משנתו, כדי להביא אותה להערכת התורה ולקיום מצוותיה.
בהיבט החסידי ישנו ביטוי שגור ביותר הנוגע לחינוך ילדי ישראל, הצריך להיעשות "בתקיפות משולבת במשבצות אהבה ונימוס". כל מילה נוספת על ביטוי זה מיותרת, בהיותה מציגה משנה סדורה של חינוך הנעים לתלמידים ללא ויתור על עקרונות.
בעקבות המבט החסידי, בא בהמשך הפרק השלישי העוסק בחשיבות ההתנהגות האסרטיבית לכל אדם, ובייחוד למורה ולמחנך. מוצגים מספר מחקרים על יעילותו של אימון בהתנהגות אסרטיבית, ועל הקשר בין אסרטיביות לסיפוק ושביעות רצון בעבודה. כמו כן, מציג הפרק השלישי עצות למחנך כיצד להשיג משמעת בכיתתו, תוך שימוש בעקרונות ההנהגה האסרטיבית.
הפרק הרביעי מביא פעילויות ספציפיות להקניית התנהגות אסרטיבית בקרב שלוש קבוצות אוכלוסיה. ראשית מוצג שאלון אסרטיביות המיועד לכל אדם לבחינה עד כמה התנהגותו אסרטיבית. שאלון זה מקנה בדרך עקיפה מידע על הדרך שבה נוקט אדם אסרטיבי. סוג האוכלוסייה השני לו מיועדות הפעילויות הוא אוכלוסיית התלמידים. הסוג השלישי הוא אוכלוסיית המורים המתחיילים, להם בדרך כלל יש בעיות בשימוש בהתנהגות אסרטיבית בשנותיהם הראשונות  בהוראה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'" מהי אסרטיביות?
  סוגי התנהגות
     האדם האגרסיבי
     האדם האסרטיבי
     האדם הפסיבי
  מרכיבי התקשורת האסרטיבית
  סוגי אסרטיביות
  משוב חיובי ושלילי
     משוב חיובי
     משוב שלילי - ביקורת
     הוראות להתמודדות עם הביקורת
פרק ב': אסרטיביות בראיה תורנית וחסידית
ההנהגה החסידית
פרק ג': חשיבות ההתנהגות האסרטיבית בכלל ובחינוך בפרט
  הקשר בין התנהגות אסרטיבית להצלחה בחינוך
     האם ניתן לרכוש התנהגות אסרטיבית ?
  הקושי בנקיטת התנהגות אסרטיבית
פרק ד' : פעילויות למורים בהתנהגות אסרטיבית
  פעילויות כלליות בהתנהגות אסרטיבית
     1. שאלון אסרטיביות
  פעילויות להקניית התנהגות אסרטיבית אצל ילדים
     1. דרכי תגובה אפשריות
     2. מעגל כישורי החיים
  פעילויות להתנהגות אסרטיבית בהנהגת כיתה
     ניתוח אירוע על פי שאלות נתונות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
1. כרטיסיות הפעלה לילדים 2. מעגל כישורי החיים
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1264 :: [עמוד 105 מתוך 141]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>