היישום אינו מחובר לאינטרנט

בתי ספר עתידיים

עבודה מס' 061497

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק את דעתם ועמדתם של מורים לקראת הוראה בבתי ספר המשלבים הוראה בסביבה מדומה.

23,277 מילים ,50 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
התקשורת והלמידה
בין פדגוגיה לטכנולוגיה
קביעת יעדים למערכת החינוך לשנות האלפיים
האסכולות בחינוך לקראת בית הספר העתידי
הדמות הרצויה של הבוגר
בתי ספר וירטואליים
שילוב תוכניות לימוד בסביבות מדומות בבית הספר העתידי
סיכום סקירת ספרות
מערך המחקר
ממצאים
דיון סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים:
שאלון
שאלון מקדים
ראיונות

מבוא
שלהי המאה העשרים הביאו עמם שפעה של שינויים מורכבים, גורפים ורבי-עוצמה כמעט בכל
שטחי החיים. שינויים אלו זכו לכינויים מהפכת האינפורמציה, המהפכה האלקטרונית,
החברה הבתר-תעשייתית או חברת הידע. ((Bell, 1987
הכוח המניע המרכזי במכלול השינויים הוא הטכנולוגיה, ובמיוחד "טכנולוגיות ידע חדשות" -
המחשב, התקשורת והמדיה. טכנולוגיות הידע חדרו לחיי היחיד בביתו, לעולם העבודה,
לכלכלה ולמכלול השירותים החברתיים בתחום הרפואה, הקהילה, ובעת האחרונה אף לחינוך.
המפגש בין הטכנולוגיה לחינוך מרתק במיוחד. ((Chen, 1992
אף שהעקרונות והמבנה של מערכת החינוך המודרנית עוצבו בעידן המהפכה התעשייתית, הרי
השינויים שהתחייבו מתהליכי המיכון פסחו על החינוך. הטכנולוגיה המכניסטית, שאפיינה
את המהפכה התעשייתית, פשוט לא הייתה רלוונטית לתהליכי החינוך הקשורים בידע
ובלמידה של האדם.
מערכת החינוך האוניברסלית פועלת כיום כמערכת עתירת כוח-אדם ודלת-טכנולוגיה. בבית
ספר אופייני יש כ600- תלמידים, 60 עובדי חינוך, קו-טלפון אחד או שניים, 3-2 מכשירי
טלוויזיה, 2-1 מכשירי וידאו, מכונת צילום ומספר המחשבים (ברמה נמוכה) נע בין .20-10
בבית ספר כזה אין תשתיות של כוח אדם טכני ואין תשתיות פיסיות לתמוך בטכנולוגיה. (חן,
(1994
אולם, בשנות השבעים והשמונים הלך ונוצר מצב חדש. טכנולוגיות הידע החדשות נעשו זמינות
הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה כלכלית. טכנולוגיות אלו, בניגוד למכונות הקלאסיות, הן
רלוונטיות לתהליכי החינוך, והיה ניתן לצפות כי קברניטי החינוך, הנתון במשבר חמור זה זמן
רב, יעוטו על הטכנולוגיה כאמצעי לפתרון בעיותיו. ((Sivan, 1994
כיום, נראה שבשלו התנאים להיערך לדיון על דמותה של מערכת החינוך בעשור הבא.
הטכנולוגיות, אשר ישמשו בין השאר גם את מערכת החינוך, הגיעו לסף איכות, שניתן לבנות
עליהן את התשתיות של השינויים הדרושים.
בין הטכנולוגיות יש למנות את תשתיות התקשורת והשידור, הכלים לשליטה על מאגרי מידע,
מהירות התגובה, רזולוציה, קול ובעיקר את אפשרויות פיתוח התכנה לכלים דידקטיים
ללמידה, ובכלל זה בניית תוכניות לימוד בסביבות מדומות, לבתי ספר וירטואליים.
כמחנכי המחר, שואלים אנו את עצמנו מספר שאלות (ראה גם סלומון, אלמוג, 1994; פוסטמן,
:(1996
1) כיצד יתמודד בית הספר העתידי מול ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בכלל, ולימוד
בסביבות מדומות בפרט?
2) אילו שינויים ניהוליים, ארגוניים, חינוכיים ופדגוגיים יתחייבו מאימוץ שיטת לימוד
בסביבות מדומות?
3) כיצד נשרטט את הדמות הרצויה של הבוגר לאור אפיוני החברה העתידית וההנחות בדבר
החינוך הפורמלי ע"י לימוד בסביבות מדומות? (ראה גם סלומון, אלמוג, 1994; פוסטמן,
(1996
4) בעבודה זו, ננסה להשיב על שאלות אלו אולם נתמקד במחקר איכותי אשר יבדוק את
עמדותיהם ודעותיהם של המורים באשר להוראה בבתי ספר עתידיים עתירי טכנולוגיה
מתקדמת הכוללת אף הוראה בשיטה וירטואלית.

מקורות:

אייזנר, א. (1970). "מטרות חינוכיות - הוראתיות ואקספרסיביות, ניסוחן ושימושן בתוכנית הלימודים" מתוך: עלון היחידה לתכניות לימודים, אפריל 1970, משרד החינוך והתרבות.
אלוני, נ. (1992). "לקראת מה יחנך בית הספר העתידי?" הד החינוך כרך ט"ו, גליון ו', עמ' 21.
אנטמן, א. (1997). "לקראת המאה העשרים ואחת - כיצד רואה התעשייה את החינוך בעידן המודרני", עיונים בטכנולוגיה, גליון 26, יוני 1997.
"אשנב". (1995). "טכנולוגיות תקשורת חדשניות ובית הספר העתידי". הובא מהמאמר "מגמות עולמיות בתחום תקשורת הנתונים". אנשים ומחשבים, גליון 551, 1.9.94.
אשנב - ללא ציון מחבר. (1995). "שימוש במערכות מולטימדיה בבתי ספר - הזוית המחקרית". אשנב, כתב עת למערכות חינוך בעולם, גליון 15, 1995.
בנימין, ה. (1996). "הוראה מאוימת מחשב?" עיונים בטכנולוגיה, גליון 25.
דקלו, מ. (1997). "חינוך טכנולוגי - הדילמות, וכיוון אפשרי". עיונים בטכנולוגיה, גליון 26. יוני 1997.
ויגודסקי, י. (1997). "מנהל בית הספר ינהיג את השינוי". ראיון עם המחברת. מנהלת המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, בעקבות דו"ח ועדת הררי לפרוייקט מחר 98.
זאבי, ד. (1993). "לחשוב חינוך לחשיבה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, דצמבר 1993.
זילברמן, ע. (1993). "על עצמאותו של הידע הטכנולוגי ועל הצורך בחינוך טכנולוגי מובחן", עיונים בטכנווגיה, גליון 20, דצמבר 1993.
חן, ד. (1994). "מדע וטכנולוגיה בראי החינוך והחברה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
חן, ד. (1995). "בין פדגוגיה לטכנולוגיה הרהורים על תקשוב החינוך", מחשבים בחינוך, גליון 35, אוק'-דצמ' 1995.
חלבי-חיר, ה. (1992). "אורינטצית עתיד של מתבגרים: הקשרם תרבותיים ואישיים". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
מיודסר, ד. (1995). "מציאות מדומה במערות לסקו: יחסי גומלין בין טכנולוגיות ותהליכים קוגניטיביים", החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, דוד חן (עורך).
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
סלומון, ג. אלמוג, ת. (1994). "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך". ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה.
סלומון, ג. (1996). "אוטוסטרדת אינפורמציה או דפורמציה?" עיונים בטכנולוגיה, גליון 25, דצמבר 1996.
עמיעד, ר. (1991). "שילוב המחשבים בהוראה". האגף לתוכניות לימודים, משרד החינוך ירושלים.
עמית, ג. (1994). "אורט ותוכנית מיחשוב מערכת החינוך". עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר 1994.
פוסטמן, נ. (1997). מתוך החינוך במבחן הזמן. עורך איתן פלד.
פסיג, ד. (1995). "תכניות לימוד בסביבות מדומות: מגמות ודרכים עתידיים". מחשבים בחינוך, גליון 32,ינואר 1995.
צבר בן יהושע, נ. (1990), המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קופר, פ.א. (1995). "תמורות בפרידגמות להוראה המתוכנת מביהביוריזם לקוגניטיביזם לקונסטרוקטיביזם". מחשבים בחינוך, גליון 32, ינואר 1995. המאמר תורגם מתוך: EDUCATIONAL TECHNOLOGY, מאי 1993, ע"י אורית פרידלנד.
ריס, ב. (1994). "טכנולוגיה כיצירה מבוססת ידע", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21.
ריס, ר. וחן, ד. (1990) יישומי מחשב במערכות החינוך, עבר הווה עתיד. משרד המדע והטכנולוגיה העמותה לשיתוף פעולה מדעי.
שוקן, ש. (1996). "בית הספר הוירטואלי". עיונים בטכנולוגיה, גליון 25, דצמבר 1996.
שניר, נ. (1994). "לקדם פני הבאות". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
שרן, ש' ושחר, ח' (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י' ריץ ור' בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ' 252-233 ). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
Adlag, R. and Sterns, T. (1991). Management. Cincinnati, OH: South Western Publishing Company.
Argyris, C. (1990). Overcoming Organizational Defenses: Facilitating Organizational Learning. Boston: Allyn and Bacon.
Argyris, C. & Schon, D, (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.
Bell, Daniel. (1987). The Social Framework of the InformationSociety. in Tom Forester (Ed.) High-Tech Society, The MIT Press, Cambridge.
Blatt, S.J., Quinlan, D.M., Chevron, E.S., McDonald, C. & Zuroff, D. (1982). Dependency and self-criticism: psychological dimensioned of depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 114-124.
Cantor, N. & Norem, J.K., Niedenthal, P.M., Langston, C.A., & Brower, A.M. (1987). Life tasks, self-concept ideals, and cognitive strategies in a life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1178-1191.
Cantor, N. & Norem, J.K. (1989). Defensive pessimism and stress and coping. Social Cognition, 7, 92-112.
Chen, David. (1992). An Epistemic Analysis of the Interaction between Knowledge, Education, and Technology, in Edward Barrett (Ed.) Sociomedia, The MIT Press.
Goodlad, J. (1990). Teachers for Pure Nation's Schools. San Francisco: Jossey-Bass.
Goodlad, J. (1991). Why we need a complete redesign of teacher education. Educational Leadership, 49, 4-6.
Kaufman, R. & Herman, J. (1991). Strategic Planning in Education. Lancaster, PA: Technomic.
Keith, S. & Girling, R. (1991). Education, Management and Participation. Boston: Allyn and Bacon.
Sarason, S. (1993). The Case for Change: Rethinking the Preparation of Educators. San Francisco: Jossey-Bass.
Schein, E. (1993). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. (2nd edition).
Sivan, Y. (1994). Business, Technology, Education. Harvard Graduate School of Education.
Sizer, T. (1993). Horace's School: Redesignint the American High School. Boston: Houghton-Mifflin.
Showers, C. & Ruben. C. (1990). Distinguishing defensive pessimism from depression: Negative expectations and positive coping mechanisms. Cognitive Therapy and Research, 14, 385-399.
Sundbers, N.D., Poole, M.E. & Tyler, L.E. (1983). Adolescents' expectations of future events - A cross-caltural study of Australians, Americans and Indians. International Journal of Psychology, 18, 415-427.
Rajkmar, T.M. & Dawley, D. (1994). "Multimedia Classrooms and Delivery Systems, International Journal of Instructional Media, Vol. 21, No. 2. pp. 107-113.
Thomson, S. (ed.) (1993). Principals for our Changing Schools. Fairfax, Virginia: National Policy Board for Educational Administration.

תגים:

טכנולוגיה · פדגוגיה · מערכת · חינוך · וירטואלי · סביבה · מדומה · למידה · אינטראקטיבית · מחשב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בתי ספר עתידיים", סמינריון אודות "בתי ספר עתידיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.