היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין התעללות המשפחה ודימוי עצמי לבין הישגיו הנמוכים של התלמיד - קורבן ההתעללות

עבודה מס' 061527

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת נושא ההתעללות במגמה לאתר באופן יזום את התלמידים נפגעי ההתעללות ולדווח עליהם לשירותי הרווחה לשם טיפול.

12,251 מילים ,42 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. מטרת העבודה
ג. שאלת המחקר
ד. שיטת הצגת העבודה
סקירת ספרות
המשפחה
א. רקע
ב. הורים וילדים
1. המשפחה
2. מודל של כשרות משפחתית
3. יחסי אם-תינוק
4. בוחן המציאות של הילד
התעללות בילדים במסגרת המשפחתית
א. פגיעה מינית
1. ניצול הילד לשם סיפוק צרכים ארוטיים של המבוגר
2. "חוק תיקון דיני הראיות - הגנת ילדים תשט"ו"
3. דרכי ניצול מיני
4. הגורמים לפגיעה מינית בתוך המשפחה
5. הגורמים הונעים חשיפת הפגיעה המינית
ב. אלימות פיסית כלפי ילדים
1. הגורמים
ג. התעללות נפשית
ד. הזנחה
מצבי הדחק ( (stress
אצל קורבנות להתעללות ע"י המשפחה
א. רקע - ההשפעות על הקורבן
ב. תגובות התנהגותיות ופסיכולוגיות של ילדים
בגילאים שונים להיחשפות לאלימות
1. תינוקות וילדים קטנים
2. ילדים בגיל בית הספר
3. מתבגרים
ג. השפעה של אלימות על יכולת ההורים להיות הורים
ד. הבדלי מין של הילדים בביטוי המצוקה של ילדים\ילדות
ה. "העברה בין-דורית"
ו. טיפול בילדים עדים\קורבנות לאלימות במשפחה
1. עזרה ראשונה פסיכולוגית והתייעצות טיפולית בכיתה
2. הערכה ראשונית
3. טיפול קצר מועד
4. טיפול לטווח ארוך
ז. סיכום ביניים
הדימוי העצמי ע"פ תיאוריית האישיות של רוג'רס
א. הנחות יסוד על טבע האדם
ב. תיאוריית האישיות של רוג'רס
ג. פיתוח הדימוי העצמי לפי רוג'רס
ד. פסיכופתולוגיה - האיום, החרדה ומנגנוני ההגנה
ה. הפסיכוזה
ו. הביקורת
ז.הנחת יסוד למחקר
מערך המחקר והשיטה
א. מטרת המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. השערות המחקר
ד. רציונל המחקר
ה. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
ו. כלי המחקר
ז. אוכלוסיית המחקר
ח. שדה המחקר
ט. הגדרת משתני המחקר
י. מהלך המחקר
יא. שיטת עיבוד נתוני המחקר
1. טבלאות ממוצעים
2. דירוג הציונים
3. בדיקת הקשר בין דימוי עצמי והתעללות לבין הישגים נמוכים בלימודים
יא. אנונימיות?
הממצאים
א. הקשר בין התעללות לבין דימוי עצמי
ב. ממצאי מחקר בית ספר א'
ג. ממצאי מחקר בית ספר ב'
ד. ממצאי מחקר בית ספר ג'
ה. סיכום ממצאי אוכלוסיית המחקר
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מבוא
הצגת הנושא
תופעת האלימות בחברה בכלל וכלפי ילדים בפרט, מחייבת תשומת לב, ערנות והתייחסות מרבית שוטפת מצדנו כמו מצד גורמי רווחה אחרים, גורמי חוק, וגורמים המופקדים על הסדר הציבורי.
ההתמודדות עם בעיית ההתעללות כלפי ילדים במשפחה הנה קשה ומורכבת מבחינה מקצועית אך עלינו לפעול ולעשות, יחד עם גופים ואנשי מקצוע נוספים, למציאת גישות, שיטות וכלי התערבות טיפוליים טובים ויעילים למשפחה.
מחד, חריפות והיקף בעיית המשפחות המתעללות שבהן דפוסי אלימות ומאידך, הערך המרכזי של הבטחת שלומם הפיסי, הרגשי והנפשי של ילדים בהן, מחייבת הצבת אוכלוסייה זו בסדר עדיפות גבוה בלשכות לשירותים חברתיים. הן במישור הייעוץ והטיפול והן במישור התיווך ומתן סיוע בשירותים תומכים. (אליצור, א. 1981)
אנו כפרחי הוראה, עשויים להיות הראשונות להיתקל בילדים שהם קורבנות להתעללות במשפחה, שומה עלינו לאתר את הילדים\קורבנות במסגרת הבית ספרית ולדווח עליהם לשירותי הרווחה.
על פי דיווח בעיתונות (ידיעות אחרונות מדצמבר 2000) על היקף התופעה מסתבר שבמרוצת שנת 1999 התלוננו 27.000 ילדים על התעללות לסוגיה (מינית, נפשית ופיזית) לעומת 21.700 בשנת 1998. עליה מדאיגה זו מלמדת על היקף חריפותה של הבעיה.
משרד החינוך נרתם להגמדתה של הבעיה ע"י הפצת חוברת הדרכה חדשה שתסייע למורים לאתר ילדים - קורבנות התעללות, משרד החינוך מזהיר ומתריע סביב קשר השתיקה של הקורבנות1 ומחייב את תשומת ליבם של המורים לאתר באופן יזום את הילדים נפגעי התעללות. (חוזר מנכ"ל 2000).
מטרות העבודה
לבדוק קיום מתאם בין התעללות המשפחה לבין דימוי עצמי שלילי של קורבן ההתעללות.
לבדוק אם הישגיו הנמוכים בלימודים של התלמיד הם תוצאה להיותו קורבן להתעללות המשפחה, במגמה לאתר באופן יזום את הילדים נפגעי התעללות ולדווח עליהם לשירותי הרווחה לשם טיפול.
שיטת הצגת העבודה
סקירה תיאורטית
הסקירה תהיה מתומצתת ותכלול מחקרים ומאמרים של השנים האחרונות הדנים בנושא התעללות במשפחה ודימוי עצמי.
מחקר שדה
* נבצע מחקר שדה בקרב 30 תלמידי כיתות ה' משלושה בתי ספר במגזר הערבי (10 תלמידים מכל בית
ספר בו עובדת אחת מעורכות המחקר).
* התלמידים אשר שימשו כאוכלוסיית המחקר נבחרו בקפידה ע"י מנהל בית הספר והמחנכות. כל בית ספר בחר 10 תלמידים מכיתות ה' שהשיגו את ממוצע הציונים הנמוך ביותר בשליש השני השנה.
* התלמידים השיבו על שאלון המחקר אשר בדק את הדימוי העצמי שלהם ואם היו קורבנות להתעללות מכל סוג.
----------------------------------------------------------------------------
1. בכל מקום בעבודה שיוזכר "קורבן" או "קורבנות" הכוונה היא לתלמיד או תלמידים שהם קורבנות להתעללות במשפחה מכל סוג.

מקורות:

אוקלנדר, ו. (1995). אשנב לנפש. שיח יצירתי עם ילדים. הוצאת נורד.
אילון, ע. צימרין, ח. (1990). ילדות כואבת: מבט שני על ילדים מוכים. תל-אביב, ספרית הפועלים.
אילון, ע. (1985). "המימד הפסיכולוגי של התעללות בילדים: פגיעה נפשית", פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, 192-211.
אילן, א. (1993). פסיכותרפיה בילדים ובני-נוער. תל-אביב: ספרית פועלים.
אליצור, א. (1981). הטיפול המשפחתי: עקרונות ודרכי יישום, רופא המשפחה, י(2), עמ' 161-166.
אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., נוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. פפירוס: בית ההוצאה אוניברסיטת תל אביב.
אפטר, א., הטב, י., טיאנו, ש. (1997). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. הוצאת דיונון - אוניברסיטת תל אביב.
אתר, ב. (2001). "עונש קל מחיר כבד", פורסם בעיתון הארץ, 29.1.2001.
בכר, א., אייזנברג, ז., תדמור, א. (1990). "ההורות כהזדמנות לתיקון פגימויות נפשיות", שיחות (2), 1990, 114-116.
בר-אל ציפי ונוימאייר מרים (1993) מפגשים עם הפסיכולוגיה, רכס, אבן יהודה.
ברמן (1990) מבא לפסיכולוגיה, יחידה 10, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב.
זומר, א. (1994). "טראומה בגיל הילדות, אבדן זיכרון וחשיפה מושהית", נייר עמדה שהוגש ע"י המכון הישראלי לטיפול ומחקר בלחץ פסיכולוגי, מאי 1994.
זיו אבנר (1993) פסיכולוגיה - מדע הבנת האדם - עם עובד תל-אביב.
כהן, ת. (1988). "גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם: הבנת התופעה ודרכי טפול". אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1988א). "גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם: דינמיקה משפחתית". אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
פרגמנטר, ר. (1986). ילדים משחקים. המשחק הטיפולי. חיפה: הוצאת "אח" בע"מ.
צבר בן יהושע, נ. (1990). המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קדמן י. (1996). "התעללות בילדים בישראל", המועצה הלאומית לשלום הילד.
קריגר, ש., אשר, ר. (1988). תקיפת ילדים על רקע מיני: קובץ מאמרים. משרד החינוך והתרבות, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, ירושלים.
רונן, ת. (1994). ויותר מכל - אהבה. האמנות והמיומנות בטיפול בילדים. הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב.
רימרמן, י. (1983). אדם משפחה וקבוצה בציורי ילדים ונוער כאמצעי הבעה ואבחנה. תל-אביב: צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
רימרמן, י. (1985). יחסים אסורים במשפחה, הוצאת צ'ריקובר, ת"א.
תדמור, ד. (1985). "תורת המשבר ועקרונות התערבות במשבר", הטכניון חיפה.
Bloss, P. (1962). On Adolescence: A Psychoanalytic Interpreation. The Free Press. New York.
Brazelton, T.B., & Cramer, B.G. (1991). The earliest relatioship: Parents, unfants and the drama of early attachment. Karnac Books.
Carlson, B. (1990). Adolescents Observers of Marital Violence. Journal of Family Violence, 5, pp. 285-299.
Eth, S., Pynoos, R.S. (1985), Developmental perspective on psychic trauma in childhood. In Figley, C.R. (Ed.) Trauma and its wake (pp. 36-52). New York: Brunner / Mazel.
Ewen R. (1988) An introduction to theories of personality. Hillsdale NI.
Fonagy, P. et al. (1991). Measuring the ghost in the nursery: A summary of the main findings of the Anna Freud Center - University, College London Parent-Child study. Bulletin of the Anna Freud Center, 14, 115-129.
Glenn. J. et al. (1978). The role of parents in child analysis. In J. Glenn (Ed.), Child analysis and therapy. (pp. 310-354). Jason Aronson.
Kernberg, P.F. et al. (1991). Supportive-expressive play psychotherapy. In P.F. Kernberg & S.E. Chazan, Children with conduct disorders. A psychotherapy manual. (pp. 23-110). Basic Books Inc. Harper Collins.
Leiderman. P.H. (1989). Relationship disturbances & developmen through the life cycle. In A.J. Sameroff & R.N. Emde (Eds.), Relationship disturbances in early childhood. A developmental approach. (pp. 165-189). N.Y.: Basic Books.
Lewis. J.M. (1980). The Family matrix in health & disease. In C.K. Hofling & J.M. Lewis, The Family: Evaluation and treatment. (pp. 5-35). N.Y.: Brunner/Mazel.
Maddi S. (1989) Personality theories: A comparative analysis Homewood Illinois Dorsey Press.
Osofsky, J.D. (1995). Children who witness domestic violence: The invisible victims. Social Policy Report. Society for Research in Child Development.
Peled, E. Jaffe, P.G., Edleson, J.L. (Els) (1995). Ending the cycle of riolenc: Commuity response to children of battered women. Sage, Newbury Park, CA.
Pynoos, R.S., Eth, S. (1986). Witness to violenc: The Child Interview. Journal of the American Academy of child Psychiatry, 25, 306-319.
Terr, L.C. (1991). Childhood Traumas: An Outline and Overview. American Journal Psychiatry, 148, 1 10-20.
Winnicott, D.W. (1951). Transitional Object and Transitional Phenomena. In: Coll. Papers. N.Y. Basic Books 1058.

תגים:

אלימות ילדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין התעללות המשפחה ודימוי עצמי לבין הישגיו הנמוכים של התלמיד - קורבן ההתעללות", סמינריון אודות "הקשר בין התעללות המשפחה ודימוי עצמי לבין הישגיו הנמוכים של התלמיד - קורבן ההתעללות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.