היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין תבונת מבחנים, חרדת מבחנים וחרדת מתמטיקה לבין ביצוע במבחני מתמטיקה

עבודה מס' 061524

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.

10,639 מילים ,41 מקורות ,1992

תקציר העבודה:

נבחנים הניגשים לבחינה כלשהי מאופיינים בתכונות ויכולות כלליות שונות. לחלק מאפיונים אלו נגיעה לרמת הביצוע בבחינה. בשני אפיונים כאלו, שהינם בעלי פוטנציאל להשפיע על רמת הביצוע מתמקדת עבודה זו.
1. האפיון הראשון הינו יכולת "תבונת מבחנים"
יכולת זו הוגדרה על ידי 1965) Millman & Bishop) כ"יכולתו של נבחן להשתמש במאפיינים ובמבנים של הבחינה או מצב המבחן על מנת להשיג ציון גבוה". מדובר ביכולת לזהות תשובה נכונה בעזרת רמזים המצויים בבחינה או במצב המבחני (זה ללא ידיעת התשובה).
2. האפיון השני הינו "חרדת מבחנים", נושא החרדה בכלל הוא אחד מהנושאים בהם עוסקים יותר מכל בשדה הפסיכולוגיה הן כנושא תיאורטי, הן כנושא מחקרי והן בטיפול. נראה שהתנופה העיקרית לעיסוק זה קשורה במקום המרכזי שניתן לחרדה בתיאוריה של פרויד ובתיאוריה הפסיכואנליטית בכלל.
התיאוריות השונות הקשורות בחרדה והמשתנים השונים הביאו לגיוון רב בגישות החוקרים לנושא.
כיום ניתן לראות בחרדה גם תוצאה אפקטיבית וגם מניע להתנהגות. מחד, מקובל לראותה כגורם מפריע, מפחית, מקלקל ולא הסתגלותי בהתנהגות ומאידך, כגורם היכול בתנאים מסוימים להביא ליתר התנהגות מתמודדת וארגון בהתנהגות.
ככל שהלך והסתעף המחקר בנושאי החרדה השונים, הלך והתבהר שיש חרדות מסוימות המתעוררות בתנאים מסוימים, תנאים הקשורים הן בגירויים סביבתיים ספציפיים שנתפסים כמאיימים והן באינטראקציה שלהם עם גורמים פנימיים באדם עצמו (מרכיבים אישיותיים).

המטרה
1. סקירת ספרות תיאורטית הדנה במושגים: "תבונת מבחנים", "חרדת מבחנים" בכלל ו"חרדת מתימטיקה" בפרט.
2. סקירת מחקרים הדנים במושגים לעיל, תוך התמקדות בשאלת קיום הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים בכלל ובמבחני מתימטיקה בפרט.
3. ניתוח ממצאי המחקרים לעיל, בניסיון להשיב לכותרת מאמר זה, היינו: הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.

המחקרים שנסקרו
מחקר א' - "הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים שונים". (ש. צור, 1991)
מחקר ב' - "הקשר בין חרדת בחינות, תושיה-נלמדת ואינטליגנציה לבין הצלחה בבחינות". (ר. יואלי, 1987)
מחקר ג' - "השפעת חרדת בחינות, חרדת מתימטיקה, תושיה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי תלמידים במתימטיקה ברמות לימוד שונות". (ש. דהן-מזרחי, 1990)
המחקרים הללו מצטרפים לקבוצה גדולה של מחקרים המנסים להבין את הגורמים המעורבים בהתמודדות אפקטיבית עם מצב לחוץ נתון. בחרתי להתמקד בהתמודדות עם מקצוע המתימטיקה, מאחר והינו תחום קריטי בהתווית כיוון תעסוקתי, המעורב אף בפיתוח סגנון חשיבה ובבניית דימוי עצמי.
יתר על כן, מטרתנו מתמקדת בקשר בין תבונת מבחנים וחרדת מבחנים וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.

מקורות:

דהן-מזרחי, ש. (1990). "השפעת חרדת בחינות, חרדת מתימטיקה, תושייה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי תלמידים במתימטיקה ברמות לימוד שונות". חיבור שהוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי החברה באוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' מיכאל רוזנבאום ופרופ' נוח מילגרם.
זיידנר מ., נבו ב. וליפשיץ ה. (1988). סולם חרדת בחינות: מדריך לבוחן. אוניברסיטת חיפה: בית הספר לחינוך (מהדורה ניסויית).
יואלי ר. (1987). "הקשר בין חרדת בחינות, תושייה-נלמדת ואינטליגנציה לבין הצלחה בבחינות". חיבור שהוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' מיכאל רוזנבאום וד"ר יונה טייכמן.
לוי אריה. (1982). ידיעות ועמדות בתחום המתמטיקה, סקר הישגים בכיתות ח'-י"ב - משרד החינוך, האגף לתוכניות לימודים, ירושלים, תשמ"ג.
מיכאליס א., רוזנברג א., שוהם-סלומון ו. (1988). ערכה מודולרית לאבחון והערכת חרדת בחינות, החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת תל-אביב. לא פורסם.
משרד החינוך והתרבות. (1976). תוכניות להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה - הצעה לתוכנית לימודים, מהדורה ראשונה. תשל"ו.
עמית מרים, מובשוביץ-הדר ניצה. (1989). הבדלים בין בנים לבנות בייחוס סיבות להצלחה ולכישלון בלימודי מתמטיקה. מגמות 32, 3, 373-361.
צור, ש. (1991). "הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים שונים". חיבור שהוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.
Bajtelsmith J.W. (1975). Development and validation of an adult measure of secondery cue using strategies on objective examination: The test of obscure knowlege (TOOK) paper presented at the Northeastern Educational Research Association, Ellenville, New York, October 1975.
Bond L. (1989). The effects of special preparation on measures of scholastic ability. In Linn R.L. (Ed) Educational Measurement, New York: MacMillan.
Donner M. (1981). How to beat the S.A.T. New York: Workman Publishing.
Ganzer V.J. (1968). Effects of audience presence and test anxiety on learning and relention in a serial learning situation. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 194-199.
Geen R.G. (1976). Test anxiety, Observation and range of cue utilization. British J. of Social and Clinical Psychology, 15, 253-259.
Geen R.G. (1980). Test anxiety and cue utilization. In I. Sarason (Ee.) Test anxiety: Theory, research and applications. Hillside, N.J: Lawrence Erlbaum, 43-61.
Gibb B.G. (1964). Testiness as secondary cue response. Doctoral dissertation Standard University )University microfilm no. 64-7643).
Haber R.N. Alpert R. (1960). Anxiety in academic achievement situations. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61, 207-215.
Heckhausen H. (1973). Intervening cognition in motivation. In D.E. Berlyne K.B. Madsen (Eds.) Pleasure, reward, preference. New York: Academic press.
Heckhausen H. (1977). Achievement motivation and its constructs :A cognitive model. Motivation and Emotion, 1, 283-329.
Liebert R.M. Morris L.W. (1967). Cognitive and emotional component of test anxiety: A distinction and some initial data. Psychological Reports, 20, 975-978.
Mandler G. Sarason S.B. (1952). A study of anxiety and learning Journal of Abnormal and Social Psychology, 47, 166-173.
Meichenbaum D. (1977). Cognitive-behavior modification: An integrative approach. New York: Plenum press.
Millman J. (1966). Testwiseness in taking objective achievement and aptitude examinations. Final report. College Entrance Examination Board.
Millman J., Bishop C.H. Ebel R. (1965). An analysis of testwiseness. Educational and Psychological Measurement, 25(3), 707-726.
Richardson F.C. Suinn R.M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19, 551-554.
Richardson F.C. Woolfolk R.L. (1980). Mathematics anxiety. In I.G. Sarason (Eds.): Test anxiety: Theory, research and applications. New York: Hillsdale.
Rosenbaum M. (1983). Learned resourcefulness as behavioral repertoire for self-regulation of internal events: Issues and speculations. In M. Rosenbaum, C.M. Frank Y. Jaffe (Eds.) Perspective on behavior therapy in the Eighties. (pp. 54-76). N.Y.: Springer.
Round J.B. Hendel D.D. (1980). Mathematics anxiety and attitudes toward mathematics. Measurement and Evaluation in Guidance, 13. 83-89.
Samson G.E. (1985). Effects of training in test taking skills on achievement test performance: A quantitative synthesis. J. OF Educational Research, 78(5), 261-266.
Sarason I.G. (1972). Experimental approaches to test anxiety: Attention and the uses of information. In C.D. Spielberger (Ed), Anxiety: Current trends in theory and research (Vol. 2). New York: Academic.
Sarason, I.G. (1986). Test anxiety, worry and cognitive interference. In R. Shewarzer (Ed.) Self related cognition in anxiety and motivation. Hillsdale NJ: LEA.
Sarason I.G. Gabzer V.J. (1970). The importance of cognition and moderator variables in stress. In D. Magnusson (Ed), Toward a psychology of situations: An Interactional perspective (pp. 195-210). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Sarason I.G. Stoops E. (1978). Test anxiety and the passage of time. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 102-109.
Sarason S.B., Davidson K.S., Lighthall F.F., Waite R.R., Ruebush B.K. (1960). Anxiety in elementary school children. New York: Willey.
Sarnacki R.E. (1979). An examination of test-wiseness in the cognitive test domain. Review of Educational Research, 49(2), 252-279.
Smith J.K. (1982). Converging on the correct answers: A peculiarity of multiple choice items. J. of Educational Measurement, 91(3), 211-220.
Smith R.E. Sarason I.G. (1975). Social anxiety and the evaluation of negative interpersonal feedback. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 429.
Spielberger C.D. (1972). Anxiety: Current trends in theory and research (Vols. 1 2). New York: Academic press.
Spielberger C.D., Gonzales H.P., Taylor C.J., Algaze B., Anton W.D. (1978). Examination stress and test anxiety. In C.D. Spielberger I.G. Sarason (Eds.) Stress and anxiety. (Vol. 5. Pp. 167-191). Washington, DC: Hemisphere.
Spielberger C.D. Smith L.M. (1966). Anxiety (drive), stress and serial-pisition effects in serial-verbal learning. Journal of Experimental Psychology, 72, 589.595.
Teichman Y. (1978). Affiliative reaction in different kinds of threat situations. In C.D. Spielberger L.G. Sarason (Eds.), Stress and Anxiety. New York: Halsted press.
Wine J.D. (1982). Evaluation anxiety. A cognitive-attentional construct. In H.W. Laux (Eds.). Achievement, stress and anxiety. Washington, DC: Hemisphere.

תגים:

פחד · מבחנים · בחינות · הערכה · חשבון · מתמטיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין תבונת מבחנים, חרדת מבחנים וחרדת מתמטיקה לבין ביצוע במבחני מתמטיקה", סמינריון אודות "הקשר בין תבונת מבחנים, חרדת מבחנים וחרדת מתמטיקה לבין ביצוע במבחני מתמטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.