היישום אינו מחובר לאינטרנט

היקף העסקה וקונפליקט בית עבודה בקרב אמהות

עבודה מס' 070860

מחיר: 339.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם היקף המשרה קשור לקונפליקט בית עבודה?

6,951 מילים ,28 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

חוקרים רבים, ובינהם (2000) Friedman & Greenhaus, טוענים כי בקרב אנשים עובדים המנהלים חיי משפחה קיים קונפליקט הנובע מתוך הרצון לספק את שני הצדדים בצורה היעילה ביותר. "חקר הקונפליקט מציע הסבר חלקי בלבד לחויות הפרט המתמודד באופן יומיומי עם מגוון תפקידים בעבודה ובמשפחה" (Aryee at al., 2005). Friedman (2008) טוען כי על ידי התנהלות במגוון תפקידים במקביל, תוך איזון ביניהם, האדם אינו נפגע, אלא הוא מקטין את הקונפליקט, נמנע מהשפעות שליליות של כל אחד מהתפקידים ומשפר את איכות חייו.
החל משנות ה- 90 החלו לחקור בצורה רחבה יותר את נושא איזון עבודה משפחה ואף המחקרים התמקדו באיזון שעשוי לשפר את חיי האדם העובד. Friedman & Greenhaus (2000) טענו כי סיפוק בחיי העבודה נובע מתחושה חיובית בבית , גורם אשר הוכיח יש כי למשפחה ישנה השפעה על ההצלחה במקום העבודה. מחר זה עוסק בברור דפוס התעסוקה החלקית והמלאה הרווח בקרב אימהות לילדים לאור הקונפליקט המתמשך אצל אמהות עובדות האם לפתח את התא המשפחתי ולהשקיע את מירב המאמצים במסגרת זו או האם לעסוק בפיתוח אישי והגשמה עצמית ולעסוק בקריירה במשרה מלאה.
במהלך שני העשורים האחרונים נצפים שינויים בדפוסי העבודה של נשים ובהשתתפותן בכוח העבודה. בעבודה זו אתבונן בתמונת התעסוקה החלקית והמלאה בקרב אימהות כאשר שאלת המחקר המנחה אותי לאורך העבודה הינה: האם היקף המשרה קשור לקונפליקט בית עבודה?
בחלק הראשון בעבודתי אציג סקירת ספרות אשר מתארת את התופעה של משרה חלקית ומשרה מלאה של אמהות על היבטיה המגוונים. תחילה אציג את המשתנה התלוי שהוא הקונפליקט הקיים בין קריירה ומשפחה בקרב אמהות. חלק זה בסקירה יסקור את בחירתן של אמהות האם לעסוק בפיתוח והעצמת התא המשפחתי תוך מתן דגש על ילדי המשפחה, או האם לפתח את הקריירה והגשמה העצמית כאישה במשרה מלאה המגשימה עצמה מבחינת קריירה וקידום אישי. בשלב הבא בסקירה אסקור את המשתנה הבלתי תלוי של משרה חלקית ומשרה מלאה תוך השענות על ההגדרות המקובלות בספרות לעבודה חלקית ומלאה, לאחר מכן אביא סקירה רחבה תוך שימוש בנתונים עולמיים. בנוסף בחלק זה אציג גישות תיאורטיות שונות שמסבירות את מקומן של הנשים במערכת התעסוקתית תוך התמקדות במשרות חלקיות ומשרות מלאות במשק הישראלי.
בחלק השני בעבודתי אציג מחקר איכותני בו אחקור את שאלת המחקר באמצעות ראיונות עומק. אציג את אוכלוסיית המחקר ואת מאפייניה השונים. לאור הראיונות שאבצע אנתח את הממצאים ואציג את הממצאים העיקריים העולים מתוך הראיונות. בחלקה האחרון של העבודה, אנסה לבחון ולתת מענה הולם לסוגיה האם הקונפליקט שהתקבל בקרב אמהות במשרה חלקית שהשתתפו במחקר זה אכן נובע מתוך בחירתן האישית או האם נובע מתוך מציאות משפחתית מחייבת, זאת על סמך ממצאי הראיונות בשילוב עם התיאוריות השונות שעלו מתוך הסקירה הספרותית.
אני מוצאת בחקר נושא זה חשיבות רבה מתוך הכרותי האישית עם הסוגיה הנבחנת. כיום, בעידן המודרני שכל אישה טוענת, ובצדק, לשוויון זכויות מלא במשפחה, בחברה ולוודאי בתעסוקה, יש צורך להכיר בקונפליקט המתקיים אצל האישה, בשונה מן הגברים, כלפי מחויבות הבית והתא המשפחתי אשר באים לעיתים על חשבון קידום הקריירה התעסוקתית של האישה ופיתוחה והגשמתה העצמית. מחקר זה מהווה תרומה תיאורטית רבה לחקר הקונפליקט הנ"ל בכך שהוא מסדר את התיאוריות השונות בנושא לידי תיאוריה אחידה תוך שילוב ממצאים איכותניים המחזקים את התיאוריה שהתקבלה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 קונפליקט קריירה משפחה
2.2 משרה מלאה אל מול משרה חלקית
2.3 תרומת המשפחה לקונפליקט
2.4 ההקשר הישראלי
3. שיטת המחקר
3.1 שיטת המחקר
3.2 כלי המחקר
3.3 מדגם המחקר ופרופיל המרואיינות
3.4 הליך המחקר
4. ממצאים
4.1 בחירה או כורח
4.2 קונפליקט עבודה משפחה
4.3 חלוקת תפקידים והשפעת המשפחה על משרת האם
5. דיון
5.1 דיון
5.2 מגבלות המחקר הנוכחי והצעות למחקרי המשך
6. ביבליוגרפיה

7. נספחים - ראיונות

קטע מהעבודה:

מור וגיא (2006) סבורות כי ניתן לראות בשילובים השונים של משפחה ועבודה שני מוקדים מרכזיים בחייה של אישה. כמו כן הן מניחות כי השילוב בין הבית לעבודה הינו קשה ליישום ואף משימה בלתי אפשרית וכי שילוב משביע רצון עשוי להתאפשר, אך מצריך הקרבה וויתור על אחד מהתחומים או לחילופין יוביל לתחושה של ביטול העצמי של הנשים. הספרות מצביעה על שתי אסטרטגיות עיקריות להתמודדות בהן נוקטות נשים; תיאורית הקונפליקט התפקידי אשר מציעה כי נשים ייאלצו לבחור בצמצום המעורבות שלהן בעבודה או במשפחה (Rosenfeld & Birkelund, (1995. לעומתה, גישת ההרחבה מציינת כי ריבוי תפקידים עשוי להוות יתרון אשר מעשיר את הפרט (גלין, 1997).

תגים:

משפחה · עבודה · קריירה · היקף משרה · דפוסי עבודה · משרה חלקית · עבודה חלקית · תעסוקה · משרת אם · אמא · נשים · כח העבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היקף העסקה וקונפליקט בית עבודה בקרב אמהות", סמינריון אודות "היקף העסקה וקונפליקט בית עבודה בקרב אמהות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.