היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרבות ארגונית, תחושת בטחון תעסוקתי ומחויבות ארגונית - חברת מטריקס

עבודה מס' 067711

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין תרבות ארגונית וביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית בארגון מטריקס אי.טי בע"מ בחטיבת מוצרי התוכנה.

13,642 מילים ,32 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

המחקר בוצע בחברת מטריקס אי.טי. בע"מ. חברה זו הוקמה בשנת 1989 והינה חברה הפועלת בתחום האינטגרציה ושירותי טכנולוגיית מידע.
המחקר התמקד ב- "חטיבת מוצרי תוכנה". חטיבת מוצרי התוכנה של מטריקס מייצגת בישראל חברות תוכנה בינלאומיות מובילות בתחומן ומספקת שירותי שיווק, יישום ותמיכה מלאה לפתרונות החברות.
הבעיה העסקית אשר זוהתה בחטיבה הינה מגמת ירידה ברווחיות החטיבה, תוך ירידה במספר לקוחות החטיבה, אי עמידה ביעדים ומגמת עלייה בעזיבת עובדים.
מחקר זה יבדוק האם קיים קשר בין תרבות ארגונית וביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית בארגון מטריקס אי.טי בע"מ בחטיבת מוצרי התוכנה.
גישת המחקר שבה בחר החוקר להשתמש הינה הגישה הכמותית וזאת מכיוון שהחוקר מעוניין בניתוחים סטטיסטיים של המשתנים.
מערך המחקר שבו השתמש החוקר הינו מערך מחקר תיאורי וזאת מכיוון שהוא מבוסס על איסוף נתונים בסביבתם הטבעית של הנחקרים, מאפשר לבצע מדידה ישירה של המשתנים כפי שהם מתקיימים במציאות והוא מנסה להבין את התנהגות הנחקרים על רקע התרבות, הנורמות והערכים של החברה.
גודל המדגם במחקר הינו 60 נבדקים ושיטת הדגימה הינה דגימת נוחות.
הכלי העיקרי שבו החוקר ביצע שימוש הינו סקר-שאלון. הבחירה בשאלון ככלי מחקר נובעת מכך שהמשתנים במחקר הנוכחי הם עמדות ותפיסות, שלא ניתן למדוד על ידי תצפית ויש צורך בדיווח עצמי של הנבדקים. השאלון הוא מובנה וסגור ובעזרתו ניתן לאסוף נתונים אחידים הניתנים לעיבוד סטטיסטי פשוט.
ממצאי המחקר הראו כי :
נמצא קשר חיובי ברמת מובהקות גבוהה ובעוצמה גבוהה בין תרבות ארגונית לבין מחויבות ארגונית. לפיכך, השערת המחקר הראשונה אוששה.
נמצא קשר שלילי ברמת מובהקות נמוכה בין ביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית. לפיכך, השערת המחקר השניה הופרכה.
נמצא קשר שלילי ברמת מובהקות גבוהה ובעוצמה נמוכה בין תרבות ארגונית לבין ביטחון תעסוקתי. לפיכך, השערת המחקר השלישית הופרכה.
בכדי לפתור את הבעיה העסקית החוקר המליץ להנהלת החטיבה והארגון לצאת במסע הסברתי לעובדים ולקיים ישיבה בה ידובר על המצב הכלכלי במשק והשפעתו על הארגון, לבצע שיחות אחד על אחד בין מנהלים לעובדים, ארגון מפגשים, בחירת עובדים מצטיינים, תגמול ועוד.
ביצוע ההמלצות ישפר את תרבות הארגון וישפיע על העובדים לטובה ובכך יעלה את מחויבותם לארגון. כאשר תעלה מחויבותם לארגון, הם יקריבו מעצמם יותר עבור הארגון ובכך תעלה רווחיות הארגון, נטישת הלקוחות תפחת, הם יעמדו ביעדים ובזכות העמידה ביעדים - לא יפוטרו.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 רקע לארגון
1.2 רקע לבעיה העסקית
1.2.1 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר
1.3.1 מטרות תיאורטיות
1.3.1.1 שאלות המחקר
1.3.2 מטרות יישומיות
2. סקירת ספרות
2.1 תרבות ארגונית
2.2 ביטחון תעסוקתי
2.3 מחויבות ארגונית
2.4 רציונל המחקר
2.5 מודל המחקר
2.6 השערות המחקר
2.7 הגדרות המשתנים
3. מתודולוגיה
3.1 גישת המחקר
3.2 מערך המחקר
3.3 מדגם
3.3.1 אוכלוסיית המחקר
3.3.2 המדגם
3.3.3 שיטת הדגימה
3.3.4 נימוקים בבחירת שיטת הדגימה
3.4 כלים
3.5 ההליך
3.6 שיטת הניתוח
4. ממצאים
5. ניתוח ודיון
5.1 השערה מס' 1
5.2 השערה מס' 2
5.3 השערה מס' 3
5.4 בדיקות נוספות
6. סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 המלצות
6.4 המלצות למחקר המשך
6.5 מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון
נספח ב' - מבחני t

קטע מהעבודה:

2.1 - תרבות ארגונית
תרבות ארגונית נותנת לחברי ארגון מסוים זהות משותפת המבדילה אותם מחברי ארגונים אחרים והיא מערכת של ערכים, מוסכמות חברתיות, הנחות יסוד, אמונות,נורמות וצורות חשיבה שהם משותפים לכל העובדים החברים בארגון. אלו מועברים באמצעות סמלים, טקסים, גיבורים ומיתוסים. תרבות הארגון משמשת "דבק" המאחה את כל מערכות המשנה בארגון. במובן מסוים תרבות הארגון מגדירה את סיבת קיומו של הארגון ואת מטרותיו (בר-חיים ולב, 2005; Schein (1992, 1985) &Ott (1989) אצל Erakovich et al, 2002; Johnson & Scholes, 1999 אצל לוי, 2008; לוי, 2008).

מקורות:

ביאור ח., (2003). "חרדת פיטורים", הארץ, מוסף כלכלה.
בירנבוים מ., (1993). "מי מפחד מעבודת מחקר?", מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ.
בר-חיים א. ולב ל., ( 2005). "התנהגות ארגונית", האוניברסיטה הפתוחה.
לוי ע., (2008). "ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות", רימונים הוצאה לאור.
נחמיאס ד. ונחמיאס ח., (1997). "שיטות מחקר במדעי החברה", עם עובד ספריה אוניברסיטאית.
פופר מ., (1994). "על מנהלים כמנהיגים", אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות.
פשר ע., ( 2006). "שימור לעומת שינוי",סטאטוס,הירחון לחשיבה ניהולית ,גיליון 178,אפריל 2006.
רווה י., (2006). "שינוי בתרבות ותרבות של שינוי", סטאטוס,הירחון לחשיבה ניהולית ,גיליון 178, אפריל 2006.
רוזנבלט ז., (2002). "ביטחון תעסוקתי בעידן של אי וודאות", הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה (הורד ב- 9/2/2009).
רחמים י., (2008). "שוק העבודה, החוזה הפסיכולוגי ומחויבות עובדים כלפי מעסיקיהם", Reader, מאגר המאמרים הישראלי (הורד ב-9/2/2009 ).
Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990), "The Measurement and Antecedents of Affective", Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
Ashford, Susan J., Lee, Cynthia, Bobko, Philip. (1989) "Content, Causes, And Consequences Of Job Insecurity: A Theo", Academy of Management Journal. Briarcliff Manor: Dec 1989. Vol. 32, Iss. 4; pg. 803, 27 pgs. pp. 27-25.
Ashkanasy, N M, Jackson, C . R. A. (2001), "Organizational culture and climate". In Anderson, N ., Ones, D . S., Sinangil, H. K., and Viswesvaran, C (Eds.), Handbook of industrial, work and organizational psychology, Vol . 2, pp. 399-415 . London: Sage.
Biggs D, Swailes S. (2006) "Relations, commitment and satisfaction in agency workers and permanent workers" Employee Relations Volume 28 No. 2 pp. 130 -143.
Carmeli, A., D. Gefen (2005) "The relationship between work commitment models and employee withdrawal intentions", Journal of Managerial Psychology; Vol 20 Iss. 2; pp. 63-86.
De Cuyper N., H. De Witte (2007) "Job insecurity in temporary versus permanent workers: Associations with attitudes, well-being, and behavior", Work & Stress, 21(1): 65_84.
Davidson M. C.G,(2003) "Does organizational climate add to service quality in hotels?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 15 Number 4 pp. 206-213.
Darwish A Y. (1998) "Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment", International Journal of Manpower, Volume 19 Number 3 1998 pp. 184-194.
Erakovich R Raymon B Wyman S. (2002) "A Study of the Relationship of Ethical Work Climate and Organizational Culture In Public Organizations", Texas Wesleyan University University of Texas at Arlington Troy State University & Center for International Research, Education and Development, University of Texas at Arlington Paper prepared for presentation at the American Society for Public Administration National, Conference, 2002.
Fried Y., L. Haynes Slowik, Z. Shperling, C. Franz, H. A. Ben-David, N. Avital, and U. Yeverechyahu (2003) "The Moderating Effect of Job Security on the Relation between Role Clarity and Job Performance: A Longitudinal Field Study" Human Relations, vol. 56: pp. 787 - 805.
Greenberg ,J .& Baron ,R.A ,(2001 (,"Behavior In Organization" ,(9 th ed.) Englewood NJ. Prentice- Hall.
Jernigan, I.E. III, Joyce M. Beggs, Gary F. Kohut, (2002) "Dimensions of work satisfaction as predictors of commitment type". Journal of Managerial Psychology, Vol. 17 No. 7 pp. 564-579.
Kraimer M. L, S. J Wayne, R. C Liden, R. T Sparrowe (2005)" The Role of Job Security in Understanding the Relationship between Employees' Perceptions of Temporary Workers and Employees' Performance", Journal of Applied Psychology. Washington Vol. 90, Iss. 2; pp. 389-398.
Maguire H. (2002). "Psychological contracts: are they still relevant?" ,aCareer Development International; Vol.7 Issue: 3; pp. 167-180.
Mayer R. C ,Schoorman D. F (1998) "Differentiating antecedents of organizational commitment: a test of March and Simon's model; Summary" ,Journal of Organizational Behavior (1986-1998); Vol; 19, 1; pp. 15-28.
Morrison, K.(2003)."Organizational factors and change, in: Morrison, K, Management Theories for Educational Change" ,Sage Publications, London ch . 6, pp.148-181.
Porter, L.W., Crampon, W.S. & Smith, F.J. (1979), "Organizational Commitment & Managerial Turnover", a Logical Study, 15: 87-89.
Rajendran M. & Rose R., (2005) "Typology of organizational Commitment American" Journal of Applied Science 2 (6): pp.1078-1081, Science Publications.
Seel, R. (2000), "Complexity and Culture: New Perspectives on Organisational Change", Organizations & People, vol. 7 no. 2, pp. 2-9.
Suliman A, Iles P (2000) "Is continuance commitment beneficial to organizations?" ,Commitment-performance relationship: a new look Journal of Managerial Psychology Volume 15 Number 5 2000 pp. 407-422.
Vardi, Y. (2001) "The Effects of Organizational and Ethical Climates on Misconduct at Work" ,Journal of Business Ethics, 29: pp. 325-337.
Watkin C. Hubbard B., (2003),"Leadership motivation and the drivers of share price: the business case for measuring organizational climate", Leadership & Organization Development Journal, Volume 24 Number 7 2003 pp. 380-386.

תגים:

עבודת גמר · סמינריון · תרבות ארגונית · ביטחון תעסוקתי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרבות ארגונית, תחושת בטחון תעסוקתי ומחויבות ארגונית - חברת מטריקס", סמינריון אודות "תרבות ארגונית, תחושת בטחון תעסוקתי ומחויבות ארגונית - חברת מטריקס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.