היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין גיל יחוס התכונות לבין התכונות המיוחסות לו

עבודה מס' 064757

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת השפעת פני האדם- תווים צעירים מול תווים בוגרים - על הערכת התכונות שהזולת מייחס להם.

4,786 מילים ,26 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו בודקת את השפעת פני האדם- תווים צעירים מול תווים בוגרים, על הערכת התכונות שהזולת מייחס להם. להערכות אלו חשיבות רבה- באם ימצא קשר בין הערכת תווי פנים לתכונות אופי, ניתן יהיה להניח כי חלק מהתנהגויות התלמידים כלפי המורים נובעים מתפיסתם את גיל המורה, ומפאן אחר - ניתן יהיה לייחס חלק מהקשיים של מורים צעירים ופרחי הוראה בהשלטת סדר ומשמעת בכיתה, לעומת מורים מבוגרים יותר.
נושא זה נבדק בספרות באופן כללי, אולם טרם נבדק בספרות המחקרית לגבי מורים, ומכאן חשיבות המחקר.

תווי פנים הם דבר מורכב. כל אחד מיוחד בתווי הפנים שלו והבריות בוחנים ולומדים את האדם גם לפי תווי פניו המשפיעים רבות על רושם ראשוני. תווי הפנים שלנו משתנים במהלך השנים, כאשר אצל ילדים מבנה האף שונה, מיקום העיניים ואף גודלם יחסית לשאר הפנים שונה ומקבל את צורתו הסופית עד לגיל הבגרות.
על פי סקירת הספרות, ניתן לראות כי יש הבדלים בהערכת יחוס תכונות אופי לפי קריטריון הגיל של האדם, כלומר יש נטייה לייחס לאדם מבוגר תכונות אופי של בטחון עצמי, אינטליגנציה, אישיות חמה, תמימות, השכלה גבוה יותר, טוב לב וסובלנות, וזאת לעומת צעירים להם נוטים לייחס יותר שובבות וקלות דעת.
לאור סקירת הספרות שוער כי בבדיקה ימצאו הבדלים דומים. אי לכך נערך מחקר בהשתתפות 30 נדגמים. לנדגמים חולקו תמונות של 15 איש, שתי תמונות לכל אדם: האחת בעת שהיה צעיר בכ-20 שנה מיום הבדיקה והשניה היא תמונה עדכנית. כלומר מדובר באותם אנשים בהפרשי גילאים של 20 שנה. נבדקו הערכות התכונות הבאות: בטחון עצמי, אינטליגנציה , אישיות חמה\פושרת, תמימות, השכלה, טוב לב וסובלנות.
התוצאות אוששו את השערת המחקר. נמצאו הבדלים מובהקים בהערכת שתי הקבוצות. כמו כן נבדקו הערכות הנשים מול הערכות הגברים, וגם בניהם נמצאו הבדלים. מחקר זה לא נערך על מורים, בשל חוסר יכולת טכנית לבצעו, ולכן החלק השני של המחקר העלה תוצאות תצפית שנערכה בבית ספר וממנו אנו למדים כי אכן היחס למורה מבוגר שונה מהיחס למורה צעיר.

ממצאים אלו יכולים לשמש כלי בידי מנהלי בתי ספר על מנת לטפל בבעיות משמעת. למשל לשקול מינוי מורה מבוגר המקרין סמכותיות, לכיתה אשר בה יש הפרעות רבות.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
הצגת הנושא
מטרת העבודה
2. סקירת הספרות
מבנה פני האדם
עיצוב תווי הפנים ברבות השנים
הבדלי תפיסה בין נשים וגברים
השערות המחקר
3. שיטת המחקר
מערך המחקר
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר
הליך המחקר
4. תוצאות
תוצאות השאלון
תצפית
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: תמונות הפנים בהן נעשה שימוש במחקר, אינן מצורפות לקובץ העבודה.

קטע מהעבודה:

חוכמת קריאת תווי הפנים היתה קיימת עוד בימי המקרא:
"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרת".(1) הרמב"ן כותב כי: "תחזה באספקלריא- לחדור בעין בוחנת בנבואה. יתרו ידע שמשה מסוגל לראות את פנימיות האדם דרך פניו. בקבלה נכתב על "חוכמת הפרצוף" - איפיון תכונות אופי לפי תווי ומבנה הפנים.
בתקופת יוון העתיקה בה אריסטו כתב חיבור ארוך על פיזיונומיה. חכמי יוון האמינו ועסקו בפיזיונומיה, החכמה של קריאת תכונות אופי מהפנים.

מקורות:

עורכת המחקר נכחה במהלך מילוי השאלון, לצורך מענה לשאלות, במידה ויהיו.
השאלון היה אנונימי תוך בקשה לענות לשאלות בכנות ובתשומת לב תוך שמירה על סודיות.
שיטת הניתוח
הניתוח יעשה בעזרת סטטיסטיקה תיאורית והיסקית.
סטטיסטיקה תיאורית: מדדי מרכז, ופיזור: ממוצע, סטיות תקן, מינימום ומכסימום.
סטטיסטיקה היסקית: באמצעות מתאמי פירסון
תוצאות
תוצאות השאלון
כל שאלון סוכם ונערך מיצוע על התשובות שניתנו בו.
לאחר מכן חולקו השאלונים לשניים: אלו שמולאו על דמות פנים מבוגרת מול אלו שמולאו על דמות פנים צעירה.
השערה ראשונה
השערה היתה כי קיים הבדל בהערכת תווי הפנים ככל שהאדם מתבגר.
על פי התשובות ממוצע הצעירים הוא 2.03 ואילו ממוצע המבוגרים הוא 1.91 (T קריטי הוא 1.67 ואילו T סטטיסטי הוא 1.96 כלומר ישנו הבדל מובהק והשערת המחקר אוששה
השערה שניה
השערה היתה כי קיים הבדל בין הגברים לנשים בתכונות שייחסו לתמונות המוצגות.
ממוצע הנשים הוא 1.92 ואילו הגברים הוא 2.02.
על מנת לבחון האם הממוצעים שונים נערך מבחן T המראה כי יש הבדל מובהק בין ממוצעים. זאת רואים היות T סטטיסטי (2.46) גדול מ T קריטי 1.70 ולכן ההשערה בדבר ההבדל בין נשים וגברים אוששה.
גברים
נשים
 
2.018079
1.9152
Mean
0.037981
0.033718
Variance
30
30
Observations
29
df
-2.45976
t Stat
0.010052
P(T =t) one-tail
1.699127
t Critical one-tail
0.020104
P(T =t) two-tail
 
2.045231
t Critical two-tail
תצפית
התצפית נערכה, ביום ה' בכסליו תשס"ה באחד מבתי הספר באזור המרכז.
הגעתי בשעה 8 לבית הספר התמקמתי בכיתה ו' 1 בה מלמדת מורה בת 21, לאחר שירות לאומי.
התלמידים החלו להיכנס לכיתה משעה 8 בבוקר. חלקם התיישבו חלקם טיילו בכיתה. חלקם ביצעו שיעורי בית וחלקם סתם שוחחו המורה התיישבה בכיסאה ודפדפה בדפדפת. לאחר חמש דקות היא ביקשה מכל התלמידים לשבת. חלקם ישבו וחלקם המשיכו להסתובב. אחת מהבנות אמרה למורה: "רק רגע- אני עוד לא מוכנה". תלמידה אחרת אמרה למורה "מה
לומדים היום".
בשעת השיעור הראשון היו לפחות 10 הפרעות חמורות למורה, וביניהם:
קריאות גנאי איש לחברו
יציאה מהכיתה ללא רשות
שוטטות בכיתה ללא רשות
הצקות לחברים תוך הפרעה לשיעור
שאילת שאלה ללא קבלת רשות
ההפסקה החלה כשתי דקות לפני הצלצול- התלמידות אמרו "אין לנו זמן ואנחנו ממהרות לשירותים".
בשיעור השני היו הפרעות, אולם פחותות. חלק מהתלמידות כלל לא הקשיבו למורה, והיא מצידה לא ניסתה להשליט סדר בכיתה. השיעור התנהל תוך הפרעות רבות, כאשר והתלמידות כלל לא ביקשו רשות לצאת מחוץ לכיתה.
בשעה 10 עברתי לכיתה ו' 2 בה מלמדת מורה בשנות הארבעים לחייה.
השיעור החל בשעה 10 בדיוק. התלמידות התיישבו בכיתה בזמן בדיוק, ואף אחת לא הפריעה. השיעור התנהל בסדר מופתי ואף לאחר הצלצול נשארו התלמידות לשבת בכסא עד שהמורה עזבה את הכיתה. הן הופיעו בכיתה מיד לאחר ההפסקה.
סיכום
עבודה זו עסקה בבדיקת בחינת תווי הפנים על הערכת תכונות האדם בגילאים השונים תוך בדיקת הבדלים בין נשים וגברים, כלומר האם אדם הנראה מבוגר מוערך בצורה שונה מאשר צעיר, הן באופן כללי והן ע"י בחינת הערכת שני המינים.
חשיבות העבודה היא רבה היות ולעיתים מורים אינם מצליחים להשתלט על הכיתה, או שאינם מצליחים לרסן תלמידים מקשים ובעלי בעיות התנהגות, וההנחה היא כי תלמידים אלו היו מתנהגים בצורה שונה אם היו מעריכים את המורה יותר מאשר הם מעריכים אותו היום.
על פי סקירת הספרות האנשים מתייחסים באופן שונה לפרצופים שהם רואים בגילאים שונים. תווי הפנים של כל אדם שונים משל רעהו והשוני הזה מעיד על תכונות מסוימות. ניתן לראות כי יש הבדלים בהערכת יחוס תכונות אופי לפי קריטריון הגיל של האדם, כלומר יש נטייה לייחס לאדם מבוגר תכונות אופי של בטחון עצמי, אינטיליגנציה,
אישיות חמה, תמימות, השכלה גבוה יותר, טוב לב וסובלנות, וזאת לעומת צעירים להם נוטים לייחס יותר שובבות וקלות דעת.
הבדלים בהערכות אלו נובעים מהעובדה כי אכן יש הבדלים בין אנשים בגילאים שונים- אנשים צעירים נוטים יותר לשובבות ופחות לשיקול דעת ואילו אנשים מבוגרים, נוטים יותר להיות מיושבים בדעתם. ואכן המורים שנבדקו, שהיו בעלי גיל שונה היו בעלי תכונות שונות.
על מנת לבדוק את השערות המחקר נערך מחקר בקרב תלמידים לגבי הערכתם את מוריהם. הערכה שונה של המורים יכולה לאושש את ההנחה כי תלמידים יעריכו בצורה שונה מורים בגילאים שונים.
לאור סקירת הספרות השערות המחקר היו:
קיים הבדל בתווי הפנים ככל שהאדם מתבגר. ז"א הנבדקים ייחסו לאותו אדם תכונות שונות כאשר מוצגת תמונה שלו כמבוגר ותמונה שלו כצעיר
קיים הבדל בין הגברים לנשים בתכונות שייחסו לתמונות המוצגות
השערות אלו נתמכות ע"י סקירת הספרות שטענה כי יש הבדלים בהערכת תווי הפנים
על מנת לבדוק את השערות המחקר חולקו שאלונים ובצמוד לכל שאלון תמונת גבר\אישה, סה"כ 30 תמונות של 15 אנשים: 15 מהתמונות היו בצעירותם של האנשים ו- 15 תמונות היו בעת שהיו בוגרים. התמונות חולקו ל- 30 איש, ומהם נלמדו דעותיהם של 30 האיש על הערכת תכונות הצעירים מול המבוגרים.
תוצאות המחקר אוששו את השערות: יש הבדלים בהערכת תווי הפנים, ויש הבדלים בין הערכה של נשים להערכה של גברים. מורים בגילאים שונים מוערכים בצורה שונה ע"י תלמידים.
לסיכום ניתן לומר כי לא לחינם הגמרא אומרת "והדרת פני זקן" והמדרש מפרש כי לזקן יש "הדרת פנים", כלומר ככל שאדם מבוגר יותר כך הוא נראה מכובד יותר, ואדם בעל חוכמה יתירה על הצעיר, עול הימים.
ביבליוגרפיה
בית מרום ר., (1990) שיטות מחקר במדעי החברה תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
בנצור נ., (1988) עניין של תדמית, תל אביב: מודן
בריקלין ד. (1997) אנציקלופדיה שימושית לריפוי טבעי, תל אביב: אביב
פלק ב. (1970), תווי הפנים- חכמת הגוף, ירושלים: הוד עמי
צבר בן יהושוע נ (1999) המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, תל-אביב: מודן.
Barnes, J.A., (1994) A Pack Of Lies, Cambridge University Press.
Baron, R.A. And Byrne D,.(1984) Social Psychology, (4th Ed.). Allyn Bacon
Berry D And Zebrowitz M (1985) "Some Components And Consequences Of A Babyface" Journal Of Personality And Social Psychology 48 2 Pp 312-323
Blanchard Fields F, Baldi R And Stein R (1999) "Age Relevance And Context Effects On Attribution Across The Adult Lifespan" International Journal Of Behavioral Development 23(3) Pp 665-683
Bruck M, Cavanagh P And Ceci S (1991) "Forty Something: Recognizing Faces At One`S 25th Reunion" Memory And Cognition 19 (3) Pp 221-228
Depaulo, B.M. Et All (1992) "Sex And Different In Lying," In Lewis M And Saarni Depaulo, B.M. (1992) Nonverbal Behavior And Self-Presentation, Psychological Bulletin Vol. 111, ? 2, 203-243
Frischoltz D (1995), A Critical Evaluation Of The 1995 Ama Report On hypnosis And Memory Ucla University.
Gross F T ?(1995) "Children's Perception Of Faces" Journal Of Personality And Social Psychology 58 2 Pp 44-56
Hassin R And Troop Y (2000) "Facing Faces: Studies On The Cognitive Aspects Pf Physiognomy" Journal Of Personality And Social Psychology 78 5 Pp 837-852
Kimberly P W And Berch D B (1992) "Developmental Changes In Memorial Comparisons: The Effect Of Stimulus Presentation Mode" Journal Of Experimante; Child Psychology 53 Pp. 219-236
Lewis B M (1999) "Age Of Acquisition In Face Categorization: Is There An Instance-Based Account?" Cognition 71 Pp B23-B39
Mayo, C. And Henley, N., (Eds.) (1981) Gender And Nonverbal Behavior, New-York: Springer Verlag.
Moyer Robert S. (1973) "Comparing Objects In Memory: Evidence Suggesting An Internal Psychopysics" Perception Psychophysics, Vol. 13, No. 2, 180-184
Oxley R. (2002) Progress In Neuro-Psychopharmacology London: Imperial College
Zebrowitz L Nanf Et All (1998) "Bright, Bad, Baby Faced Boys: Appearance Streotypes Do Not Always Yield Self Fulfilling Prophecy Effects" Journal Of Personality And Social Psychology 75 5 Pp 1300-1320
מחקר בהערכה של פנים
אציג בפניך סדרה של פרצופים. התבונן היטב בכל פרצוף וסמן במהירות האפשרית את הערכתך לגבי התכונות השונות שהפרצוף מבטא:
בטחון עצמי
בטחון עצמי רב
בטחון עצמי ממוצע
חסר בטחון עצמי
אינטליגנציה
גבוהה
בינונית
נמוכה
אישיות
חמה
פושרת
קרה
תמימות
תמים
לא ברור
ערמומי
השכלה
גבוהה
בינונית
נמוכה
טוב לב
טוב לב
לא ברור
רע לב
סובלנות
סובלני מאוד
סובלני
לא סובלני
ממוצע התשובות
שמות, פרשת יתרו - פרק י"ח פסוק כ"א
Hassin R and Troop Y (2000) "Facing Faces: Studies on the Cognitive Aspects Physiognomy" Pp 837-852
Gross F T (1995) "Children's Perception of Faces" Pp 44-56
בנצור נ., (1988) עניין של תדמית, עמוד 18.
Oxley R. (2002) Progress In Neuro-Psychopharmacology pp 23-24
בריקלין ד. (1997) אנציקלופדיה שימושית לריפוי טבעי, ערך תזונה
בנצור נ., (1988) עניין של תדמית, עמוד 36
Hassin R And Troop Y (2000) "Facing Faces: Studies On The Cognitive Aspects Pf Physiognomy" Pp 837-852
Lewis B M (1999) "Age Of Acquisition In Face Categorization: Is There An Instance-Based Account?" Pp B23-B39
Bruck M Cavanagh P And Ceci S (1991) "Forty something: Recognizing Faces At One`S 25th Reunion" Pp 221-228
Zebrowitz L Nanf Et All (1998) "Bright, Bad, Baby Faced Boys: Appearance Streotypes Do Not Always Yield Self Fulfilling Prophecy Effects" Pp 1300-1320
Blanchard Fields F, Baldi R And Stein R (1999) "Age Relevance And Context Effects On Attribution Across The Adult Lifespan" Pp 665-683
Zebrowitz L Nanf Et All (1998) "Bright, Bad, Baby Faced Boys: Appearance Streotypes Do Not Always Yield Self Fulfilling Prophecy Effects" Pp 1300-1320
Zebrowitz L Nanf Et All (1998) pp 1319
Zebrowitz L Nanf Et All (1998) p 1320
Baron, R.A. And Byrne D,.(1984) Social Psychology pp 36-54
Moyer Robert S. (1973) "Comparing Objects In Memory: Evidence Suggesting An Internal Psychopysics" pp 180-184
Kimberly P W And Berch D B (1992) "Developmental Changes In Memorial Comparisons: The Effect Of Stimulus Presentation Mode" 53 Pp. 219-236
Kimberly P W And Berch D B (1992) "Developmental Changes In Memorial Comparisons: The Effect Of Stimulus Presentation Mode" pp 181-182
Barnes, J.A., (1994) A Pack Of Lies,p 2
Baron, R.A. And Byrne D,.(1984) Social Psychology pp 56-58
Mayo, C. And Henley, N., (Eds.) (1981) Gender And Nonverbal Behavior p 40
Depaulo, B.M. Et All (1992) "Sex And Different In Lying", p 230
צבר בן יהושוע נ. המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, עמוד 257
בית מרום ר., (1990) שיטות מחקר במדעי החברה עמודים 34-36
1

תגים:

שפת · גוף · ייחוס · תפיסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין גיל יחוס התכונות לבין התכונות המיוחסות לו", סמינריון אודות "הקשר בין גיל יחוס התכונות לבין התכונות המיוחסות לו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.