היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם העברת המסרים באינטרנט משמעותית לבני נוער יותר מאשר העברת המסרים בספרות.

עבודה מס' 064477

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם כתוצאה מהתפתחותו של האינטרנט אכן חלה ירידה בקריאת ספרים בגילאי הביניים, ומדוע? מהי השפעת כל אחד מאמצעי תקשורת אלו על הפרט.

8,407 מילים ,40 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

חיברות (בלעז סוציאליזציה) היא התיאור של תופעות חברתיות והן החלתה של תבנית מושגית התואמת לבחינתן של תופעות חברתיות. בסוציולוגיה קיימות זו לצד זו מספר תבניות מושגיות המבקשות לסתור זו את תקפותה של זו (מילון פונטנה למחשבה מודרנית, עמוד 303).
החברות היא גם סוג של פעולה חברתית, ודפוסי פעולה של קבוצות שונות. החיברות מסבירה גם את תהליכי האינטרקציה בין הקבוצות והסטטוסים. קבוצה מורכבת מסטטוסים, מתפקידים ומנאמנות, שבלעדיהם היא לא תיתכן, אך בנוסף לכך יש לקבוצה תכונות סוציולוגיות, המיוחדות לה והמשותפות לכל חבריה. בכדי שהקבוצה תמשיך להתקיים, דרושה נאמנותם של החברים בקבוצה, לערכיה, למטרותיה וכד'. כלומר, לכל חבר בחברה צריך להיות רגש החיברות לקבוצה, על מנת ליצור לכידות. החברות בקבוצה אומנן מהווה סטטוס, אולם התנהגות, הנוגדת את הציפיות, יעוררו אותם לתגובות והם יפעילו כנגדו סנקציות שליליות העלולות לסכן את מעמדו בקבוצה (שנלר, 1991).
שאלת המחקר
עבודה זו באה לעמת בין שני תחומי חיברות : קריאת ספרים לעומת הגלישה באינטרנט, על כן ברצוני לבדוק אמפירית את שאלת המחקר :
האם כתוצאה מהתפתחותו של האינטרנט אכן חלה ירידה בקריאת ספרים בגילאי הביניים, ומדוע? מהי השפעת כל אחד מאמצעי תקשורת אלו על הפרט.
השערות המחקר
• העוצמה של העברת מסרים (חיברות) באינטרנט גבוהה משל הספרות, וזאת בשל השימוש המוגבר ברשת.
• קיים קשר בין מידת צריכת האינטרנט לבין קריאת ספרות, ככל שבני נוער צורכים יותר אינטרנט הם קוראים פחות ספרים.
• קיים קשר בין מידת צריכת האינטרנט לבין מידת הקשר החברתי ( פנים אל פנים) עם הסביבה הפיזית, ככל שבני הנוער צורכים יותר אינטרנט מופחתים קשריהם החברתיים עם סביבת הפיזית- והם בודדים יותר חברתית ובמקביל גדלים מספר חבריהם הווירטואלים.

המחקר הנוכחי נערך בשיטה הכמותית.
אוכלוסיית המחקר כוללת את כלל הילדים בגילאי 9-13 בבית הספר בשם "אלדד המפגר" בחיפה. סך הכל אוכלוסיית המחקר הינה כ-500 תלמידים.
הניתוח יערך ע"י סטטיסטיקה תיאורית: ממוצעים, שכיחים וכד' וסטטיסטיקה היסקית: מתאמי פירסון ומבחני מובהקויות.
כלי המחקר הוא שאלון.

תוכן העניינים:
מבוא
שאלת המחקר
השערות המחקר
גורמים המשפיעים על חיברות ילדים
אמצעי התקשורת
ספרות ילדים
מערכת החינוך
מאפייני ספרות ילדים והשפעתה על חיברות הילדים
העברת ערכים בספרות הילדים
שימושים, תרומות וסכנות בשימוש באינטרנט
השפעת האינטרנט על שימוש באמצעי תקשורת אחרים
נגישות בני נוער לאינטרנט
מרד הנוער
סביבות וירטואליות בעולם האינטרנט
הזמן המוקדש לקריאת ספרים לעומת השוטטות באינטרנט
השפעת רכישת ערכים להתפתחות הנער
שיטת המחקר
מערך המחקר
מדגם
שיטת הניתוח
כלי המחקר
מגבלות המחקר
תוצאות
דיון בתוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה
דוגמת השאלון

קטע מהעבודה:

ישנן מספר גישות העוסקות בהסברת הלמידה אצל הילד. הגישה הראשונה - היא הגישה ההתנהגותית (בהביוריסטית) המתמקדת בהתנהגות הגלויה ובקשר שבינה לבין הגורמים הסביבתיים שקדמו לה. הגישה השנייה - היא תאורית הלמידה החברתית. תאוריה זו מדגישה את תהליכי הלמידה המתרחשים לאורך הילדות וההתבגרות כמעצבים את הילד. הגישה הקוגנטיבית מתמקדת דווקא במה שהגישה ההתנהגותית בחרה להימנע מלחקור: בקוגניציה של האדם, כלומר בתהליכי עיבוד המידע הסמויים המתווכים בין הגורמים ובין התגובות (מוס 1998).

מקורות:

הדיון בצורה נינוחה, יוצר פתיחות אצל הילד לנושאים אלו.
לספרות עדיין יש תכנים ואפשרויות רבות שאין לאינטרנט. הילד לא ישב מול האינטרנט ויקא ספרות- מול המחשב הוא משחק, משוחח בצאטים ועוד ואינו מתרכז בדבר אחד.
קיים קשר בין מידת צריכת האינטרנט לבין קריאת ספרות, ככל שבני נוער צורכים יותר אינטרנט הם קוראים פחות ספרים.
השערה זו אוששה- האינטרנט הינו על חשבון הזמן הפנוי של הילדים המוקדש לספרים. כמות הזמן הנותרת לרשותו של אדם, אחרי הזמן שהוקדש לביצוע פעולות הכרחיות לקיומו הפיסי (אכילה, שינה), לקיומו הכלכלי (עבודה) , והזמן המוקדש למחוייבויות משפחתיות ואחרות (גידול וטיפול בילדים, משק בית ועוד). פנאי כזמן שארית - מוגדר
כזמן חופשי, ספונטאני, לא פורמלי וגמיש מבחינת בחירת הפעילויות וכמות הזמן שמוקדש להן. כלומר זמנו של הפרט מוגבל ואם הוא מקדיש אותו לדבר אחד- יש להניח כי הוא יגרע מפעילות אחרת.
קיים קשר בין מידת צריכת האינטרנט לבין מידת הקשר החברתי ( פנים אל פנים) עם הסביבה הפיזית, ככל שבני הנוער צורכים יותר אינטרנט מופחתים קשריהם החברתיים עם סביבת הפיזית- והם בודדים יותר חברתית
גם השערת מחקר זו לא אוששה. אין קשר בין מספר החברים של הנער לבין מידת השוטטות ברשת. הסיבה לכך היא כנראה כי בני הנוער לא מכורים לרשת ולא יושבים מול המחשב ללא הרף. הם מקדישים גם זמן לחברים, ומשחקי החצר עדיין חשובים בעיניהם.
סיכום
עבודה זו עסקה בהשוואות שבין השפעת האינטרנט על הילדים מול השפעת הספרות על הילדים.
על פי סקירת הספרות לעיל, כיום האינטרנט חדר לכל בית ומשמש קטנים כגדולים בכל מיני משימות. האינטרנט יכול לשמש לשעשועים, יכול לשמש ללימודים או לצורכי קבלת מידע חיוני.
התפתחותו של הילד, על פי התאוריות והמחקרים השונים, מושפעת בעיקר מהסובב אותו: את ערכיו והנורמות המוסריות הילד רוכש כאשר הוא צופה באחרים המשמעותיים לגביו וגם בכאלו שפחות משמעותיים. במצבים חברתיים רבים אין הילד ממהר להגיב, אלא ממתין לתגובתו של מבוגר או מישהו מבין קבוצתו החברתית ואח"כ מחקה את התנהגותו.
תאוריה זו גיבשה חוקים לפיהם ניתן ליצור התניה ובהתאם לכך ניתן לתאר את ההתפתחות המוסרית כתהליך המתחיל בהתנהגות לא חברתית הנענשת מיד. הכאב והפחד מתקשרים למצב שהיה לפני ביצוע מעשה דומה. לפי עיקרון ההכללה מתפתחת בהדרגה, כתוצאה מהתנסויות למידה מערכת של מוטיבציות בפעולה מוסרית ובשיפוט מוסרי אי לכך יש
חשיבות רבה להעברת מסרים חיוביים לילד.
בספרות הילדים התכנים מותאמים לילדים ולרוב הם חינוכיים. עם את בשוטטות ברשת הילד נחשף למגוון תכנים, במיוחד כאשר ההורים אינם משגיחים על הילדים, הילדים עלולים להיחשף לנורמות זרות, תרתי משמע.
המחקר לעיל נערך על 50 תלמידים בגיל בית הספר היסודי. נדגמו ילדים המשוטטים באינטרנט. כלי המחקר היה שאלון שחובר לצורך עבודה זו במיוחד וממנו עולות המסקנות הבאות:
רוב הילדים לא זקוקים לאינטרנט ללימודים
רובם משוטטים באינטרנט לצרכי משחק
קריאת הספרים אצל הילדים הנה בתדירות נמוכה מאוד -רוב העונים קוראים ספר אחת לחודש, שזו היא תדירות נמוכה בגילאים כאלו.
הילדים לא שוללים שוטטות באינטרנט על חשבון לימודים למבחנים.
לספרות יש משקל בעולמו של הילד.
לנוכחות ההורים בבית אין השפעה מובהקת
אין הבדלים בין המינים או בין הגילאים השונים.
כלומר, האינטרנט מהווה כלי לתרבות הפנאי אולם אל הערכים הילדים רוכשים בעיקר מספרות. מכאן נבעת חשיבות רבה לקריאת ספרים אצל ילדים. ניסן (1996) טוען כי ניתן לשכנע ילד לבצע דבר מסוים רק אם הוא ירגיש כי הדבר ראוי. תפיסת המוטיבציה בכלים של קח ותן או בשיטת המקל והגזר לא תועיל- רק שכנוע הילד כי הספרות חיונית
לו, יכולה לגרום לו לקרוא יותר ספרים.
ביבליוגרפיה
אורן, א' (1995), "עולמות וירטואליים בתקשורת מחשבים" מחשבים בחינוך, אפריל.
בגנר מ., (2001), חשיבות המסחר האלקטרוני, הספריה הוירטואלית: מכון היצוא.
בלומברג א., (1991), הטלוויזיה- מכשיר נפלא, ירושלים: רשות השידור.
ברוך מ., ומ פרוכטמן (1996), מחקרים בספרות ילדים, הוצאת הספרים של הסתדרות המורים בישראל, מהדורה שניה
גולן ד., (1996) "ילדים ורשת האינטרנט" מעשה חושב ע"מ 36-39.
גולן ד., (1996) "ילדים פורצים אל עולם המחשוב ואל רשת האינטרנט" מעשה חושב ע"מ 36-39.
גונן ר (1991) מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים מאוירים לגיל הרך בין השנים 1984-1948, אוניברסיטת חיפה
גורביץ נ., (1999) , "האינטרנט בישראל- מה יש ובעיקר מה אין", הארץ, 22.4.99.
הכט י., (2003) "הנעורים הדיגיטליים" www.hbp.org.il (כניסה לאתר- 13.5.03).
הראל, ש., (1992), הילד והחיים, תל אביב.
טל צ.,1998), אבטחת מידע ומצב שוק האינטרנט בישראל, תל-אביב: הפורום הישראלי לסחר אלקטרוני.
כץ.א. וינובצקי כ., (1999) " מבוא: פנאי תרבות ותקשורת המונים" ע"מ 35- 9 .
מאירוביץ. י מגויר ג (1993), "אמצעי תקשורת, מקום ורב תרבותיות, בתוך אליהו כץ ואחרים (עורכים), תרבות תקשורת ופנאי בישראל, תל אביב: או"פ.
מוס ר., (1998) תאוריות על גיל ההתבגרות, חיפה: אח.
מלחי א (1993), "ספרות הילדים החרדית כתופעה תרבותית ישראלית", בתוך הראל ש., (עורך), באמת?, בית ברל,
נווה א., (2000) הקשר בין דימוי עצמי לבין רמת לימודים במתמטיקה, אוניברסיטת חיפה: המחלקה לחינוך.
סלזניק א וברום (1996) יסודות הסוציולוגיה תל אביב.
סער ר., "וירטואליה", הארץ, 20 למרץ 2001 .
פוסטמן נ., (1998) קץ החינוך, ספרית הפועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר.
פרוכטמן מ., (1991) , לשונה של ספרות, עיוני סגנון ותחביר בספרות העמיות, הוצאת ד' רכס.
שוורצוולד א. (1992), "הלשון בספרות הילדים - משהו על הלשון ותקינותה", באמת- מאסף לעיון הוראה ומחקר בספרות ילדים, חורף .
שולמן י'., (2001) "דור דיגיטלי" גן ברשת- פרוייקטים מתועדים תל אביב.
שלונסקי א , ספרות ילדים או ספרות ילדותית, אופקים, א' מרץ, 1960.
שנלר ר., (1991), משמעותם החברתית של דפוסי הצפיה בטלוויזיה בנוער הישראלי, אוניברסיטת חיפה.
שפירא י. (1980) יסודות הסוציולוגיה תל אביב: עם עובד.
תדהר, חוה (1992 ) "ילדים צעירים כצרכני טלוויזיה בעידן הטלוויזיוני החדש בישראל: נקודת ראות חינוכית מחקרית" נושאים בחינוך: תקשורת וחינוך 2 נובמבר: 26-39 .
Armstrong Arthur Hagel John Iii (1996) ' The Real Value Of On- Line Communities' Harvard Business Review Boston P .P 133-151
Affonso .M (1999) "Access Is Not Enough" .The American Prospect No .27 (July- August) P. P 60-68
Baugh I .W. Baugh J .G (1997) "Global Classrooms: E-Mail Learning Communities Learning And Leading With Technology. 25 PP 37-41
Branzburg D (2001), "The Internet As A Marketing Tool", Journal Of Marketing Theory And Practice, Statesboro, Summer
Caspi, Dan Limor Yechiel (1999). The In/Outsiders Mass Media In Israel. Hampton: Press Cresskill.
Claus,A.,(1996) "Dolphins Or Wildcats: Exploring Election Statistics", Teaching-Childrens; V2 N6 P386-89 Feb
Elias, M.J Tobias, S.E Friedlander, B.S. (2000), "Raising Intellige P.H. Mussen (Ed.), Handbook Of Child Psychology, 4. New York: Wiley.
LOEFFLER f), 1993) Internet In The Service Of The Community Toronto.
Mie-Yun L. (1999), "Your World Web Sites", Houston Business Journal 13.
Obholzer, A. (1994), On Relating To Vulnerable Adolescents. Tel-Aviv University. Doctoral Thesis In Philosophy (Ph.D. Thesis).
Orleans Myron (2000) 'Virtual Cultural Identity And Communication In Cybersociety' Social Science Computer Review Pp 103-106.
Raney Rebecca Fairley (2000) Study Finds Internet Of Social Benefit To Users'
Resnick .M Rusk .N ' "Access Is Not Enough" .The American Prospect No .27 1996 (July- August) P. P 60-68
Tenenbaum T. (2000), "Internet Advertisers", Internet-Week, Jan 24, P. 65
דוגמת השאלון
שלום, אני עורכת סקר לעבודתי במסגרת לימודי באוניברסיטה. במסגרת עבודתי אני בוחנת את העדפותיכם לשוטט באינטרנט מול קריאת ספרים.
ענו לי בבקשה על השאלון. אין תשובה נכונה ולא נכונה. כל תשובה היא נכונה ומשקפת את דעותכם.
אין לכתוב שם על השאלון והתשובות שלכם לא יעברו לאף אחד אחר.
האם את/ה עושה שיעורי בית בעזרת האינטרנט
1. כן.
2. לפעמים.
3. לא
כמה זמן אתה מקדיש לשוטטות באינטרנט במשך שבוע בממוצע (בשעות)
לצאט' .
למשחקים .
אחר .
מתי קראת בפעם האחרונה ספר:
בשבוע האחרון
לפני שבועיים
לפני שלושה שבועות
לפני למעלה מחודש
לא זוכר מתי
האם קריאת ספרים משפרת את אוצר המילים , לדעתך
כן
לא
אולי
להלן מספר שאלות אודות העדפותיך:
כלל לא
1
לא
2
אולי
3
כן
4
בוודאי
5
שאלה:
האם שיטוט ברשת יגרום לך לוותר על קריאת ספרים
האם שיטוט ברשת יכול לגרום לך לא ללמוד למבחן
להלן מספר מעשים טובים שכולנו עושים, ובטוח גם אתם. אנה רשמו ליד כל מעשה טוב היכן אתם זוכרים שהוזכר לאחרונה:
אחר
רדיו
אנטרנט
ספר
עיתון
המקור
5
4
3
2
1
כיבוד הורים
כיבוד מורים
כיבוד המסורת היהודית
עזרה לחלשים
עזרה לנכים
עזרה לתלמידים מתקשים
התנדבות חברתית
עזרה לילדים עולים
להגן על ילד מפני אלו המכים אותו
הגנה על בעלי חיים מפני התעללות
להלן שאלות בנוגע לפרטים אישיים:
מין:
בן
בת
גיל:
עד 7
עד 8
עד 9
עד 10
עד 11
שני ההורים עובדים
אחד מההורים בלבד עובד
שני ההורים לא עובדים
כמה חברים יש לך עימם הינך נפגש לפחות פעם בשבוע? .
תודה על שיתוף הפעולה!!!
[Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
][Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
][Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
][Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
]
[Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
][Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
][Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
]1[Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
][Author ID1: at Mon Nov 22 23:45:00 2004
]

תגים:

אינטרנט · ספר · וירטואלי · מקוון · תרבות · פנאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם העברת המסרים באינטרנט משמעותית לבני נוער יותר מאשר העברת המסרים בספרות.", סמינריון אודות "האם העברת המסרים באינטרנט משמעותית לבני נוער יותר מאשר העברת המסרים בספרות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.