היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מניע ההתנדבות והרמה הסוציואקונומית של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותי סיוע משפטי מארגון הל"ב, לבין רמת המחויבות וההזדהות של המתנדבים עם הארגון.

עבודה מס' 064407

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סיבת ההתנדבות לפעילות בעמותה, ניתוח של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותים מן העמותה, תחומי הפעילות העיקריים שלה ורמת המחויבות של המתנדבים בה כלפי ערכיה ומטרותיה.

8,677 מילים ,25 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מחקר זה עוסק בבחינת תרומתן ודרכי פעילותן של עמותות לסיוע משפטי.
לפי נתוני האתר "נתינה בתבונה" קיימות עשרות עמותות העוסקות בסיוע משפטי. חלק מן העמותות עוסקות בסיוע משפטי לנזקקים ומועטי יכולת שאינם יכולים לשלם עבור שירותים משפטיים, חלקן מתמקדות באוכלוסיות יעד ספציפיות כגון "קו לעובד" העוסקת ביחסי עובד מעביד, או "המשפט בשירות הזקנה" שאוכלוסיית היעד שלה היא קשישים, חלקן מתמקדות בתחום הפלילי ואחרות בתחומי זכויות אדם ומשפט חוקתי. כמו כן ישנן עמותות שתחומי הפעילות שלהן נרחבים והן נותנות שירותים משפטיים במרבית מן התחומים. ( www.givingwisely.org.il)
מרבית הפעילות בעמותות אלה מבוצעת בהתנדבות, כאשר חברי העמותה הם ברובם אנשים בעלי השכלה משפטית כלשהי. מדובר בעורכי דין המקדישים חלק מזמנם לפעילות התנדבותית, או בסטודנטים ופנסיונרים העוסקים אף הם בשירות התנדבותי.
מחקר זה ניסה לברר כמה נושאים הקשורים בעמותות הסיוע המשפטי. לשם כך, נבחרה עמותה ספציפית אחת הנקראת "פרוייקט הל"ב" - התנועה למלחמה בעוני בישראל. הנושאים הנבדקים היו בעיקר - סיבת ההתנדבות לפעילות בעמותה, ניתוח של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותים מן העמותה, תחומי הפעילות העיקריים שלה ורמת המחויבות של המתנדבים בה כלפי ערכיה ומטרותיה.

השערת המחקר הכללית היא כי ישנה השפעה למניע ההתנדבות על רמת המחויבות וההזדהות עם הפרוייקט, וכי למצבם הסוציואקונומי של הפונים תמצא השפעה דומה. כמו כן תמצא השפעה לתחום העיסוק העיקרי על אותו המשתנה קרי, מחויבות והזדהות עם הפרוייקט.
אוכלוסיית המחקר היא כלל הסטודנטים המתנדבים בפרוייקט הסיוע המשפטי של "הל"ב". בארגון זה כאמור, פעילים מאות סטודנטים ברחבי הארץ.
כלי המחקר הנו סקר שמבוצע באמצעות שאלון.

תוכן עניינים:
1. תקציר
1.1 מטרת העבודה
1.2 הצגת העמותה הנחקרת
2. סקירת ספרות
2.1 מניעי ההתנדבות
2.2 הצדקות פילוסופיות חברתיות לפעילות בפרוייקטים התנדבותיים
2.3 מעמד סוציואקונומי ופערים חברתיים
3. מחויבות ארגונית והזדהות עם מטרות העמותה
3.1 רציונל המחקר
3.2 מודל המחקר
3.3 השערות המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 אוכלוסיית המחקר
4.2 המדגם - הנחקרים
4.3 מהלך המחקר
4.4 כלי המחקר
4.5 המשתנים ודרך בנייתם
4.6 כלי הניתוח
5. הממצאים
5.1 סטטיסטיקה תיאורית
5.2 בחינת השערות המחקר
6. דיון
7. סיכום
7.1 תרומת המחקר והשלכותיו
7.2 מגבלות המחקר:
7.3 המלצות למחקרי המשך
8. ביביליוגרפיה
השאלון

קטע מהעבודה:

אחד ממשתני המחקר הוא מניע ההתנדבות לפרוייקט. מטרתו של מחקר זה היא בין היתר להבין את המניע להתנדבות בפרוייקט התנדבותי. לדעת החוקרים ישנם מניעים סמויים ומניעים גלויים המשפיעים על חברות בארגון וולונטרי שכזה. המניע הגלוי הוא זה המופיע בפרסומים הרשמיים של הארגון והמניע הסמוי יכול להיות בנוי מרצון לקדם מטרות אישיות Clary,& Snyder, 1999).)
(אין בכך משום נקיטת עמדה באשר לעדיפות המוסרית של מניע זה או אחר, שכן סופם של שני המניעים מתבטא בפעילות חברתית נעלה בחשיבותה, אך כפי שננסה לבחון בהמשך ייתכן ולמניעים שונים תהיה השפעה שונה על פעילות ארוכת טווח בפרוייקט).

מקורות:

Allen, NJ Mayer, J.P (1997), Commitment in The Work Place, Sage Publication
Arnold, H. Felldman, D. (1996) Organizational Behavior, New York: Mcgraw
Clary, G.E. Snyder, M.(1999). The Motivations To Volunteer: Theoretical And Practical Considerations. Current Direction In Psychological Science, 8(5), 156-159.
Cnaan' R.A, Goldber-Glen' R (1997) Measuring Motivatkion To Volunteer In Human Services. Journal Of App Lied Behavioral Science ,27(3).269-284.
Dinham,Steve; Scott,Catherine (1997), "Modelling Teacher Satisfaction: Findings From 892 Teaching Staff At 71 Schools", Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Educational Research Association (Chicago, Il, March 24-28.
Gaston, N., Timcke, D. (1999) "Do Casual Workers Find Permanent Full-Time Employment? East Ivanhoe; Economy Record
Gidron, B.(1997). Patterns Of Giving And Volunteering In The Israeli Public: Preliminary Results. Beer-Sheva: Ben - Gurion University.
Hill.Baker, G. Gibbs, M. Holmstrom, B. (1999) "The Internal Economics Of The Firm: Evidence From Personnel Data", Quarterly Journal Of Economics, Vol.9.
Kahn, R.L., Wolf, D.,Quinn, R., Snoek, J., Rosenthal, R.A., (1997). Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. New-York: Wiley.
Kovacs, P.J. Black, B. (1999). Volunteerism And Older Adults: Implications For Social Work Practice. Journal Of Geronotolgical Social Work, 32(4), 25-38.
Leveson, I.F. (1997), "Reductions In Hours Of Work As A Source Of Productivity Growth" ,The Journal Of Political Economy, Apr..
Mullins, Laurie. j (1999) Management and Organizational Behavior, London Pithman Publishing
Porter, L.W. (1979), The Measurement of Organization Commoitment, Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247
Savery, K, L and Syme D, P (1996), Organizational commitment and hospital pharmacist , Scholl of management , Cutrin university of technology, Perth Australia
מתוך, www.bgu.ac.il Miner,( 1992)
שאלון
מתנדב/ת יקר/ה שאלון זה מופנה אליך במסגרת מחקר אקדמי שנערך עבור מכללת רופין, בנושא המגזר השלישי בישראל.
הנתונים אותם תמלא הנם אנונימיים לחלוטין ואינך נדרש למסור פרטים אישיים.
הנך מתבקש להקדיש את תשומת הלב הראויה לבחירת התשובה ההולמת ביותר את השקפותיך ותחושותיך.
תודה רבה על שיתוף הפעולה
חלק א'
גיל: 1) 20-25, 2) 26-30 3) 31-35, 4) מעל 35
מין: ז / נ
תחום עיסוק עיקרי: משפט פלילי והוצאה לפועל / זכויות אדם
חלק ב'
5
4
3
2
1
האם אתה רואה בהתנדבותך בפרוייקט כמנוף לרכישת ניסיון מעשי
1
5
4
3
2
1
האם אתה מעוניין לקבל מלגה בעקבות השתתפותך בפרוייקט
2
5
4
3
2
1
האם אתה מאמין כי השתתפותך בפרוייקט תגביר את סיכויי קבלתך לעבודה/ התמחות בשלב מאוחר יותר
3
5
4
3
2
1
האם אתה מעוניין להשתלב בתחום הגשת עתירות לבג"צ
4
5
4
3
2
1
האם אתה מעוניין לקחת חלק בטיפול והגשת הצעות חוק
5
5
4
3
2
1
האם אתה מעוניין לקדם אינטרסים חברתיים של שכבות חלשות
6
5
4
3
2
1
האם אתה מעוניין לסייע בצמצום הפערים החברתיים
7
5
4
3
2
1
האם אתה משקיע זמן רב ומאמצים בפרוייקט
8
5
4
3
2
1
האם אתה מזדהה עם מטרותיו של הפרוייקט
9
5
4
3
2
1
האם אתה דוגל בערכיו של הפרוייקט
10
5
4
3
2
1
האם אתה מתכוון להמשיך ולקחת חלק בפרוייקט עד לסיום לימודיך
11
5
4
3
2
1
האם אתה מתכוון להמשיך ולקחת חלק בפרוייקט גם לאחר סיום לימודיך
12
חלק ג'
בחלק זה הנך נדרש למלא נתונים, כפי שהם משתקפים בעיניך, לגבי מצבם של הפונים לסיוע משפטי, הניתן בפרוייקט הל"ב.
כאשר סימון תשובה מס' 5 מעיד על הרמה הגבוהה ביותר וסימון תשובה מס' 1 על הרמה הנמוכה ביותר.
5
4
3
2
1
דרג את רמת ההשכלה של הפונים לקבלת הסיוע
1
5
4
3
2
1
דרג את רמת ההכנסה של הפונים לקבלת הסיוע
2
5
4
3
2
1
סוג אזור המגורים בו מתגוררים הפונים לקבלת הסיוע
3
1
5
מניע ההתנדבות
* קידום מטרות
אישיות
* קידום מטרות
חברתיות
מצב סוציואקונומי של האוכלוסייה הפונה
* השכלה
* הכנסה
* אזור מגורים
מחויבות והזדהות עם הפרוייקט
* רמת השקעה
ומאמץ
* הזדהות ערכית
* רצון להישאר

תגים:

עמותה · סיוע · נזקק · משפט · מתנדב · התנדבות · ארגון · עמותות · חברה · אזרחית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מניע ההתנדבות והרמה הסוציואקונומית של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותי סיוע משפטי מארגון הל"ב, לבין רמת המחויבות וההזדהות של המתנדבים עם הארגון.", סמינריון אודות "הקשר בין מניע ההתנדבות והרמה הסוציואקונומית של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותי סיוע משפטי מארגון הל"ב, לבין רמת המחויבות וההזדהות של המתנדבים עם הארגון." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.