היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכת החינוך הישראלית- סוגיות נבחרות

עבודה מס' 064346

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.

7,752 מילים ,24 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

העבודה בוחנת ומנתחת סוגיות מרכזיות במערכת החינוך בישראל בהן: מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
העבודה בוחנת מקרוב את השינוי במטרותיה המוצהרות של מערכת החינוך המבוססות על חוק לימוד חובה וחוק חינוך ממלכתי על התיקונים שבאו בהם במהלך השנים ושמווה ביניהן לביצוען בפועל, ברמת השטח. כנגזרת ממטרות מערכת החינוך, היא מצווה לקדם את צרכיהן של אוכלוסיות מיוחדות. העבודה בוחנת את אוכלוסיית העולים החדשים ואוכלוסיית המחוננים כמקרי מבחן ומציגה את האתגרים שעמדו בפני מערכת החינוך בבואה לטפל באוכלוסיות אלו ואת השינויים הכרוכים בנושא זה שבאו במשך השנים.
המהפכה שנעשתה בשנת 1968 במערכת החינוך משפיעה על תפקודה עד היום. העבודה סוקרת את עיקרי הרפורמה, סיבותיה, הרקע האידיאולוגי לה, השפעתה על אוכלוסיית התלמידים ומשמעותה החברתית, על יתרונותיה וחסרונותיה. העבודה סוקרת גם את מערכת החינוך במגזר הערבי, הקשיים העומדים בפניו, הגורמים לקשיים אלו ומשמעותם החברתית. במסגרת זו נבחנות החלטות ממשלה שביקשו לקדם את החינוך במגזר הערבי וכן נתונים סטטיסטיים על המגזר. מקום נכבד מוקדש לסוגיה כבדת משקל והיא מקומם של ההורים במערכת החינוך- האם הם שותפים? הם הם גורמים מתערבים ומפריעים? העבודה בוחנת את השינוי במעורבותם של ההורים בחינוך ילדיהם ואת התייחסותה של מערכת החינוך אליהם.

תוכן עניינים
* מהן מטרות מערכת החינוך על פי חוקי החינוך והתיקונים שחלו בהם במהלך השנים?
* כיצד מטפלת מערכת החינוך באוכלוסיות ייחודיות? מקרי המבחן של עולים ומחוננים
* הרפורמה החינוכית שבוצעה בשנת 1968: סיבות, רקע אידיאולוגי, שינוי מבנה מערכת החינוך, ההשפעה על אוכלוסיית התלמידים ומשמעותה החברתית.
* החינוך במגזר הערבי: הקשיים, הגורמים להם, משמעותם החברתית
* מקומם של ההורים במערכת החינוך

קטע מהעבודה:

מטרות מערכת החינוך על פי חוקי החינוך והתיקונים שחלו בהם במהלך השנים
מערכת החינוך מתנהלת על פי מספר חוקים המניחים את עקרונות החינוך בישראל, כאשר שני החוקים המכריעים להתפתחותה של מערכת החינוך הם: חוק לימוד חובה, התש"ט- 1949 (להלן חוק לימוד חובה) וחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג- 1953 (להלן חוק חינוך ממלכתי), על התיקונים שחלו בהם במשך השנים.
חוק לימוד חובה נחקק בשנת 1949, כשנה וחצי לאחר קום המדינה על רקע אי וודאות קיומית. במסגרת זו בולטת החשיבות שהוענקה לחינוך על ידי המדינה בראשותו של דוד בן גוריון ושר החינוך דאז זלמן שז"ר.

מקורות:

אחד העם. 1901. "שאלות ארץ ישראל," השילוח, כרך 7, מס' 1, עמ'- 4-16.
אפל, אביטל. 2003. קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך. מוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ולוועדת החינוך והתרבות.
בן ששון פורסטנברג, שירה. 2002. חוק לימוד חובה (תיקון- לימוד חובה עד כתה י"ב), התשס"ב 2001. הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב, מוגש לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
בן צור, רענן. ינואר 2004. " דו"ח: החינוך הערבי מופלה, יש השפעה פוליטית פסולה," ידיעות אחרונות, אתר האינטרנט.
בריטברד רוניה , מיכל טביביאן-מזרחי. 2003. מסמך רקע בנושא: שינויים שחלו במבנה מערכת החינוך בישראל והצעות לשינויים שעלו במהלך השנים. מוגש לחה"כ אילן שלגי, הכנסת, מרכז מחקר ומידע.
ברנדס, עופר. 1996. הקפיצה השלישית שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות ה-90 , ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
ברק, א. 2001. מסמך רקע בנושא: שוויון הזדמנויות בחינוך, מוגש לחה"כ תמר גוז'נסקי, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד. הכנסת: מרכז מחקר ומידע.
גולדשטיין, ס., לדרר, א. 1994. "חופש הפרט בחירת בית הספר מול שוויון ואינטגרציה: מגמות בפסיקתו של בית המשפט העליון", מגמות. ל"ו (2-3), עמ' 185-196.
דו"ח של עליית הנוער לחבר הנאמנים, אוקטובר 1995. הסוכנות היהודית, י-ם.
האגודה לזכויות האזרח בישראל, דין וחשבון. 1997. זכויות. לא הטבות, זכויות חברתיות בישראל.
הוועדה הציבורית לבדיקת הצורך והאפשרויות של הרחבת חוק לימוד חובה חינם, דין וחשבון. ינואר 1965. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
הוועדה הפרלמנטרית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל-יסודי בישראל, דין וחשבון. 1971. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל, דין וחשבון. 2004. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
וינקלר, רחל. הגיגי גבעה, ה' תשנ"ז, דעת מרכז לימודי יהדות ורוח.
חוק לימוד חובה התש"ט-1949. אתר האינטרנט של המרכז לחינוך טכנולוגי: http://makom-m.cet.ac.il, מעודכן לתאריך 31 ינואר 2006.
חוק חינוך ממלכתי התש"יג-1953, אתר האינטרנט של משרד החינוך התרבות והספורט: www.education.gov.il, מעודכן לתאריך 31 ינואר 2006.
טרואן, יהודה. 2005. מדיניות והתערבות בקליטת נוער וצעירים עולי אתיופיה - מעקב אחר יישום דוחות והחלטות בנושא. מוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.
טרואן, יהודה. 2004א. תכנית השלמה לפי בקשת הורים, מוגש לחה"כ אילן שלגי. הכנסת: מרכז מחקר ומידע.
טרואן, יהודה. 2004ב. מסמך רקע בנושא: הסדרת מעמד ההורים במערכת החינוך - סקירה משווה, מוגש לחה"כ עמרם מצנע. הכנסת: מרכז מחקר ומידע.
לשם אלעזר ומשה סיקרון. 1998. "תהליכי קליטת העולים מברית המועצות לשעבר, 1990-1995: ממצאים עיקריים. בתוך: סיקרון, משה ואלעזר לשם (עורכים), דיוקנה של עלייה, עמ' 446-447. ירושלים: מאגנס.
לשם, אלעזר. 2004. "עולי ברית המועצות לשעבר בישראל 1999 - 2003: דוח מצב". הר האולפן החדש 87, אגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך.
מי-עמי, נעמי. 2003. מסמך רקע בנושא: הישגים לימודיים במגזר הערבי, מוגש לוועדה לזכויות הילד. הכנסת: מרכז מחקר ומידע.
עמותת הל"ה- מעורבות הורים בחינוך. אתר האינטרנט, http://www.kedma.co.il/opinion/opinionfile/Hila081002.htm, מעודכן לתאריך 30 בינואר 2006.
קם, מתיה. 2006. אתר האינטרנט של המרכז לטכנולוגיה חינוכית, www.cet.ac.il , מעודכן לתאריך 31 בינואר 2006.
רובינשטיין, אמנון. 1996. הקפיצה השלישית שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות ה-90 (עופר ברנדס, עורך), ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.

תגים:

בחינוך · בישראל · במגזר · במערכת · הורים · החינוך · הערבי · חינוך · מחוננים · מערכת · עליה · רפורמה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכת החינוך הישראלית- סוגיות נבחרות", סמינריון אודות "מערכת החינוך הישראלית- סוגיות נבחרות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.