היישום אינו מחובר לאינטרנט

אתיקה בעיריית חיפה כמנוף לשיפור תדמית הארגון

עבודה מס' 064192

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר שבין האתיקה לבין מדדים של תדמית ארגונית, יעילות תפקוד העירייה, אתיקה שלטונית רצויה, שביעות רצון, אמון ובקרה.

13,446 מילים ,70 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

התיאוריות החדשות שהתפתחו הביאו בעקבותיהן את הצורך לבדוק שוב את מרכיביו ואופיו של תחום המנהל הציבורי. חלק מרכזי באותן תיאוריות התמקד בהבנת מערכת היחסים שבין האזרחים והשלטון הציבורי, בבדיקת טיב הקשר בין מקבלי השירות ובין נותני השירות הציבורי. בעקבות תיאוריות אלו התעורר הצורך להעריך מחדש את מדדי הביצוע של המנהל הציבורי. לכן, המושג תדמית ארגונית- המבטא היבטים של הארגון כגון: עוצמתו, חשיבותו ומעמדו של הארגון, יכול להוות במידה רבה את אחד ממדדי הביצוע של הארגון. ארגונים מטפחים את תדמיתם הציבורית בכדי להגביר את הלגיטימציה שלהם כפי שהיא נתפסת ע"י החברה, בכך גם להגביר את אהדתם בקרב הציבור. שכן, התדמית הארגונית היא בבואה של דעת הקהל.
עפ"י (2001, Vigoda & Ben zion) ארגונים בעלי תדמית טובה זוכים לאשראי ציבורי רחב יותר ומסוגלים להתמודד טוב יותר עם יעדיהם, להביא משאבים אל הארגון ולהעלות את תפוקותיהם בקרב לקוחותיהם. מכאן שמערכת ציבורית בעלת תדמית חיובית עשויה להשפיע על תפיסותיו ועמדותיו של האזרח.
אתיקה עוסקת בכללי התנהגות, אשר על פיהן יש לנהוג. כלומר, אתיקה היא מערכת של כללים התלויים בתרבות. מטרתה לכוון את האדם לבחור בהתנהגות מסוימת ולהימנע מהתנהגות אחרת. כללי האתיקה משמשים למעשה כ"מצפן", שתכליתו לכוון את האדם לבחירת המעשה הנכון והראוי. מערכת כללים כזו מכונה גם "קוד אתי". יופייה של האתיקה מתבטא בכך שהיא אין סופית ויש תמיד עוד ועוד פסגות לשאוף אליהם.
מודל המחקר הניח כי קיימים קשרים בין אתיקה לתדמית ארגונית ואתיקה שלטונית. בעבודה זו נבדק הקשר שבין האתיקה לבין מדדים של תדמית ארגונית, יעילות תפקוד העירייה, אתיקה שלטונית רצויה, שביעות רצון, אמון ובקרה.
המחקר בוצע עם סיום הדרכת העובדים לגבי עקרונות האתיקה. המחקר בדק אם קיים קשר בין האתיקה לבין התדמית הציבורית של העירייה בעיני התושבים. הוא בוצע באמצעות סקר אקראי של הפונים לקבלת שרות, בו ענו הנבדקים לשאלון מובנה מראש.

תוכן עניינים:
פרק ראשון: מבוא ותאור הארגון עיריית חיפה
1.1 הצגת בעיית המחקר
1.2 שאלות המחקר
1.3 תרומת המחקר וחדשנותו
1.4 השערות המחקר
פרק שני: סקירת ספרות
2.1 תדמית ארגונית
2.2 אתיקה בשלטון הציבורי
2.3 הקשר שבין האתיקה בעיריית חיפה לשיפור תדמית הארגון
פרק שלישי: שיטת המחקר
3.1 אוכלוסיית המחקר ושיטת הדגימה
3.2 בחירת המדגם
3.3 הליך המחקר
3.4 כלי המחקר (הגדרות נומינליות ואופרציונליות)
פרק רביעי: ממצאי המחקר
4.1 ממצאים
4.2 ממצאים דמוגרפים
4.3 בחינת התוקף והמהימנות
פרק חמישי: דיון ומסקנות
5.1 משמעות המחקר
5.2 מסקנות והמלצות
5.3 מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

קטע מהעבודה:

תדמית השלטון הציבורי מורכבת ממדדים של: רמת האמון, שביעות רצונו ותפיסת אופן תפקודו של הגוף הציבורי. אחד המדדים להצלחתו של כל ארגון היא תדמיתו החיובית והמוניטין שלו. חשיבותה של התדמית הארגונית מתבטאת בתרומתה להבנת מניעים להתנהגותם של עובדים והבנת מרכיבים של הצלחה ארגונית. תדמית ארגונית קיימת בתפיסתם של גורמים שונים הבאים במגע עם הארגון כגון לקוחות, בעלי מניות. בגוף הציבורי בעלי המניות והלקוחות הם התושבים (2002, (Vinarski - Peretz. בשנים האחרונות חלה ירידה בשביעות הרצון של התושבים מהשרות הציבורי שביעות הרצון של הציבור מהשירותים שמספקת הממשלה ובתוכם שירותי הרשויות המקומיות ירדה.

מקורות:

אבן-שושן,א', (תש"ל). מילון אבן שושן המרוכז,הוצאת אנציקלופדיות, ערך "אתיקה".
אמדו ר., (1996) קודים אתיים ארגוניים: האם הם נחוצים ?, המרכז לערכים בעסקים ואחריות חברתית www.businessethics.org.il
בייט-מרום ר., אליס ש., אשכנזי מ., צמח מ., (1986). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, כרך א' עקרונות המחקר, יחידות 4-6, (מהדורה שנייה), האוניברסיטה הפתוחה.
בן דרור ע., (2003). אתיקה במנהל הציבורי, המכללה לאיכות השלטון בישראל (ע"ר).
בן דרור ע., גרוס י., נבות ד., תם (2005). אסטרטגיות לצמצום שחיתות והגברת השקיפות והאתיקה בשלטון המקומי בישראל. אוניברסיטת תל אביב ושבי"ל - שקיפות בי"ל ישראל.
גוטמן ד., (2001). "אתיקה למקצועות טיפוליים", הוצאת דיונון.
המחלקה למחקר סטטיסטי, (2002). "קול מידע", עיריית חיפה.
ויגודה ע. בן ציון א., (2001). הקשר בין תדמית ארגונית לבין נטיות לעזיבת צה"ל אל תעשיית הטכנולוגיה העילית, אוניברסיטת חיפה.
ויגודה ע., יובל פ. , (2001). ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית, נייר עבודה מס' 1, המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי והחוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה.
ויגודה ע., יובל פ. , (2002). ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית, נייר עבודה מס' 2, המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי והחוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה.
וינרסקי-פרץ ח., (2002). תדמית ארגונית: משמעותה והשלכותיה במנהל הציבורי ובשלטון המקומי, תזה, אוניברסיטת חיפה החוג למדע המדינה.
ורנר ש., ( 1994), "מקצין אתיקה - למנהל משאבי אתיקה", ניהול, אפריל, עמ' 6-10
חסון ש,. (1996). הסדר העירוני החדש: קואליציות ממשל עירוניות, הוצאת מכון פלורסהיימר.
טייכר א., (2002). האם פועל השירות הציבורי בישראל על פי קוד אתי?, ירחון לניהול משאבי אנוש, עמ' 21-23.
טייכר א., (2002). אכיפת משמעת ואתיקה בשירות הציבורי בעולם, ירחון לניהול משאבי אנוש, עמ' 12-14.
יזרעאלי ד., שילה ל., (2001). האפקטיביות של תכניות האתיקה בארגונים, ירחון לניהול משאבי אנוש, ספטמבר-אוקטובר, עמ' 14-15.
יזרעאלי ד. (1992). רמות התפתחות בהנמקה המוסרית. אוניברסיטה ת"א, אתיקה יישומית עמ' 37-38.
מריו ל., מ., (2003). אתיקה ברשת , www.nefeshnet.co.il
פלזנשטיין ד., (1994). העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
צמח מ., יער טוכמן א.,(2001). מדד הכנסת, www.knesset.gov.il
קולברג ל. (1981), התפתחות מוסרית, פסיכולוגיה התפתחותית. האוניברסיטה הפתוחה, יח' 8 עמ' 60-66.
רשף א., (2002). תרבות אתית ועקרונות מוסריים בארגון - תנאים הכרחיים לקידום תהליכי למידה ארגונית, ירחון לניהול משאבי אנוש, עמ' 16-19.
שושן א., (2004). חוסר מעש בבניית תרבות ארגונית מוסרית והשפעתו על ביצועי הארגון - ניתוח מקרה, ירחון לניהול משאבי אנוש, עמ' 54-60.
תוכנית האתיקה בעיריית חיפה 2004-2005, המכללה לאיכות השלטון בישראל (ע"ר).
Berg, P. O.(1985). Organization change as a symbolic transformation process. In p. Frost, L. Moore, MR Louis, C Lundberg, & J. Martin (Eds.), Organizational Culture, 281-300. Beverly Hills, CA: Saga.
Boulding, K. (1959). National Images in the International System. Journal of Conflict Resolution, 3 (2).
Dowling, G.R (1993). "Developing your image into a corporate asset". Long Range Planning . 26 2, 101-109.
Dunn, K.M., McQuirk, P.M. and Winchester H.P. (1995). Place Making: the Social Construction of Newcastle. Australian Geographical Studies, October, 33, pp. 149-166.
Dutton, J.E., Dukerich, J.M. (1991). Keepin an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation. Academy of Management Journal, 34, 3. p. 517-554.
Elizur, J. (1986). National Images. Jerusalem: Hebrew University.
Fumbrun, C., Shanley, M. (1990). What's in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33, 2, 233-258.
Gold, J.R. (1994). Locating the message: place promotion as image communication. In: Gold, J.R. and Ward, S.V. (eds.). Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions. Chichester: John Wiley & Sons.
Jirasek J. A., (2003). Two Approaches to Business Ethics, Journal of Business Ethics, p. 343-347.
Kotler, P. Haider, D.H. & Rein, I (1993). Marketing Places, New York: Free Press.
Kotler, P., Asplund, C., Rein, I. & Haider, D.H. (1999). Marketing Places, Europe. Edinburgh: Financial Times, Prentice Hall.
Lan, Z., Rosenbloom, D.H. (1992). Public Administration in Transition?. Public Administration Review, 52, p. 535-537.
Lere J., C., Gaumnitz B. R., (2003). The impact of codes of ethics on decision making: some insights from information economics; Journal of Business Ethics. p. 365-379.
Malloy C., D. Agarwal, J., (2003). Factors influencing ethical climate in a nonprofit organization: An empirical investigation, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Volume 8 Number 3, p. 224-250.
Mason, W.M., House, J.S., and Martin, S.S. (1985). On the dimensions of political alienation in America, Sociological Methodology, 15, 111-151.
March, J.G. (1992). The war is over, the victors have lost. Journal of Public Administration Researich and Theory. 2,225-231.
, Markwick, N., Fill, C. (1997). Toward a framework for managing corporate identity. (organizational image). European Journal of Marketing, 31, 5-6, p.396
Nicotera , M.A & Cushman P.D (1992). Organizational Ethics: A Within - Organization View. Journal of Applied Communication Research. 20 (4), p. 437-462.
Oswald, J. (1996). Human resources, scientist, and internal reputation: The rule of climate and job satisfaction. Human Relation, 49, 3.
Paddison, R. (1993). City Marketing, Image Reconstruction and Urban Regeneration. Urban Studies, 30 (2), pp. 339-350.
Pocock, D. and Hudson, R. (1978) Images of the Urban Environment. London &Basingstoke: MacMillian Press Ltd.
Pollitt, C. (1988). Brining consumers into performance measurement: concepts, consequences and constraints. Policy and Politics, 16, 77-87.
Shields, R. (1992). Places on the Margin. London: Routledge.
Smith. T.W. (1981). Can we have confidence in confidence? Revisited. In D.F. Johnston (Ed.), Measurement of Subjective Phenomena (pp. 119-189). Washington, DC: U.S. Bureau of the Census.
Strauss, A.L. (1961). Image of the American City. New York: The Free Press.
Thomas, P., and Palfrey, C. (1996). Evaluation: Stakeholder-focused criteria, Social Policy & Administration, 30, 125-142.
Traedwell, D.F., Harrison, T.M. (1994). Conceptualizing an dassessing organizational image: Model images, commitment, and communication. Communication Monographs, 61.
Valentine S. R. & Rittenburg T. L., (2004). Spanish and American Business Professionals' Ethics Evaluations in Global Situations, Journal of business ethics. Vol. 51, Issue 1, P. 1-14.
Vigoda, E. (2000). Are you being served? The responsiveness of public administration to citizens' demands: An empirical examination in Israel. Public Administration, 78, 1, 165-191.
Whetten, D.A., Debra, L., and Leann, M. (1992).Toward an integrated model of organizational identity and member commitment. Paper presented at Academy Of Management Meeting. Las Vegas.

תגים:

רשויות מקומיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אתיקה בעיריית חיפה כמנוף לשיפור תדמית הארגון", סמינריון אודות "אתיקה בעיריית חיפה כמנוף לשיפור תדמית הארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.