היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות הרווחה והחינוך של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים

עבודה מס' 064079

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האופן בו מפעילה מדינת ישראל את רשויות הרווחה והחינוך שלה ביחס לאוכלוסיה הערבית.

9,381 מילים ,26 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

העבודה בוחנת בצורה מעמיקה את יחסה של מדינת ישראל לאזרחיה הערבים, כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות החינוך והרווחה שלה. לאורך העבודה נעשה שימוש רב בנתונים סטטיסטיים, אם כי הדגש איננו על הפן הכמותי, אלא על הסיבות הגורמות למצב.
בעבודה נבחנים נתוני העוני, האבטלה וההשכלה באוכלוסיה הערבית במדינה, תוך השוואה למצב במגזר היהודי. שורשי הפער מזוהים עוד בראשית ימיה של המדינה, ומתוארים מאז ועד היום, כולל השינויים שחלו במדיניות הממשלתית, ובתנאי החיים במדינה.
סיבות הפער אינן מתוארות רק כתוצאה של המדיניות הממשלתית, וישנה התייחסות גם לגורמים כמו אפליה על רקע עדתי בקבלת עובדים.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק 1- עוני ועבודה
פרק 2- חינוך והשכלה
פרק 3- מדיניות ממשלתית ואזרחית
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על מנת לומר אמירה בעלת משקל ותוקף בנוגע למדיניות, יש לבחון קודם לכן היטב את המצב הקיים בשטח. הנתונים כשלעצמם, אין די בהם בכדי לגבש תמונה מהימנה בנוגע למכלול הגורמים אשר הביאו להיווצרותם. יש לעמוד על התהליכים העומדים מאחוריהם, ועל יחסי הגומלין בין תופעות ומגמות שונות עליהם מצביעים הנתונים, ולנתח אותם באופן מושכל, על מנת להפיק מתוך הנתונים את המידע הרצוי. אין בכך כדי להפחית מחשיבותם של הנתונים, אלא לומר כי בשעת ניתוחם יש לנהוג זהירות, ולהתחשב בהקשר מתוכו הם נוצרו, ובמכלול הגורמים אשר הביאו להתהוותם. בשל המקום המרכזי אותו תופסים הנתונים, יוקדש פרק זה לבחינתם.

מקורות:

עזאיזה, פייסל. "שירותי הרווחה במגזר הערבי בישראל- תמונת מצב". בתוך: לנדאו, יעקב מ', גאנם, אסעד והראבן אלוף (עורכים). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה העשרים ואחת. ירושלים, תשנ"ה, ע"ע 212-207.
פארס, אמין. לא על הפיתה לבדה. רעננה, 1993.
רוזנהק, זאב. מקורותיה והתפתחותה של מדינת רווחה דואלית: האוכלוסייה הערבית במדינת הרווחה הישראלית. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ה.
שמלץ, עוזיאל. "מגמות דמוגרפיות של יהודים וערבים בישראל". בתוך: לנדאו, יעקב מ', גאנם, אסעד והראבן אלוף (עורכים). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה העשרים ואחת. ירושלים, תשנ"ה, ע"ע 22-3.
שמלץ, עוזיאל. "כוח העבודה". בתוך: ליש, אהרן (עורך). הערבים בישראל: רציפות ותמורה. ירושלים, תשמ"א, ע"ע 75-46.
Haidar, Aziz. Social Welfare Services for Israel's Arab Population. Boulder, 1991.
סואן, דן. ממדינת רווחה לדרוויניזם חברתי- השסע הריבודי בישראל. אזור, 2005, ע"ע 20-19.
שם, ע"ע 21-20.
שם, ע"ע 22-21.
פארס, אמין. לא על הפיתה לבדה. רעננה, 1993, ע"ע 26-25.
שם, לוח 10.
שם, עמ' 27.
שם, עמ' 24.
סואן, ע"ע 31-30.
לוין-אפשטיין, נח, אלחאג', מאג'ד וסמיונוב, משה. הערבים בישראל בשוק העבודה. ירושלים, 1994, עמ' 7.
סואן, עמ' 147.
לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 8.
סואן, ע"ע 142-141.
שם, ע"ע 143-142.
לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 7.
שמלץ, עוזיאל. "כוח העבודה". בתוך: ליש, אהרן (עורך). הערבים בישראל: רציפות ותמורה. ירושלים, תשמ"א, ע"ע 55-54.
סואן, ע"ע 159-158.
פארס, ע"ע 35-34.
שם, עמ' 37.
ע"ע 4-3.
פארס, עמ' 27.
עזאיזה, פייסל. "שירותי הרווחה במגזר הערבי בישראל- תמונת מצב". בתוך: לנדאו, יעקב מ', גאנם אסעד והראבן אלוף (עורכים). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה העשרים ואחת. ירושלים, תשנ"ה, עמ' 207; פארס, עמ' 42.
פארס, שם.
שם, ע"ע 43-42; רוזנהק, זאב. מקורותיה והתפתחותה של מדינת רווחה דואלית: האוכלוסייה הערבית במדינת הרווחה הישראלית. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", ירושלים, תשנ"ה, עמ' 30.
רוזנהק, עמ' 32.
סואן, עמ' 137.
שם, ע"ע 139-138.
אבו בקר, ח'אולה. מדיניות הרווחה החברתית והחינוכית בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל. ירושלים, 2001, עמ' 10. בכל מקום בו התעתיק כפי שהוא במקור הנמצא בידי איננו תואם את כללי התעתיק המקובלים, העדפתי את הכתיב המופיע במקור; רוזנהק, עמ' 56.
אבו בקר, שם.
רוזנהק, עמ' 57.
כהן, הלל. הנפקדים הנוכחים: הפליטים הפלסטינים בישראל מאז 1948. ירושלים, 2000, ע"ע 23-21.
אבו בקר, עמ' 10; רוזנהק, עמ' 28.
פארס, עמ' 29.
אבו בקר, עמ' 24.
שם, ע"ע 24-23.
שם, ע"ע 25-24.
סואן, עמ' 167.
חאג' יחיא, הימאת. שאיפות השכלתיות ותעסוקתיות של תלמידי בית-ספר תיכון ערבים ויהודים. עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1994, עמ' 5.
שם, ע"ע 6-5.
שם, ע"ע 7-6.
שם, ע"ע 8-7.
שם, עמ' 16.
אלחאג', מאג'ד. חינוך בקרב הערבים בישראל. ירושלים, תשנ"ו, ע"ע 46-34.
שם, ע"ע 50-48.
חאג' יחיא, עמ' 26; רוזנהק, עמ' 58.
אלחאג', ע"ע 52-51; גביזון, רות. האם שוויון מחייב שילוב?. רעננה, 1999, עמ' 15.
אלחאג', ע"ע 53-52.
וינטר, מיכאל. "בעיות יסוד במערכת החינוך". בתוך: ליש, אהרן (עורך). הערבים בישראל: רציפות ותמורה. ירושלים, תשמ"א, עמ' 171.
אלחאג', עמ' 18.
שמלץ, עוזיאל. "מגמות דמוגרפיות של יהודים וערבים בישראל". בתוך: לנדאו, יעקב מ', גאנם אסעד והראבן אלוף (עורכים). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה העשרים ואחת. ירושלים, תשנ"ה, עמ' 16.(להלן: שמלץ, מגמות).
וינטר, שם.
הררי, יחיאל. הערבים בישראל-1973 עובדות ומספרים. גבעת חביבה, 1974, עמ' 28.
אלחאג', עמ' 63.
שם.
אלחאג', עמ' 68 ;באשי, יוסף. "מערכת החינוך הערבית בישראל והצעות לשיפור". בתוך: לנדאו, יעקב מ', גאנם אסעד והראבן אלוף (עורכים). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה העשרים ואחת. ירושלים, תשנ"ה, עמ' 109.
אלחאג', עמ' 69.
וינטר, עמ' 170.
אלחאג', מאג'ד. "מגמות של שינוי ושימור במערכת החינוך הערבי בישראל". בתוך: לנדאו, יעקב מ', גאנם אסעד והראבן אלוף (עורכים). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה העשרים ואחת. ירושלים, תשנ"ה, עמ' 88. (להלן: אלחאג', מגמות)
אלחאג', מגמות, עמ' 89.
שם.
אבו בקר, עמ' 28.
אלחאג', מגמות, עמ' 90.
באשי, עמ' 109.
חאג' יחיא, עמ' 29.
אלחאג', עמ' 67.
חאג' יחיא, ע"ע 31-29.
שם, עמ' 32; אלחאג', עמ' 158.
בנימין, אברהם ופלג, רחל. ההשכלה הגבוהה והערבים בישראל. תל-אביב, 1977, עמ' 48.
שם, ע"ע 48-47.
אלחאג', ע"ע 160-159.
אלחאג' , שם.
אלחאג', עמ' 19.
חאג' יחיא, עמ' 33.
אלחאג' עמ' 20.
שם, עמ' 161.
אמנם יש לציין כי אחוז הנשים הערביות באוניברסיטת חיפה גבוה ביחס לכלל האוכלוסייה. ראה לעיל, עמ' 17.
אלחאג', ע"ע 163-162.
שם, ע"ע 170-169.
שם, ע"ע 171-170.
חאג' יחיא, ע"ע 69-64.
אלחאג', ע"ע 172-170; חאג' יחיא, עמ' 64.
אלחאג', ע"ע 172-171; לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 32.
שם, עמ' 160.
אלחאג', מגמות, עמ' 87.
אלחאג', עמ' 70.
לעיל, עמ' 7.
לעיל, עמ' 4-3.
רוזנהק, עמ' 65.
אבו בקר, עמ' 16.
עזאיזה, עמ' 208.
רוזנהק, עמ' 174.
שם, עמ' 65.
אין בכך לומר כי על השלטון לא מוטלת חובה ליידע את האזרחים בנוגע לזכויותיהם ולסייע להם לממש אותם. ראה בעניין זה אבו בקר, ע"ע 18-17.
אבו בקר, ע"ע 12-11.
שם, עמ' 13.
שם, ע"ע 16-15.
עזאיזה, עמ' 209.
אבו בקר, עמ' 20.
שם, עמ' 21.
עזאיזה, עמ' 208; וייל, חנה. שירותי רווחה לזקנים במגזר הערבי בישראל. ירושלים, 1990, עמ' 36.
אדלר, סטפן. "האשה הבדווית והבטחת הכנסה במשפחה הפוליגמית". בתוך: רדאי, פרנסס, שלו, כרמל וליבן-קובי, מיכל (עורכות). מעמד האשה בחברה ובמשפט. תל אביב, 1995, עמ' 136.
שם, עמ' 137.
שם, ע"ע 138-137.
שם, ע"ע 139-138, 146.
שם, ע"ע 143-140.
שם, ע"ע 145-144.
שם, עמ' 146.
פארס, עמ' 13.
וייל, ע"ע 40-38.
רוזנהק, עמ' 80.
שם, ע"ע 87-86.
שם, ע"ע 94-93.
שם, ע"ע 126-123; בנזימן, עוזי ועטאללה מנצור. דיירי משנה: ערביי ישראל מעמדם והמדיניות כלפיהם. ירושלים, 1992, ע"ע 175-174.
רוזנהק, ע"ע 130-129.
סואן, עמ' 150.
לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 25-24.
שם, עמ' 26.
שם, עמ' 28.
שם.
סואן, ע"ע 150-149; לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 28.
לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, שם.
סואן, ע"ע 151-150.
סואן, עמ' 153.
לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 29.
שם, עמ' 30.
סואן, ע"ע 153-151.
גביזון, ע"ע 13-12.
שם, עמ' 14.
בנזימן ועטאללה, עמ' 150; אלחאג', עמ' 114; אבן-עסבה, ח'אלד. מערכת החינוך הערבית בישראל. גבעת חביבה, 1997, עמ' 14.
אלחאג', עמ' 115.
שם, עמ' 117.
שם, עמ' 83.
שם, עמ' 84.
אבו בקר, עמ' 28.
Haidar, Aziz. Social Welfare Services for Israel's Arab Population. Boulder, 1991, pp 68-69.
ראה לעיל, עמ' 15.
אבו בקר, עמ' 29.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. פעילויות מחוץ לתוכנית הלימודים של תלמידי כיתות ט'-י"ב, חינוך עברי וערבי, תשנ"א, חלק א'. ירושלים, תשנ"ג, עמ' 92.
שם, עמ' 66.
שם, עמ' 93.
שם, עמ' 67.
אבו בקר, שם.
אמנם ניתן לטעון כנגד המדינה כי היא איננה מקפידה על אכיפת חוק שירות התעסוקה ומאפשרת את האפליה, אך מקור האפליה נותר השקפתו של הציבור היהודי. ראה: לוין-אפשטיין, אלחאג' וסמיונוב, עמ' 28.
34

תגים:

אבטלה · אפליה · השכלה · עוני · פערים · מיעוט · לאומי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות הרווחה והחינוך של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים", סמינריון אודות "מדיניות הרווחה והחינוך של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.