היישום אינו מחובר לאינטרנט

אסטרטגיה עיסקית של חברת חוגלה קימברלי.

עבודה מס' 064068

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אופי פעילותה העסקית של חברת "חוגלה קימברלי", תכנון תרחישים והצעת תכנית שיווקית.

5,756 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חברת "חוגלה קימברלי", הינה חברה העוסקת בייצור של מגון רחב של מוצרי נייר ותופסת
כ - 65% מנתח השוק של ענף הנייר ומוצריו בישראל.
החברה נסחרת בבורסה (החברה אינה חברה ציבורית). ולה כ - 25 סניפים בכל רחבי הארץ ומספר המועסקים בה הינו למעלה מ - 1500 עובדים.
חברת "חוגלה קימברלי", נחשבת כמובילת שוק בתחומה, בתחום המוצגים השונים של מוצרי הנייר ובכלל זה, מגוון רחב של חיתולים, סוגים שונים של מוצרי נייר לצריכה הפרטית כגון: נייר טואלט, מגבוני נייר, מוצרי הגיינה לאישה וכדומה.
מחזור מכירותיה הגיעה בשנת 2001, ל - 250,000,000 ש"ח ול - 2.3 רווח תפעולי עם נתח שוק של כ - 65% מבין החברות הפועלות בענף הנייר.
בעבודה זו תנותח ותאופיין האסטרטגיה העיסקית שלה בהתייחס לנתון שתחום עיסוקה העיקרי הוא "מוצרי נייר" .

תוכן עניינים :
1. מבוא
1.1. הצגת הארגון  
1.2 המבנה הארגוני של החברה
1.3 תאור הארגון  
1.4 חזון החברה
1.5 יעדי החברה
1.6 שיווק לאחור
2. ניתוח אסטרטגי    
2.1 ניתוח פנים הארגון על פי מודל שבעת ה - S של מקינזי:  
2.2 ניתוח הענף עפ"י מודל K.S.F - מטריצה של פרופיל תחרותי
2.3 ניתוח הסביבה - מודל E.L + P.E.S.T  
2.4   מודל S.W.O.T  
2.5   בחינת שרשרת הערך של פורטר
2.6 מסקנות לאור הפעולות התומכות
2.7 פתרונות לפעולות הראשוניות
2.8 מפת שירות.
2.9 מרכיבי מפת שירות בחברת "חוגלה קימברלי" ( (VISIBILTY LINE
3. תכנון תרחישים
3.1 סדר עדיפות לטיפול בתרחישים
3.2 הדילמות האסטרטגיות
3.3 חלופות אסטרטגיות לתרחיש הנבחר
3.4 הערכה ובחירה אסטרטגית
3.5 המלצות ומסקנות לפעולה
4. התוכנית השיווקית המוצעת
4.1 התוכנית הפיננסית
4.2 הערכה נכונה של התשואה
4.3 גיבוש האסטרטגיה
4.4 זיהוי הפערים במשאבים ופיתוח בסיס המשאבים
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הלקוחות של החברה הינם בעלי אופי מגוון מאוד וכוללים בתוכם פרמטרים שונים כגון: קבוצות גיל שונות, צרכים משתנים, מעמד סוציואקונומי שונה, השכלה וכיוצא בזה.
החברה צריכה להמשיך באסטרטגיה הפונה לכלל הלקוחות ולהשקיע בפרסום מסיבי וביחסי ציבור כלל ארציים על מנת להמשיך לקדם את מוצריה של החברה.

מקורות:

החברה נמצאת בדרך קבע בתזרים חיובי והון עצמי גבוה כך שמקורות הכסף ייבחנו לפי האלטרנטיבות הכדאיות יותר.
שיפור הרווח גלמי כתוצאה מהגברת ה - P.L ושיפור הלוגיסטיקה וה - I.T.
תחזית דו"ח רווח והפסד
2005
2004
2003
%
מיליוני ?
%
מיליוני ?
%
מיליוני ?
100%
5911
100%
5796
100%
5656
מכירות
27.5%
1625
27%
1565
26.5%
1499
רווח גלמי
20.5%
1213
21%
1217
21%
1187
הוצאות הנהלה ומכירה
6.9%
412
6%
348
5.5%
312
רווח תפעולי
0.5%
30
0.5%
29
0.5%
28
הוצאות מימון
6.5%
382
5.5%
319
5%
284
רווח לפני מס
127
113
מיסים
3.8%
229
3.3%
192
3%
171
רווח נקי
תזרים מזומנים - באלפי ?
לשנת 2005
לשנת 2004
לשנת 2003
מפעילות שוטפת
229,000
192,000
171,000
רווח נקי
280,000
212,000
159,000
פחות והפחתות
145,000
139,000
125,000
שינוי מלאי
654,000
543,000
455,000
סה"כ
מפעילות השקעה
(250,000)
(220,000)
(180,000)
השקעות ברכוש קובע
מפעילות מימון
(200,000)
(170,000)
(160,000)
דיבידנד ששולם
200,000
200,000
300,000
קבלת הלוואות
(190,000)
(180,000)
(150,000)
פרעון הלוואות
(190,000)
(150,000)
(10,000)
סה"כ
214,000
173,000
265,000
עליה/(ירידה) ביתרות מזומנים
4.2 הערכה נכונה של התשואה
התשואה של פירמות ממשאביהן ויכולתן נגזרת לא רק משמירתן על יתרון תחרותי ולאורך זמן, אלא גם מהקצאה יעילה של התקבולים הנובעים מהפעילות. בעיית ההקצאה נוצרת בעיקר במקרים בהם זכויות הרכוש לא מוגדרות במלואן (נכסים לא מוחשיים - ידע, יכולת אנושית, פטנטים, סודות מסחריים וכו'). בעיית ההקצאה היא שמגדירה את יחסי
הכוחות בין העובדים להנהלה. אם תרומתם של העובדים לתפוקה ידועה וחיונית ואם יש לעובדים אפשרות להציע את שרותיהם בריכות ובכמות (ניידות) לחברות אחרות, אזי יש לעובדים כח מיקוח גדול ולכן, תשואת החברה מהעובדים נמוכה (באופן יחסי).
4.3 גיבוש האסטרטגיה
למשאבי החברה, ליכולותיה ולרווחיותה, השלכות על גיבוש האסטרטגיה הנכונה לחברה. על החברה לבחור את האסטרטגיה שתביא למיקסום היעילות של נכסי החברה מאותם משאבים ויכולת שמהווים את היתרון התחרותי של החברה). חלון ההזדמנות של החברה לא תמיד נשאר פתוח לאורך זמן, האסטרטגיה הנכונה תאפשר לחברה לשמור על מעמדה
והיתרון התחרותי שלה. בחירת אסטרטגיה מוטעית שלא מנצלת את כלל משאבי ויכולות החברה (חוסר תאימות בין האסטרטגיה למשאבי החברה) תביא להפסדים. אם משאבי ויכולות החברה משתנים בתדירות גבוהה (חברות היי-טק בעיקר) על החברה לבחור אסטרטגיה סתגלנית שתהיה מותאמת לשינויים התכופים ולניצול הזדמנויות.
4.4 זיהוי הפערים במשאבים ופיתוח בסיס המשאבים
עד כה התייחסות אל בסיס המשאבים של החברה כדבר קיים וכמובן מאליו. חברה חייבת לפעול באופן תמידי לשימור ולפיתוח בסיס המשאבים שלה.
לצורך השגת מטרה זו, על החברה לזהות את הפערים הקיימים במשאביה, פערים שאם לא יטופלו/יסגרו, לא יאפשרו לחברה לנצל הזדמנויות עסקיות בעתיד ולשמר את היתרון התחרותי שלה (מודל חמשת הכוחות של פורטר נותן דגש רב לנקודה זו). זיהוי הפערים ופיתוח הבסיס יאפשר לחברה להתייעל ולהציע סל מוצרי מגוון יותר.
לסיכום: המשאבים והיכולות של החברה (נכסיה) הם הגורם המרכזי בגיבוש האסטרטגיה (מהם נגזרות פעילויות החברה). נכסים אלו מהווים את המקור הראשוני לזיהוי ולמקור האסטרטגיה, והם גם המקור הראשוני להצלחת החברה. הבנת יחסי הגומלין בין כלל נכסי החברה, רווחיות, שימור יתרון תחרותי קבוע ולאורך זמן, הינם תנאים הכרחיים
בגיבוש אסטרטגיית משאבים, אסטרטגיה שמטרתה לנצל בצורה מקסימלית את המאפיינים הייחודיים של החברה (נכסי הבסיס).
ביבליוגרפיה
אהרני, יאיר. (1994), אסטרטגיה עסקית, גומא - צ'ריקובר.
ברנר, אבי. (2002). משבר הוא הזדמנות לבחון את האסטרטגיה של החברה. מתוך מדור שיווק באי וודאות. פורום שיווק - עיתון מקצועי לשיווק. גליון 535 מתאריך 22.1.2002.
סולומון, דוד. (2002). רכיבי הסיכון העסקי. משאבים. גליון 231, אוקטובר 2002.
פורטר, מ. (2000). פורטר על תחרות. הוצאת מטר תל-אביב.
קוטלר, פ. הורניק, י. (2000) "ניהול השיווק". האוניברסיטה הפתוחה.
קליין, עידו. (2002). המשבר בשוק הנייר העולמי. גלובס. אוגוסט 2002.
Dicss, J.V. (2000) "The New Golden Rule of Business," Fortune, February, 21, 2000, pp. 60-64
Goodman, G. Ward, S. (2001). Career success and personal failure experiences and type a behavior. Journal of Occupational Behavior, 3 161-170. (1999).
Johnson Scholes (1999), Exploring Corporato Stratehy - Text Cases. Prcntice Hall (658.4 JOH).
32
מבנה
מושגים מנחים וערכים משותפים
משאבי אנוש
מדיניות אסטרטגית
מיומנויות העובדים
מערכות ונהלים
מגמת הסגנון הניהולי
צפי לשנת 2002
תרחיש ג'
תרחיש ב'
תרחיש א'
גבוהה
נמוכה
השפעה על הארגון
נמוכה
גבוהה

תגים:

מוצרי · נייר · טיטולים · הגיינה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אסטרטגיה עיסקית של חברת חוגלה קימברלי. ", סמינריון אודות "אסטרטגיה עיסקית של חברת חוגלה קימברלי. " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.