היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישת הניהול הקיימת בחברת אל-על והחלופות לשינוי .

עבודה מס' 064063

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת חלופות לגישת הניהול הקיימת לשם שיפור והתחדשות.

4,690 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו תתמקד בגישת הניהול הקיימת בחברת "אל-על" ומתוך הצורך לשנות את הגישה הקיימת הוצגו 2 חלופות.
החלופה הראשונה, הייתה שיטת הניהול המוצעת שהיא גישת הניהול "הרזה" (גישת Lenn), לאור העובדה כי שיטת הניהול המסורתית הקיימת בחברת "אל-על" הינה תואמת את יעדיו של הארגון הצועד קדימה ועובר תהליכים ארגוניים פנימיים.
החלופה השנייה הייתה, שיטת הניהול הקיימת בחברה היא זו הקיימת מספר רב של שנים והחברה אינה רואה צורך בטווח הקצר לשנותה. דווקא כיום, כאשר ארגונים רבים בארץ ובעולם עוברים תהליכי הבראה וחדשנות, ישנו צורך קיים לשנות את גישת הניהול הקיימת, אשר תסייע לארגון להתפתח ולהתחדש הן ברמת הארגון והן ברמת העובדים.
המסקנה העיקרית העולה מעבודה זו היא, שיש לבנות תרבות ארגונית חדשה בחברת "אל-על" ליישום הגישה הניהולית המוצעת ("גישת הניהול הרזה").

ראשי פרקים :
תקציר
1. מבוא
2. ניתוח S.W.O.T של הארגון
3. ניתוח פנים הארגון על פיד מודל 7- S של מקינזי
4. הצגת החלופות
5. ההבדלים בין התרבות הארגונית בגישה המסורתית לזו בגישת ניהול Lean
6. בחירת החלופה
הגדרה רחבה ל"למידה ארגונית" ומאפייניה
רמות שונות של "למידה ארגונית"
הארגון כמערכת לומדת
7. תוכנית להפעלת החלופה המומלצת
השפעת שנויי הסביבה על ניהול הארגונים
תוכנית השינוי
מטרות תוכנית השינוי (החלפת הסגנון הניהולי)
מרכיבי התוכנית
8. לוח זמנים
פרוט התוכניות
הארגון בגמר התהליך
9. סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים - מבנה ארגוני

קטע מהעבודה:

חברת "אל-על", הינה חברת התעופה הלאומית של מדינת ישראל. החברה מעסיקה מאות עובדים בתפקידים שונים ומגוונים.
לאור העובדה כי בחברה ישנו סגנון ניהול מסורתי הקיים כבר במשך עשרות שנים, אשר גורם לעיכוב תהליכים המתבצעים בארגון ובאופן כללי משפיע על צורת ניהול שאיננה תואמת את יעדיו ומטרותיו של הארגון.
בחברה אין הגדרת חזון ולמעשה, רק ההנהלה הבכירה מכירה ויודעת את היעדים האסטרטגיים של הארגון.

מקורות:

צוותים רוחביים - במסגרת תוכנית זו יזוהו מספר נושאים בהם תהייה תועלת מהקמת צוותים רוחביים קבועים. לצוותים אלו ינתנו מסגרות פעולה וסמכויות מתאימות והן יקבלו סיוע בפיתוח שיטות עבודתם. כמו כן, תינתן הדרכה בכישורי עבודת צוות.
פיתוח גישה שרותית - במסגרת תוכנית זו, יונחו יחידות אורגניות בתהליך הכולל לימוד צרכי לקוחות, הגדרת מאפייני שירות חשובים ומדדים להערכתם, ביצוע מדידה ראשונית והפקת לקחים, הקמת צוותי שיפור לקידום נושאים או תהליכים המשפיעים על רמת השרות וביצוע מדידות חוזרות. כמו כן, התוכנית כוללת הדרכות לעובדים לפתוח
מיומנויות שרות שונות.
פתוח מערכת הערכה ותגמול עדכנית - אשר תכוון את הארגון כולו למימוש היעדים ודרכי הפעולה האסטרטגיות ולמימוש השינוי התרבותי.
ארגון מחדש של מערך משאבי אנוש - על מנת לאפשר למערך יישום של המשימות השונות הכלולות בתוכנית השינוי התרבותי.
ניהול פרוייקטים - הטמעת שיטות לניהול פרוייקטים בסביבה הסוכנותית. התוכנית כוללת התאמה של גישה למאפייני הסוכנות וביצוע הדרכות לקבוצה של מנהלי פרוייקטים בארגון.
תקשורת פנימית - פתוח והפעלה של תוכנית תקשורתית פנימית מקיפה אשר תזהה קהלי יעד בארגון, מסרים חשובים לכל קהל יעד ואופן העברת המסרים. התוכנית צריכה להביא לכך שכל עובדי הארגון יבינו את הכיוון העקרוני של הארגון ואת ההשלכות הפרקטיות של השינויים על עבודתם וסביבתם.
מבנה חדש לתקציב - פתוח מבנה חדש לתקציב הסוכנות שישקף את התפיסה האסטרטגית החדשה בכל הנוגע לאופן הגדרת תחומי הפעילות, אזורי הפעילות, שיטות המימון ועוד. יתכן כי התוכנית תחייב גם החלפה או עדכון משמעותי של מערכת המידע. התוכנית מהווה חלק מתוכנית השינוי התרבותי היות ולתקציב יש משקל מכריע בעיצוב "השפה" של
הארגון ואופן ההתייחסות של עובדים ומנהלים למרכיבי הפעילות השונים.
רשימות תיוג -שינוי והטמעה של מספר תהליכים ניהוליים ותפעוליים עיקריים באופן המשקף טוב יותר את היעדים התרבותיים שהוגדרו.
הטבלה דהלן מתארת את המימדים התרבותיים להם תורמת כל אחת מהתוכניות שפורטו לעיל:
דיאלוג ושקיפות
קשר לשטח
תרבות שרות
אפשור
אינטגרציה ארגונית
תוכנית/יוזמה
+
++
+++
+
1. פיתוח כישורי אפשור
+++
+
+
+++
2. פתוח עבודת צוות בפורום הבכיר
++
+
+
+++
3. פיתוח עבודה אינטגרטיבית בארגון
+
++
+++
++
+
4. תוכנית שיפור השרות
+
++
++
+
5. התאמת מערכת הערכה ותגמול
+
++
+++
++
++
6. כתובת אחת/ניהול פרוייקטים
++
+
+
+
++
7. תקשורת פנימית
++
+
+
+
+
8. שינוי מבנה תקציב
++
+++
++
9. חיזוק המימד הארגוני
+
++
++
++
+
10. רשימות התיוג
מקרא:
+++ - תרומה עיקרית לקידום המימד התרבותי
++ - תרומה חשובה
+- תרומה מסויימת
לוח זמנים
במהלך שנת 2003, יעשה מאמץ לגבש תפיסה ושיטות עבודה כבסיס לפתוח כישורים בארגון בתחומים הבאים:
אפשרו
עבודת צוות רוחבית בארגון
ניהול פרוייקטים
כמו כן, במהלך השנה יש כוונה ליצור תשתיות חשובות שיאפשרו את הצלחת כלל התוכנית. במסגרת תשתיות אלה, יש כוונה לטפל בנושאים הבאים:
פתוח עבודת הצוות של ההנהלה הבכירה
ארגון מחדש של מערך משאבי אנוש
הפעלת תוכנית תקשורת פנימית
בשנת 2003, יתמקד המאמץ ביישום מערכי פתוח הכישורים החדשים בכל התחומים שצויינו לעיל.
כמו כן, יחל יישום של מערך התגמול החדש וכן ימשכו במידת הצורך הפרוייקטים ארוכי הטווח (שינוי מבנה התקציב ופתוח השרות).
שנת 2003, צריכה לאפשר הרחבה של השינויים לשכבות רחבות של הארגון ועובדיו. תהיה הרחבה של ההיקף של ההכשרות הרלבנטיות, יישום מקיף יותר של שינויים תהליכיים וישולמו הפרוייקטים ארוכי הטווח (שיפור השירות ושינוי מערכת התקציב).
פרוט התוכניות
תאור כללי של התוכניות, הסבר כללי על מהות התוכנית ומרכיביה.
מטרות ותועלות צפויות, כיצד התוכנית עשוייה להשפיע על השגת כל אחד מהיעדים התרבותיים העיקריים של התוכנית.
אוכלוסיית יעד, גורמים שישתתפו ו/או יושפעו מהתוכנית, כולל הגדרה, היכן שרלבנטי, של ההשפעה על הרובד הכלל סוכנותי.
פעילויות עיקריות תאור הפעילויות העיקריות של התוכנית.
אחריות לפעילויות. אחריותם של הגורמים השונים לביצוע מרכיבים שונים בתוכנית, לרבות קבלת החלטות, בקרה, סיוע וכדומה.
לוח זמנים לפעילויות.
לוח זמנים להשגת תועלות.
משאבים נדרשים לרבות משאבי זמן של אנשי הארגון, שרותי ייעוץ והדרכה, מחשוב וכדומה.
קשר לתוכניות תרבותיות אחרות ובעיקר, קשרי תלות או השפעה הדדית בין התוכניות.
מאפיינים ספציפיים ביישום התוכנית. חלק זה כולל הנחיות והמלצות קונקרטיות ביחס לאופן המימוש של התוכנית המוצעת.
רעיונות לפעולה מיידית, פעילויות התומכות ו/או משתלבות בתוכנית אותן ניתן לממש בפרק זמן קצר יחסית.
גורמי הצלחה קריטיים, דגשים ביחס לתוכנית הספציפית .
הארגון בגמר התהליך
באם השינוי, אכן יצליח, אזי כל פני הארגון עומדים להשתנות.
כל פעילות הארגון תשתנה למן העובדים הזוטרים עד למנכ"ל הארגון.
השינוי ישפר תהליכים בפרוייקטים המתבצעים בארגון. מהלך ביצוע משימות ומטלות ישתנה ויבוצע באופן יעיל ומהיר ביותר מבעבר.
עצם השינוי ישליך על התרבות הארגונית. ההתקשרות הארגונית תהיה חיובית ודינאמית ויהיה קשר אקטיבי בין כלל מחלקותיו של הארגון. שיתוף פעולה פורה ויעיל בין כלל מחלקות עשוי לתרום להצלחתו של הארגון ולהתפתחותו.
9. סיכום, מסקנות והמלצות
החלופה הנבחרת היא זו הכדאית עובר הארגון ותואמת את יעידו של הארגון.
חזונה של החברה, ישפיע על דרך התנהלותו של הארגון. הראיה המרחבית תשפיע על התקדמותו של הארגון ותצעיד את הארגון בהצלחה נוכח כל המכשולים הצפויים.
באם החברה לא תשכיל לבחור בחלופה המוצעת. אזי עלול הארגון להידרדר ולהיפגע בפעילותו השוטפת.
יש לזכור כי לנוכח שינויים המתבצעים בעידן הנוכחי, שינוי זה הוא מחוייב המציאות ובלעדיו החברה לא תצליח להתקדם ביעדיה ומטרותיה.
עם הטמעתו של השינוי הניהולי בארגון, אזי יוכל הארגון לפתח אסטרטגיה ניהולית מתאימה ולפיה לפעול בהתאם.
ביבליוגרפיה
אחיטוב, נ. נוימן, ז. צבירן, מ. (1996). מערכות מידע לניהול", דיונון.
פוקס, ש. (1998). "הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי", אוניברסיטת בר-אילן.
פיטר, מ. סנג'י (1997). "הארגון הלומד", הוצאת מטר.
רוזנבלום קלנר, י. (1995). "תורת המנהל", התהליך הטיפולי חלק ד', הוצאת אח.
Albermathy W Wayne, K. (2002). Limits of Learning Curves. Harvard Business Review. 52 5-10.
Argyis, C. (2000). Learning and Action Personal and Organizational. San Francisco Jossey-Bass.
O'reilly, B. (1998). "The new deal", Fortune, June 14, pp. 28-33.
Robson, W. (1999). Strategic Management Information Systems, 2 th Edition Printan.
Schein, E. (1999). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass. San Francisco.
נספחים
מבנה ארגוני
23
מבנה
מושגים מנחים וערכים משותפים
משאבי אנוש
מדיניות אסטרטגית
מיומנויות העובדים
מערכות ונהלים
מגמת הסגנון הניהולי
מועצת מנהלים
יושב ראש דירקטוריון
מנכ"ל אל-על
מזכיר החברה
סמנכ"ל שיווק ומסחר
סמנכ"ל שירות לנוסע
סמנכ"ל מבצעים
סמנכ"ל משאבי אנוש
סמנכ"ל הנדסה
סמנכ"ל כספים
ראש אגף מטענים
ראש אגף שירות לנוסע
ראש אגף מבצעים (טייס)
ראש אגף משאבי אנוש
ראש אגף אחזקה
סגן ראש אגף שרות לנוסע
סגן ראש אגף שמאבי אנוש
סגן ראש אגף אחזקה

תגים:

גישת · ניהול · תעופה · למידה · ארגונית · מקינזי · שינוי · ארגוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישת הניהול הקיימת בחברת אל-על והחלופות לשינוי .", סמינריון אודות "גישת הניהול הקיימת בחברת אל-על והחלופות לשינוי ." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.