היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבא אל המטרד - שימוש בכלים משפטיים לשם מניעת קונפליקט סביבתי בו העיר מתרחבת ומתקרבת אל מטרד סביבתי.

עבודה מס' 060397

מחיר: 374.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

11,220 מילים ,54 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הרבה נאמר ונכתב על קונפליקטים סביבתיים בין האדם למטרדים מזהמים הנמצאים בקרבתו.
כמעט תמיד, עולה חשיבות איכות החיים של האוכלוסייה הגרה סביב למפעל, על התועלת החברתית הצומחת מקיום המפעל. כפועל יוצא, ברוב המקרים בהם מתעורר קונפליקט זה, המערכת המשפטית מטפלת במקור הזיהום - המטרד, אם על ידי חיוב סגירתו או העתקתו, או כפיה של השקעת אמצעים למיגור הזיהום שיוצר המטרד.
עבודה זו עוסקת במצב מעט שונה ויוצא דופן, אשר לטענתי מחייב טיפול משפטי שונה בקונפליקט אדם - מטרד. זהו מצב בו האדם הוא הבא אל מטרד קיים. יש לציין כי העבודה תתמקד במפגע שנוצר לסביבה המיידית של המפעל קרי, האוכלוסייה הבאה עמו במגע, ולא בנזק הסביבתי הכולל אשר יוצר מפגע זה, ולא מפאת חוסר חשיבותו, אלא מפאת קוצר היריעה. עם זאת, ברור כי נטרול הזיהום אשר נוצר כתוצאה מקיום מפעל כזה או אחר עדיפה על הרחקתו למקום אחר בו אולי לא יפריע לסביבתו המיידית, אך עדיין יהווה מקור מזהם. לצערנו מצב זה, גם אם תמיד יש לשאוף אליו, אינו תמיד אפשרי, ובמקרים אלה בעיקר, תתמקד עבודה זו.
המצב בו האדם הוא הבא אל המטרד הוכר כמצב חריג לדיני המטרד הנזיקיים הרגילים בתחילת המאה הקודמת במשפט המקובל. בזמן זה, קדימותו של המטרד לאדם הגר בסביבתו היוותה הגנה מפני תביעה מטרדית. הגנה זו נמוגה ונעלמה מנוף דיני הנזיקין המקובלים שוב, עקב עליית חשיבות ערכים כמו איכות החיים ובריאות האדם והסביבה. במצב בו נוצר מטרד בתוך אזור מגורים, ברור לכולנו כי הדבר טומן בחובו חוסר צדק רב כלפי תושבי האזור, אשר השקיעו מיטב הונם בנכס למגורים, ביקשו לעצמם איכות חיים ונפגעים בבריאותם, כיסם ואיכות חייהם עקב המפעל שהוקם ב"חצר האחורית" שלהם. אך במצב אחר, בו המפעל הוקם מחוץ לכל אזור מגורים במטרה לצמצם את הנזק לו הוא גורם, וגם אם הושקעו מאמצים לצמצם את הזיהום עצמו במפעל אינהרנטית אך עדיין נוצר מפגע, ובייחוד במקרה בו המפעל הוא בעל ערך חברתי רב (אם מפני שמוצריו יקרים לנו או מפני שהוא מספק מקומות עבודה רבים), במצב זה, כאשר מרכזי אוכלוסיה הוקמו בקרבת המפעל בידיעה שהוא קיים ותוך מודעות לזיהום לו הוא גורם, במצב זה, ויתור על המפעל, דוגמת סגירתו, ניראית הרבה פחות מובנת מאליה.
לכן,יש מקום לטענה לפיה ההגעה אל המטרד, בעיקר עקב תהליכים של התרחבות העיר, היא אכן מצב המצדיק התייחסות משפטית שונה, המחייבת התחשבות גדולה יותר בצורכי בעל המטרד, אשר זו אולי דווקא תועיל לשימור איכות הסביבה בכך שתצמצם או אולי תאיין מפגעים אלה.
מטרת עבודה זו, היא להציע פיתרון תיאורטי לקונפליקטים אלו, ע"י הבניית דגם לקונפליקט הסביבתי, אשר תאפשר למערכת המשפטית להתערב בדינמיקה של יצירתם, אשר כאילו נובעת מתהליך איטי ובלתי מורגש של התרחבות העיר. חלק מהתערבות זו היא התייחסות משפטית שונה למצב בו האדם "בא אל המטרד", ע"י הגדרה שונה של זכויותיהם של הנפגע והמפגע.
בפן הסביבתי, הבניית הדגם תיעשה תוך בחינה של מס' קונפליקטים סביבתיים קיימים, ובחינת הפתרונות המוצעים לקונפליקטים אלו, תוך התייחסות לאוכלוסייה הסובבת את המפעל המזהם ותפקידה בקונפליקט. בפן המשפטי, ייבחנו המצב המשפטי הקיים, והמצב המשפטי הרצוי, אשר מעורבותו בנקודת הזמן הנכונה על רצף האירועים מבחינת קדימות המפעל והתרחבות העיר, תביא לפתרון אפשרי של הקונפליקט.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי - היווצרות המפגע
מבט על קונפליקטים סביבתיים בישראל
שדה דב
חוות הגפ"מ בפי גלילות
חיריה
אס"פ הרצליה
השפד"ן
המצב המשפטי המצוי
ישראל
ארה"ב
בריטניה
ניו-זילנד
יפן
פתרונות שיושמו בישראל
פתרונות תכנוניים אשר נועדו למנוע את הקונפליקט
1. שימוש בתכניות מתאר ארציות
2. שימוש בתסקירי איכות הסביבה
פתרונות אשר נועדו לפתור קונפליקט ספציפי, לאחר שחלק מן הנזק כבר אירע -
העתקת המטרד
השפעת התמודדות האוכלוסיה עם מטרד על מיקומו
הצעה לפתרון הקונפליקט הסביבתי - שימוש בגישת הזכויות
סיכום

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים אך לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה.

מקורות:

A. Wolman, "The Metabolism of Cities", Scientific America 213 (3) 1965, pp 178 -190.
J.F. Hart, "The perimetropolitan bow wave", The Geographical Review 1991, pp 35 - 51.
R. Erickson," The evoletion of the suborban space econimy", Urban Geography 4, 1983, pp 95 - 121.
A. J. Heimert, "Keeping Pigs Out Of Parlors: Using Nuisance Law To Affect The Location Of Pullution", 27 Environmental Law, Northwestern School of Law of Lewis Clark College, 1997 403, pp. 404.
ע. פייטלסון, "דגם התפתחות קונפליקטים סביבתיים באיזורים מטרופוליניים והשלכותיו התכנוניות", מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד לאיכות הסביבה, 1996, בעמ' 11.
S. Reichman, "The evolution of labd transportation in Palestaine 1920 - 1947", Jerusalem studies in Geography 2, 1971, pp. 55 - 90.
ד. עמירן וא. שחר, "אגד הערים של תל - אביב", ארץ ישראל, כרך י' (ספר שזר), 1971 עמ' 158 - 217.
ו. ברכיהו ור. רווה, הנחיות סביבתיות להמשך פיתוח תכנית "ל" בתל אביב, השירות לשמירת איכות הסביבה, 1979, ירושלים.
א. גולן, ""משאבי הקרקע בתכנון מרחבי", ישראל 2002: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, דו"ח שלב א', כרך ב', הטכניון ואגודת האדריכלים ומתכנני ערים בישראל, חיפה 1993.
Feitelson," Some Spatial Aspects of Environment Impact Statements in Israel", paper presented at the IGU regional congerence, Prague, August 1994, pp. 22 - 26.
Kanarek, A. Aharoni, M. Michail, "Municipal Wastewater Reuse Via Soil Aquifer Tretment for Non - Potable Purposes", Environmental Quailty and Ecosystem Stability, Vol V/A, ISEEQ Publication, Jerusalem 1992, pp. 253.
Aletrnative To Zoning, The University Of Chicago Law Review 40, vol 68, 1973, pp [1994] 1 ALL ER 53.
Construction, Law And The Environment, et. By J. Uff, H. Garthwaite, J. Barber, Center of Constraction Law and Management Kings College, London, pp 301.
Seventeenth edition, SWEET MAXWELL, London 1995, pp 924."on Torts " Clerk Lindsel [1997] NZRMA 205.
T. Daya - Winterbottom, "Toxic torts: common law remedies and invironmental liability", http://www.chapmantripp.co.nz.
ע' פייטלסון, "שימור שטחים פתוחים וקליטת העלייה בתמ"א 31", הביוספירה כ"ב 1 - 2, נובמבר 1992.
י' הירשברג, "תכנון סביבתי", הבוספירה כ"ב 3- 4, ינואר 1993.
י' הירשברג, "הפעלת תסקירי השפעה על הסביבה - מורה נבוכים", הביוספירה כ"ב 1 - 2, אוקטובר - נובמבר 1992.
צ' לוניסון, "החוקים הירוקים", ירוק - כחול - לבן 6, נובמבר - דצמבר 1995, עמ' 28.
B. Massam, "The right place: Shared Responsibility and the Location of Public Facilities", Longman 1993, pp 153.
ע. פייטלסון, "שמירת השטחים הפתוחים בישראל בנקודת מפנה", אופקים בגיאוגרפיה 42 - 43, 1995, עמ' 7 - 22.
L. Bacow, M. wheeler, "Environmental Dispute Resolution", Plenum N.Y. 1985, pp. 200.
R. E. Cordato, "Time Passage and the Economics of Coming to the Nuisance: Reassessing the Coasean Perspective", 20 Campbell L. Rev (1998), 273. pp 295.
,15 Boston "An Essay On LULU, NIMBY, And The Problem Of Distributive Justice" D.j. Brion College Environmental Affairs Rev. (1988) 427 pp.472.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבא אל המטרד - שימוש בכלים משפטיים לשם מניעת קונפליקט סביבתי בו העיר מתרחבת ומתקרבת אל מטרד סביבתי.", סמינריון אודות "הבא אל המטרד - שימוש בכלים משפטיים לשם מניעת קונפליקט סביבתי בו העיר מתרחבת ומתקרבת אל מטרד סביבתי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.