היישום אינו מחובר לאינטרנט

פשר חלומות מבוגרים בזיקה למצבי דחק ומשבר על-פי התיאוריה הקוגנטיבית

עבודה מס' 063895

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת חלומות בהיבט אישי-רגשי בהתייחס לאנשים שונים בתקופות לחץ ומשבר "מעברים" בחייהם.

9,505 מילים ,38 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

לפשר חלום ניתן לייחס משמעויות רבות, כולן מיוחסות להארת המציאות הפנימית של היחיד או לבחינת מציאות תרבותית של קולקטיב מסוים.
המחקר הפסיכולוגי מציין כי החלום מהווה מנגנון יעיל להסתגלות פסיכולוגית של החולמים.
קיימות אסכולות שונות לגבי הדרך בה ניתן לפרש חלום.
מחקר זה אשר מתבסס על ניתוח פשר חלומות של נחקרים בהשוואה למאמרים ומחקרים, שנערכו בעבר ועסקו בנושא, ויבחן האם קיים קשר בין אופיו וסגנונו של החלום למאפיינים של מצבי לחץ ומשבר אצל החולם, מאפיינים המתבטאים בתחום האפקטיבי, התודעה או ההתנהגות.
המוח החולם מסוגל להתעלם מאמונות טפלות ומלחצים חברתיים, המונעים מהאדם מלעמוד באומץ מול מחשבותיו בחיי הערות ומכאן נודעת חשיבות רבה לפרשנות שניתן לחלום, במיוחד במצבי משבר.
זו אחת הסיבות לחשיבות פענוח החלומות, שנותנים פסיכולוגים רבים, בתהליך פסיכותראפויתי עם מטופלים. "הנסיון הקליני מראה, שרבים מחולי הדכאון מתלוננים על ריבוי חלומות, בעיקר לא נעימים" ואם חלום מביא אותנו למפגש של ה"לא מודע" עם ה"מודע" אזי ניתן להתייחס אליו כ"כלב השמירה של הנפש", שעומד על המשמר כדי לקלוט זעזועים, צלילים, רשמים ועובדות, שנעלמו מן המוח בשעות הערות.
העבודה תבדוק את החלומות בהיבט אישי-רגשי בהתייחס לאנשים שונים בתקופות לחץ ומשבר "מעברים" בחייהם והאם ניתן לזהות מצבים אלה בחלומותיהם.

המחקר נערך בישראל, במרכז הארץ, בקרב נשים וגברים שהתנדבו לו. גיל הנחקרים נע בין 50-25. מספר המשתתפים שנענו להשתתף במחקר היה 30 רק 19 מתנדבים הצליחו לשחזר ולהעלות על הכתב את חלומם ורק מעטים מהם מילאו את הנתון שביקש לשער את סיבת הופעת החלום.
בדו"ח המחקר יובאו 12 תוצאות, המשקפות אופנים שונים של חלומות.
לצורך המחקר נעשה שימוש ב:
א. שאלון פרטים אישיים - שאלון פתוח שחובר במיוחד לצורך מחקר זה ומייחס למשתנים הבאים: גיל, מין, מצב משפחתי, עיסוק, סיבת חלום משוערתי.
ב. בו רישום של חלום אחד, משמעותי על פי הגדרתו של הנחקר ולצדו הפרשנות שהנחקר נתן לו.
החלומות ופרשנותם נרשמו ככתבם וכלשונם ולהם התווספה פרשנותי, בהתבסס על המובא בספרות המקצועית ובהתייחס למחקרים שנערכו בנושא פרשנות חלומות.

תוכן העניינים
מבוא
חלק א' - תיאוריות אודות החלום
1. החלום מהו?
2. החלום בראי הפסיכולוגיה
חלק ב' - מתודולוגיה
חלק ג' - ממצאים
סיכום הממצאים
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

התרפיה הקוגניטיבית מבוססת על חשיבה תוך כדי כתיבה ודיבור על תהליכים פנימיים, בשיטה זו נוצרת דינאמיקה בין מטופל למטפל, בין מטופל לסביבתו מבלי לגייס אנרגיות רבות לבחון תהליכים משחר הילדות.
החלומות שנחקרו יכולים לשרת את הנחקרים כאן ועכשיו, כבבואה לחייהם. אירועים שגרתיים וברורים לכאורה קיבלו בחלומות פרספקטיבה שונה וגילו זוויות שבווודאי לא חשבו עליהן קודם לכן, ואולי גם עתה, החולמים בעצמם.

מקורות:

אליצור, א. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, אוניברסיטת תל אביב, פפירוס, 1991.
אלפרד, א. אתה וחייך, הוצאת מכון אדלר ת"א, 1984.
אנקורי, מ. הפסיכולוגיה של החלום ראש העין פרולוג, 1999, 127-28.
אריכא, י. דרכון לנוסע בזמן, ספרית עמריב, 1995, עמ' 138-121.
בר-לבב, ר. חשיבה בצל רגשות, תל-אביב, משרד הבטחון, ההוצאה לאור, 1996.
גיורא, צ. החלום וטבע האדם, תל-אביב, פפירוס, 1982.
גיורא, צ. פסיכולוגיה של החלומות תל-אביב, משרד הבטחון ההוצאה לאור, 1989.
גיורא, צ. פסיכופתולגיה, גישה קוגנטיבית, תל-אביב, פפירוס, 1992.
גיורא, צ. הלא-מודע ותיאוריות הפסיכונוירוזות, תל-אביב, פפירוס, 1988.
דאדל; ג'רי, א. חלומות ופתרונות, תל-אביב, אור עם, 1980.
זילברשייד, א. המסתורין של שלגיה וסינדרלה, תל-אביב, צ'ריקובר, 1998, 122-47.
יונג, ק.ג. האני והלא מודע, תל-אביב, דביר 1973.
יונג, ק.ג. על החלומות, ירושלים, דביר, תשמ"ב.
כהן א. חלום הנפש דמיון פנטאסיה וחלימה בהקיץ, חיפה, אמציה, 1996.
לביא, פ., שיחות על שינה וחלימה, תל-אביב, שמרד הבטחון ההוצאה לאור, 1995, 71-47.
לוין, י. הפסיכולוגיה של החלום, תל-אביב, דקל, 1980.
לוין, י. פלג, א. עולם השינה והחלומות תל-אביב, מעריב, 1981, 132-87.
נריס, ד. חלומות ופשרם, תל-אביב, אור עם, 1990.
סקוט, ג'. מרק, ג. וויליאמס, ג. בק, א. (עורכים) תרפיה קוגנטיבית עקרונות והדגמות, הוצ' אח, 1995.
פארקר, י. פארקר, ד. חלומות, תל-אביב, מעריב, 1988, 61-10.
פארקר, י. חלומות, לזכור לפרש ולהפיק תועלת. תל-אביב, מעריב, 1988.
פרויד ז. פשר החלומות, תל-אביב, הפועלים, 1900.
פרדיי, א. משחק החלומות, תל-אביב, רשפים, 1983.
פרום, א. השפה שנשכחה, מבוא להבנת חלומות, אגדות ילדים ומיתוסים, ירושלים, הוצ' רובינשטיין.
קאמר, ל. לצאת מדיכאון, תל-אביב, פרידמן, 1982.
קרייטלר, ש. הפסיכולוגיה של הסמלים, תל-אביב, פפירוס, 1986.
שיינפלד, ה. חלום כראי הנפש, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994.
אלגום, ד. לוין, י. "דמיון: עובדות הגדרות ושיטות", מגמות כ"ד, 1979, עמ' 386-363.
בילו, י. "חלימה ותרבות: חלומות "פתחו של גן-עדן" בתוך: בנימיני ק. ואחרים (עורכים) עיון ויישום בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, תש"ן, עמ' 371-356.
לביא, נ. ,הקשר בין סגנונות חלימה, מאפיינים אישיותיים והעדפות אסתטיות", עבודת מ"א, אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לפסיכולוגיה, 1988.
לוין, "משמעות החלום בפסיכולוגיה המודרנית וביהדות" בתוך: כרם, ד. (עורך) מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך התיישבותי, 1996. עמ' 23-17.
פרדו, כ. "מעורבות המפרש בתהליך הפרוש", עבודת מ"א, האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה, 1984.
קמינר, ח. "הדחקה בערות ובשינה - מנגנון הסתגלותי בהתמודדות עם החוויות הטראומטיות של ניצולי השואה" בתוך: מלקינסון, ר. רובין, ש. ויצטום, א. (עורכים) אובדן ושכול בחברה הישראלית, משרד הבטחון 1993, עמ' 89-71.
שלו, ש. "חוויות מוות וטרנספורמציה" עבודת מ"א, בתוך: שיחות 3, 1989. עמ' 224-219.
Beck, A.T. (1976) Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, N.Y.: International Universities Press.
Fomatama, D. "Dreamlipe: Understanding and using your Dream. Shaterbury: Element Books, 1990.
Les. S.G. and Mayer, A.R. Dream and Dreaming Selected Reading. Middeerex: Penguin Education, 1973.
Punamaki, Raija-Leena, Determinants and Mental Health effects of Dream Recall Among Children Living in Traumatic Conditions. Dreaming, 7(4), 1997, 235-263.

תגים:

חלום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פשר חלומות מבוגרים בזיקה למצבי דחק ומשבר על-פי התיאוריה הקוגנטיבית", סמינריון אודות "פשר חלומות מבוגרים בזיקה למצבי דחק ומשבר על-פי התיאוריה הקוגנטיבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.