היישום אינו מחובר לאינטרנט

מודלים אפקטיביים לתהליכי למידה בקבוצה הלומדת טקסט מקראי

עבודה מס' 063893

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מקרה בוחן - סוגיות נבחרות מספר קהלת - הצעה למחקר

9,540 מילים ,27 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

עבודה זו תנסה לבחון מודלים שונים המתייחסים לאופן פעולתה של הקבוצה הלומדת והשפעתה על יכולת הלמידה של היחיד, וזאת בסביבה הלומדת טקסט מקראי כזה שיש בו נגיעה ותכנים העוסקים ב 'אדם הלומד את עצמו'. לשם כך אבחר בסוגיות נבחרות מספר קהלת, המנסה להצביע על קיומו החידתי של האדם. קהלת היה מורה דרך הבודק את המציאות בה הוא חי ואת ערכי המוסר והצדק באופן השונה במעט מאשר בשאר חלקי התנ"ך.
עבודה זו תכיל מיזוג של שני אופקים:
1. האופק הצורני אשר ידון באופני הלמידה של היחיד בתוך הקבוצה הלומדת תוך התייחסות למודלים שונים של הקבוצה הלומדת.
2. האופק התכני אשר יגדיר את הסוגיות הספציפיות שתלמדנה מתוך ספר קהלת.
כלומר, בניית הבסיס התיאורתי למחקר האמפירי תיעשה במקביל על ידי בחינת אופני הלמידה בקבוצה ובחינת הסוגיות שעולות מספר קהלת. הפרק הראשון דן באופן כללי בפתיחות הטקסט המקראי למגוון פרשנויות ומהווה מבוא הן לחלק התיאורתי והן לחלק המחקרי. הפרק השני עוסק במתודה הפרשנית לפיה ינותחו הטקסטים הנבחרים מספר קהלת, כאשר בתחילת הפרק אדון בעקרונות הבחירה של ערכים שהינם חלק ממערך תפיסת המציאות האנושית ונמצאים בבסיס כל תהליך לימודי. כבר בפרק זה אעלה את ההתייחסות של קהלת לסוגיית בחירת הערכים, כמו גם לסוגיות נוספות הנגזרות מענין זה כגון טקסט השואל שאלות ללא מתן תשובה, היכולת לתפוס ערך נתון מסוים ביחד עם הניגוד שלו או היכולת לבנות מציאות, או לקבל מציאות שאין בה ערכים מוחלטים. הפרק השלישי מסכם את עקרונות בחירת הערכים על פי קהלת כתהליך אינטגרטיבי מורכב. הפרק הרביעי יוקדש רובו ככולו לסקירה ביקורתית של מודלים של קבוצות לימוד, כמו גם הסבר מפורט לגבי המודל הנבחר למחקר זה וכיצד ייבחן מודל זה בחלק האמפירי. הפרק החמישי יחולק לשניים: החלק הראשון יהיה תיאור החלק האמפירי של העבודה, ובעצם יבדוק את האופק התוכני דרך האופק הצורני - לימוד בקבוצה של טקסטים נבחרים מספר קהלת. בחלק זה יוסבר אופן בניית הקבוצות, אופן הלימוד והתוצאות שנתקבלו מהמחקר. החלק השני יהיה הניתוח של החלק האמפירי הן בהתייחסות לבסיס התיאורתי והן לסוגיות נוספות שבודאי יעלו מתוך החלק האמפירי.
תוכן עניינים
מבוא
פרק 1 - הטקסט המקראי כטקסט פתוח
פרק 2 - קהלת: המתודה הפרשנית
2.1 עקרונות הבחירה של ערכים כתהליך לימודי
2.2 עקרון ההפכים
2.3 תפיסת יחסי ההפכים בספר קהלת
2.3.1 הצגת הבעיה
2.3.2 יחסי ההפכים באחדותם
2.3.3 יחסי ההפכים 'כיוצרי התנועה מסביב'
2.4 המפגש עם עובדה: קבלת הנתון
2.4.1 הצגת הרעיון והשתמעויותיו
2.4.2. מיתוס החזרה הנצחית
2.5 תפקיד השאלה בספר קהלת
2.5.1 השאלה כמציאות פתוחה: הלגיטימיות של הניסיון האישי בחקירת העצמי בעולם
פרק 3 - בחירה של ערכים והבניית המציאות על פי קהלת
3.1 עקרונות הבחירה של ערכים על פי קהלת
3.2 שבעת עקרונות הבחירה כתהליך אינטגרטיבי
3.3 שאלת בחירת המשמעות כהרחבה של שאלת בחירת הערכים
פרק 4 - תהליך הלמידה בקבוצה - מודלים של קבוצות לימוד
4.1 מודלים לעבודה קבוצתית: הגדרת מטרת העבודה בקבוצה
4.1.1 הקריטריונים להשוואה בין מודלים
4.1.2 מודל קבוצת טקסטים
4.1.3 מודל קבוצת אימון
4.1.4 מודל הקבוצה האופרטיבית
4.2 שיקולי בחירת המודל הרצוי
4.3 תיאור מתודת העבודה
4.4 אפקטיביות הלמידה הקבוצתית
פרק 5 - למידת טקסט מקראי (קהלת) בקבוצה כצורת לימוד של האדם את עצמו
5.1 שפת השיח הרפלקסיבי להבנת פעולת הקריאה: נסיון לסינופסיס
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

קטע מהעבודה:

טענתי היא כי בבסיסו האקט הלימודי אינו סתם תהליך של הקניית ידע נייטרלי, אלא תהליך של הטמעת ערכים. כדי שתהליך זה יתבצע על הצד הטוב ביותר יש לצייד את הלומדים ביכולת פרשנית רחבה שמורכבויותיה נחשפות במלואן בקבוצה לומדת. מחקר זה בא לבדוק את מהותה ויתרונותיה של למידה בקבוצה הסובבת סביב היכולת של תלמידים להחיל ריבוי פרשנויות של החומר הנלמד.

מטרת העבודה: למחקר זה ישנה, בסופו של דבר, מטרה מעשית ביותר והיא להציב דרכי למידה חדשות של טקסט מקראי כשתהליך הלמידה מתבסס על הכוח הדיאלוגי הקיים בקבוצה כיישות לומדת. הכוונה היא לבחון עד כמה דרכי הלימוד בקבוצה יכולות להועיל בהבנייה של תכניות לימוד עבור מגזרים שאין להם נגיעה למקורות ואשר יכולים למצוא ברכה במגע עם טקסט מקראי השייך לקורפוס הרחב של ספרות החכמה היהודית. ובעצם, העבודה בקבוצה מתנהלת בו- זמנית בשני מישורים: מישור התכנים הגלויים ומישור התכנים הסמויים, כלומר תהליכי העבודה הקבוצתיים המעצבים את המישור המחשבתי ואת המישור האמוציונלי. היחס הרצוי שבין שני המישורים הללו בעבודתה של הקבוצה יקבע על פי המטרות הספציפיות של עבודת הקבוצה מעבר לניסוח הכללי שהוצג למעלה -פיתוח הרגישות הפרשנית של טקסט מקראי.

מקורות:

גוטמן יהושוע, הספרות היהודית ההלניסטית (כרכים א,ב), ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט.
גורדון ש"ל, חמש מגילות, עם באור ומבואות, תל אביב: ש"ל גורדון, התשי"ג.
ז'לינסקי תדיאוש, התרבות ההלניסטית והתרבות הרומית (כרך ב), תרגם מפולנית גדליה אלקושי, ירושלים: ראובן מס, תשל"ו.
כהן גבריאל חיים, עיונים בחמש מגילות: מגילת קהלת. ירושלים: משרד החינוך והתרבות אגף החינוך הדתי, תשל"ד.
ליבוביץ ישעיהו, חמישה ספרי אמונה, ירושלים: כתר, 1995.
פרנקנשטיין קרל, עמימות, ספריית פועלים, 1981.
קאהן דוד, הרהורים על ניגודים ושלמות בהוויה האנושית, הוצאת כרמל: ירושלים, 1998.
רדי צבי, רבין חיים, המילון החדש לתנ"ך, ירושלים: כתר ויבנה 1989.
ש. שפרה, קליין יעקב, בימים הרחוקים ההם: אנתלוגיה משירת המזרח הקדום, תל אביב: עם עובד והמפעל לתרגום ספרי מופת, 1996.
שפיגל נתן, אפיקורס, האיש ומשנתו, ירושלים: מאגנס, תשמ"ב.
Calassso Roberyo, The Marriage of Cadmus and Harmony (Tr. Tim Parks), New York: Vintage Books, 1994.
Guthrie W.K.C., The Sophists, Cambridge: Cambridge University Press, 1971
Fox Michael V., Qohelet and his Contradictions (Study of the Old Testament Series, #71) Sheffield: The Almond Press, 1989.
Leiman Harold I., Koheleth: Life and its Meeaning, Jerusalem: New York: Feldheim Publishers, 1978.
Murphy Roland E., Ecclesiates, World Biblical Commentary Vol.23A, Dallas: World Books Publishers, 1992.
Osborne Lawrence, The Poisoned Embrace, New York: Vintage Books, 1993.
Sandys John E., A Short History of Classical Scholarship,Cambridge: University Press, 1915.
Scott R.B.Y. (Int., Tr. Notes), Ecclesiates, N.Y.: The Anchor Bible, Doubleday Co., 1965.
Walbank F.W., The Hellenistic World, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1993
Jarlath F. Benson, Working More Creatively With Groups, Tavistock, 1987.
Sarri, R.C. and Galinski, M.J. (1974), `A Conceptual Framwork for Group Development', un P., Glasser, R.C., Sarri, and R. vinter, Individual Change Through Small Groups : 71-86, New York: Free Press.
Assagioli, R. (1983) Psychosynthesis Typology: Psychosyntesis Monograph: 27, London: Institue of Psychosyntesis.
Angyal, A, (1969) Foundations for a Science of Personality : 172, New York: Viking Compass.
Lerner, I. (1976), Diary of the Way: Three Paths to Enlightenmrnt :26, New York: Ridge Press.
Masiow, A. (1954) Motivation and Personality, New York: Harper Row.
Berne, K.D. and Sheats, P. (1948) `Functional roles of group members', Journal of Social Issue , 4, 2: 41-9.
Thomas, J. el al. (1981) `Goal setting and evaluation' in M.R. Whitlam, (ed) Practice Development Papers, National InterMediate Treatment Federation.

תגים:

מקרא · לימוד · חברותא · פרשנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מודלים אפקטיביים לתהליכי למידה בקבוצה הלומדת טקסט מקראי", סמינריון אודות "מודלים אפקטיביים לתהליכי למידה בקבוצה הלומדת טקסט מקראי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.