היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד

עבודה מס' 063729

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד, בקרב עובדי המגזר הבדואי של "שירותי בריאות כללית"

13,217 מילים ,57 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
בעיה עסקית
מטרות המחקר
סקירת ספרות
המסגרת התיאורטית
הגדרת משתני המחקר
המתודולוגיה של המחקר
מקורות לאיסוף הנתונים
גישת המחקר
מערך המחקר
שיטת הניתוח
ממצאים
ניתוח ודיון
סיכום ומסקנות
המלצות
ביבליוגרפיה
נספחים (שאלונים)

רקע
מאז הופרטה שירותי בריאות כללית בשנת 1995, היא נחשבת לקופת החולים המובילה בענף שירותי הבריאות, כאשר לפני כשנתיים היא הגיעה לשיא במספר הלקוחות שברשותה, עם נתח שוק של 58%. עם זאת, מאז החלה עליה משמעותית במספר הלקוחות אשר עוזבים אותה לטובת קופות חולים מתחרות, כאשר התופעה מורגשת במיוחד במגזר הבדואי של החברה. סקרי שוק ודעת קהל של החברה הביאו מספר סיבות לתופעה כאשר הבולטת שבהן היא היחס הניתן על ידי עובדי הקופה למבוטחים בה. מחקרים אשר ערכה החברה בקרב לקוחותיה גילו כי לקופות החולים של החברה ובמגזר הבדואי בפרט, הוצא "שם רע" בכל הנוגע לתפקודם של העובדים ולמתן שירות הולם ללקוח. הדבר הוביל ליצירת מוניטין נמוך לחברה, ולעובדיה נוצרה תדמית נמוכה בקרב הציבור. סיבה זו בהצטלבותה עם חדירתן של קופות חולים מתחרות למגזר זה החל משנת 1999, הביאה לחברה הפסדים מהותיים של לקוחות בשנים האחרונות.
השערות המחקר
1. קיים קשר שלילי בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית של העובד, כך שככל שהאי בטחון התעסוקתי גובר כך המחויבות הארגונית נחלשת.
2. סטטוס ההעסקה של העובד ממתן את הקשר שבין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית.
סיכום ומסקנות
מחקר זה בא לבחון בעיה עסקית של "שירותי בריאות כללית" בהקשר של עלייה באחוזי לקוחות נוטשים לעומת ירידה באחוזי צירוף לקוחות חדשים, בעקבות שירות לקוי הניתן להם מצד העובדים. עורך המחקר בחר להתמקד בבעיה בהיבט של משאבי האנוש, על מנת להגיע לשורשי הבעיה הנעוצים בעובדים עצמם. על כן, המחקר בחן את הקשר שבין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית של העובדים, תוך הבחנה והתמקדות בסוגיות של עובדים ושוק העבודה של ימינו. בנוסף, נבחנה התניה של קשר זה על ידי סטטוס העובד, על מנת להבין את מידת ההשפעה של משתנה זה על הקשר.
ניתוח ממצאי המחקר מראים כי השערות המחקר לא אוששו, ועל כן, לא קיים קשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית של עובדים, ובהתאם לכך, אין התניה של הקשר על ידי סטטוס העובד.

מקורות:

אילני, ר. (1998), "התנהגויות של אזרחות ארגונית כפונקציה של שביעות רצון מהתפקיד, מחויבות ארגונית, תמיכה ארגונית נתפסת ושיתוף בקבלת החלטות", עבודת מאסטר, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בר-אילן.
ביאור, ח., (2001) "חברות כוח אדם מבקשות מבית דין גבוה לצדק לא לעכב את הוצאת צו ביניים בתיקון לחוק קבלני כוח אדם", הארץ.
בייט-מרום, ר. (1990), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
בירנבוים, מ. (1993), מי מפחד מעבודת מחקר, מפעלים אוניברסיטאיים.
גולמן, ד. (1999), אינטליגנציה רגשית להצלחה בקריירה, מטר, תל אביב.
דמתי-פז, מ., רם-פילת, ד. ובלאו-שטרן, ג'. (2001), ניהול משאבי אנוש בראייה עסקית-כלכלית בשרותי בריאות כללית, סקירה עסקית, חטיבת ההנהלה שרותי בריאות כללית.
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו (1996).
מיטלמן, י., (2003) יחסי עובד-מעביד בראייה עכשווית, אמנות הניהול, 11, 5-11.
שטאובר, י. (1998) "שימוש יתר בכוח אדם זמני גורם לנזקים כלכליים וארגוניים ופוגע בניהול השוטף", משאבים, 132.
שי, ד., (2003) סטטוס העובד, אמנות הניהול, 15. 12-18.
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990), "The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization", Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, 12, 1-18.
Allen, N.J., Meyer, J.P. (1996) "Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of the construct validity", Journal of Vocational Behavior, Vol. 49, 43, 76-252.
Armstrong-Stassen, M., (1994) "coping with transition: a study of layff survivors", Journal of Organizational Behavior, Vol. 15, 2, 597-621.
Besser, R.L., (1993) "The commitment of Japanese workers and US workers: a reassessment of the literature", American Sociological Review, Vol. 58, 10, 81-873.
Borg, I., Elizur, D., (1992), "Job insecurity: correlates, moderators, and measurement", International Journal of Manpower, Vol. 13, 2, 13-26.
Brockner, J., Grover, S., Reed, T.F., DeWitt, R.L., (1992), "Layoffs, job insecurity, and survivors' work effort: evidence of an inverted-U relationship", Academy of Management Journal, Vol. 35, 2, 25-413.
Brewster, C., Tregaskis, O., Mayne, L., Hegewisch, A., (1998), "Flexible working in Europe", Management Research News, Vol. 21, 2/3.
Burke, R.J., (1998), "Correlations of job insecurity among recent business school graduates", Employee Relations, Vol. 20/1, 2, 92-100.
Davy, J.A., Kinicki, A.J., Scheck, C.L., (1997), "A test of job security's direct and mediated effects on withdrawal cognitions", Journal of Organizational Behavior, Vol. 18, 323-49.
Dickens, L (1998), "What human resource management means for gender equality", Human Resource Management Journal, Vol. 8, 1, 23-40.
Fiorito, J., Stepina, L.P., Bozeman, D.P., (1996) "Explaining the unism gap: public-private sector differences in preferences for unionization", Journal of Labor Research, Vol. 17, 3, 463-78.
Feldman, D.C., Turnley, W.H., (1995) "Underemployment among recent business college graduates", Journal of Organizational Behavior, Vol. 16, 691-706.
Gallie, D., White, M., (1993), Employee Commitment and the Skills Revolution, First Findings from the Employment in Britain Survey, Policy Studies Institute, London.
Glover, L. (2002) Job Insecurity and Work Intensification, Routledge, London.
Grosman, R.J., (1998), Employing Temporary Employees - and What Next?, Management Society for Human Resource.
Haarr, R.N., (1997) "They're making a bad name for the department", Policing: An International Journal of Police Strategy and Management, Vol. 20, 4, 786-812.
Harris, J., (1996), Getting Employees to Fall in Love with Your Company, American Management Association, New-York.
Iverson, R.D. & Roy, P. (1994), "A casual model of behavioral commitment: evidence from a study of Australian blue-collar employees", Journal of Management, Vol. 20, 1, 15-41.
Ketchand, A. A. & Strawser, J. R. (2001), "Multiple Dimensions of Organizational Commitment: Implications for Future Accounting Research", Behavioral Research in Accounting, Vol. 13, 4, 221.
Khojasteh, M., (1993) "Motivating the private vs public sector managers", Public Personnel Management, Vol. 22, 3, 391-401.
Kuhnert, K.W., Vance, R.J., (1992), "Job insecurity and moderators of the relation between job insecurity and employee adjustment", Quick, J.C., Murphy, L.R., Hurrell, J.J.Jr, Stress and Well-being at Work, APA, Washington, DC.
LaMastro, V. (2000), Commitment And Perceived Organizational Support, National Forum of Applied Educational Research Journal, Vol. 13, 3.
Lawler, E.A., Mohrman, S.A., Ledford, G.E., (1995), Creating High Performance Organizations, Practices and Results of Employee Involvement and Total Quality Management in Fortune 1000 Companies, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Lok, P. & Crawford, J. (1999) "The relationship between commitment and organizational culture, subculture, leadership style and job satisfaction in organizational change and development", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 20, 7, 365-374.
Maidani, E.A., (1991), "Comparative study of Hertzberg's two-factor theory of job satisfaction among public and private sectors", Public Personnel Management, Vol. 20, 4, 441-448.
Martin, G., Staines, H., Pate, J., (1998) "Linkning job security and career development in a new psychological contract", Human Resource Management Journal, Vol. 8, 3, 20-40.
Meyer, J., Allen, C. & Smith, M. (1993) "Testing the side-bet theory of organizational commitment: some methodological considerations", Journal of Applied Psychology, Vol. 69, 372-98.
Morris, T., Lydka, H., O'Creevy, F., (1993) "Can commitment be managed?", Human Resource Management Journal, Vol. 3, 3, 21-42.
Nijhof, W., De Jong, M. & Beukhof, G., (1998) "Employee commitment in changing organizations: an exploration", Journal of European Industrial Training, Vol. 22, 6, 243-248.
Peeters, M.C.W., Meijer, S., (1995), "Dimensions of performance effectiveness in high involvement organizations", Human Resource Management Journal, Vol. 4, 3, 1-18.
Rainey, H.G., Pandey, S., Bozeman, B. (1995), "Public and private managers' perceptions of red tape (research note)", Public Administration Review, Vol. 55, 6, 567-74.
Robinson, P, (1997), "Insecurity and the flexible workforce: measuring the ill-defined", 12th Annual Employment Research Unit Conference, Cardiff.
Rogalski, S., Meyer, m., (2002), Knowing Your Workforce is Crucial to 360-Degree Insight, DMReview.
Rosenblatt, Z., Ruvio, A., (1996) "A test of a multidimensional model of job insecurity: the case of Israeli teachers", Journal of Organizational Behavior, Vol. 17, 587-605.
Roskies, E., Louis-Guerin, C., (1990), "Job insecurity in managers. Antecedents and consequences", Journal of Organizational Behavior, Vol. 11.
Roskies, E., Louise-Guerin, C., Fournier, C., (1993) "Coping with job insecurity: how does personality make a difference?", Journal of Organizational Behavior, Vol. 14, 617-30.
Rousseau, D.M. Wade-Benzoni, K.A., (1995), "Changing individual-organizational attachments: a two-way street", Howard, A., The Changing Natuer of Work, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Rowden, R.W., (2000) "The relationship between charismatic leadership behaviors and organizational commitment", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 21, 1, 35-39.
Ruvio, A. & Rosenblatt, Z., (1999) "Job insecurity among Israeli schoolteachers", Journal of Educational Administration, Vol. 37, 2, 139-168.
Sengenberger, W., (1995) "Employment protection and employment security", Sengenberger, W., Campbell, D., Creating Economic Opportunities: the Role of Labour Studies, Geneva.
Smith, D.M. (1996) Increasing employee productivity, Job satisfaction and organizational commitment, Hospital & health services Administration, Vol. 41, 160-168.
Smithson, J., Lewis, S., (2000), "Is job security changing the psychological contract?", Personnel Review, Vol. 29, 6, 680-702.
Suliman, A.M. & Iles, P., (2000) "The multi-dimensional nature of organizational commitment in a nonwestern context", Journal of Management Development, Vol. 19, 1, 71-83.
Taub, D., (1997), "A legal view of teacher dismissal within the educational system", Studies in Educational Administration and Organization, Vol. 21, 127-48.
Thornhill, A., Saunders, M. & Stead, J. (1997) "Downsizing, delayering - but where's the commitment?", Personal Review, Vol. 26, 1/2, 81-98.
Tulgan, R., 1996, "The empty company: morality and job security", Personnel Review, Vol. 25, 6, 41-53.
Zarhi, R., Elizur, D., (1996), "The structure of work values for religious and non-religious teachers", The Fifth conference of the International Society of Work Values.

תגים:

ביטחון · מחויבות · סטטוס · תעסוקתי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד", סמינריון אודות "הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.