היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין מחוייבות לארגון והתנהגות אזרחית

עבודה מס' 061616

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר בחברת תקשורת העומדת בפני הפרטה.

16,042 מילים ,69 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

המחקר נערך בחברת תקשורת גדולה, העוסקת במוצרים ייחודים מסוג DCME - מוצרי תקשורת אלחוטית ומוצרי תמסורת. בימים אלה מבצעת החברה תהליך של שינוי ארגוני - הפרטה, שעלול לגרום לאי בטחון תעסוקתי, המשפיע לרעה על מחוייבות העובד לארגון ועל התנהגות אזרחית.
ההנחה היא שאי בטחון תעסוקתי יוביל לירידה בתפוקות העובדים וכך גם תיגרם פגיעה בהכנסות הארגון.
מטרת המחקר היתה לבדוק את הקשר בין אי בטחון תעסוקתי לבין מחוייבות לארגון והתנהגות אזרחית טובה (OCB). בדרך זו מקווה המחקר להוסיף נדבך על המידע שהיה קיים עד כה, בכל הקשור לתגובותיהם של עובדים לנוכח אי בטחון תעסוקתי. עוד מבקש המחקר, להציע זווית ראיה אחרת, אשר תאפשר לארגונים קבלתם של כלים, בעזרתם ינהלו את כח האדם שלהם, כך שיצליח להתמודד ברמה הארגונית לנוכח שינוי.
במסגרת המחקר נבחנו הקשרים הישירים בין אי בטחון תעסוקתי לבין מחוייבות לארגון לבין המשתנה התנהגות אזרחית ובנוסף - הקשרים הישירים עם המשתנים: גיל וותק בעבודה.
המתודולוגיה המחקרית שנבחרה, היא מתודולוגית המחקר הכמותי. צורת הדגימה הינה הסקר, שמטרתו לאפשר הכללת הממצאים מן המדגמים לאוכלוסיה הרחבה.
מן המחקר עולה, כי קיים קשר בין ותק וגיל לבין מחוייבות והתנהגות אזרחית. התרומה של ממצא זה היא בניסיון להבין, כי העובדים בעלי הוותק הם המשאב החשוב לארגון ועליו לשמר אותו ולטפחו, כך שהוא זה שיעביר את הידע לדור ההמשך. כמו כן עובדים אלו הם בעלי תחושת המחוייבות הגבוהה ביותר.
בניגוד למשוער, במחקר הנוכחי נמצא קשר בין חוסר בטחון תעסוקתי לבין מחוייבות ארגונית.
כלומר, ככל שחש העובד אי בטחון תעסוקתי, הוא חש מחוייב יותר לארגון. התרומה של ממצא זה היא בהבנת הארגון, כי אין צורך להשקיע משאבים רבים בניסיון להוריד את רמת אי הבטחון התעסוקתי, היות ותחושת אי בטחון תעסוקתי אינה משפיעה על העובדים.
תרומתו העיקרית של המחקר הינה בהבנה, כי יש ביכולתו של הארגון לקדם התנהגויות ארגוניות הנחשבות כחיוביות, באמצעות יצירת עמדות חיוביות של העובדים כלפיו, או לחילופין - שמירתן של עמדות חיוביות שהתקיימו בקרב העובדים גם בזמן סיטואציית אי הבטחון התעסוקתי. במצב זה תוכלנה להימנע תגובות, אשר פוגעות בארגון.

תוכן העניינים:
פרק 1: מבוא
1.1 כללי
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרת המחקר
פרק 2: סקירת הספרות
2.1 שינוי ארגוני
2.2 אי בטחון תעסוקתי
2.3 מחוייבות ארגונית
2.4 התנהגות אזרחית טובה (OCB)
2.5 רציונל המחקר
פרק 3: שיטת המחקר
3.1 אסטרטגיית המחקר
3.2 מתודולוגיית המחקר
3.3 הליך המחקר
3.4 המדגם
3.5 הליך הביצוע
3.6 שיטת הניתוח
3.7 המשתנים המרכזיים
3.8 כלי המדידה
3.9 סיווג משתני המחקר
3.10 המודל התאורטי של המחקר
3.11 השערות המחקר
3.12 מגבלות המחקר
פרק 4: ממצאים
4.1 תיאור המדגם (נתונים סוציו דמוגרפים(
4.2 ממצאי המחקר - סטטיסטיקה תיאורית
4.3 ממצאי המחקר - סטטיסטיקה היסקית
4.4 סיכום ממצאי המחקר
פרק 5: דיון וניתוח
5.1 כללי
5.2 השערה מס' 1: אי בטחון תעסוקתי ומחוייבות לארגון
5.3 השערה מס' 2: ותק העובד בארגון, מחוייבות לארגון והתנהגות אזרחית
5.4 השערה מס' 3: גיל העובד, מחוייבות לארגון והתנהגות אזרחית
5.5 השערה מס' 4: אי בטחון תעסוקתי והתנהגות אזרחית
5.6 השערה מס' 5: התנהגות אזרחית טובה ומחוייבות לארגון
פרק 6: סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום ומסקנות
6.2 השלכות והמלצות יישומיות
6.3 המלצות למחקר עתידי
6.4 תרומת המחקר
ביבליוגרפיה
נספח

מקורות:

אילני, ר. (1999), התנהגות אזרחית טובה כפונקציה של שביעות רצון מהתפקיד, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן.
ביית-מרום, (1986), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, האוניברסיטה הפתוחה.
בנפשי, ז. (1991), השפעת הגורמים המושכים והדוחפים על הקשר שבין ותק ונטיה לעזיבה, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
דנון, א. (1997), השפעת אי בטחון תעסוקתי ותחושת שליטה על שחיקה והעברה של שחיקה בקרב זוגות, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן.
הופשטטר-כהן, ל. (2000), הקשר בין תהליך כיווץ ארגוני ותחושת אי בטחון תעסוקתי, מחוייבות ושחיקת השורדים, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
ויגודה, ע. (1997), התנהגות אזרחית טובה בארגון: איפיוניה של התנהגות וולונטרית בעבודה וגורמים המשפיעים עליה, תדפיס, עמ' 535-559, אוניברסיטת בר-אילן.
ויגודה, ע. (1998), פוליטיקה ארגונית: מאפיינים, גורמים והשלכות של תהליכי השפעה בין-אישיים על ביצועי עובדים במינהל הציבורי בישראל, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת חיפה.
ויגודה, ע. (1999), "התנהגות אזרחית במדינה, בקהילה ובארגון", פוליטיקה, (3), עמ' 73-55.
טוקר, נ. (1999), דפוסי תגובה לאי בטחון תעסוקתי בארגון עתיר ידע הנמצא בתהליכי צמצום, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
יעקובסון, ד. (1987), "תגובות הפרט במצבי אי בטחון תעסוקתי: מודל תיאורטי", מגמות, עמ' 99-113.
ישפה, מ. (1999), אי בטחון תעסוקתי וכוונת עזיבה ומה שביניהם, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
כהן, א. (2002), התנהגות אזרחית בארגון, הרצאה לכנס: דפוסי עבודה וארגונים חדשים, אוניברסיטת חיפה, תדפיס.
כפיר, א. (1997), ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, גומא - סדרת מדע ומחקר, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ, עמ' 81-112.
לב, ר. (1992), דפוסי מחוייבות לאורך השירות בארגון צבאי, גורמים מקצועיים ותוצאות, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת ירושלים.
לוי, ע. (2000), ניהול שינוי ארגוני - גישות, שיטות ותהליכים, הוצאת צ'ריקובר.
מגד, ח. (2002), "לומדים לשנות", סטטוס, 128, עמ' 42-44.
מטלון, י. (1985), מחוייבות ארגונית בארגון צבאי, גורמיה המקדימים, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
משולם, א. (1996), "ניהול משאבי אנוש לקראת שנת האלפיים", משאבי אנוש, עמ' 20-30.
משולם, א. (2001), "משק על פרשת דרכים- להיות או לחדול", משאבי אנוש, עמ' 20-24.
סמואל, י. (1996), ארגונים - מאפיינים, מבנים, תהליכים, אוניברסיטת חיפה, זמורה-ביתן מוציאים לאור, עמ' 307-332.
פוקס, ש. (1998), הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
פרידמן, (2002), התנהגות אזרחית בארגון - השפעתם של המאפיינים האישיים והארגוניים, www.leadersnet.co.il, (15/7/02).
קרן, א. (1998), שיטות ארגון וניהול, כנרת, בית הוצאה לאור.
רוביו, א. (1995), אי בטחון תעסוקתי בקרב מורים בחינוך העל-יסודי בישראל, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
רוזן-גנוט, א. (2000), "בלי שינוי מהותי, זה רק טלאי על טלאי", סטטוס, 124, עמ' 8-14.
תלם, ע. (2001), התנהגות אזרחית ארגונית, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בן-גוריון.
Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1997), Commitment in the Workplace - Theory, Research and Application, Sage Publication.
Ashford, S.J., Lee, C. & Bobko, P. (1989), "Content, Causes and Consequences of Job Insecurity: A Theory-Based Measure and Substantive Test", Academy of Management Journal, 32, pp. 803-829.
Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983), "Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee Citizenship", Academy of Management Journal, 26, pp. 587-595.
Bateman, T.S & Strasser, S. (1984), "A Longitudinal Analysis of the Antecedents of Organizational Commitment", Academy of Management Journal, 27, pp. 95-112.
Becker, H.S. (1960), "Notes on the Concept of Commitment", American Journal of Sociology, 66, pp. 32-42.
Becker, T.E. & Vance, R.J. (1993), "Construct Validity of Three Types of O.C.B: An Illustration of the Direct Product Model", Journal of Management, 19, pp. 663-682.
Begley, T.M. & Czajka, J.M. (1993), "Panel Analysis of the Moderating Effects of Commitment on Job Satisfaction, Intent to Quit and Health Following Organizational Change", Journal of Applied Psychology, 78, 4, pp. 552-556.
Blau, P. (1964), Exchange in Social Life. New York: Wifey.
Buchanan, B. (1974), "Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations", Administrative Science Quarterly. 19, pp. 533-546.
Cherniss, C. (1980), Staff Burnout: Job Stress in Human Services, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Davy, J.A., Kinicki, A.J. & Scheck, C.L., (1997), "A Test of Job Security's Direct and Mediated Effects on Withdrawal Cognition", Journal of Organizational Behavior.18, pp. 323-349.
Fok, L.Y. (2000), "The Relationship Between Equity, Sensitivity, Growth, Need, Strength, O.C.B, and Perceived Outcomes in the Quality Environment: A Study of Accounting Professionals", Journal of Social Behavior & Personality, March, 15, (1), pp. 99-120.
Graharm, J.W. (1991), "An Essay on Organizational Citizenship Behavior", Employee Resporship and Rights Journal, 4, pp.249-270.
Greenhlgh, L. & Rosenblatt, Z. (1984), "Job Insecurity: Toward Conceptual Clarity", Academy of Management Review, pp. 438-448.
Gregerson, H.B. (1993), "Multiple Commitment at Work and Extra-Role Behavior", Journal of Business Research, 26, pp. 31-47.
Guzzo, R.A. & Noonan, K.A (1994), "Human Resource Practices as Communications of the Psychological Contract", Human Resource Management, 33, pp. 447-462.
Hunt, S.D. & Morgan, R.M. (1994), "Organizational Commitment: One of Many Commitments or Key Mediating Construct?", Academy of Management Journal, 37, pp.1568-1587.
Jacobson, D. (1991). "Toward a Theoretical Between the Stress Component of the Job Insecurity and Job Loss Experience", Research in the Sociology of Organization, 9, pp. 1-19.
Jacobson, D. (1995), "Job Insecurity: Emerging Social Role of the 90's", The International Executive, 37, pp. 303-314.
Koys D.J. (2001), "The Effects of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior and Turnover on Organizational Effectiveness: A Unit- Level Longitudinal Study", Personal Psychology, 54, (1), pp. 101-114.
Lim, U.K.G. (1996), "Job Insecurity and Its Outcomes: Moderating Effects of Work Based and Nonwork Based Social Support", Human Relations, 49, pp. 171-194.
Meyer, J,P. & Allen, N.J. (1984), "Testing the 'Side-Bet' Theory of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations", Journal of Applied Psychology, 69, pp. 372-378.
Miller, K.L. (1988), "Cultural & Role-Based Organizational Participation & Preferences", Communication Research, 15, pp. 699-725.
Morrison, E.W. & Robinson, S.L. (1997), "When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violations Develop", Academy of Management Review, 22 (1), pp. 226-256.
Mowday, R.T., Porter, L.W. & Steer, R.M. (1982), Employer Organization Linkages - the Psychology of Commitment, Absenteeism and Tuner. New York: Academic Press Inc.
Organ, D.W. (1990), "The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior", Research in Organizational Behavior, 12, pp. 43-72.
Organ, D.W. (1988), O.C.B.: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
Organ, D.W. & Ryan, K. (1995), "A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of an Organizational Citizenship Behavior", Personal Psychology, 48.
O'Reilly, B. (1994), "The New Deal". Fortune, June, 14, pp. 28-33.
Peterson, S.A. (1990), Political Behavior, California: Sage.
Price, J.L. & Mueller, C.W. (1981), "A Causal Model of Turnover for Nurses". Academy of Management Journal, 24, pp. 543- 565.
Robinson, S.L. & Rousseau, D.M. (1994), "Violating the Psychological Contract: Not the Exception, But the Norm", Journal of Organizational Behavior, 15, pp. 245-259.
Rosenblatt, Z. (2002), "Occupational Safety in Era of Instability", Work Organization in an Era of Crisis & Instability. www.Bgu.ac.il (3/9/02).
Rosenblatt, Z. & Ruvio, A.A. (1996), "Test of a Multidimensional Model of Job Insecurity: The Case of Israeli Teachers", Journal of Organizational Behavior. 17, pp. 587-605.
Roskies, E. & Louis-Guerin, C. (1990), "Job Insecurity in Management: Antecedents and Consequences", Journal of Organizational Behavior, 11, pp. 345-359.
Rousseau, D.M. (1998), "Why Workers Still Identify With Organization?", Journal of Organizational Behavior, 19, pp. 217-233.
Sheldom, M.E. (1971), "Investment and Involvement as Mechanisms Producing Commitment to the Organization", Administrative Science Quarterly, 16, pp. 143-150.
Steers, R.M. (1997), Motivation and Leadership at Work: A Motivation and Work Behavior, New York: McGraw-Hill Vompanies.
Vroom, V.H. (1964), Work and Motivation. New York: Wiley.
Wiener, Y. (1982), "Commitment in Organization: a Normative View", Academy of Management Review, 7 (3), pp. 418-428.
Wiener, Y. & Vardi, Y. (1990), "Relationships Between Organizational Culture and Individual Motivation: A Conceptual Integration", Psychological Reports, 67, pp. 295-306.
Whitener, E.M. & Walz, D.M. (1993), "Exchange Theory Determinants of Affective and Continuance Commitment and Turnover", Journal of Vocational Behavior, 42, pp. 265-281.
Wong, V. & McNally, J. (1994), "Downsizing the Army: Some Policy Implications Affecting the Survivors", Armed Forces & Society, 20 (2), pp. 199-216.

תגים:

מחויבות אזרחית · התנהגות ארגונית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין מחוייבות לארגון והתנהגות אזרחית", סמינריון אודות "הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין מחוייבות לארגון והתנהגות אזרחית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.