היישום אינו מחובר לאינטרנט

למידה באמצעות המחשב - חינוך עם אוריינטציה עתידית.

עבודה מס' 063722

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,887 מילים ,60 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים

מבוא
1. הוראה למידה באמצעות מחשב
1.2 שינוי הדגשים והמטרות בתכנית הלימודים
1.3 שינוי דגשים בתהליכי הוראה-למידה
1.4 שינוי בתפיסת תפקיד המורה
1.5 סביבות למידה משולבות מחשב
1.6 השפעת הלמידה באמצעות מחשב על הישגי הלומד
2. הלומד העצמאי
2.1 מאפייני הלומד העצמאי
2.2 חשיבות העצמאות בתהליך הלמידה
2.3 הגישה הקונסטרוקטיביסטית
2.4 הלמידה באמצעות המחשב כנותנת מענה למאפייני הלומד העצמאי
3. שונות בין תלמידי הכיתה
3.1 הכיתה ההטרוגנית
3.2 הלמידה באמצעות המחשב כנותנת מענה לשונות בין התלמידים בכתה
ביבליוגרפיה

מבוא
בתי הספר נדרשים לתפקד בתקופה אינטנסיבית של שינויים רבי עוצמה, מידע וידע מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, מאגר הידע העולמי הוכפל פעמיים במהלך המאה העשרים, שינויים אלה משליכים על הצורך בעיצוב מחודש של בית הספר, על יעדיו ועל אופי התהליכים החינוכיים המתרחשים בו. ברור כיום, שאי אפשר עוד לנסות ללמוד או ללמד את כל הידוע בתחום נושא מוגדר. לעובדה של התפוצצות הידע משמעות רבה בבחירת תכנים ונושאי לימוד בבי"ס, כמו גם בכיווני הפיתוח של האמצעים שיאפשרו להכין את התלמידים להתמודד עם חוסר היציבות ועם הדינמיות של השינוי המתחולל בידע שנרכש. (לוין, 1995).
חן (1995) טוען שהחינוך מעצם טבעו מחייב התייחסות אל העתיד,חיונית המודעות לעובדה שלא ניתן להגשים את אתגרי העתיד על ידי רכישת שליטה בידע של אתמול.

לכן יש לבחון מהם מאפייני החברה העתידית, וכיצד ניתן להכשיר את התלמידים כדי שיתפקדו בה כבוגרים מצליחים, ובעקבות זאת לקבל החלטות בנוגע למטרות החינוך האמורות לעמוד לנגד עיניהם של אנשי החינוך היום.

מקורות:

אריאלי, מ. (1989). "מחקרי מערכת ומחקרי פעולה בסוציולוגיה של החינוך: בעיית השילוב ואפשרויותיו." בתוך: שפירא, ר. ופלג, ר. (עורכות), הסוציולוגיה של החינוך,תל אביב, עם עובד, עמ' 557-570.
אבינון, י. (1978). "האם 'חופש' הוא מטרה של החינוך", עיונים בחינוך, 19, עמ. 29-38.
אבירם, ר. (תשנ"ו). "מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית: ארגון אנומלי בעולם כאוטי", בתוך: גור זאב, א. (עורך), חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי. ירושלים מאגנס, האוניברסיטה העברית. 101-120.
אבירם, ר. (1999). לנווט בסערה, חינוך בדמוקרטיה פוסט מודרנית, מסדה, תל אביב.
ביטון,י. (1999). "השפעתם של הבדלים אינדיבידואליים על מידת ההצלחה בסביבת הלימוד החדשה". חיפה, אוניברסיטת חיפה.
בראל, צ. ניימאיר, מ. (1993). מפגשים עם הפסיכולוגיה. מפגש ראשון פרק 4 עמ' 47-97
בייט-מרום, ר. (1986). שיטות מחקר במדעי החברה. יח' 7-8. תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה.
בירינבוים, מ. (1977). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב : רמות
גבתון, ד. (2001). "תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי", בתוך: צבר-בן יהושע, נ.(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת דביר.עמ' 195-221
הורוביץ, ג. (1999). "האינטרנט ומערכת החינוך. הילכו שניהם יחדיו?", עיונים בטכנולוגיה. ביטאון לענייני חינוך טכנולוגי-מדעי - אורט ישראלי - המינהל למו"פ ולהכשרה. גיליון מס. 30. סיוון תשנ"ט. מאי 1999. עמ. 39-41.
חן,ד.(1995).החינוך לקראת המאה ה- 21. הוצאת רמות ת"א
טופלר, א.(1972). הלם העתיד. עם עובד
כץ, י. אופיר,ב. (1996). "המורה ושילוב המחשב בהוראה". בתוך: מברך, ז. וחטיבה, נ. (עורכות) המחשב בבית הספר, ירושלים ות"א, הוצאת שוקן.
לוין,ת. (1995), תוכנית לימודים בעידן טכנולוגי. החינוך לקראת המאה ה- 21 (עורך: דוד חן), הוצאת רמות, עמ.73-81
ליימן - ווילציג, ש. (1997). מולטימדיה בחינוך: יתרונות ואתגרים. החינוך במבחן הזמן. (עורך: איתן פלדי). רמות. תל אביב. עמ. 320-327.
מברך, ז. (1996). "אני אתה אנחנו והמחשב". בתוך: מברך, ז. וחטיבה, נ. (עורכות) המחשב בבית הספר, ירושלים ות"א, הוצאת שוקן.
מברך, ז. וחטיבה, נ.(עורכות), (1996). המחשב בבית הספר, ירושלים ות"א, הוצאת שוקן.
סלומון, ג. (1996). "סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה: הצעת מסגרת מושגית". בתוך: מברך, ז. וחטיבה, נ. (עורכות), המחשב בבית הספר, ירושלים ות"א, הוצאת שוקן.
סלומון, ג. (1998). סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות חדשות: סוגיות לעיון. בתוך: חינוך החשיבה. עלון מס' 11. מכון ברנקו וייס. ירושלים. תשנ''ח, 1997, 27-35.
סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. הוצאת ספרים של אוניברסיטת חיפה. זמורה - ביתן.
סלומון, ג. אלמוג, ת. (1994). "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך", נייר עמדה מוגש לוועדת הקבע שליד המזכירות הפדגוגית, בית הספר לחינוך אוניברסיטת חיפה.
סלנט, ע.(1996).הקניית מיומנויות מידע בסביבה מתוקשבת.
פוסנות, ק. (1996). "קונסטרוקטיביזם: תיאוריה פסיכולוגית של למידה". בתוך: חינוך החשיבה. עלון מס' 8. מכון ברנקו וייס. ירושלים. 1996, עמ' 11-24.
פוירשטיין ר. (1988). האדם כיישום משתנה. על תורת הלמידה המתווכת. הוצאת אונ' משודרת, גל"צ.
פסיג, ד. (1996). "תסריט רצוי של ליבת תכנית - לימודים עתידית". החינוך במבחן הזמן. עורך: איתן פלדי. (1997). הוצאת "רמות", אוניברסיטת תל אביב. עמ. 53-60.
פרקינס, ד. (1997). "הטכנולוגיה פוגשת בקונסטרוקטיביזם: האם ישתדכו זו לזה". בתוך: חינוך החשיבה. עלון מס' 11. מכון ברנקו וייס. ירושלים. תשנ''ח, 1997, עמ' 39-44.
פרקינס, ד. (1998). לקראת בית ספר חכם. מכון ברמקו וייס, ירושלים, עמ' 68-70.
צבר- בן יהושע,נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה.גבעתיים :מסדה
קדרוני, מ. (1977). "הוראה בכתה הטרוגנית". בתוך: א. פלד (עורך) מבניין אומה לבניין אדם - ספר היובל בחינוך. תל אביב, משרד הביטחון
קנאי, א. (1999). "מודלים ללמידה מתוקשבת". עיונים בטכנולוגיה - ביטאון לענייני חינוך טכנולוגי-מדעי - אורט ישראלי - המינהל למו"פ ולהכשרה. גיליון מס. 30. סיוון תשנ"ט. מאי 1999, עמ. 3-9.
קרומהולץ,נ. מרקוזה, ע. (1997) "למידה עצמאית, מולטימדיה ותפקידו של המורה - סביבת "מדיה+" בתוך: החינוך במבחן הזמן, איתן פלדי עורך, הוצאת רמות, תל אביב.עמ.328-339
ריץ', י. (1997). הכתה ההטרוגנית. רמת גן, אונ' בר-אילן
שרן, ש. שחר, ח.(1992). "למידה שיתופית והישגים לימודיים של תלמידים בכתות ח' הטרוגניות". מגמות לה' עמ' 211-229
Ausubel, D.P. (1971). Educational Psycology as a Discipline for Teachers.
Barnard, John.(1997). "The World Wide Web and Higher Education: The Promise of Virtual Universities and Online Libraries". Educational Technology; v37 n3 p30- 35
Berliner, David C.(1992), Redesigning Classroom Activities for the Future, Educational Technology, pp. 7-1
Brooks, J.G. Brooks, M.G. (1993). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms, Alexandria : Association for Supervision and Curriculum Development
Doyle, C. S. (1994). Information Literacy in an Information Technology: A Concept for the Information Age. Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.
Dunn, R. Dunn,K. (1974). Learning Style as a Criterion for Placement in Ahernative Programs Phi Delta Kappan. V.56, N.4, pp. 275-278
Fereire, P. Shor, I. (1987). What is the "Dialogical Method" of teaching? Journal of Education, V.169, N. 3. Trustees of Boston University. pp. 11-31.
Gardner. H.(1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice A Reader.New York : Basic Books
Glaser, R. (1972). Individual and Learning. The new Aptitudes Educational Researcher. pp.5-13
Harasim, L. (1993). Collaborating in Cyberspace: Using Computer Conferences as a Group Learning Environment, Interactive Learning Environments, V.3, N.2.
Hativa, N. (1988). Differential Characteristics and Methods of Operation Underlying CAI/CMI Drill and Practice Systems. Journal of research on Computing in Education. V.20, N.5, pp.258-270.
Kozma, R. (1982). "Insteructional design in chemistry Laboratory Cours: The impact of structure and aptitude on performance and attitudes". Journal of Research in science teaching. V.19, N.13, pp.261-270.
Kulik J.A Kulik C.C (1987). Effects of Ability Grouping on student Achievement. Equity and Excellence. V..23, N. 1-2. pp.22-30.
Kulthau, C. C.(1987). Information Skills for an Information Society: A Review of Research. Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information Resources.
Lincoln, Y.S. Guba, E.G.(1985).Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA:Sage
Livergood, N.D. (1994). A study of the Effectiveness of Multimedia Intelligent Tutoring System. Journal of Educational Technology Systems. V.22, N.4. pp. 337-344
Mevarech,Z.R.(1985) "Computer assisted different instruction metods: A factorial experiment within mathmatics disadvantaged classrooms", Journal of Experimental Education, 54, pp.22-27
Mevarech,Z.R.(1994)."The effectiveness of inddividualized versus cooperative computer-based integraged learning systems", International Journal of Educational Research, 21. pp.39-52
Moran, Charles. (1999). From a high- tech to a low - tech Writing Classroom: you can't go home again. Computers and compositions. Mar. 1999.
Http://www.cwrl.utexas.edu/`ccjrnl/Archives/v15/15_1_Feature.html. (18 Feb. 1999).
Offir, B., Katz, Y.J. (1990). Computer oriented attitudes as a function of risk-taking among Israeli elementary school teachers. Journal of Computer Assisted Learning, 6, 168-173.
Owston, R.D. (1997). The Word Wide Web. A Technology to Enhance Teaching and Learning? Educational Researcher, V.26, N.2, pp.27-33
Papart S.(1992). The Children Machine. New York Basic Books.
Pea, R.D. Kurland, D. (1984). On the Cognitive Effects of Learning Computer Programming. New Ideas in Psychology. N.2 pp.137-168
Phillips, D.C. (1995). The good, the bad and the ugly: The many faces of constructivism. Educational Researcher. V.24, N.7, pp.5-12
Rhetts, J.E. (1970). The Impact of Student Learning Style on Curriculum Assignment and Performance in the Plan Program of Individualized Instruction. Educ. V.90, N.3, pp.248-251.
Salomon, G., and Almog, T. (1998). Educational Psychology and Technology: A Matter of Reciptocal Relations. Haifa: The University of Haifa..
Salomon, G. Perkins, D. N., (1989).Roads to transfer: Rethinking mechanisms of a neglected phenomenon, Educational Psychologist, V.24, N.2, pp. 113-142.
Simon, H. A. (1982). The sciences of the artificial. Cambridge, MA:MIT Press
Skager, R., (1984). Organizing school encourage self-direction in learner unesco institute for education, Hamburg and pergamon press, oxford.
Stoney, S. Oliver, R. (1998). Opportunites and interface desigh can learning be fun: interactive multimedia for adult learners. Journal of Computer assisted learning. V.14,
N.1, pp.55-81
Tiemey,R. (1992). Shortchanging Technology. Electronic Learning. pp.10
Von Glasersfeld, E.: 1990, `An exposition of constructivism: Why some like it radical', in R. Davis, C. Maher and N. Noddings (eds.), Constructivist Views on the Teaching and Learning of Mathematics, National Council of Teachers of Mathematics, Reston, VA

תגים:

לומד · למידה · מחשב · משולבת · סביבה · עצמאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "למידה באמצעות המחשב - חינוך עם אוריינטציה עתידית.", סמינריון אודות "למידה באמצעות המחשב - חינוך עם אוריינטציה עתידית." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.